Blogi

11.6.2024

Yritys – huomioi ainakin nämä asiat ennen yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumista

Yrityksen saneerauksesta annetun lain 1 luvun 1 §:n mukaan ”taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttämiseksi taikka sen edellytysten turvaamiseksi ja velkajärjestelyjen aikaansaamiseksi voidaan ryhtyä tämän lain mukaiseen saneerausmenettelyyn”. Tässä säännöksessä on todella hyvin kiteytetty yrityssaneerausmenettelyn tarkoitus. Jos maksukyvyttömän velallisen yritystoiminta on aidosti jatkamiskelpoista ja tervehdytettävää, on yrityssaneerausmenettely hyvin usein sekä saneerattavan yrityksen, sen työntekijöiden, yrityksen velkojien ja lopulta koko yhteiskunnan kannalta parempi vaihtoehto kuin yrityksen ajautuminen konkurssiin.

31.1.2024

Vuokranantajan oikeudet vuokralaisen maksukyvyttömyystilanteessa

Tilastokeskuksen mukaan (https://www.stat.fi/julkaisu/cl7yg4d8crpbu0cuhc1rw7spa) konkurssien määrä oli 12 kuukauden ajanjaksolla katsottuna marraskuussa 2023 suurempi kuin kertaakaan 25 vuoteen. Konkurssien määrän lisääntyessä myös yhä useampi vuokranantaja on sen tilanteen edessä, että vuokralainen asetetaan konkurssiin. Myös yrityssaneeraukseen hakeutuvien vuokralaisten määrä kasvaa. Vuokranantajan on tällöin hyvä olla selvillä yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyjen vaikutuksesta vuokrasuhteeseen ja vuokranantajan saataviin.

2.1.2024

Myyjän omistuksenpidätysehto ei aina sido ostajan maksukyvyttömyysmenettelyssä

”Myyty omaisuus kuuluu myyjälle, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu”. Tällainen maininta on usein laskuissa, joilla myyjä on myynyt tavaraa ostajalle. Kuitenkin tilanteessa, jossa ostajayhtiö asetetaan konkurssiin tai ostajayhtiön yrityssaneerausmenettely alkaa, ehto ei välttämättä enää olekaan tehokas. Omistuksenpidätys- ja takaisinottoehdolle on asetettu tietyt vaatimukset, jotta ne olisivat maksukyvyttömyystilanteissa sitovia.

13.12.2023

Työsopimuksen päättäminen yrityssaneerauksessa

Yrityssaneerauksessa pyritään tervehdyttämään taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen toimintaa. Saneerausmenettelyssä olevalle yritykselle vahvistetaan saneerausohjelma, jolla voidaan muuttaa yrityksen velkojen ehtoja sekä päättää muista toimenpiteistä yrityksen toimintaedellytysten parantamiseksi. Saneerausmenettely voi myös vaatia työvoiman vähentämistä.

26.10.2023

Muutoksia yrityssaneerauslakiin – mahdollisuus sopimusten irtisanomiseen laajeni

Yrityssaneerauksia koskeva laki muuttui viime kesänä. Muutoksia sovelletaan sellaisiin saneerausmenettelyihin, jotka on aloitettu 1.6.2023 jälkeen.

28.4.2023

Yrityssaneerausta koskeva lainsäädäntö uudistuu

Tervetuloa aikamatkalle! Kiinnittäkää turvavyöt sekä valmistautukaa kuuntelemaan historian havinaa: palataan hetkeksi siihen, mistä yrityssaneerausta koskeva lainsäädäntö sai alkunsa. On vuosi 1990 ja Suomea kurittaa taantuma. Tähän ratkaisuna yritettiin devalvoida markkaa, mutta se ei valitettavasti onnistunut ja taantuma syveni lamaksi. Laman seurauksena yritysten konkurssien määrä nousi voimakkaasti, ja niiden kaatuminen sekä heikko taloustilanne aiheuttivat jopa puolen miljoonan ihmisen suurtyöttömyyden.

22.12.2022

Juridiikka on mielenkiintoista

Toimistomme avusti vuonna 2017 Stockmann Oyj Abp:tä, kun se myi Stockmann Herkku -liiketoiminnan. Kollegani Jyrki Prusila oli vastuussa tuosta projektista. Kun Stockmannin yrityssaneerausmenettely keväällä 2020 alkoi, yhtiö irtisanoi osana saneeraustoimia eräitä tavaratalojensa vuokrasopimuksia, jolloin myös noiden tavaratalojen Herkku-liiketoimintojen jatkajien alivuokrasopimukset päättyivät. Tästä syntyi yhden alivuokralaisen kanssa erimielisyys siitä, miten sen mahdollista vahingonkorvaussaatavaa käsitellään yrityssaneerauksessa.

28.6.2022

Varhainen saneerausmenettely

Kesäkuun vaihtuessa heinäkuuksi tulee voimaan yrityssaneerauslain muutos, joka tuo mukanaan uuden oikeudellisen termin varhaisen saneerausmenettelyn. Kysymys on lähinnä siitä, missä vaiheessa ja millä edellytyksillä yrityssaneerausmenettelyn voi 1.7.2022 lähtien saada alkamaan. Varhaisen saneerausmenettelyn lanseeraamisen myötä tähän asti käytössä ollutta saneerausmenettelyä kutsutaan jatkossa perusmuotoiseksi saneerausmenettelyksi.

28.1.2022

Yrityssaneerauksen väärinkäyttö

Yrityssaneeraushakemuksen eräs oikeusvaikutuksista on se, että vireillä olevaa tai vireille tulevaa konkurssihakemusta ei tuomioistuimessa saada ratkaista ennen kuin yrityssaneeraushakemuksen johdosta on annettu päätös siitä, alkaako saneerausmenettely vai ei. Jos saneerausmenettely päätetään aloittaa, konkurssihakemuksen käsittely on edelleen jäissä siihen asti, kunnes saneerausohjelma vahvistetaan. Tämä sääntely on antanut mahdollisuuden pitkittää sellaisten yritysten elinkaarta, joiden maksukyvyttömyyttä ei tosiasiassa voida yrityssaneerauksella poistaa. Tämän mahdollisuuden ovat kokeneet ongelmalliseksi erityisesti sellaiset velkojat, joiden saatavat kasvavat ajan kulumisen myötä ilman mitään velkojan luottopäätöstä. Kysymys on erityisesti veroista ja lakisääteisistä vakuutusmaksuista.

22.6.2021

Varhainen yrityssaneeraus

Oikeusministeriön työryhmä on ehdottanut tehtäväksi muutoksia lakiin yrityksen saneerauksesta (47/1993). Muutosehdotusten takana on vuonna 2022 voimaan tuleva Euroopan maksukyvyttömyysdirektiivi (Direktiivi (EU) 2019/1023) ja sen täytäntöönpaneminen Suomessa.

9.4.2020

Malttia velkojat ja velalliset

Maksuvaikeudet ovat nopeasti lisääntyneet, kun talouselämä teki äkkijarrutuksen. Paitsi että tilanne aiheuttaa velalliselle ongelmia, maksujen viivästyminen ja mahdolliset lykkäykset tai velkojen anteeksiannot aiheuttavat myös velkojapuolella ainakin likviditeettiongelmia, mutta mahdollisesti myös suoranaisia pitkäaikaisiakin talousongelmia.

19.3.2020

Olisiko yrityssaneerauksesta apua koronan aiheuttamaan maksukyvyttömyyden uhkaan?

Koronaviruksen vaikutukset talouteen ovat voimakkaat ja osalla yrityksistä kassavirta on jo nyt kuihtunut huolestuttavasti. Maksukyky voi olla nopeasti kovilla, kun kuluja ei saa karsittua samaan tahtiin sisään tulevan rahavirran ehtymisen kanssa.

29.4.2019

Asianajajan hajanaisia havaintoja yrityssaneerauksista

Olen toiminut selvittäjänä lukuisissa yrityssaneerauksissa, minkä lisäksi olen avustanut monia hakijoita yrityssaneeraushakemuksen laatimisessa. Tällöin olen usein törmännyt tilanteeseen, jossa velallisyhtiön on hakeutunut tai hakeutumassa saneeraukseen puutteellisin tai virheellisin taustatiedoin yrityssaneerauksesta. Olen koonnut tähän kirjoitukseen joitakin usein toistuneita väärinkäsityksiä.

26.1.2016

Valvo etujasi saneerausvelallisen velkoja!

Saat selvittäjän allekirjoittaman ohjelmaehdotuksen. Jo aiemmin sinulle on toimitettu saneerausvelallista koskeva perusselvitys. Olet tavallinen yrittäjä ja papereita riittää luettavaksi muutoinkin. Nyt katsot selvittäjän laatimaa monikymmensivuista nivaskaa hienoine Excel-taulukkoineen ja mietit, mitä siitä pitäisi lausua.

6.3.2015

Muutoksia yrityskiinnitysten arvon määrittämiseen yrityssaneerauksessa

Korkein oikeus antoi vuoden 2015 alussa kaksi ennakkoratkaisua, jotka koskivat yrityskiinnitysten arvostamista yrityssaneerauksessa. Ratkaisut käsittelivät mm. yrityskiinnityksen kohteena olevan omaisuuden arvon määrittämistä ja yrityskiinnitykseen perustuvan vakuusvelan määrää yrityssaneerauksessa. Vakuusvelan määrää ei voida yrityssaneerauksessa alentaa ilman velkojan suostumusta toisin kuin tavallisen saneerausvelan määrää. Yrityskiinnitysvelkojan saatava on yrityssaneerauksessa vakuusvelkaa ainoastaan siltä osin kuin vakuuden arvo riittää kattamaan saatavan. Muilta osin vakuudenhaltijan saatava on tavallista saneerausvelkaa, jonka määrää voidaan alentaa.