Blogi

17.4.2024

Verovapaa käyttöomaisuusosakkeen myynti – uusia ratkaisuja KHO:lta

Verovapaat käyttöomaisuusosakkeiden luovutukset

11.4.2024

Business Judgment Rule hallituksen päätöksenteon pohjana

Osakeyhtiölaissa (624/2006) säännellään suomalaisen osakeyhtiön hallituksen velvollisuuksista ja oikeuksista. Yleisesti ottaen hallituksen jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista. Tällainen henkilökohtainen vastuu voi kuitenkin syntyä joissakin tilanteissa.

5.4.2024

Mistä yritysvastuudirektiivissä on kyse?

Yritysvastuudirektiivi ei ole vielä voimassa, mutta pian se saattaa olla. EU:n neuvoston pysyvien edustajien komitea (Coreper) oli käsitellyt asiaa juuri 15.3.2024, ja ehdotus sai muutosten jälkeen jäsenvaltioiden määräenemmistön tuen. Myös Suomi oli antanut tukensa ehdotukselle. Aikaisemmassa käsittelyssä 28.2.2024 direktiiviehdotus ei vielä saanut tarvittavaa enemmistöä.

2.4.2024

Markkinaoikeus antoi ratkaisunsa Sarastian sidosyksikköasemasta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) vei keväällä 2023 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen henkilöstöhallinnon tukipalveluiden sidosyksikköhankinnan markkinaoikeuden arvioitavaksi. KKV katsoi markkinaoikeudelle tekemässään esityksessä, ettei Vantaan ja Keravan hyvinvointialue käyttänyt julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) edellyttämällä tavalla määräysvaltaa Sarastiaan[1]. Markkinaoikeus on 15.3.2024 antanut asiassa ratkaisunsa. Markkinaoikeus katsoo KKV:n esityksen mukaisesti, ettei Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ole ollut hankintalaissa tarkoitettua määräysvaltaa Sarastiaan, eikä hyvinvointialue siten ole voinut hankkia palveluita Sarastialta kilpailuttamatta.

22.3.2024

Osakekauppa vai liiketoimintakauppa?

Yrityskaupan tarkoituksena on myydä yritys uudelle omistajalle. Sen voi toteuttaa osakekaupalla tai liiketoimintakaupalla. Osakekaupassa myydään yhtiön omistamiseen oikeuttavat osakkeet. Liiketoimintakaupassa myydään puolestaan yrityksen liiketoiminta tai osa siitä.

19.3.2024

Mitä pesänhoitaja tutkii konkursseissa?

Konkurssilain mukaan pesänhoitajan tulee muiden tehtäviensä ohella selvittää pesän laajuus sekä mahdollisuudet peräyttää oikeustoimia ja palauttaa omaisuutta pesään. Viittaus oikeustoimien peräyttämiseen ja omaisuuden palauttamiseen tarkoittaa takaisinsaantiperusteiden selvittämistä.

7.3.2024

Milloin tehdä reklamaatio?

Reklamaatiolla tarkoitetaan ilmoitusta, jossa sopimuksen osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle sopimuksen kohteen virheellisyydestä. Kyseessä voi olla väärä tuote, virheellinen kiinteistö taikka palvelu. Ennen hinnanalennusta, vahingonkorvausta, uutta toimitusta tai kaupan purkua on ensin tehtävä reklamaatio, jotta myyjä saa ylipäätään mahdollisuuden korjata tapahtunut virhe. Lainsäädännössä on asetettu hieman erilaisia vaatimuksia sille, missä ajassa tehty reklamaatio katsotaan tehdyksi oikea-aikaisesti, eli ns. kohtuullisessa ajassa.

5.3.2024

Miksi valtuuttaa hallitus päättämään osingosta?

Yhä useammin näkee listayhtiöiden päättävän osinkoa jaettavan useammassa erässä ja myös niin, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osingosta kokonaisuudessaan tai ainakin myöhemmän osinkoerän maksamisesta. Mistä tässä on kysymys?

23.2.2024

Mikä on osakassopimus?

Osakassopimus on yhtiön osakkeenomistajien välinen sopimus. Osakassopimuksissa voidaan sopia osakkeenomistajien oikeuksista ja velvollisuuksista. Siinä sovitaan usein muun muassa yhtiön hallinnosta, voitonjaosta ja osakkeiden luopumiseen liittyvistä seikoista. Osakassopimuksille onkin monenlaisia käyttötarkoituksia. Tärkeää osakassopimuksen laadinnassa on muistaa, että se tulee sovittaa yhtiön ja sen osakkeenomistajien tarpeisiin.

13.2.2024

Pitääkö minun huolehtia sukulaiseni perunkirjoituksesta ja jos pitää, voinko joutua vastuuseen hänen veloistaan?

Jos henkilöllä oli kuollessaan kotipaikka Suomessa, henkilön jälkeen on toimitettava perunkirjoitus. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Koska kuolinpesän asioiden selvittämiseen saattaa monesti mennä pitempi aika, tähän määräaikaan saa käytännössä aina pidennystä – edellyttäen, että pidennystä hakee veroviranomaiselta mainitun kolmen kuukauden kuluessa.

6.2.2024

Miksi avainhenkilöt kannattaa ottaa yhtiön pienomistajiksi?

Avainhenkilöiden sitouttaminen pienellä omistuksella on koettu erittäin onnistuneeksi tavaksi sitouttaa hyviä työntekijöitä. Se on keino, jolla avaintyöntekijä itse pääsee vaikuttamaan yhtiön arvoon ja siten hyötymään siitä myös taloudellisesti erityisesti pidemmällä tähtäimellä.

31.1.2024

Vuokranantajan oikeudet vuokralaisen maksukyvyttömyystilanteessa

Tilastokeskuksen mukaan (https://www.stat.fi/julkaisu/cl7yg4d8crpbu0cuhc1rw7spa) konkurssien määrä oli 12 kuukauden ajanjaksolla katsottuna marraskuussa 2023 suurempi kuin kertaakaan 25 vuoteen. Konkurssien määrän lisääntyessä myös yhä useampi vuokranantaja on sen tilanteen edessä, että vuokralainen asetetaan konkurssiin. Myös yrityssaneeraukseen hakeutuvien vuokralaisten määrä kasvaa. Vuokranantajan on tällöin hyvä olla selvillä yrityssaneeraus- ja konkurssimenettelyjen vaikutuksesta vuokrasuhteeseen ja vuokranantajan saataviin.

26.1.2024

Konkurssipesän haltuunotto – tietoa konkurssimenettelyn alkuvaiheesta

Konkurssi tarkoittaa velallisen kaikkia velkoja koskevaa maksukyvyttömyysmenettelyä, jossa velallisen omaisuus realisoidaan eli muutetaan rahaksi, ja varat käytetään velkojen eli konkurssisaatavien maksamiseen. On huomattava, että konkurssiin voidaan asettaa yritysten lisäksi myös luonnollinen henkilö, yhteisö taikka säätiö. Sen sijaan esimerkiksi valtiota, kuntaa, kirkkoa ja näiden yhteistoimintaelimiä tai vastaavia ei voida asettaa konkurssiin.

23.1.2024

Yrityskaupan yhteydessä sovittava kilpailukielto

Kilpailun estäminen, rajoittaminen ja vääristäminen on lähtökohtaisesti kiellettyä. Yrityskauppojen yhteydessä sovittavat kilpailukiellot ovat poikkeus tähän periaatteeseen. Yrityskaupan kilpailukieltoehdolla rajoitetaan kyllä kilpailua, mutta ainoastaan kaupan osapuolten välisessä suhteessa.

9.1.2024

Kansainvälinen tavaran kauppa – minkä maan standardit ovat määräävät?

YK:n yleissopimus kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista, eli tuttavallisemmin kansainvälinen kauppalaki tai CISG, lienee jo tuttu useimmille vienti- ja tuontikauppaa harjoittaville yrityksille.

2.1.2024

Myyjän omistuksenpidätysehto ei aina sido ostajan maksukyvyttömyysmenettelyssä

”Myyty omaisuus kuuluu myyjälle, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu”. Tällainen maininta on usein laskuissa, joilla myyjä on myynyt tavaraa ostajalle. Kuitenkin tilanteessa, jossa ostajayhtiö asetetaan konkurssiin tai ostajayhtiön yrityssaneerausmenettely alkaa, ehto ei välttämättä enää olekaan tehokas. Omistuksenpidätys- ja takaisinottoehdolle on asetettu tietyt vaatimukset, jotta ne olisivat maksukyvyttömyystilanteissa sitovia.

19.12.2023

Korvatunturin tonttuosuuskunnan säännöt

1 § Osuuskunnan toiminimi ja kotipaikka

13.12.2023

Työsopimuksen päättäminen yrityssaneerauksessa

Yrityssaneerauksessa pyritään tervehdyttämään taloudellisissa vaikeuksissa olevan yrityksen toimintaa. Saneerausmenettelyssä olevalle yritykselle vahvistetaan saneerausohjelma, jolla voidaan muuttaa yrityksen velkojen ehtoja sekä päättää muista toimenpiteistä yrityksen toimintaedellytysten parantamiseksi. Saneerausmenettely voi myös vaatia työvoiman vähentämistä.

5.12.2023

Lainvoimaisen lohkomistoimituksen purkaminen virheen vuoksi (KKO 2023:81)

Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussaan KKO 2023:81 joutunut pohtimaan tilannetta, jossa lohkomistoimituksessa oli muodostettu lohkokiinteistö, joka oli saanut saantokirjan perusteella yhteismetsäosuuden vastoin yhteismetsän ohjesääntöön kirjattua luovutusrajoitusta. Maanmittauslaitoksen keskushallinto esitti lohkomistoimituksen osittaista purkamista sillä perusteella, että vastoin ohjesääntöä tapahtunut luovutus oli mitätön ja lohkomistoimituksessa oli tapahtunut selvä ohjesäännön ja yhteismetsälain vastainen virhe.

24.11.2023

Euroopan komissiolta toimia kriittiseen työvoimapulaan puuttumiseksi

Komissio julkaisi viime viikon keskiviikkona 15.11.2023 osaajien liikkuvuutta koskevassa paketissa joukon uusia ehdotuksia, joiden päämääränä on paitsi lisätä EU:n houkuttelevuutta EU:n ulkopuolelta tuleville osaajille mutta myös helpottaa työvoiman liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

Näytä lisää