Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Blogi

Tämä on Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n blogi. Kirjoittajina toimivat toimistomme asianajajat ja kirjoitukset käsittelevät juridisia aiheita laidasta laitaan - joskus vähän laidan ulkopuoleltakin. Otamme kiinni ajankohtaisiin aiheisiin ja nostamme esiin mielenkiintoisia kysymyksiä myös ei-niin-ajankohtaisista juridisista aiheista.

Vastuu

Tagit

20.12.2019 - Helena Kettunen -

Työntekijälle annettu joululahja voi johtaa verotusyllätykseen

Jouluaatto koittaa ensi viikolla ja joululahjojen osto on vilkkaimmillaan. Myös useissa yrityksissä muistetaan työntekijöitä joululahjoilla. Tässä blogissa tarkastellaan sitä, minkälaisen lahjan työnantaja voi antaa työntekijälle ilman, että joulupukki vie tiedon lahjasta verottajalle. Mikäli jokin alla mainituista edellytyksistä ei täyty, verotetaan työntekijän saamaa lahjaa palkkatulon tavoin ja tällöin lahja vaikuttaa myös työntekijän eläkevakuutusmaksuihin. Yrityksen verotuksen näkökulmasta työntekijälle annettu lahja on vähennyskelpoinen kulu, mutta lahjasta ei ole arvonlisäveron vähennysoikeutta eikä siitä tarvitse suorittaa työnantajan sairausvakuutusmaksua. Blogin lopusta löytyy myös muutama joululahjaidea työntekijälle.

Vastikkeettomuus. Tuloverolain mukaan veronalaista tuloa ovat verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot. Laissa säädetään myös verotukseen tehtävistä poikkeuksista, joihin henkilökunnalle annetut joululahjat kuuluvat. Joululahjan on oltava vastikkeeton. Lahjaa, joka on annettu työntekijälle rahapalkan sijaan korvauksena tehdystä työstä, ei katsota verotuksellisesti lahjaksi vaan tavanomaiseksi palkkatuloksi.  Verotettavaa palkkatuloa ei siis voi muuttaa verovapaaksi joululahjaksi antamalla rahapalkan sijaan työstä muuta vastiketta. Lahja on muistaminen eikä korvaus työstä.

Kollektiivisuus. Verovapaa joululahja on tarjottava kollektiivisesti koko henkilökunnalle. Henkilökuntaan kuuluvat kaikki työ- ja virkasuhteessa olevat työntekijät eikä merkitystä ole sillä, mikäli joku työntekijä ei ota lahjaa vastaan. Lahja ei täytä verovapauden edellytyksiä, mikäli se tarjotaan vain tietylle työntekijöiden joukolle. Edellytykset eivät myöskään täyty, mikäli työnantajan ilmeisenä tarkoituksena on suunnata etu ainoastaan ennalta määritellyille henkilöille esimerkiksi asettamalla lahjan saamiselle suoria tai epäsuoria kriteerejä. Lahjan on aidosti oltava koko henkilökunnan käytettävissä. Eroa ei tehdä sen suhteen, onko työntekijällä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsopimus eikä väliä ole sillä, työskenteleekö työntekijä koko- vai osa-aikaisesti.  Henkilökuntaan kuuluvat myös toimitusjohtaja sekä pääsääntöisesti hallituksen jäsenet. Henkilökunnan perheenjäsenille ei voida antaa verovapaata joululahjaa, elleivät he työskentele yrityksessä. Lahjanantajan on oltava työnantaja. Asiakkailta tai liikekumppaneilta saadut lahjat eivät kuulu tässä käsiteltyyn verovapauden piiriin. Työnantaja ei myöskään voi tarjota verovapaata joululahjaa entisille tai eläköityneille työntekijöilleen.

Vähäarvoisuus. Verovapaan lahjan on oltava rahallisesti vähäarvoinen. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan henkilökunnalle annettavan lahjan hinta saa olla korkeintaan sata euroa työntekijää kohden. Toki työnantaja voi antaa työntekijöilleen kalliimmankin joululahjan, mutta tällöin työntekijöiden on maksettava saamastaan lahjasta veroa. Tällöin lahjan luonne kärsii, kun lahja ei olekaan saajalle ilmainen.

Useita lahjoja vuoden aikana. Joululahjan enimmäisarvoon vaikuttavat samana vuonna annetut muut vähäiset lahjat. Jos työnantaja on muistanut työntekijää esimerkiksi pääsiäiskorin muodossa, saa pääsiäiskorin ja joululahjan yhteisarvo olla enintään sata euroa. Poikkeuksen muodostavat merkkipäivä-, hää-, läksiäis- sekä pitkäaikaisen työsuhteen perusteella annetut lahjat. Niiden arvoa ei lasketa yhteen joululahjojen kanssa eivätkä ne siten vaikuta joululahjan enimmäisarvoon. 

Lahjakorttien asema. Lahjakortit ovat helppo tapa muistaa työntekijää jouluna. Lahjakortti on työntekijälle verovapaa joululahja, mikäli lahjakortin käyttöala on yksilöity ja sen saaja henkilökohtaisesti nimetty. Lahjakortin tulee olla työnantajan toimesta rajattu tiettyihin tavaroihin tai palveluihin. Verovapaa lahjakortti ei saa antaa työntekijälle mahdollisuutta ostaa mitä tahansa lahjaa suuresta valikoimasta. Työntekijälle voidaan kuitenkin jättää valinnanmahdollisuus useammasta työnantajan valitsemasta lahjavaihtoehdosta. Esimerkiksi tavaratalon tai kylpylän lahjakorttia kohdellaan työntekijän kannalta verovapaasti, mikäli työnantaja on rajannut sen sisällön muutamaan eri tuotevaihtoehtoon. Lahja ei saa olla helposti muutettavissa rahaksi, joten rahaksi muutettavat lahjakortit eivät täytä verovapaan lahjan edellytyksiä. Luonnollisesti myöskään suoraan rahana annetut joululahjat eivät ole työntekijälle verovapaita.

Joululahjavinkkejä. Ilahduta työntekijöitäsi kakkulahjakortilla, hyväntekeväisyyslahjalla tai konserttilipulla.


17.12.2019 - Laura Jaatinen -

Hallinnointikoodiin muutoksia 1.1.2020 lähtien

Arvopaperimarkkinayhdistys antaa hallinnointikoodissa suosituksia pörssiyhtiöille koskien yhtiöiden hallinnointia sekä raportointia. Hallinnointikoodin tavoitteena on edistää avoimuutta, läpinäkyvyyttä sekä vertailukelpoisuutta pörssiyhtiöissä ja se yhtenäistää muun muassa tiedonantokäytäntöjä. Edellinen versio hallinnointikoodista on annettu vuonna 2015, mutta uusi versio tulee voimaan 1.1.2020.

Muutokset hallinnointikoodiin johtuvat pörssiyhtiöiden hallinnointiin liittyvän sääntelyn muuttumisesta. Osakkeenomistajien oikeudet -direktiivin implementointi osaksi kansallista lainsäädäntöä kesällä 2019 on luonut muutostarpeen myös hallinnointikoodille.

Palkitsemista koskeva raportointi

Jatkossa jokaisella pörssiyhtiöllä on oltava selkeä ja ymmärrettävä palkitsemispolitiikka, jossa selostetaan palkitsemisen periaatteet ja päätöksentekoprosessi yhtiön toimielinten (hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen) osalta. Palkitsemispolitiikka on esitettävä varsinaiselle yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein ja aina silloin, kun siihen tehdään olennaisia muutoksia. Tästä syystä koodissa todetaan, että palkitsemispolitiikka on syytä laatia riittävän joustavasti, sillä palkitsemisen ehtoihin vaikuttavat mm. yhtiön strategia ja tavoitteet sekä yhtiön koko ja omistajapohja. Yhtiökokoukselle esitettävä palkitsemispolitiikka on julkistettava viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta pörssitiedotteella tai vaihtoehtoisesti yhtiökokouskutsun liitteenä. Tämän jälkeen palkitsemispolitiikkaa on pidettävä saatavilla yhtiön internetsivuilla sen soveltamisen ajan.

Palkitsemispolitiikan lisäksi yhtiön on laadittava vuosittain palkitsemisraportti. Raportin tarkoituksena on antaa selkeä ja ymmärrettävä kuva yhtiön palkitsemispolitiikan toteutumisesta. Käytännössä raportissa selostetaan tiedot yhtiön toimielinten palkitseminen edellisellä tilikaudella. Palkitsemisraportti julkaistaan samaan aikaan tilinpäätöksen kanssa ja se esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle. Uutena seikkana aikaisempaan hallinnointikoodiin verrattuna on se, että palkitsemisraportissa tulee kuvata muun muassa, miten palkkiot ovat kehittyneet vähintään viiden edellisen tilikauden aikana verrattuna työntekijöiden keskimääräisen palkitsemisen kehitykseen ja konsernin tai yhtiön taloudelliseen kehitykseen saman ajanjakson aikana.

Hallinnointikoodi sisältää tarkistuslistan, josta voi tarkistaa ne tiedot, joita palkitsemisraportointiin on sisällytettävä. Poikkeuksena hallinnointikoodin suosituksiin, palkitsemista koskevan osion vaatimuksista ei voida poiketa noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti, kuten ei aikaisemmastakaan hallinnointikoodista löytyneestä raportointia koskevista vaatimuksista.

Lähipiiritoimet

Lähipiiritoimia koskevat suositukset on uudistettu kokonaisuudessaan. Jatkossa suositus edellyttää kaikilta yhtiöiltä lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteiden määrittelyä ja selostamista. Yhtiön vastuulla on määritellä lähipiiriin kuuluvat osapuolet sekä tunnistaa näiden osapuolten kanssa tehtävät liiketoimet. Yhtiön on määriteltävä lähipiiritoimia varten oikeasuhteiset periaatteet ja prosessit, joiden avulla yhtiö tunnistaa lähipiirin ja lähipiirin kanssa tehtävät liiketoimet sekä arvioi liiketoimien luonnetta ja niiden ehtoja.

Hallituksen jäsenen riippumattomuus

Hallinnointikoodin mukaan hallituksen on jatkossa ilmoitettava, ketkä hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja ketkä ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Tämän lisäksi on ilmoitettava perusteet, joiden vuoksi hallituksen jäsenen ei katsota olevan riippumaton.  Lisäksi riippumattomuutta koskevassa arvioinnissa on otettava huomioon osakkeenomistajan hallituksen jäsenelle muutoin kuin työ- tai toimisuhteen perusteella maksamat ja tarjoamat taloudelliset etuudet.

Hallinnointikoodissa on myös muutoksia tarkastusvaliokunnan jäsenen pätevyys- ja asiantuntemusvaatimuksiin sekä palkitsemisvaliokunnan, nimitysvaliokunnan sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänkuvauksiin. Uudistetun hallinnointikoodin pääset kokonaisuudessaan lukemaan tästä.


13.12.2019 - Niklas Virtanen -

Varo vaaraa!

Asianajajamme Petri Arnamo kirjoitti blogissamme keskiviikkona liukastelusta taloyhtiön pihalla ja siitä (mahdollisesti) aiheutuvasta korvausvastuusta. Taloyhtiön pihan hiekotukseen ja lumitöihin liittyy varsin merkittävästi myös kiinteistöjen kattojen huolto. Vaikka sade onkin tällä hetkellä vielä nestemäistä, ja lumitilanne pysyttelee nollan tuolla puolen, on asiaa hyvä pohtia jo ennen kinosten muodostumista.

Jo ennen lumentuloa taloyhtiön tulisi varautua talveen ennakollisesti tarkistamalla katon kunto ja osaltaan varmistaa, ettei katolle ole kerääntynyt havuja, risuja tai männynkäpyjä, jotka mahdollisesti tukkivat sadevesikouruja ja voivat näin aiheuttaa riskejä kiinteistölle ja sen käyttäjille. Myös tarvittavien turvavarusteiden varmistaminen on hyvä tehdä ennen valkean katon tuloa. Lisäksi taloyhtiössä olisi hyvä tarkistaa mahdolliset lämpöhukat, jotta ne voidaan korjata tai vastaavasti taloyhtiössä voidaan varautua jään muodostumiseen talven aikana.

Miksi katon tarkkailu sitten on oikeudellisesti tarpeen?

Katon talvikunnossapito on suurimmalta osin lähinnä lumitilanteen seurailua talven alkupuolella. Kun, tai joissain tilanteissa jos, odotetut lumisateet vihdoin saapuvat sankoin joukoin, tulee taloyhtiön huolehtia lumien pudottamisesta sekä mahdollisten jääpuikkojen poistosta. Jääpuikkojen muodostuminen osaltaan viittaa siihen, että kiinteistössä on lämpövuotoa, joka voi aiheuttaa jäätymistä sekä mahdollisia vuotovaurioita, erityisesti mikäli katolla on esimerkiksi kattoikkunoita tai -luukkuja. Raskaat lumikuormat puolestaan rasittavat kattorakenteita, mikä puolestaan saattaa ajan kuluessa aiheuttaa taloyhtiölle korjauskustannuksia. Taloyhtiön kannattaakin tarkistaa, korvaako vakuutus, mikäli kattorakenteet vaurioituvat tai jopa romahtavat lumikuorman johdosta. Vakuutus ei myöskään välttämättä korvaa vahinkoja jotka aiheutuvat esimerkiksi jäätyneistä räystäistä tai sadevesikouruista. Erityisen tärkeää on myös huomioida mahdollisten lasitettujen parvekkeiden lumenkantokyky.

Oikeudellisesti katon talvikunnossapito on tärkeää vahinkojen ja siten myös vahingonkorvausten ennaltaehkäisyä. Kuten Arnamo on blogissaan todennut, vahingonkorvauslain 2 luvussa korvausvastuun syntyy jo vahingonaiheuttaneen tuottamuksella, eli huolellisuuden laiminlyönnillä. Tämä tarkoittaa katolla olevien lumikinosten ja jääpuikkojen osalta sitä, että mikäli kinos tai puikko sattuisi tippumaan ja osumaan asukkaan tai jonkun muun yhtiön pihalla liikkuvan ihmisen tai eläimen niskaan tai auton katolle, on taloyhtiöllä ensisijainen vahingonkorvausvastuu kiinteistön omistajana ja haltijana. Tällaisessa tilanteessa, vahingon sattuessa, taloyhtiön on pystyttävä osoittamaan, että sen on toiminut huolellisesti ja huolehtinut kiinteistön alueen turvallisuudesta. Joissain tilanteissa myös rikosoikeudellinen vastuu saattaa toteutua, mikäli tilanteesta ei selviydytä pelkällä säikähdyksellä. Katon talvikunnossapitoon tulee kiinnittää huomiota ennen kuin on liian myöhäistä.

Kuinka ennaltaehkäistä vahinkoja ja parantaa pihamaan turvallisuutta?

Useimmiten etenkin suuremmissa taloyhtiöissä talvikunnossapito tilataan ulkopuoliselta taholta, kuten taloyhtiön huoltoyhtiöltä tai joltain muulta ammattilaiselta. Mikäli taloyhtiö on pieni, saattaa lumen ja jääpuikkojen poistamisen suorittaa joku talon osakkaista tai talonmies. Ulkopuolista toimijaa käytettäessä, kannattaa taloyhtiön sopia vastuista, työn suorittamisesta ja tiedottamisesta kirjallisesti. Hyvä sopimus ennaltaehkäisee myös tässä suhteessa mahdollista korvausvastuuta ja riitoja. Vastuunjaosta asunto-osakeyhtiön ja kiinteistönhuoltoyhtiön välillä on kannattavaa sopia selvästi ja kattavasti.

Perusteltuna vaihtoehtona, on laatia laaja, yksiselitteinen ja kattava sopimus, jolla taloyhtiö ulkoistaa lumi- ja jäätilanteen tarkkailun, varotoimien suorittamisen ja mahdollisten kinosten ja puikkojen poistamisen ulkopuoliselle toimijalle. Tällöin isännöitsijän tai hallituksen tulee kuitenkin seurata tilannetta sopimuksesta huolimatta, etenkin jos hallituksen jäsenet asuvat kiinteistössä ja voivat tämän vaivatta tehdä. Tällöin taloyhtiö voi paremmin tarvittaessa osoittaa, että se on hoitanut velvollisuutensa huolehtia kiinteistön alueen turvallisuudesta ilmoittamalla sopimuskumppanilleen mahdollisista vaaran vyöhykkeistä. Taloyhtiön tulee myös huomioida, että asukkaita varoitetaan, mikäli siihen on aihetta. Varoituksen kannattaa olla näkyvällä paikalla, esimerkiksi perinteisen ”Heippa-lapun” tilalla lähellä ulko-ovea tai hissiä.

Ottamalla yhteyttä asianajajiimme voimme varmistaa, että talvihuoltosopimus tulee tehtyä asianmukaisesti ja taloyhtiön turvallisuutta edistävällä tavalla.

Ps. Samalla voitaisiin laatia sopimus siitä liukkaudenpoistosta ja hiekotuksesta.


11.12.2019 - Petri Arnamo -

Tahatonta talviurheilua: spagaatti vieraskentällä

On tiettyjä asioita, jotka pysyvät vuodesta toiseen. Ensinnäkin perinteinen länsirannikon alkutalvi on aina runsassateinen, enintään kolea, varmasti pimeä ja lunta länsirannikolla voi nähdä vain joulukorteissa. Yhtä suurella varmuudella talvi kuitenkin ennemmin tai myöhemmin yllättää autoilijat ja ensiapupäivystyksen rannemurtumia koskevia tilastoja katsoen myös merkittävän otoksen jalankulkijoista.

Juhlapyhien lähetessä ihmisiä on paljon liikkeellä ja monet kokoontuvat yhteen juhlapyhiä viettämään tai vähintäänkin käyvät viemässä joulutervehdyksiä ystäville, tutuille ja sukulaisille. Ja onhan aattoiltana yksi parrakas herrasmieskin kiireinen tuomaan oman tervehdyksensä lapsille ja lapsenmielisille. Tämän aasinsillan (vai onko se tässä tapauksessa poronsilta?) kautta lienee paikallaan muistuttaa, että myös taloyhtiöillä on korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua vuodenajasta riippumatta. Ei ole kiva, että joku joutuu näkemään ikkunasta itkua ja melua, kun jalankulkija loukkaa ranteensa kaatuessaan tai muutoin pahoittaa mielensä pyhähousujen revetessä liukastumisen seurauksena.

Taloyhtiöllä on velvollisuus huolehtia, että kulkuväyliltä poistetaan lumi sekä jää ja väylät hiekoitetaan tarpeen mukaan liukkauden torjumiseksi. Mikäli taloyhtiön alueella liikkuva henkilö kuitenkin vammautuu liukkauden aiheuttaman vahinkotapahtuman vuoksi, joudutaan pohtimaan, mikä on taloyhtiön vastuu vahinkotapahtumasta ja voidaanko taloyhtiön katsoa täyttäneen velvollisuutensa asiassa siten, että sen voidaan katsoa olevan vastuusta vapaa.  

Lainsäädännöllisesti kyse on vahingonkorvauslain 2 luvun 1.1 §:n tulkinnasta: se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään, muuta johdu.

Vahingonkorvauslain ja yleisten vahingonkorvausoikeudellisten periaatteiden mukaan korvausvastuun syntyminen edellyttää siis tuottamusta (tai tahallisuutta). Tahallisuuden osalta vahingonkorvausvelvollisuus on selvä asia. Todellisessa elämässä lienee kuitenkin varsin harvoin, jos milloinkaan tilannetta, jossa taloyhtiö tai sen edustaja tahallisesti pyrkisi aiheuttamaan liukastumisvahingon alueellaan. Tällaisia tapauksia voinee löytää vain fiktiivisestä rikoskirjallisuudesta. Sen sijaan yhtä lailla tavatonta ei ole, että taloyhtiölle syntyy vastuuasema liukastumisen aiheuttamasta vahingosta tuottamuksen perusteella.

Tuottamuksella tarkoitetaan vahinkojen välttämiseksi vaadittavan huolellisuuden laiminlyöntiä toiminnassa, jossa (oikeus)henkilöllä on velvollisuus estää vahinkojen syntyminen. Käytännössä tuottamus voi ilmetä moitittavana menettelynä, huolimattomuutena tai laiminlyöntinä.

Tyypillisesti taloyhtiö sopii pihan hiekoituksesta ja lumitöistä huoltoyhtiön kanssa, joka käytännössä vastaa niiden tekemisestä. Tämä ei kuitenkaan poista taloyhtiön vastuuasemaa, vaan antaa taloyhtiölle ainoastaan oikeuden vaatia sen maksettavaksi tulevia korvauskuluja edelleen sopimuskumppaniltaan eli huoltoyhtiöltä, jonka olisi pitänyt hoitaa hiekoitus.

Tavatonta ei myöskään ole, että (useimmiten) pienemmissä taloyhtiöissä hiekoitus ja lumityöt hoidetaan osakkaiden talkootyönä eli käytännössä kukin osakas vuorollaan kolaa ja hiekoittaa yhteisen pihan kuntoon. Taloyhtiöllä on tällöinkin ensisijainen vastuu suhteessa itsensä satuttaneeseen. Sen sijaan, jos itsensä satuttanut on taloyhtiön osakas, on mahdollista, että hänen tulkitaan itse suostuneen talkoojärjestelyyn ja näin hyväksyneen korkeamman riskin hiekoituksen osalta. Lopputuloksena voi tällöin olla, ettei sattuneesta vahingosta saa yhtiön vakuutuksesta korvausta tai että se maksetaan alennettuna.

Huolellisen liukkauden torjunnan todistaminen voi käytännössä olla hyvin vaikeaa taloyhtiölle. Vastuuta pohdittaessa tarkastellaan mahdollista sääolojen poikkeuksellisuutta sekä kunnossapidon ja hiekoituksen huolellista hoitamista. Selvää on, että talviaikaan ei kokonaan kyetä poistamaan liukastumisen mahdollisuutta, mutta lähtökohtaisesti taloyhtiöltä vaaditaan paljon. Ei riitä, että käydään päivällä hiekoittamassa, jos se ei poista liukkautta tai olosuhteet muuttuvat siten, että hiekoitus tai puhdistaminen tulevat jälleen tarpeellisiksi.

Vaikka taloyhtiön velvollisuus huolehtia kiinteistön alueen kunnossapidosta on korostunut, vastuu liukastumisvahingoista ei kuitenkaan ole tuottamuksesta riippumatonta eli ankaraa. Ankara vastuu olisi taloyhtiölle kohtuutonta, sillä täydellistä liukkaudenpoistoa ei voida kaikissa olosuhteissa vaatia, eikä se ole välttämättä edes mahdollista.


5.12.2019 - Helena Kettunen -

Määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomisen erot

Työsopimuslaki asettaa työsopimusten päävaihtoehdoksi toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen. Mikäli muuta ei ole sovittu, katsotaan työsopimus toistaiseksi voimassa olevaksi. Suurin osa Suomessa solmituista työsopimuksista onkin toistaiseksi voimassa olevia, mutta määräaikaiset työsopimukset ovat tavallisia esimerkiksi vuokratyön, sijaisten sekä harjoittelijoiden palkkauksessa. Toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten ensisijaisesta asemasta kertoo se, että useat peräkkäiset määräaikaiset työsopimukset on joissain tilanteissa katsottu muodostaneen yhtäjaksoisen vakituisen työsuhteen. Keskeisin ero näiden kahden eri sopimustyypin välillä liittyy sopimuksen irtisanomiseen. Tässä blogitekstissä tarkastellaan yleisellä tasolla sitä, kuinka toistaiseksi voimassa olevan ja määräaikaisen työsopimuksen voi irtisanoa.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus on nimensä mukaisesti voimassa niin pitkään, kunnes toinen osapuoli käyttää työsuhteen päättämiseen tarkoitettuja toimia, kuten irtisanoo sopimuksen. Sopimuksen irtisanominen on yksipuolinen ilmoitus, johon ei tarvita toisen osapuolen suostumusta. Irtisanomissuojaan liittyvät rajoitukset koskevat vain työnantajaa, jolla täytyy olla lainmukainen asiallinen ja painava syy irtisanoa työntekijänsä. Työntekijä saa halutessaan irtisanoutua vapaasti toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta ilman vastaavia rajoituksia. Irtisanomisen kautta työsopimus ei pääty heti. Ellei toisin ole sovittu, työsopimuksen irtisanomisessa noudatetaan irtisanomisaikaa ja sitä noudatetaan riippumatta siitä, onko irtisanomisilmoituksen antanut työntekijä vai työnantaja. Irtisanomisaika voi seurata joko työsopimuksesta, työehtosopimuksesta tai laista ja sen enimmäisaika on kuusi kuukautta. Jos työsopimus saadaan irtisanoa ilman irtisanomisaikaa, työsuhde päättyy sen työpäivän tai työvuoron päättyessä, jonka aikana irtisanomisilmoitus on toimitettu toiselle sopijapuolelle. Irtisanominen on siis tavanomainen keino päättää vakituinen työsuhde.

Määräaikainen työsopimus. Määräaikaisen sopimuksen irtisanomiseen liittyy enemmän ongelmallisuutta. Työsopimuslain mukaan määräaikainen työsopimus päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. Työsopimuksen päättyminen määräytyy objektiivisin perustein esimerkiksi ennalta asetetun päivämäärän perusteella. Kummankaan osapuolen ei tarvitse toimia aktiivisesti sopimuksen päättämiseksi eikä esimerkiksi irtisanomisilmoitusta tarvita, vaan työsuhde päättyy automaattisesti sovitun määräajan jälkeen. Pääsääntöisesti kumpikaan työsuhteen osapuoli ei voi irtisanoa määräaikaista sopimusta kesken sopimuskauden eikä luonnollisesti irtisanomissuojaakaan tunneta määräaikaisten sopimusten yhteydessä. Sekä työnantajan että työntekijän on voitava luottaa siihen, että tehty työsopimus kestää nimenomaisesti sovitun ajan. Päättämisen seuraukset voivat olla ankarat. Työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle palkan koko työsopimuksen voimassaoloaja ajalta, vaikka työsopimus päättyisi esimerkiksi sen vuoksi, ettei työtä ole tarjolla. Vastaavasti työntekijä on velvollinen korvaamaan työnantajalle aiheutuneen vahingon, mikäli työntekijä päättää työsopimuksen ennen määräajan päättymistä.

Tietyissä tilanteissa myös määräaikainen sopimus on irtisanottavissa. Niitä ovat tilanteet, jossa irtisanomisesta on nimenomaisesti otettu maininta työsopimukseen tai osapuolet yhdessä sopivat asiasta. Irtisanominen on mahdollista myös työsopimuksen pätemättömyyden vuoksi, laissa säännellyissä erityistilanteissa, mm. saneerausmenettelyssä tai liikkeen luovutuksen yhteydessä sekä tarkemmin säädetyssä olosuhteiden olennaisen muuttumisen tilanteessa. Lisäksi huomattava poikkeus koskee yli viideksi vuodeksi solmittuja määräaikaisia työsopimuksia. Työsopimuslain mukaan yli viiden vuoden määräajaksi tehty työsopimus on viiden vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä irtisanottavissa samoin perustein ja menettelytavoin kuin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.

Edellä esitetyn lisäksi on muistettava, että molemmissa sopimustyypeissä osapuolilla on käytettävissään myös purkuoikeus työsuhteen päättämiseksi. Sekä määräaikainen että toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan purkaa heti päättyväksi, mikäli toinen osapuoli syyllistyy erittäin vakavaan työsuhteesta syntyvien velvoitteiden rikkomiseen. Määräaikaiseksi sovittu työsopimus ei myöskään estä koeaikapurun käyttöä, jossa purkamisen edellytykset eivät ole yhtä vaativia, kuin tavallisen purkamisen johdosta. Yhteenvetona voidaan todeta, että toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanominen on yksinkertaisempaa kuin määräaikaisen sopimuksen irtisanominen, mutta se on molemmissa tilanteissa mahdollista.

Mikäli kiinnostuit aiheesta, lue Aino Roiniston artikkeli muista toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen päättämiskeinoista. 


3.12.2019 - Niina Uski -

Hiljainen sopimus

Sopimus syntyy perinteisesti tarjoukseen annetulla hyväksyvällä vastauksella. Tämä käsitys sopimuksen synnystä perustuu lakiimme varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (228/1929) eli niin kutsuttuun oikeustoimilakiin. Jos tarjousta ei ole sellaisenaan vastauksessa hyväksytty, on kyse vasta vastatarjouksen tekemisestä, mikä oikeustoimilain näkökannan mukaan vaatii vielä alkuperäisen tarjouksenantajan hyväksyvän vastauksen uuteen vastatarjoukseen, jotta pätevän sopimuksen voitaisiin katsoa syntyvän. Oikeustoimilain mukainen sääntely siis edellyttää sopimukseen aikovilta nimenomaista tahdonilmaisua eli jonkinlaista osapuolten välistä ilmaisua siitä, että osapuolet haluavat ryhtyä sopimukseen toistensa kanssa.

Sopimus voi kuitenkin syntyä myös hiljaisesti eli konkludenttisesti. Tällöin mitään erityistä tahdonilmaisua sopimuksen syntymiselle tai esimerkiksi vanhan sopimuksen jatkamiselle ei ole esitetty. Hiljainen sopimus tarkoittaa siis myös sitä, ettei osapuolten välillä ole välttämättä olemassa minkäänlaista sopimusasiakirjaa, mitä noudattaa.

Hiljainen sopimus on kyseessä esimerkiksi silloin, kun määräaikainen sopimus on päättynyt, mutta sopimuksen mukaista toimintaa kuitenkin jatketaan sopimuksen päättymisen jälkeenkin. Hiljainen sopimus voi olla käsillä myös silloin, kun osapuolet ovat neuvotelleet sopimuksesta ja ovat näiden neuvottelujen perusteella ryhtyneet toimimaan sopimuksen mukaisesti ilman, että sopimusta on koskaan viimeistelty tai allekirjoitettu.

Oikeuskirjallisuutemme mukaan hiljaisiin sopimuksiin tulisi kuitenkin suhtautua varauksellisesti. Lähtökohtana on, että sopimusta ei ole ilman edes jonkinlaista sopijapuolten nimenomaista tahdonilmaisua sopimukseen sitoutumiseen. Tämä lähtökohta voidaan kuitenkin murtaa, mikäli osapuolten tosiasiallinen toiminta viittaa riittävän vahvasti hiljaisen sopimuksen olemassaoloon.

Oikeuskäytäntömme perusteella hiljaisen sopimuksen olemassaoloa koskeva harkinta perustuu kokonaisarvioon. Hiljaisen sopimuksen olemassaolo edellyttää vahvoja ja yhdensuuntaisia sopimuksen olemassaoloa puoltavia perusteita. Harkinta on aina tapauskohtaista.

Tapauksissa, joissa kyse on hiljaisesta sopimisesta, voi ongelmaksi muodostua muun muassa se, millaiseksi kumpikin osapuoli käsittää sopimuksen sisällön. Paras tapa estää sopimuksen sisältöä koskevat erimielisyydet, on luonnollisesti laatia kirjallinen sopimusasiakirja. Mikäli Sinä olet paininut sopimusongelmien kanssa, ole rohkeasti yhteydessä meihin. Me autamme Sinua laatimaan juuri tarpeitasi vastaavan sopimuksen.


28.11.2019 - Matti Kökkö -

Konkurssimenettely järkevämmäksi

Konkurssilakiin on kuluvan vuoden aikana tullut muutoksia, jotka pääosin koskevat niitä konkursseja, jotka ovat alkaneet 1.7.2019 tai myöhemmin. Pesänhoitajan kannalta monet muutokset vaikuttavat hyviltä ja uskoakseni ne miellyttävät velkojiakin.

Ennen lainmuutoksia velkojen selvittely konkurssissa on ollut monivaiheinen prosessi, joka lain nyt muututtua näyttää suorastaan hölmöltä. Tyypillisesti konkurssipesän selvitys on alkanut niin, että pesänhoitaja on lähettänyt ilmoituksen konkurssin alkamisesta niille velkojille, jotka ovat tiedossa olleet, ja samalla kutakin velkojaa on pyydetty ilmoittamaan saatavansa konkurssiin menneeltä yritykseltä. Tämän jälkeen tehdään luettelo varoista ja veloista. Jos havaitaan, että konkurssipesällä on riittävästi varoja konkurssimenettelyn loppuunviemiseen, pesänhoitaja määrää valvontapäivän ja pyytää uudelleen velkojia kirjallisesti ilmoittamaan saatavansa valvontapäivään mennessä. Yleinen käytäntö on ollut, että konkurssin alkamisvaiheessa annettuja saatavailmoituksia ei oteta konkurssivalvontana huomioon, ellei velkoja ole valveutuneesti osannut jo siinä vaiheessa nimetä ilmoitustaan konkurssivalvonnaksi. Tästä on aiheutunut sekaannusta ja varmasti joskus oikeudenmenetyksiäkin.

Uusissa konkursseissa tästä kaksivaiheisesta prosessista päästään eroon. Taustalla on se oivallus, ettei pesäluettelossa välttämättä tarvitse olla täydellistä luetteloa kaikista pienistäkin veloista. Siitä ei konkurssipesän selvityksessä ole mitään lisäarvoa eikä velkojillekaan ole mitään varsinaista hyötyä siitä, että heidän saatavansa on merkitty pesäluetteloon. Uusi laki onkin kirjoitettu niin, että pesäluettelosta tulee käydä ilmi velallisen suurimmat velkojat ja niiden saatavat, merkittävimmät muut sitoumukset sekä arvio muiden velkojen ja sitoumusten kokonaismäärästä. Enää ei siis tarvitse pyytää kaikkia tiedossa olevia velkojia ilmoittamaan saatavansa pesäluetteloa varten. Laki ei ole suoraan velvoittanut tähän aiemminkaan, mutta käytännössä vaatimus velkojen luetteloimisvelvollisuudesta pesäluettelossa on johtanut käytäntöön, jossa jo pesäluetteloa varten on pyydetty velkojilta saatavailmoitukset.

Jos on etukäteen selvää, että konkurssipesän varat riittävät konkurssimenettelyn loppuunviemiseen ja konkurssivalvonta siten järjestetään, on toki järkevää merkitä pesäluetteloon kaikki tiedossa olevat velat, koska konkurssivalvonnasta ilmoittamiseen mennessä kaikki velkojat joudutaan kuitenkin selvittämään. Tällöinkään velkojien ei kuitenkaan tarvitse saataviaan ilmoittaa vielä pesäluetteloa varten vaan vasta konkurssivalvonnassa.

Pesänhoitajan ajankäytön kannalta velkojen yksilöintivelvollisuuden keventyminen on hyödyllistä erityisesti vähävaraisissa raukeavissa konkurssipesissä. Näissä konkursseissa on keskeistä konkurssia edeltävien tapahtumien selvittäminen ja mahdollisten väärinkäytösten esilletuonti. Kun tarve velkaselvittelylle on keventynyt, pesänhoitaja voi nyt paremmin kohdistaa ajankäyttöään oikeisiin asioihin. Raukeavissa pesissähän korvaus pesänhoitajan työstä ei yleensä lainkaan vastaa sitä ajankäyttöä, joka pesänselvitykseen on mennyt.

Toinen pesänhoitajan ja erityisesti tuomioistuimen kannalta hyvä muutos on se, ettei tuomioistuimessa enää tarvitse käyttää aikaa päätösten tekemiseen pesäluettelon ja velallisselvityksen laatimisen määräajan pidentämisestä. Näihin määräaikoihin on jouduttu usein pyytämään lisäaikaa, eikä käräjäoikeus käytännössä ole voinut muuta kuin suostua määräajan pidennyspyyntöihin, mutta päätös niistäkin on täytynyt tehdä. Lainmuutoksen jälkeen pesänhoitajan ei enää tarvitse pyytää määräajan pidentämistä, vaan riittävä on ilmoitus, josta käy ilmi syy siihen, ettei lain mukaista määräaikaa voida noudattaa ja arvio siitä, milloin pesäluettelo ja velallisselvitys valmistuvat. Käräjäoikeuden ei siten enää tarvitse toimia kumileimasimena.


22.11.2019 - Niklas Virtanen -
Tagit: urheiluoikeus

Onko suomalaisen pääsarjajääkiekkoilun tulevaisuus vaarassa?

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) antoi 31.10.2019 päätöksen, jota moni on spekuloinut, osa pelännyt ja varmasti useat odottaneet jo vuosia. KKV katsoi päätöksessään, että Jääkiekon SM-liiga Oy:n ja siihen kuuluvien 15 liigaseuran sopima Jokereita syrjivä menettely on ollut sekä kansallisen että EU:n kilpailulainsäädännön vastainen. Lopettamismääräyksen tehosteeksi KKV asetti uhkasakon, jonka suuruus on 75.000 euroa kutakin asianosaista kohden.

Osapuolet, eli SM-Liiga Oy:n liigaseurat, olivat sopineet, että ne eivät palkkaa kesken kauden pelaajia Jokereista tai pelaa harjoitusotteluita Jokereiden kanssa. Sopimus kattoi myös ne pelaajat, joiden sopimus Jokereiden kanssa oli jo purettu ja olivat näin ollen vailla työnantajaa. Lisäksi oli sovittu, että liigaseurat eivät myöskään tee kesken kauden seuraavaa kautta koskevia pelaajalainasopimuksia Jokereiden kanssa.

Menettelyn perusteena on ollut tavoite suojella Jääkiekon SM-liiga Oy:n ja liigaseurojen taloudellisia etuja vaikeuttamalla pelaajien siirtymistä KHL-seura Jokereiden ja liigaseurojen välillä. Jokereiden mukaan menettely on vaikeuttanut joukkueen pelaajahankintaa. Samalla sopimus on rajoittanut pelaajien mahdollisuutta hankkia toimeentuloaan, mikäli sopimus Jokereiden kanssa on syystä tai toisesta päättynyt. Tällaisessa tilanteessa pelaaja on käytännössä joutunut hakemaan uutta työnantajaa Suomen rajojen ulkopuolelta.

Osapuolten menettelyssä on KKV mukaan ollut kyse kilpailijan poissuljentaan tähtäävästä markkinoiden jakamisesta, jota on toteutettu kollektiivisen boikotin ja tuotannon rajoittamisen keinoin. Tällainen menettely lukeutuu niin kotimaisessa kuin EU:n kilpailuoikeudessakin vakiintuneesti vakavimpiin kilpailunrajoituksiin. 

Menettelystä sovittiin alun perin suullisesti liigaseurojen toimitusjohtajista koostuvassa Jääkiekon SM-liiga Oy:n johtoryhmän kokouksessa tammikuussa 2014. Sopimus vahvistettiin vielä kirjallisesti johtoryhmän kokouksessa joulukuussa 2016. Mediassa tätä sopimusta on tituleerattu ”herrasmiessopimukseksi”. KKV:n tietojen mukaan sopimus oli ollut voimassa kieltopäätökseen asti ja sitä oli noudatettu aina vuodesta 2014 saakka. SM-liiga Oy ilmoitti välittömästi päätöksen jälkeen noudattavansa KKV:n kieltopäätöstä ja purkavansa sopimuksen.

Onko tässä sitten kaikki? Tuskin. Jääkiekkoliiton ja SM-liigan 2013 yhdessä tekemä päätös suomalaisen jääkiekon pääsarjan sulkemisesta saattaa olla kilpailulainsäädännön vastainen. Jääkiekkoliiton ja SM-liigan sopimuksessa linjataan, että Liigan joukkuemäärä pysyy sopimuksen ollessa voimassa lähtökohtaisesti ennallaan. Karsintoja ei järjestetä eikä Liigasta voi näin ollen sopimusaikana pudota.

Aiheesta on jokseenkin samantyylinen ennakkotapaus koripallon puolelta vuodelta 1995. Tuossa selvityksessä silloinen kilpailuvirasto käsitteli Joensuun Katajan mahdollisuuksia pelata Koripallon pääsarjassa. Päätöksessään kilpailuvirasto totesi tuolloin, että suljettu sarja on Suomessa lähtökohtaisesti kilpailulain vastainen. Tilanteissa on kuitenkin suuri ero, koripallon pääsarja ja Liiga eroavat toisistaan siinä, että Liiga ei ole lajiliiton alainen toimija, vaan erillinen osakeyhtiö. Sinänsä organisointitapa ei kuitenkaan ratkaise sarjan laillisuutta tai laittomuutta suuntaan tai toiseen.

Lisäksi Jääkiekkoliiton ja SM-liigan sopimuksessa sanavalinta lähtökohtaisesti on olennainen. Tämä ainakin jollain tasolla suljettu sarjajärjestelmä, jossa joukkueiden ei ole mahdollista nousta pelillisesti vaan niin eräänlaisilla kabinettipäätöksillä täyttäessään tietyt kriteerit, saattaa aiheuttaa uuden tutkintapyynnön SM-liigasta

Voi siis olla, että MM-kultahuumassaan elävä suomalainen jääkiekkokansa saattaa joutua uudella vuosikymmenellä arvioimaan uudelleen pääsarjansa lainmukaisuutta.


21.11.2019 - Anna Oksanen -

Ennakkoluulottomuus avaa ovia

Asianajajan työssä tulee helposti vain istuttua työpöydän ääressä hartiat lysyssä. Olen ymmärtänyt, että jaksaakseni työssäni ja voidakseni paremmin, on minun myös oltava liikunnallisesti aktiivinen. Aikaisemmin harrastin juoksua ja 4 vuotta sitten aloitin treenaamisen Crossfit -salilla. Se on antanut minulle paljon. Viimeisten kuukausien aikana olen alkanut pohtia, voisiko urheilu kuitenkin antaa minulle vielä enemmän. Olen äärimmäisen kilpailuhenkinen luonteeltani, mutta Crossfitissä en selvästi pääsisi koskaan kilpailutasolle.

Niinpä aloin pohtia mahdollisuuksia aloittaa uusi harrastus. Sellaiseksi valikoitui muutaman yhteensattuman kautta voimanosto. Hyvin erikoinen lajivalinta 36-vuotiaalle pienikokoiselle asianajajalle. Projektin aloittamiseksi tarvitsin itselleni valmentajan, joksi tarjoutui lajin kovamaineinen kilpaharrastaja. Tässä vaiheessa vastaan iskivät kaikki ennakkoluulot. Suoraan sanottuna pelkäsin tavata valmentajani ensimmäistä kertaa. Valokuvissa hän näytti siltä, että hän kaataisi minut aivastuksensa voimalla, eikä tulisi ottamaan lainkaan tosissaan hieman älytöntä päämäärääni. Olin vähällä paeta kuntosalin parkkipaikalta takaisin kotiin. Toisin kuitenkin kävi. Tämä parisataakiloinen mörssäri oli kohtelias ja äärimmäisen avulias, fiksukin. Hän kannustaa nyt minua tavoittelemaan päämäärääni ja tukee minua tavoitteessani. Hän oli kaikkien ennakkoluulojeni vastakohta.

Tapahtumien jälkeen aloin pohtia, kuinka paljon ennakkoluulot mahtavat tiedostamattamme vaikuttaa valintoihin, joita elämässämme teemme. Todennäköisesti paljon. Kuinka moni päämies mahtaa jännittää tai jopa jättää kokonaan ottamatta yhteyttä asianajajaan, koska ammattikuntaan liitetään jonkin verran ei-niin-imartelevia ominaisuuksia sekä mielikuvia esimerkiksi ylisuurista laskuista. Yhteydenotto tuleekin valitettavan usein liian myöhään ja joskus käy niin, että asiakkaan ongelmalle ei ole edes enää mitään tehtävissä. Rohkaisenkin tällä kirjoituksellani olemaan yhteydessä meihin. Me olemme ihan samanlaisia kuin kaikki muutkin. Kohteliaita, äärimmäisen avuliaita, fiksujakin. Emmekä me laskuta työstä, jota ei oikeasti ole tehty. En kaatunut parisataakiloisen mörssärin aivastuksesta. Sain siitä sen sijaan muutaman kilon verran lisävoimaa. Ennakkoluulottomuuden synonyymi lienee avaramielisyys. Se on nyt toinen uusi tavoitteeni.


15.11.2019 - Iiro Hollmén -

Verokarhun kanssa painiessa tatami ei ole aina tasainen 

Verosäännökset eivät aina ole yksiselitteisiä. Miten käy, jos verovelvollinen erehtyy niiden tulkinnassa?

Hallinto-oikeus katsoo, että yhtiön on tullut veroilmoitusta antaessaan olla tietoinen verovelvollisuuden sisällöstä. Yhtiön maksettavaksi on näin ollen voitu määrätä myös veronkorotus. Määrättyä 10 %:n veronkorotusta ei ole pidettävä määrältään liian suurena.”

Yllä oleva lainaus on eräästä hallinto-oikeuden päätöksestä, jossa hallinto-oikeus katsoi, että oli perusteltua velvoittaa verovelvollinen maksamaan veron lisäksi veronkorotusta. Näin siitäkin huolimatta, että kyse oli juridisesti hyvin vaikeaselkoisesta ja tulkinnanvaraisesta asiasta, jossa piti tulkita kansallisten säädösten lisäksi EU-oikeutta ja EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Asian epäselvyyttä ja tulkinnan vaikeutta osaltaan kuvaa sekin, että hallinto-oikeus pyysi asiassa lausuntoa muun muassa Valtiovarainministeriöltä.

Viitattu ratkaisu oli toki vain yksittäistapaus, mutta se kuvastaa hyvin ongelmaa, jonka kanssa verovelvolliset joutuvat usein painimaan. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa usein vasta jälkikäteen saadaan selvyys epäselvän verosäännöksen tulkinnasta. Lähes poikkeuksetta lopputulos kuitenkin on, että tämä tulkinnanvaraisuus koituu verovelvollisen vahingoksi. Jos asia muutoksenhakuprosessissa päättyy verovelvolliselle epäedullisesti, joutuu verovelvollinen yleensä maksamaan varsinaisen veron lisäksi veronkorotuksen. Ja vaikka verovelvollinen menestyisi muutoksenhaussa, aiheutuu prosessista kuitenkin vahinkoa ja kustannuksia muutoksenhaun aiheuttamien oikeudenkäyntikulujen kautta.

Verotusmenettelylaki mahdollistaisi kuitenkin toisenlaisen käytännön veronkorotusten osalta. Lain mukaan jos asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä ja jos verovelvollinen on toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden mukaisesti, on asia ratkaistava tältä osin verovelvollisen eduksi, jos ei erityisistä syistä muuta johdu. Jos vero kuitenkin maksuunpannaan, veroon liittyvät korkoseuraamukset voidaan jättää perimättä ja veronkorotus määräämättä kokonaan tai osittain, jos korkoseuraamusten perintä ja veronkorotuksen määrääminen olisivat asian tulkinnanvaraisuuden tai epäselvyyden vuoksi kohtuuttomia.

Yllä viitatusta verotusta yleisesti ohjaavasta säännöksestä huolimatta etenkin Verohallinto ja melko laajasti myös hallintotuomioistuimet yleensä katsovat, että veronkorotuksen määrääminen on perusteltua asian tulkinnanvaraisuudesta tai epäselvyydestä huolimatta.

Tulkintakäytäntö voi vaikuttaa vielä epäreilummalta, kun rinnalla tarkastellaan oikeudenkäyntikuluja koskevia kannanottoja. Eli miten käy, jos ammatikseen verosäännöksiä tulkitseva veroviranomainen erehtyy tulkinnassa?

”Asian laatuun ja tulkinnanvaraisuuteen nähden ja kun otetaan huomioon hallintolainkäyttölain 74 §, A:lle ei ole määrättävä maksettavaksi korvausta oikeudenkäyntikuluista korkeimmassa hallinto-oikeudessa”.

Tämä lainaus on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisusta asiassa, jossa Verohallinto ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö olivat esittäneet melko laajentavaa ja yllättävää verosäännöksen tulkintaa verovelvollisen vahingoksi. Hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus ratkaisivat asian verovelvollisen eduksi, mutta verovelvolliselle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut jäivät kuitenkin verovelvollisen vahingoksi.

Pääsääntönä on ymmärrettävää, että hallintoprosesseissa oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus ei jakaudu samoin kuin riitaprosesseissa. Mutta soveltamiskäytännössä voisi olla tarkistamisen varaa etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa muutoksenhakuprosessi on alun perin selvästi aiheutunut veronsaajan puolelta esitetystä liiallisen veronsaajamyönteisestä tulkinnasta.      


8.11.2019 - Mikko Jalkanen -

Sana, jotka Googlekaan ei tunne

Törmäsin asianajajan työssäni hiljattain määreeseen, joka on Suomessa melko yleisesti käytössä, mutta jota Google ei tunne lainkaan. Ensireaktioni oli hämmennys. Kun olin tekemäni haun jälkeen tuijottanut näyttöäni vielä hetken aikaa sekä tarkistanut oikeinkirjoituksen noin kolmesti totesin, että olen ihan oikeasti tämän makroasian osalta viisaampi kuin Google. Kollegani ehdotti välittömästi, että tällaista lähes lottovoittoon rinnastuvaa tapahtumaa ei voi noin vain sivuuttaa, vaan siitä pitää kirjoittaa jälkipolville. Varsinkin, kun tämän blogin kirjoittamisen jälkeen samaa ei voi enää tapahtua ja olen todennäköisesti viimeinen, joka saa todistaa tämän ihmeellisyyden tällä kyseisellä sanalla. Aion nimittäin paljastaa tämän termin, minkä jälkeen siitä löytyy kirjallinen jälki blogista. Ja vaikka en Googlen algoritmeja rivimiestä tarkemmin tunnekaan, pidän todennäköisenä, että tulevat haut löytävät juuri kyseisen tekstin eikä yksikään lukija voi enää itse todeta asiaa. Samalla tämä teoria tulee testattua käytännössä.

Tämä mystinen termi on ”TYÖYHTEENLIITTYMÄTILI”. Kuulostaa kovin arkiselta ja tylsältä ja sitä se onkin – paitsi jos tilillä sattuisi olemaan oikein paljon rahaa.

Työyhteenliittymä on kahden tai useamman elinkeinotoimintaa harjoittavan verovelvollisen muodostama yhteenliittymä, jolla on joku ennalta sovittu tarkoitus. Työyhteenliittymää käytetään yleensä suurissa rakennushankkeissa, jolloin halutaan toimia yhteiseen lukuun ja jakaa voittojen lisäksi myös riskejä. Työyhteenliittymään liittyy myös kirjanpidollisia ja verotuksellisia juttuja, mutta oikeastaan mikään näistä ei ole nyt olennaista. Sen sijaan olennaista on se, että kun tällainen porukka perustaa pankkiin tilin, on kyseessä työyhteenliittymätili.

Olen joskus ennenkin huomannut, että Googlella tökkii moniosaisissa yhdyssanoissa. Mutta onko kyse oikeastaan oikeasta sanasta, vai ainoastaan kahden yhdyssanan yhdistelmästä? Kielenhuollon tiedostuslehti Kielikellon (artikkeli 4/1996) mukaan ”yhdyssana on kahden tai useamman itsenäisen sanan muodostama, yhtä käsitettä ilmaiseva sana.” Suurin osa yhdyssanoista on kaksiosaisia, mutta määritelmänsä ”…tai useamman…” perusteella yhdyssana voi yhtä lailla koostua jopa neljästä osasta kuten esimerkkisanassamme, joka mainittakoon muistin virkistykseksi (työyhteenliittymätili). Tämänkin termin voisi toki paloitella osiin kielen sujuvuuden tähden, mutta miksi pitäisi? Neliosainen yhdyssana on kuitenkin ihan kelpo kielen väline, minkä osoittavat mm. sanat kokojyväruisleipä, jalkapallomaajoukkue, salibandyerotuomari tai pääomasijoitusyhtiö.

Uskoisin, että varsinkin rakennusalalla ja ehkä myös pankeissa työskenteleville termi työyhteenliittymätili (termin toisto tässä vaiheessa vain Googlea varten Silmänisku) on tuttu. Myös siksi kieltäydyn uskomasta, että pelkkä yhdyssanan neliosaisuus olisi perusteena sille, että haku näyttää totaalisen tyhjää. Varsinkin kun lähes aina Google osaa ehdottaa jotain lähelle osuvaa hakutermiä ja saattaa jopa valmiiksi näyttää hakutulokset siitä sanasta, jota se kuvittelee minun tarkoittavan. Todennäköisempää siis lienee se, että termiä ei esiinny verkossa tai se ei vaan ole päätynyt sellaisiin sivustoihin, jotka kiinnostavat Googlea.

Mutta miksi googletin termin? No tietysti siksi, että minun piti tehdä työssäni olennainen päätös, joka koski mm. työyhteenliittymätilin kohtaloa ja halusin varmistaa, että varmasti ymmärrän mistä on kyse. Ei auttanut, mutta työtehtävä tuli hoidettua ja blogikin syntyi. Ehkä en kuitenkaan kerro tästä lapsenlapsilleni kiikkustuolissa.

Koska olet lukenut tämän tekstin, niin osannet jo enteillä, että termin ”työyhteenliittymä” googletus tuskin johdattaa sinua muualle kuin tähän blogiin. Kokeile kuitenkin, koska kokeilet kuitenkin.


5.11.2019 - Kimmo Tenhovirta -

Tee kaverisi kateelliseksi

Taas on se aika vuodesta jolloin voit tehdä kaverisi kateellisiksi, haluat sitä tai et. Samalla voit myös itse ihmetellä, että millä ihmeellä tuo naapuri taas viime vuonna tienasi uuden omakotitalon verran. Joku voi myös ihmetellä, miksei minun omia tietojani löydy mistään.

Kyse on tietenkin viime vuoden verotietojen julkistamisesta. Iltapäivälehdet mielellään kertovat meille, kuka oli viime vuoden tulokuningas, paljonko erilaiset julkkikset ovat tienanneet ja kuinka paljon mätkyjä saatiin.  Mutta tänä tietosuojan ja GDPR:n aikana sitä ihmettelee, miten verohallinto voi tiedot julkistaa keneltäkään kysymättä?

Verohallinnolla on lakiin perustuva velvollisuus julkistaa yksityishenkilöiden tuloverotuksen tiedot. Laissa verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta määritellään tyhjentävästi ne tiedot, jotka ovat verotuksessa julkisia. Tällaisia ovat mm. verovelvollisen nimi, syntymävuosi, ansiotulon ja pääomatulon määrä sekä maksettavan jäännösveron ja veronpalautusten määrä. Laissa todetaan myös, että jokaisella on oikeus saada tieto verohallinnon hallussa olevasta verotusasiakirjasta viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti.

Koska laissa mainitut tiedot ovat sellaisia tietosuojalaissa määriteltyjä tietoja, joiden perusteella verohallinnolle muodostuu henkilörekisteri, sovelletaan verohallinnon tietojen käsittelyyn verotustietojen osalta tietosuojalakia ja EU:n tietosuoja-asetusta. Tietosuoja-asetus kuitenkin mahdollistaa sellaisen kansallisen lainsäädännön säätämisen, jolla sovitetaan yhteen julkisuusperiaate ja henkilötietojen suoja. Tämän vuoksi katsotaan, etteivät verotustietojen julkisuuslaissa olevat julkiseksi määrätyt tiedot ole tietosuoja-asetuksen vastaisia.

Tietosuojalaissa on annettu oikeus saada verotustietoja mm. journalistisiin tarkoituksiin myös esimerkiksi massamuotoisesti. Verohallinto on oma-aloitteisesti asettanut tällaisen massamuotoisen tiedon saannin rajaksi 100.000 euron vuositulot. Tämän vuoksi esimerkiksi lehdistö voi pyynnöstä saada haltuunsa kaikkien yli 100.000 euroa tienanneiden henkilöiden tiedot ja julkaista ne haluamallaan tavalla.

Yksityishenkilöllä on kuitenkin tietosuoja-asetuksen voimaansaattamisen jälkeen ollut oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Tällöin häntä koskevia verotustietoja ei saada julkistaa esim. journalistisilla perusteilla. Tänä vuonna tällaisia vastustamisoikeuden saaneita yli 100.000 euroa ansainneita verovelvollisia oli yhteensä 70 kappaletta. Vastustamisoikeus ei ulotu niihin tietoihin, jotka ovat saatavilla suoraan verohallinnon järjestelmistä. Näin ollen kaikkien suomalaisten palkansaajien verotustiedot löytyvät verohallinnon toimipisteistä puhelimitse, otteiden ja kopioiden muodossa taikka sähköisesti.

Tietosuoja-asetus mahdollistaisi verotustietojen julkaisematta jättämisen myös Suomessa. Tämä kuitenkin edellyttäisi lainsäädännön muuttamista tältä osin taikka nimenomaista korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua. Olisiko nyt, GDPR:n jälkeen aika aloittaa keskustelu verotietojen julkaisemisen kieltämisestä muuhun kuin tieteellisiin ja muihin vastaaviin tarkoituksiin? Verotustiedot ovat mitä suurimmassa määrin sellaisia yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja, että niiden julkaisematta jättäminen olisi hyvin perusteltua.

Mutta nyt takaisin verokoneen ääreen, kun tiedot vielä ovat vapaata riistaa!


1.11.2019 - Niklas Virtanen -

Varainsiirtoveron muutokset pähkinänkuoressa 1.11.2019 alkaen 

Varainsiirtoveron maksaminen ja ilmoittaminen muuttui 1. marraskuuta 2019. Verohallinnon palveluissa on katko 1. - 8.11.2019 kello 9.00 tietojärjestelmän päivityksen vuoksi, joten sekä varainsiirtoveroilmoitus että maksu kannattaa hoitaa vasta katkon jälkeen uudella tavalla, mikäli mahdollista. Palvelukatkon aikana tulleet maksut ja ilmoitukset käsitellään, mutta niissä voi olla viivettä.

Jatkossa henkilöasiakkaat ja yhtiöt voivat ilmoittaa sekä maksaa varainsiirtoveronsa OmaVero-palvelussa. Varainsiirtoveron prosentit ja laskutapa säilyvät kuitenkin ennallaan. Myöhässä annetusta varainsiirtoveroilmoituksesta on seurauksena kuten aiemminkin myöhästymismaksu tai veronkorotus. Kiinteistön kaupasta on annettava veroilmoitus, kun kaupat on tehty 1. marraskuuta tai sen jälkeen, ja sen antaa ostaja, vaikka kaupat olisikin tehty kiinteistönvälittäjän välityksellä.

Henkilöasiakkaat ja yhtiöt voivat antaa varainsiirtoveroilmoituksen OmaVerossa 8.11. klo 9 alkaen. Kiinteistönvälittäjät ja arvopaperikauppiaat voivat puolestaan tehdä ilmoituksen joko Lomake.fi:ssä tai suoraan ohjelmistosta rajapinnan kautta 7.11. alkaen.

Maksaminen

 • Varainsiirtoveroa maksettaessa on käytettävä asiakaskohtaista varainsiirtoveron viitettä, jotta maksu kohdistuu oikein. Maksun voi tehdä joko OmaVeron kautta tai omassa verkkopankissa. Maksamisessa ei käytetä enää marraskuusta alkaen erillistä varainsiirtoveron tilisiirtolomaketta.
 • Ostaja saa oman viitenumeronsa ja muut maksutiedot Verohallinnon palveluissa olevan käyttökatkon jälkeen OmaVerosta tai puhelimitse. Viitenumero kannattaa selvittää etukäteen ennen kaupantekotilaisuutta.

Ilmoittaminen

 • Varainsiirtoveroasioiden hoitamista varten ei enää tarvitse tulla Verohallinnon asiakaspalvelupisteeseen, eikä varainsiirtoveroilmoituksia ei enää leimata asiakaspalvelupisteissä. Asiakas voi itse tulostaa todistuksen varainsiirtoverosta OmaVerosta tai se voidaan toimittaa hänelle postitse. Todistusta tarvitaan esimerkiksi taloyhtiön isännöitsijää varten.
 • Jos kaupat on tehty kiinteistönvälittäjän avulla, välittäjä antaa ostajalle kuittauksen sähköisestä varainsiirtoveroilmoituksesta.
 • Myös kiinteistön kaupasta on annettava ilmoitus, kun kaupat on tehty 1.11. tai sen jälkeen. Kiinteistökaupasta varainsiirtoveroilmoituksen antaa aina ostaja, vaikka kaupat olisi tehty kiinteistönvälittäjän välityksellä.
 • Jos kaupassa on useita osapuolia, jokaisen ostajan on annettava oma varainsiirtoveroilmoituksensa ja maksettava oma osuutensa varainsiirtoverosta. Varainsiirtoveroilmoitus on siis ostajakohtainen.

Miten varainsiirtoveroilmoitus annetaan tästä lähtien?

 • Henkilöasiakas, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voivat antaa varainsiirtoveroilmoituksen joko OmaVerossa tai paperilomakkeella. Paperilomake uudistuu 1.11., joten käytä tällöin uutta lomaketta, jos ilmoitat paperilla.
 • Yhteisöt eli esimerkiksi osakeyhtiöt voivat puolestaan tehdä varainsiirtoveroilmoituksen ainoastaan sähköisesti OmaVerossa, kun kaupat on tehty 1.11. tai sen jälkeen. Jos yritys valtuuttaa asianhoitajan, esimerkiksi tilitoimiston tai asianajajan hoitamaan varainsiirtoveron yrityksen puolesta, asianhoitaja tarvitsee OmaVerossa valtuuden "Veroasioiden hoito".
 • Kiinteistönvälittäjät voivat tehdä varainsiirtoveroilmoituksen ainoastaan sähköisesti joko verkkolomakkeella tai lähettämällä ilmoituksen suoraan käyttämästään ohjelmistosta Verohallintoon. Jos ilmoitus myöhästyy tai puuttuu, seuraamusmaksut tulevat kiinteistönvälittäjän maksettavaksi, koska hän on varainsiirtoverotuksessa ilmoitusvelvollinen. 
 • Arvopaperikauppiaat voivat tehdä varainsiirtoveroilmoituksen ainoastaan sähköisesti joko verkkolomakkeella tai lähettämällä ilmoituksen suoraan käyttämästään ohjelmistosta Verohallintoon. Koska myöhästymismaksu kohdistuu ilmoituksen myöhästymiseen, se määrätään arvopaperikauppiaalle vain niissä tilanteissa, joissa hän on ilmoitusvelvollinen.

 


29.10.2019 - Jyrki Prusila -

Onko kapitalismi keksittävä uudestaan ja luovuttava voiton tuottamisen tarkoituksesta?

Viime elokuussa (2019) noin 200 Yhdysvaltain suurimman yrityksen toimitusjohtajaa allekirjoitti Business Roundtablen puitteissa julistuksen Statement on the Purpose of a Corporation. Julistuksen pääasiallinen sisältö oli yritysten perustavaa laatua oleva sitoutuminen (fundamental commitment) kaikkia sidosryhmiään kohtaan, joista mainittiin työntekijät, toimittajat ja yhteiskunta.

Seuranneessa keskustelussa mm. New York Times kirjoitti, kuinka julistus on uutta ajattelua siihen nähden, että yhtiöt ovat aina vastustaneet sekaantumista poliittisiin kysymyksiin ja että nyt yritykset itse siirtävät keskustelun koskemaan kapitalismia. Lehti myös totesi, että julistuksessa ei ollut mitään johdon palkitsemisesta, vaikka kerroin, jolla ylimmän johdon palkat vertautuvat työntekijöiden palkkoihin, on kasvanut merkittävästi.

Pian myös Financial Times tarttui useassa artikkelissa aiheeseen ja sitä on sivuttu myös ruotsalaisessa ja suomalaisessa lehdistössä.

Otsikot, joissa puhutaan tarpeesta keksiä kapitalismi tai yhtiön tarkoitus uudestaan, ovat uusi tulokulma jo tuttuun keskusteluun yritysten yhteiskuntavastuusta. Voiton tuottamisesta pitkällä tai lyhyellä tähtäimellä, johdon vastuusta suhteessa yhtiöön ja osakkeenomistajia kohtaan sekä osakkeenomistajan oikeuksista suhteessa yhtiöön. Suomen osakeyhtiölain nojalla kirkkaana olettamuksena on yhtiön voitontuottamistarkoitus samalla niin, että hallituksella on velvollisuus huolellisesti toimien edistää yhtiön etua. Huolellisuusvelvollisuuden ohella hallituksella on lojaliteettivelvollisuus yhtiötä ja sen osakkeenomistajia kohtaan. Suomessa ei liene suurempaa erimielisyyttä siitä, etteikö ainakin listattujen yhtiöiden tulisi pärjätä ESG-vertailuissa eli huolehtia environmental, social and corporate governance -asioistaan. Osakeyhtiölaki venyy hyvin tähän, jos ajatellaan voitontuottamistarkoitusta pidemmällä ajanjaksolla. Tämä antaa yhtiön johdolle mandaatin huolehtia näistä asioista eikä tästä yleensä seuraa konfliktia, sillä marginaali siihen tilanteeseen, jossa osakkeenomistajat puuttuisivat johdon toimintaan ESG-kysymyksissä on varmasti hyvinkin riittävä. Näin ei tietenkään välttämättä ole kaikkialla maailmassa. Pitäisikö Suomessa siis lisäksi olla normeja, joiden perusteella yhtiö, tai oikeammin sen hallitus, saisi lisäksi nimenomaisesti sivuuttaa osakkeenomistajien edun?

Keskustelu on lyhyessä ajassa herättänyt myös ajatuksia erilaisista yhtiömuodoista. Myös Suomessa on kirjoitettu, kuinka osuuskunta voisi huolehtia jäsentensä eduista muutoinkin kuin taloudellisesti, esimerkiksi ryhtymällä tarjoamaan terveyden- ja vanhustenhuollon palveluita. Yhdysvalloissa on kehitetty modifikaatio osakeyhtiöstä, jota kutsutaan nimellä benefit corporation, joka leimallisesti jo yhtiöjärjestyksensä mukaan voi ottaa huomioon muiden kuin osakkeenomistajiensa edut. Keskustelua on käyty myös osakkeenomistajien toiminnan pitkäjänteisyydestä, ja itselleni uutena asiana poimin ajatuksen äänivallasta, joka kasvaisi omistuksen keston mukaan. Suomessahan tämä hoituisi näppärästi osakesarjoilla ja muuntolausekkeella, jonka mukaan esimerkiksi osakkeenomistaja voisi kolmen vuoden omistuksen jälkeen saada muunnettua osakkeensa äänivaltaisiksi. Yksityisissä yhtiöissä äänivalta on esimerkiksi sukupolvenvaihdostilanteissa joskus sidottu luopuvan omistajan henkilöön, mutta miksei voisi ajatella, että sanavaltaa yhtiössä saisi vain, jos osoittaa olevansa sitoutunut omistukseen pidemmällä tähtäimellä. Logiikka lienee se, että pitkäjänteinen omistus saa myös johdon ajattelemaan pidemmällä tähtäimellä.

Suomalaisesta näkökulmasta keskustelu muiden edunsaajien erityisestä huomioonottamisesta uusin normein on miltei perusteltua nimetä hölynpölyksi, kuten Björn Wahlroos tuntui tekevän uuden kirjansa julkaisemisen yhteydessä annetussa haastattelussa (HS 22.10.2019). Näin siitä syystä, että kansainvälinen kilpailu, säätely ja erilainen yhtiöihin kohdistuva ohjaus ja raportointivelvollisuuksien lisääminen näyttävät pitävän yhtiöt hyvin fokusoiduissa rooleissa. Suomessa yritykset eivät ole kasvattaneet erityisesti vaikutusvaltaansa yhteiskunnassa eikä myöskään ole nähty, että erityinen taloudellinen menestys jollain toimialla johtaisi toiminnan laajentamiseen uusille alueille ja vääristäisi sen myötä kilpailua. Amerikkalaisesta perspektiivistä tilanne voi olla toinen, kun katsotaan, miten suurimmat teknologiayritykset ovat kasvaneet ja vaurastuneet. Kaiken kerätyn tiedon hyväksikäytön mahdollisuuksia ei ole vielä nähty.

Lukemani perusteella oma arvaukseni onkin, että näiden Purpose of a Corporation -julistusten ja kapitalismin uudelleenkeksimisten taustalla on paitsi huoli ympäröivän yhteiskunnan toimivuudesta ja erityisesti nuoremman sukupolven suhtautumisesta yhtiöihin, myös yhtiöiden johdon huoli omasta asemastaan ja osakkeenomistajien lojaalisuuden puutteesta. Osakkeenomistajathan voivat esittää kohtuuttomia vaatimuksia tai vaikka myydä osakkeensa jollekin, joka käyttää määräysvaltaa ja puuttuu johdon näkemyksiin yhtiön toiminnan suuntaamisesta. Yhdysvalloissahan on pitkään ollut monta tunnettua ja Ruotsissakin jo ainakin yksi korostetun näkyvä aktivistisijoittaja. Suomessa kasvollinen ja määräysvaltainen osakeomistus on valitettavan harvinaista.

Puuttuvasta lojaliteetista kuitenkin tässä relaatiossa saakin olla kysymys, sillä mitään lojaliteettivelvollisuutta ei osakkeenomistajalla yhtiön johtoa kohtaan lähtökohtaisesti ole. Osakkeenomistajan puuttuva lojaalisuusvelvollisuus ei kuitenkaan ole suuri ongelma, kun muistetaan, että johdon asemaa suhteessa osakkeenomistajaan turvaavat yleensä paitsi epäsymmetria yhtiön asioista olevan tiedon osalta, myös johdon sopimukset sekä yritysten välinen kilpailu pätevistä resursseista. Johdon asema on lähtökohtaisesti vahva ja muuttuukin sitten tarvittaessa rytinällä.

Myös suomalaisesta näkökulmasta on hyvä, että kapitalismin olemuksesta ja yhtiöiden roolista yhteiskunnassa käydään keskustelua, mutta mitään välitöntä tarvetta esimerkiksi lainsäädännöllä määrätä johdon tehtävistä myös muiden tahojen edunvalvojina ei näyttäisi olevan. Hyvä hallituksen puheenjohtaja tasapainoilkoon omistajien ja johdon välillä yhtiön intressissä ja pitäen osakkeenomistajien pitkäntähtäimen etu mielessään.


25.10.2019 - Helena Kettunen -

Turvallinen ja laillinen pyöräily

Syksyn edetessä päivät käyvät pimeämmiksi ja näkyvyys heikentyy räntä- ja lumisateiden vuoksi. Turvallisen liikenteen varmistamiseksi tieliikennelaki (267/1981) ja sitä täydentävät määräykset asettavat vaatimuksia sekä suosituksia, jotka polkupyörän on täytettävä. Liikenteessä ei riitä, että pyöräilijä näkee itse ympäristönsä katuvalojen ansiosta, vaan myös hänen on näyttävä muulle liikenteelle. Monet varusteet löytyvät pyöristä jo valmiiksi, mutta nekin kannattaa tarkistaa. Tässä blogissa käydään läpi syyspyöräilyssä huomioitavat pakolliset ja suositeltavat pyörän varusteet sekä esitellään uuden tieliikennelain (729/2018) tuoma muutos pyörän takavaloihin. Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020.

Valot. Valoja ei tarvitse käyttää päivällä pyöräiltäessä. Tieliikennelain 36 §:n mukaan etuvalo on polkupyörissä pakollinen hämärällä, pimeässä sekä silloin, kun näkyvyys on esimerkiksi sään vuoksi huonontunut. Etuvalon on oltava valkoinen tai vaaleankeltainen. Tieliikennelain 38 §:ssä kielletään erikseen punaisen etuvalon käyttäminen. Sama pätee myös päinvastoin. Takavalon käyttö ei ole pakollista, mutta mikäli käytät pyörässäsi takavaloa, tulee sen olla punainen. Tämä helpottaa muuta liikennettä havaitsemaan, mihin suuntaan pyörä liikkuu. Tieliikennelakia tarkennetaan Liikenteen turvallisuusviraston, nykyisen Liikenne- ja viestintäviraston määräyksellä. Sen mukaan pyörässä saa olla useita eteen- ja taaksepäin osoittavia valaisimia, joten sallittua on käyttää esimerkiksi pyörään kiinnitettyä etuvaloa ja otsalamppua. Valot saavat olla myös vilkkuvia, mutta Liikenneturva suosittelee havainnoinnin helpottamiseksi tasaisesta palavan valon käyttöä. Pimeänä pyöräilystä voi seurata huomautus tai rikesakko. Uusi tieliikennelaki tuo muutoksen takavalon käyttöön, kun punainen takavalo muuttuu polkupyörien pakolliseksi varusteeksi, joten sen hankkimista kannattaa harkita jo nyt.

Heijastimet. Polkupyörässä on oltava etu-, taka- ja sivuheijastimet. Etuheijastimen väri on valkoinen ja takaheijastimen punainen. Sivuheijastimet on asetettava polkupyörän etu- ja takaosaan molemmille sivuille ja niiden väri on valkoinen tai ruskeankeltainen. Myös heijastavat renkaat täyttävät sivuheijastimien vaatimukset. Muitakin heijastimia pyörässä saa olla, jos ne eivät saa heikennä pakollisten varusteiden tehokkuutta. Esimerkiksi polkupyörän polkimissa saa olla ruskeankeltaiset heijastimet. Muista pitää ajovalot ja heijastimet puhtaina, jotta niiden teho pysyisi mahdollisimman korkeana.

Kypärä. Tieliikennelain 90 §:n mukaan polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä asianmukaista suojakypärää. Kypärän käyttö ei siis ole pakollista, vaan säännös on suositusluonteinen. Säännöksen tavoitteena on lisätä pyöräilijöiden halua pitää kypärää. Tarkista kypärää ostaessasi, että se on oikean kokoinen ja että siitä löytyy CE-merkintä. Merkki kertoo siitä, että sen kestävyys on hyväksytysti testattu. Pidä kypärä ajon aikana kiinni ja tarpeeksi tiukalla, ettei se irtoa päästä onnettomuustilanteessa. Kesällä voimaan tuleva laki ei aseta kypärän käyttöä pakolliseksi, vaan säännös pysyy edelleen suosituksena.

Jarrut ja soittokello. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1250/2002) mukaan pyörässä tulee olla ainakin yksi tehokas jarru, joka voi olla käsi- tai jalkajarru. Kahta tehokasta jarrua edellytetään pyörissä, joissa on enemmän kuin kaksi vaihdetta. Asetuksen mukaan polkupyörässä on oltava myös soittokello.

Muut turvallisuutta lisäävät tekijät ja sähköpyörä. Nämä vaatimukset täyttämällä saat pyöräilystä laillista, mutta oman ja muiden turvallisuuden vuoksi kannattaa käyttää mahdollisimman paljon turvallisuutta lisääviä muita varusteita. Näkyvyyttä lisäävät vaatteiden sekä kypärän heijastimet, ylimääräiset pyörän valot, kirkkaat tai heijastavat vaatteet sekä heijastinliivit. Turvallisuutta lisää oikean kokoinen pyörä, turvallisen reitin valinta, ajonopeus, turvavälit, täysi keskittyminen liikenteeseen sekä liikennesääntöjen osaaminen. Pyörää kannattaa myös huoltaa säännöllisesti ja talvipyöräilijöiden kannattaa harkita talvirenkaiden käyttöä. Sähköpyörää koskevat samat liikennesäännöt ja turvallisuusvaatimukset, kuin tavallista pyörää. Sen sijaan vaatimukset eivät koske tasapainoskoottereita.

Turvallista pyöräilyä syksyyn ja talveen!


22.10.2019 - Juha Auvinen -

Jokaisessa kaupungissa olkoon kellari, yksi tahi useampi, josta wiinejä ja olutta myydään

Siivosin kirjahyllyäni ja käteeni osui mielenkiintoinen kirja: Käsikirja lainopissa, vuodelta 1874.  Lait muuttuvat ja samoin käsitykset, mutta perusperiaatteet eivät niinkään. Vaikka osa alla olevista esimerkeistä vaikuttaakin hieman huvittavilta, varmaa on, että nykyiset lakimme ja määritelmämme näyttäytyvät tuleville polville mahdollisesti yhtä lailla huvittavina. Ja jos hieman miettii, eivät kaikki nykyiset lakimmekaan vaikuta aivan loppuun asti ajatelluita, osa tuntuu huvittavilta jo nyt. Jätetään ne kuitenkin tällä kertaa huomioimatta ja tehdään pieni katsaus vajaat 150 vuotta sitten vallinneisiin oikeusoloihin.

Paperilla on väliä. Edellä mainittu teos nimittäin kuvailee n. 20 sivun verran karttapaperia.  Termillä lienee ollut laajempikin merkitys kuin kirjaimellinen, mutta kuitenkin: ”Kaikki asiakirjat, joita maan tuomioistuimista, wirkakunnista ja wirastoista ulosannetaan, owat kirjoitettawat karttapaperille, ja kaikki hakemuskirjat ja muut asiakirjat, jotka niihin sisäänannetaan, owat, joko kirjoitettawat sellaiselle paperille, taikka niihin liitetyllä karttapaperilla tahi karttamerkeillä warustettavat, sillä tawalla, niillä poikkeuksilla ja sillä uhalla kun tästä reunustalla osoitettu asetus säätää.”

Avioehtokaan ei ole mikään meidän aikamme keksintö ja muotosäännöskin vaikuttaa tutulta. ”Awioehdot. Jos mies ja nainen, jotka awioliittoon menewät, tahtovat tehdä ehdot siitä naimaosuudesta, joka pesästä kummallekin tulewa on, niin tehtäköön ne ehdot ennen wihkimistä kirjallisesti, warustettakoon päiwä- ja wuosiluvulla ja wahwistettakoot todistajilla.”

Aikaisemminkin on saattanut tulla joku ylitsepääsemätön este, joka on estänyt oikeudenkäyntiin osallistumisen. ”Laillinen este. Lailliset esteet ovat: Jos joku on sairaana; jos hän on käsketty tahi lähtenyt Keisarin tahi waltakunnan palwelukseen; jos on wankeudessa; jos wihollinen tai muu waara, tulipalo tahi wedenhätä estäwät; jos hän on tullut mielipuoleksi; jos mies tahi waimo, lapset tahi wanhemmat kuolevat siihen aikaan, jolloin pitäisi oikeuteen tulla; taikka jos hän on ennen haastettu toiseen oikeuteen samana aikana wastaamaan.”

Ylenpalttista virvokkeiden nauttimista on ennenkin paheksuttu. ”Juopumus. Joka wäkewiä juomia väärinkäyttää nauttimalla niitä niin ylellisesti, että hän käytöksistänsä tahi sekavasta mielenlaadustansa nähtäwästi voidaan hawaita olewan juovuksissa, olkoon hän edesvastauksien alainen juopumuksesta.” Juopumuksesta sakoitetaan ensi kerralta 12, toiselta 24 ja kolmannelta 36 markkaa.” Mutta vaikka näin onkin, niin pitää sitä juomaa jostakin kuitenkin laillisesti saada: ”Rawintola. Jokaisessa kaupungissa olkoon kellari, yksi tahi useampi, josta wiinejä ja olutta myydään.”

Ja lopuksi vielä muistutus siitä, että kyllä niitä asianajajia on ennenkin tarvittu. ”Oikeudenkäyminen pitäisi useimmissa tapauksissa wälttää, joko sopimalla taikka riita-asiain lykkäämällä uskottuin miesten tahi kompromi-miesten toimenpidoksi ja lopullisesti päätettäväksi. Se ei kuitenkaan aina käy laatuun, ja sentähden pannaan tähän muutamia yksinkertaisia osoituksia niille, jotka itse haluavat ajaa asiansa tuomioistuimen edessä; muistuttaen tarpeellisesti yksityisille, joilla ei ole tarpeellista lakitieteellistä taitoa, että he, ennen kuin nostavat sekawamman laatuista oikeudenkäymistä , neuwottelewat lainoppineiden miesten kanssa ja, jos yksi tahi kaksi sellaista, tunnetut taitawiksi ja rehellisiksi kehoittavat heitä oikedenkäymisestä luopumaan, eiwät siihen antaudu, sekä että he aina ottawat lainoppineita asiamieheksensä korkeammista oikeustöistä, sillä wähäinen ja lainoppimattomalle pian huomaamaton muoto- eli tapawirhe siellä, woipi saattaa auttamattoman wahingon.”


17.10.2019 - Johanna Karvinen -

Onko kesämökkisi jätevesijärjestelmä kunnossa?

Jos ei ole, nyt alkaa olla jo kiire. Yli 15 vuotta kestänyt haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyä koskevan lainsäädännön veivaaminen sai toistaiseksi lopullisen muotonsa huhtikuussa 2017, jolloin uusi asetus talousjätevesien käsittelystä ja ympäristönsuojelulain muutos tulivat voimaan. Asetusta on muutettu ja sen asettamia vaatimuksia lievennetty useaan kertaan. Nyt kevennyksiä ei enää ole odotettavissa, ja siirtymäaika vaatimusten täyttämiseksi on päättymässä.

Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai merestä taikka pohjavesialueella, jätevesijärjestelmä on kunnostettava nykyisten puhdistusvaatimusten mukaiseksi 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistölle rakennetaan vesikäymälä tai uusitaan vesi-/viemärijärjestelmiä tai tehdään tietynlaisia muita rakennuslupaa edellyttäviä korjaus- tai muutostöitä. Etäisyys vesistöön tai mereen mitataan keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta lähimpään sellaiseen rakennukseen, jossa jätevettä muodostuu.

Ympäristönsuojelulain mukaan jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistöllä on oltava sen käyttöön ja olosuhteisiin soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Laissa ei määrätä käytettävää puhdistuslaitteistoa, vaan ilmoitetaan vaaditut puhdistustehot, jotka järjestelmän tulee täyttää. Kunnat voivat myös ympäristönsuojelumääräyksissään asettaa perustasoa ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi välttämättömiä.

Jätevesien puhdistaminen ei ole välttämätöntä kiinteistöillä, joilla ei ole vesikäymälää ja jätevesien määrä on vähäinen. Tällöin talousjätevedet voidaan johtaa hallitusti maaperään ilman erillistä käsittelyä, mikäli niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevesien määrän vähäisyyttä arvioidaan varustelutason, asumismäärän ja vedenkäytön avulla. Vapaa-ajan asunnot, jotka ovat kantoveden varassa ja joissa ei ole käytössä vesikäymälää eikä muitakaan vesivarusteita, katsotaan yleensä vähäisten jätevesimäärien kohteeksi. Kuntien tulkinnat voivat kuitenkin vaihdella, joten soveltuvat vaatimukset on hyvä tarkastaa kiinteistön sijaintipaikkakunnan viranomaisilta.

Kiinteistöt, joiden haltija tai haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 ja asuvat kiinteistöllä vakituisesti, ovat vapautettuja jätevesijärjestelmien korjausvelvoitteesta edellyttäen, että kiinteistön jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen eikä aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Lisäksi kunta voi hakemuksesta myöntää ranta- ja pohjavesialueilla sijaitseville kiinteistöille luvan poiketa puhdistusvaatimuksista enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan, jos ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on pidettävä huomattavan vähäisenä tai jos edellytetyt toimet olisivat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.


11.10.2019 - Niklas Virtanen -

Työoikeudellinen kilpailukielto ja kilpailukieltosopimus

Työsopimuslain mukaan työntekijä ei työsuhteen aikana saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa. Työntekijä ei myöskään saa työsuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joista saattaisi olla vahinkoa työnantajalle. Rajoitus koskee siten kaikkea kilpailevaa toimintaa ja kattaa lähtökohtaisesti niin kilpailevat työsopimukset, yrittäjätoiminnan kuin myös ilman ansiotarkoitusta tehtävän työn.

Tämä työsopimuslain 3 luvun 3 § koskee siis sekä kilpailevaa toimintaa että sen valmistelua. Säännös rajoittaa kilpailevan toiminnan osalta kaikkea toimintaa eikä vain toisen työnantajan kanssa tehtyjä kilpailevia työsopimuksia. Työntekijän toiminnan sallittavuutta arvioitaessa on aina otettava huomioon työn luonne, työntekijän asema sekä mahdolliset muut olosuhteet. Säännöksen tulkinnassa on huomioitava myös oikeutta työhön ja elinkeinonvapautta koskeva perustuslain 18 §:n säännös, jonka mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla.

Työntekijä, joka irtisanoo työsuhteensa ja siirtyy kilpailijan palvelukseen ei voi kuitenkaan välittömästi aloittaa irtisanomisaikana kilpailevan toiminnan harjoittamista ilman rajoituksia. Kilpailevan toiminnan kielto on voimassa niin kauan kuin työsuhde on virallisesti voimassa, vaikka työskentelyvelvoitetta ei enää olisikaan.

Tyypillisesti kilpailevana toimintana pidetään tilannetta, jossa työntekijä aktiivisesti hankkii tai pyrkii hankkimaan vanhan työnantajansa asiakkaita, työsuhteen ollessa vielä voimassa. Työntekijälle saattaa syntyä tällaisesta toiminnasta korvausvelvollisuus työnantajaa kohtaan.  Huomioitavaa on lisäksi, että työnantaja, joka ottaa työhön henkilön, jonka tietää olevan näiden rajoitusten alainen, vastaa työntekijän ohella tämän aikaisemmalle työnantajalle aiheutuneesta vahingosta. Vahingonkorvausvastuu edellyttää, että uusi työnantaja tietää työntekijän estyneisyydestä.

Onko kaikki toiminnan valmistelu kiellettyä?

Oikeuskäytännössä kilpailevan toiminnan valmistelun ei ole aina katsottu olevan työsopimuslain vastaista. Esimerkiksi tarvittavien tilojen tai lupien hankkimista tai rahoituksen järjestämistä uuden toiminnan valmisteluksi ei ole pidetty työsopimuslain vastaisena kilpailevana toimintana. Myöskään yrityksen, toiminimen tms. perustamisen ei ole katsottu olevan kiellettyä tai hyväksyttävä työsuhteen päättämisperuste. Yrityksen perustaminen ja perustetun yrityksen toiminnan aloittaminen voivat sinänsä siis tapahtua työsuhteen aikana taikka sen jälkeen tietyin edellytyksin.

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että työntekijällä on työsuhteeseen liittyviä seuraamuksia pelkäämättä mahdollisuus valmistella kilpailevia toimia ja vasta näiden saavutettua tietyn asteen irrottautua työsuhteestaan ja informoida asiasta työnantajaa. Yhteydenottoja asiakkaisiin on kuitenkin yleisesti arvioitu joko aktiivisena kiellettynä toimintana perustettavan yrityksen hyväksi taikka muutoin kiellettynä kilpailevana toimintana.

Osa-aikaisten työntekijöiden kohdalla tai työsopimuksen päättymisen jälkeen

Toisaalta, kilpailevaa toimintaa koskeva rajoitus ei tarkoita työnantajan yksinoikeutta työntekijänsä työvoimaan. Esimerkiksi osa-aikatyötä tekevällä ja lomautetulla työntekijällä on, perustuslain 18 §:n säännöskin huomioon ottaen, oikeus hakeutua toisellekin työnantajalle ammattinsa mukaisiin töihin, ellei työtehtävien erityisluonteesta johtuisi muuta

Vaikka kilpailevan toiminnan harjoittaminen ei työsuhteen aikana ole mahdollista jo työsopimuslain perusteella, eikä näin ollen edellytä minkäänlaisten kilpailukieltosopimusten voimassaoloa, ei työsopimuslaki suojaa työsuhteen jälkeistä aikaa. Työsuhteen jälkeistä aikaa koskevan kilpailukieltosopimuksen tekeminen on työsopimuslain mukaan mahdollista silloin, kun siihen on työsopimuslain mukainen erityisen painava syy. Tällöin kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus tai muutoin harjoittaa kilpailevaa toimintaa entisen työnantajan kanssa työsuhteen päättymisen jälkeen kuuden kuukauden ajan. Mikäli työntekijälle suoritetaan kohtuullinen korvaus hänelle kilpailukieltosopimuksesta aiheutuvasta sidonnaisuudesta, rajoitusaika voidaan sopia enintään vuoden pituiseksi.


8.10.2019 - Harri Lukander -

Osakepääoman pakollisuus poistunut yhtiöitä perustettaessa

Jotta kynnys perustaa osakeyhtiö olisi entistäkin matalampi, on osakepääoman maksamisen pakollisuus poistunut yhtiöitä perustettaessa 1.7.2019 lähtien. Tällä muutoksella on haluttu madaltaa kynnystä osakeyhtiön perustamiseen. Erityisesti asia tulee punnittavaksi toimintaa aloittavien yrittäjien kohdalla, jotka pohtivat, perustavatko aluksi toiminimen ja odottavat sitten toiminnan laajentumista muuttaakseen sen osakeyhtiöksi vai perustavatko suoraan osakeyhtiön.

Paperityö siis vähenee, mikäli osakepääomaa ei perustamisvaiheessa yhtiöön sijoiteta. Tuolloin ei enää tarvita hallituksen vakuutusta siitä, että osakepääoma on maksettu yhtiön tilille. Kätevä uudistus on myös se, että mikäli osakkeista kuitenkin päätettäisiin maksaa, maksu voidaan kokonaisuudessaan merkitä SVOP-rahastoon eli sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Näissä tilanteissa ilmoituksiin on siis liitettävä selvitys maksusta.

Perusilmoituksen hinta ei ole muuttunut, se on sähköisesti tehtynä 275 euroa ja paperisena 380 euroa. Sähköisesti pystyt perustamaan osakeyhtiön vain minimalistisella yhtiöjärjestyksellä ja mikäli haluat siihen vähääkään räätälöintiä, mikä usein on järkevää ja tarkoituksenmukaista, ilmoitus on tehtävä paperisena.

Mikäli päätät perustaa yhtiön ilman osakepääomaa tai SVOP-rahastosijoitus, muista, että oman pääoman negatiivisuus pitää edelleen ilmoittaa kaupparekisteriin normaalisti. Mikäli yhtiössä ei ole lainkaan omaa pääomaa ja yhtiön toiminnan alussa sille tulee kuluja, seuraa näistä henkilökohtainen vastuu, mikäli oman pääoman menettämistä ei ilmoiteta kaupparekisteriin. Tämä on harkinnan paikka, pienistä asioista ei kannata hätääntyä, mutta mikäli odotukset eivät toteudukaan ja tulovirtaa ei ala syntyä, on henkilökohtaisen vastuun riski olemassa. Toiminimen kohdalla tällainen vastuu on joka tapauksessa olemassa, joten tältä osin se ei poikkea siitä. Jos sijoitat yhtiöön rahaa osakepääomaan tai SVOP-rahastoon yhtiötä perustettaessa, antaa se joka tapauksessa pelivaraa alkuun syntyvien kulujen suhteen. Nuo sijoitukset saadaan normaalisti käyttää yhtiön menojen kattamiseen.


1.10.2019 - Jussi Ojala -

Teemaprekluusiosta

Rovaniemen hovioikeus on käsitellyt otsikkoasiaa ratkaisussaan 2019:1. Kantaja oli vaatinut vastaajayhtiöltä vahingonkorvausta epäonnistuneesta huoltotyöstä. Vastaaja kiisti kanteen todeten, ettei se edes ollut yrittänyt tehdä puheena olevaa huoltotyötä. Käräjäoikeudessa kuultiin kahta todistajaa, joiden kertomusten perusteella kanne katsottiin toteen näytetyksi, toisin sanoen vastaajayhtiön katsottiin suorittaneen epäonnistuneen työn ja aiheuttaneen kantajalle vahinkoa.

Vastaaja valitti hovioikeuteen vaatien kanteen hylkäämistä vedoten käräjäoikeudessa tapahtuneeseen menettelyvirheeseen, siihen, että todistajia oli kuultu muista kuin heille ilmoitetuista todistusteemoista. Valittaja vaati, että todistajien todistusteemojen ulkopuolella antamat kertomukset tuli rinnastaa uuden todisteen esittämiseen ja näin ollen jättää huomioimatta.

Hovioikeus on ratkaisunsa perusteluissa todennut teemaprekluusion tarkoittavan kysymystä, voidaanko todistajaa kuulla seikasta, josta häntä ei ole nimetty todistamaan. Lisäksi hovioikeus on todennut, että todistajat ovat käräjäoikeuden pääkäsittelyssä kertoneet seikasta, josta heitä ei alun perin oltu nimetty todistamaan. Edelleen hovioikeus on todennut, että oikeudenkäymiskaaren 6 luvun 9 §:n 2 momentin sanamuodon mukaan prekluusio koskee ainoastaan todisteita, ei todistuskeinoja eikä sitä, mitä kullakin todisteella aiotaan näyttää toteen. Vielä hovioikeus on viitannut siihen, että oikeuskirjallisuuden kanta on ollut enintään teemaprekluusion rajoitettu noudattaminen tietyissä erityistilanteissa.

Hovioikeuden ratkaisun lopputulos onkin ollut se, että se on hylännyt valituksen katsoen, ettei käräjäoikeus ollut perustanut ratkaisuaan prekludoituneeseen todistusteemaan.


27.9.2019 - Helena Kettunen -

Testamentin muotovaatimukset

Onko testamentin laatiminen ajankohtaista? On muistettava, ettei testamentti ole vapaamuotoinen asiakirja. Sitä laatiessa tulee olla huolellinen, koska asiaa sääntelevä laki eli perintökaari asettaa erilaisia vaatimuksia siitä, miten testamentti on tehtävä. Puhutaan muotovaatimuksista, joiden noudattamatta jättäminen voi johtaa jälkikäteen testamentin kumoamiseen. Alla on yksinkertaiset ohjeet siitä, mitä vaatimuksia testamenttiasiakirjan on täytettävä.

Kirjallinen muoto ja allekirjoitus. Testamentti on tehtävä kirjallisesti ja testamentin tekijän allekirjoitettava. Toinen henkilö voi allekirjoittaa testamentin sen laatijan puolesta vain poikkeustilanteessa, esimerkiksi henkilön ollessa sokeuden vuoksi kirjoituskyvytön. Suullinen testamentti on pätevä vain tietyissä eritystapauksissa, joissa testamenttia ei ole mahdollista tehdä kirjallisena. Tällainen hätätilatestamentti tulee kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa testamentin tekijä on joutunut onnettomuuteen ja kertoo juuri ennen kuolemaansa viimeisen tahtonsa suullisesti. Yleensä testamentti laaditaan tietokoneella, mutta käsinkirjoitettukin testamentti on pätevä. Kuitenkaan videoitu tallenne ei täytä testamentin kirjallista muotovaatimusta. Testamenttia ei ole pakko laatia tavalliselle paperille, vaan muotovaatimukset täyttävän testamentin voi tehdä esimerkiksi testamentattavan taulun taakse tai päiväkirjaan. Myöskään testamentin kielellä ei ole väliä sen pätevyyttä arvioitaessa.

Esteettömät todistajat. Kahden yli 15-vuotiaan esteettömän todistajan on allekirjoitettava testamentti. Esteettömyyden välttää helposti sillä, ettei käytä todistajina sukulaisia eikä testamentinsaajaa tai tämän lähisukulaisia. Todistajat todistavat päivätyllä allekirjoituksellaan testamentin tekijän henkilöllisyyden, tämän allekirjoituksen sekä sen, ettei testamentin tekijää ole pakotettu testamentin tekemiseen ja että hän toimii terveellä ja täydellä ymmärryksellä. Allekirjoituksen ja nimenselvennyksen oheen merkitään myös todistajan ammatti ja asuinpaikkakunta, jotta todistajat ovat tarvittaessa myöhemmin helpommin löydettävissä. Molempien todistajien on oltava yhtä aikaa allekirjoittamassa testamentti, heti testamentin tekijän allekirjoituksen jälkeen. Riittävää ei ole, että todistajat käyvät eri aikaan esimerkiksi saman päivän aikana todistamassa testamentin. Todistajien tehtävä ei ole todistaa testamentin sisältöä oikeaksi eikä heidän tarvitse testamentin tekijän tahdosta riippuen ollenkaan lukea testamenttia. Heidän tulee kuitenkin tietää, että kyseessä oleva asiakirja on testamentti.

Tekijän tahto. Muotovaatimusten osalta on muistettava, että fyysistä muotoa tärkeämpi seikka on testamentin tekijän tahto. Muotovirhe ei tarkoita suoraan testamentin mitättömyyttä, vaan viime kädessä tuomioistuin arvio muotovirheen vakavuutta ja näyttöä testamentin tekijän alkuperäisestä tarkoituksesta. Kuitenkin käytännössä korkein oikeus on suuressa osassa tapauksia katsonut muotovaatimusten vastaisesti laaditun testamentin pätemättömäksi. Esimerkiksi testamentin tekijän allekirjoituksen puuttuminen on aina peruste pätemättömyydelle.

Päivämäärä. Näiden pakollisten muotovaatimusten lisäksi testamentti kannattaa päivätä. Vaikka päiväys ei kuulu pakollisiin muotovaatimuksiin, on sen avulla helppo osoittaa esimerkiksi se, mikä useista testamenteista on uusin. Huomattavaa on kuitenkin, että todistamisen aika ja paikka on kirjattava todistamisen yhteydessä. Asiakirja kannattaa selvyyden vuoksi myös otsikoida testamentiksi. Esitettyjen muotovaatimusten osalta on myös huomattava, ettei niitä ole esitystilan rajallisuuden vuoksi avattu kokonaan, vaan kuhunkin vaatimukseen liittyy vielä paljon lisää yksityiskohtaista sääntelyä. Tämän lisäksi testamentin laatimiseen liittyy useita muita oikeudellisia seikkoja. Laajat kokonaisuudet liittyvät esimerkiksi testamentin säilyttämiseen, peruuttamiseen tai uusimiseen, testamentin tekijän oikeustoimikelpoisuuteen sekä perillisten asemaan. Toimistomme asianajajat avustavat mielellään testamentin laatimisessa ja testamenttiin liittyvien kysymysten selvittämisessä.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Asianajajaliiton 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO osallistuu Asianajajaliiton ja Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n järjestöjen kampanjaan. Kampanjassa Helsingin, Turun, Salon ja Kuopion asianajajamme laativat marraskuussa veloituksetta testamentteja, jossa on ainakin yhtenä edunsaajana jokin kampanjassa mukana olevista järjestöistä, kuten Suomen Punainen Risti tai Suomen UNICEF ry. Veloituksettomuuden edellytyksenä on, että kyseessä on perusmuotoinen, normaalilaajuinen testamentti. Jos testamentti on tätä laajempi, annetaan vastaava alennus tavallisesta hinnasta.

Kiinnostuitko kampanjasta? Ota yhteyttä toimistomme asianajoassistentti Erja Koskiseen ja varaa aika marraskuulle testamentin laatimiseen!

Erja Koskisen puhelinnumero on 010 320 8460 ja sähköpostiosoite erja.koskinen@lrhto.fi.


24.9.2019 - Milla Forsman -

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Hankintalainsäädännön uudistamisen yhteydessä otettiin uuteen hankintalakiin säännökset innovaatiokumppanuudesta. Kyseessä on uusi hankintamenettely, jonka tavoitteena on innovatiivisen tavaran, palvelun tai rakennusurakan kehittäminen ja tämän tuloksena tuotettavien tavaroiden, palvelujen tai rakennusurakoiden hankkiminen. Innovaatiokumppanuus on kaksivaiheinen menettely, jota voidaan käyttää tilanteessa, jossa markkinoilta ei löydy hankintayksikön tarpeita vastaavaa valmista ratkaisua.

Innovaatiokumppanuudessa hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen, jonka perusteella kiinnostuneet toimittajat voivat pyytää saada osallistua kilpailutukseen. Hankintayksikkö aloittaa valittujen toimittajien kanssa neuvottelut innovatiivisen tavaran, palvelun tai rakennusurakan kehittämiseksi (ns. kehitysvaihe) ja tämän tuloksena tuotettavien tavaroiden, palvelujen ja rakennusurakoiden hankkimiseksi (lopputuotteen tai -palvelun hankinta). Innovaatiokumppanuuden keskeinen ero tavanomaiseen hankintaan verrattuna on, että hankintayksikön ei tarvitse järjestää uutta tarjouskilpailua kehitystyön tulosten hankinnassa. Hankintayksikkö voi tehdä hankinnan suorahankintana menettelyssä mukana olleelta toimittajalta.

On hyvä huomioida, että innovaatiokumppanuuteen liittyy riskejä sekä hankintayksikön että tarjoajien näkökulmasta katsottuna. Tarjoajan kannalta on ratkaisevaa, miten korvataan valituille toimittajille kehitystyöhön laitetut panostukset tilanteessa, jossa hankintayksikkö on valinnut rinnakkaisia kehityskumppaneita ja lopputuote hankintaan yhdeltä toimittajalta? Voiko toimittaja hyödyntää suunnittelutyön tuloksia omassa liiketoiminnassaan? Hankintayksikön tulee sen sijaan varautua tilanteeseen, jossa useita kuukausia kestäneen kehitystyön tuloksena ei synnykään toimivaa ja hankintayksikön tarpeita vastaavaa lopputuotetta. Riskejä voidaan monelta osin hallita hankintamenettelyn järkevällä vaiheistamisella ja selkeillä pelisäännöillä. Innovaatiokumppanuuden vaiheista ja kehittäjäkumppaneille maksetuista korvauksista sovitaankin yleensä hankintayksikön ja valittujen toimittajien välillä solmituissa kumppanuussopimuksissa.

Kaiken kaikkiaan innovaatiokumppanuus on tervetullut lisä hankintamenettelyjen kentälle, sillä vanhan hankintalain mukaiset menettelyt eivät varsinaisesti kannustaneet hankintayksiköitä innovatiivisten hankintojen tekemiseen. Innovaatiokumppanuus korostaa hankintayksikön ja tarjoajien välistä tiivistä yhteistyötä. Se liittää kehitystyön ja suunnittelun sekä suunnittelutyön tuloksena syntyneen lopputuotteen tai -palvelun hankinnan toisiinsa. Menettelyn onkin osuvasti kuvattu olevan vuorovaikutusta ja viestintää hankintamenettelyn osapuolten välillä!


20.9.2019 - Niklas Virtanen -

Korkein hallinto-oikeus muuttuu vuodenvaihteessa pääasiassa valituslupatuomioistuimeksi

Oikeudenkäynnit hallintoasioissa voivat koskea esimerkiksi sosiaali- tai terveydenhuoltoa, verotusta, rakentamista, ympäristölupia tai julkisia hankintoja.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) muuttuu 1.1.2020 pääasiassa valituslupatuomioistuimeksi. Samaan aikaan astuu voimaan laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että KHO:sta tulisi jatkossa(kaan) yksinomaisesti prejudikaattituomioistuin. Uuden lain mukaisesti poikkeuksista valituslupasääntelyyn tulee säätää erikseen. Aiempi sääntely on ollut päinvastainen: valitusluvasta säädetään erikseen. Uutta lakia sovelletaan 1.1.2020 ja sen jälkeen tehtyihin hallintopäätöksiin.

KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi on korostanut Helsingissä järjestetyillä hallintotuomioistuinten ylituomaripäivillä 19.9.2019, että muutoksenhakija saa edelleen kaikissa tapauksissa juttunsa korkeimman hallinto-oikeuden arvioitavaksi.

Valituslupajärjestelmän laajentuminen on kehittänyt ja tulee edelleen kehittämään korkeimman hallinto-oikeuden roolia hallintolainkäyttöä ylimmän asteen linjaratkaisuin ohjaavan tuomioistuimen suuntaan. Yleisinä valituslupaperusteina säilyvät kuitenkin edelleen prejudikaattiperusteen lisäksi ilmeinen virhe ja muu painava syy.

Ennakkopäätösperustetta laajemmat valituslupaperusteet heijastavat korkeimman hallinto-oikeuden roolia ensi asteen hallintotuomioistuinten oikeuskäytäntöä ja hallintoviranomaisten päätöksentekoa ohjaavana ja yhtenäistävänä tuomioistuimena, mutta ottavat myös huomioon valittajien oikeusturvaelementin ja korkeimman hallinto-oikeuden aseman hallintolainkäytön alalla ylimpänä tuomioistuimena, jolla on toimivalta antaa painavan syyn nojalla päätös esimerkiksi yhteiskunnallisesti laajakantoisissa ja merkityksellisissä lainkäyttöasioissa.

KHO voi näin ollen edelleen korjata hallinto-oikeuden tai markkinaoikeuden päätöksen ilmeinen virhe myös tilanteessa, jossa kysymys ei ole ennakkopäätösluontoisesta kysymyksestä.

Valituslupajärjestelmän laajentaminen mahdollistaa sen, että KHO voi keskittyä nykyistä paremmin vaativiin oikeuskysymyksiin ja -käytännön yhtenäisyyden turvaamiseen. Valituslupajärjestelmän laajentuessa korostuvat, miten ennakkopäätökset valikoidaan, mihin kynnys valitusluvan myöntämiseen ylipäätään ja mahdollisesti asiaryhmäkohtaisesti asettuu sekä mikä on valituslupahakemuksen merkitys asian arvioimisessa. Lisäksi voidaan odottaa, että KHO ennakkopäätökset muuttuvat jatkossa jokseenkin rakenteeltaan ja ulkonaisesti, jotta ne täyttäisivät korkeat laatuvaatimukset selkeyden, tiiviyden ja käytännön ohjaamisen osalta yhä paremmin.

Osittain valituslupakriteeristöä laajentaa hallinto-oikeudellisen sääntelyn ja normien joustavuus. Hallintoasioissa kysymys on usein tiettyihin olosuhteisiin ja tosiseikkoihin kiinnittyvästä monifunktionaalisesta ratkaisusta, sillä joustavat punnintanormit ja erilaiset tavoite/keino -normistot eivät ole selkeästi määriteltävissä, vaan ratkaisutoiminnassa joudutaan usein arvioimaan normiston soveltumista kyseisiin olosuhteisiin.

Valittajan näkökulmasta on erityisen tärkeää muistaa, että valitusluvan myöntämiseen on laissa säädetty velvollisuus, jos yksikin yllä mainituista kolmesta perusteesta täyttyy. Tämä edellyttää tuomioistuimelta puolestaan sitä, että tapaus analysoidaan KHO:ssa valituslupahakemuksen pohjalta niin tarkasti, että voidaan varmistua, onko jokin luvan myöntämiskriteeri käsillä.

Mitä tämä siis käytännössä tarkoittaa?

Tiivistettynä on mahdollista todeta, että KHO:sta tulee uuden valituslupajärjestelmän ansiosta enemmän korkeimman oikeuden kaltainen, mikä korostaa korkeimpien oikeusasteiden ratkaisujen sitovuutta yhä enemmän. Toisaalta voidaan perustellusti olettaa, että valitusluvan saaminen KHO:n tulee olemaan helpompaa kuin korkeimpaan oikeuteen, sillä hallintotuomioistuinjärjestelmän ollessa kaksiasteinen, ei sen toiminnassa ole syytä rajoittua vain prejudikaattiperusteeseen, vaan luottamus hallinnolliseen päätöksentekoon ja hallintolainkäyttöön edellyttää laajempaa valituslupakriteeristöä.

Juristimme auttavat mielellään valituslupien hakemisessa myös uuden lain mukaisissa tilanteissa.


17.9.2019 - Juhani Ekuri -

Työsuhteessa tehty sopimus ei välttämättä päde – tässä pahimmat sudenkuopat

Korkein oikeus antoi vastikään ennakkopäätöksen asiassa, joka koski työsuhteen päättämissopimuksen pätevyyttä (KKO 2019:76). Tapauksessa oli kysymys siitä, että työnantaja ja työntekijä olivat tehneet työnantajan aloitteesta sopimuksen, jonka mukaan työntekijä oli irtisanonut työsopimuksen ja jossa oli sovittu työsuhteen päättymiseen liittyvistä seikoista. Työntekijä oli allekirjoittanut sopimuksen noin kaksi tuntia kestäneen neuvottelutilaisuuden lopuksi. Työntekijälle ei ollut ennalta ilmoitettu, että tapaamisessa oli tarkoitus käsitellä hänen työsuhteensa päättämistä. Kun työntekijälle ei ollut varattu riittävää harkinta-aikaa eikä mahdollisuutta hankkia asiantuntevaa apua ennen sopimukseen sitoutumista, Korkein oikeus katsoi, että sopimus oli tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvotonta vedota sopimukseen. Sopimusta pidettiin tästä syystä pätemättömänä.

Ratkaisu tuli varmaankin työnantajalle ikävänä yllätyksenä, mutta juridisesti sitä ei voi pitää mitenkään yllättävänä. Ratkaisu kuitenkin vahvisti sen, että työnantajan tulee olla erittäin huolellinen tehdessään sopimuksia. Työnantajan ja työntekijän ennen työsuhteen alkua ja sen aikana tekemät sopimukset voivat nimittäin olla monesta eri syystä kokonaan tai osin pätemättömiä johtuen joko siitä, että sopimuksen sisältö on lain tai työehtosopimuksen vähimmäissuojan vastainen taikka siitä, että olosuhteiden, joissa sopimus on tehty, katsotaan johtavan sopimuksen pätemättömyyteen.

Tyypillisesti työnantajan ja työntekijän välisessä työsuhteessa voi esiintyä työntekijää sitomattomia ehtoja esimerkiksi silloin, kun sovitaan kilpailukiellosta, työajoista, sopimukseen sovellettavasta riidanratkaisumenettelystä tai työsopimuksen päättämiseen liittyen esimerkiksi takaisinottovelvollisuudesta luopumisesta. Työsuhteen päättymisen (irtisanomisajan loppumisen) jälkeen tehtävät sopimukset puolestaan ovat useimmiten päteviä, vaikka työntekijä sopimuksella luopuisikin lain tarjoamasta vähimmäissuojastaan.

Koska sopimuksen pätevyyden arviointi on aina myös tilannesidonnaista ja koska sinänsä pätevä sopimus voidaan tehdä myös siten, että tekotapa johtaa pätemättömyyteen, suosittelen tarkastuttamaan työntekijän kanssa tehtävät sopimukset aina asiantuntijalla.


3.9.2019 - Larissa Päivärinta -

Ositussopimus ja sen merkitys kuolinpesän kannalta

Uutisissa on viime aikoina kirjoiteltu avioero-osituksen merkityksestä toisen puolison kuollessa. Niinpä päätin kantaa oman korteni kekoon ja koostaa aiheesta pienen paketin.

Avioliittolain lähtökohtana on erillisomistus. Puolisot siis omistavat kumpikin oman omaisuutensa ja voivat omasta omaisuudestaan pääosin määrätä itse. Avioeron vireille tulo synnyttää ositusperusteen. Tämän jälkeen omaisuuden ositus on toimitettava puolison vaatimuksesta. Osituksessa siis kummankin puolison avio-oikeuden alainen omaisuus selvitetään ja jaetaan laskennallisesti puoliksi. Jos avio-oikeuden alaista omaisuutta ei ole, suoritetaan puolisoiden omaisuuden erottelu.

Osituksessa vahvistetaan, kuinka paljon kummallekin kuuluu avio-oikeuden alaista omaisuutta, yksilöidään tämä omaisuus ja suoritetaan tarvittavat varallisuudensiirrot. Samalla voidaan myös purkaa puolisoiden yhteisomistussuhteet. Jotta kumpikin puoliso saisi osituksessa avio-osaansa vastaavan määrän, suorittaa toinen avio-oikeuden alaisesta omaisuudestaan tasinkoa toiselle. Puolisot voivat keskinäisellä sopimuksella toimittaa osituksen tai sitä toimittamaan voivat puolisot hakea pesänjakajan määräämistä. Myös sopimusosituksessa tulisi ositussopimus laatia määrämuotoisena. Ositussopimus osoittaa myös jälkipolville, että ositus on eron jälkeen toimitettu.

Mitä sitten tapahtuu, jos ositus on aikoinaan jäänyt tekemättä avioeron jälkeen ja toinen puolisoista kuolee?

Usein ositussopimuksen puuttumisesta tai osituksen toimittamatta jättämisestä selvitään sillä, että entinen aviopuoliso ilmoittaa, ettei hänellä ole vaateita entisen puolisonsa kuolinpesää kohtaan, jolloin vaadeoikeus lakkaa. Jos eronneiden puolisoiden välillä ei ole toimitettu ositusta eikä entinen puoliso luovu ositusvaateesta, tulee entisestä aviopuolisosta perittävän kuolinpesän osakas. Ositusvaade voidaan esittää vuosiakin avioeron jälkeen ja se voi tulla perillisille yllätyksenä. Kuolinpesän osakkaana entinen puoliso tulee kutsua perunkirjoitukseen ja hänen suostumuksensa tarvitaan kuolinpesän tekemiin oikeustoimiin. Entisen aviopuolison osakkuusasema kuolinpesässä lakkaa ositukseen.

Osituksen toimittaminen vuosia ositusperusteen syntyhetken jälkeen voi aiheuttaa haasteita ja päänvaivaa, sillä osituksen piiriin kuuluu se omaisuus, joka osapuolilla oli ositusperusteen syntyhetkellä eli avioeroasian tullessa vireille käräjäoikeudessa. Myös tällaisen varallisuuden sijaan tullut omaisuus tai omaisuuden tuotto kuuluu ositettavaan omaisuuteen.

Jotta kuolinpesään kuuluva omaisuus pystytään määrittämään, tulee ositus tehdä. Perinnönjako ei onnistu ennen kuin tiedetään, mitä entiselle aviopuolisolle kuuluu osituksen perusteella ja mitä puolestaan kuolinpesän omistukseen kuuluu.

 

 


27.8.2019 - Mirja Ropo -

Omistajatietojen rekisteröintivelvoite 1.7.2019 lukien

1.7.2019 lukien voimaan tulleiden kaupparekisterilain muutosten johdosta lähes kaikkien yritysten on ilmoitettava kaupparekisteriin tosiasialliset edunsaajat. Vain pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät, asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, yhdistykset, säätiöt ja uskonnolliset yhdyskunnat on jätetty ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle. Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä 1.7.2019 alkaen ja viimeistään 1.7.2020. Sen jälkeen ilmoitus on tehtävä aina, kun edunsaajissa tapahtuu muutoksia. Ilmoituksen voi tehdä maksutta kaupparekisterin ilmoituspalvelussa.

Rahanpesulaki ja sen pohjana oleva EU:n rahanpesudirektiivi edellyttävät, että yritys tai yhteisö tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa, ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi ja pitää tiedot ajan tasalla.

Kuka on tosiasiallinen edunsaaja?

Tosiasiallinen edunsaaja on määritelty rahanpesulaissa. Käytännössä tavallisessa PK-yrityksessä se on omistaja, joka omistaa yli 25 % yhtiön osakkeista.  Edunsaaja on henkilö, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista kolmesta edellytyksistä:

 1. Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta;
 2. Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta; tai
 3. Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Yrityksessä voi siis olla yksi, useita tai ei yhtään edunsaajaa. Ilmoitus edunsaajasta on tehtävä kuitenkin aina. Siis myös siinä tapauksessa, että yritys arvioisi, ettei sillä ole yhtään rahanpesulain tarkoittamaa edunsaajaa. Tällöin kaupparekisteri merkitsee edunsaajiksi hallituksen jäsenet, vastuunalaiset yhtiömiehet, toimitusjohtajan tai muun vastaavassa asemassa olevan henkilön.

Tein ennen kesälomalle lähtöä useamman asiakkaan edunsaajailmoitukset. Kaupparekisterin nettisivujen ohjeistus oli jälleen erinomaisen selkeä ja havainnollinen. Samoin sähköinen ilmoitus oli hyvin helppo tehdä. Virre-tietopalvelun kuulutushausta voi tarkastaa helposti Y-tunnuksen perusteella, onko yritykselle rekisteröity edunsaajia koskeva ilmoitus. Siirtymäaikaa ilmoituksen tekemiselle on 30.6.2020 saakka, mutta asia on helppo hoitaa - miksipä et tekisi sitä heti pois?


20.6.2019 - Johanna Teijonmaa -

Rahanpesulain kokonaisuudistuksen loppusuora – muutoksia voimaan 1.7.2019

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä on uudistettu kokonaisuudessaan vuosien 2017–2019 aikana. Lain uudistushanke on ollut osa koko Euroopan unionin tasolla tapahtuvaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaista työtä ja lailla onkin pantu kansallisesti täytäntöön niin sanottu neljäs rahanpesudirektiivi, maksajan tiedot -asetus sekä kansainväliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen suositukset. Sääntelyn taustalla on vaikuttanut pyrkimykset ehkäistä ennalta ja puuttua laittoman rahan liikkumiseen unionin sisämarkkinoilla sekä suojella unionin rahoitusjärjestelmän vakautta, eheyttä ja moitteetonta toimintaa. Lisäksi erityisesti yhteisöjen tosiasiallisten edunsaajien tunnistamista ja ilmoittamista koskevilla säännöksillä on pyritty lisäämään yritysten omistuksen avoimuutta ja tietojen parempaa saatavuutta.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja väärinkäytösten ennaltaehkäisy on keskeinen osa yrityksen compliance-käytäntöjä ja velvoitteiden tulisikin olla jo juurrutettu ilmoitusvelvollisten toimintaan tavanomaisina toimintatapoina ja käytänteinä. Järjestelmä perustuu riskiperusteiseen arviointiin ja tukeutuu ennen kaikkea yhteiskunnan eri tason toimijoiden jokseenkin itseohjautuvaan toimintaan likaisen rahan liikkumisen vastaisessa työssä. Ilmoitusvelvollisille on asetettu velvollisuus tunnistaa oman toimintansa riskit rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen näkökulmasta, sekä laatia riskiarvioon perustuvat toimintaohjeet ja varmistua niiden, kuten myös muiden lain asettamien velvollisuuksien, asianmukaisesta noudattamisesta ja henkilöstön koulutuksesta asiaan liittyen.

Rahanpesulain asettamat velvollisuudet ilmoitusvelvollisille tahoille ovat tulleet jo suurimmaksi osaksi voimaan kuluneiden vuosien aikana, mutta säädös on jälleen ajankohtainen näin keskikesän kynnyksellä viimeisimpien muutosten tullessa voimaan 1.7.2019 alkaen. Muutokset tuovat mukanaan paitsi tiettyjä toimijoita koskevan velvollisuuden hakeutua rahanpesun valvontarekisteriin, myös yhteisöjen tosiasiallisten edunsaajien ilmoittamisvelvollisuuden patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen perustettuun yhteisöjen omistajia ja tosiasiallisia edunsaajia koskevaan julkiseen rekisteriin.

Heinäkuussa voimaan tulevat säännökset asettavat muun muassa oikeudellisia palveluita, rahoituspalveluita, veroneuvontaa sekä muita tiettyjä erityistä asiantuntijuutta vaativia palveluita tarjoaville yrityksille sekä eräille muille rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemisen kannalta olennaisille toimijoille velvollisuuden tehdä hakemus rahanpesun valvontarekisteriin ilmoittautumiselle Hakemukselle on asetettu varsin tiukka aikaikkuna – rekisteröintivelvollisuus alkaa 1.7.2019 ja hakemus rekisteriin merkitsemiseksi on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa.

Yhteisön tosiasiallisia edunsaajia koskeva ilmoitusmahdollisuus alkaa niin ikään heinäkuun alusta alkaen ja tietoja voi ilmoittaa 1.7.2020 asti. Ensimmäisen ilmoituksen jälkeen on kaupparekisteri-ilmoitus tehtävä aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai uutta yritystä perustettaessa. Ilmoitusvelvollisuus koskee pääsääntöisesti kaikkia yhteisömuotoja, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Paitsi voimaan tulevien lakimuutosten vuoksi, myös näin lomakauden ja heinäkuun hiljaisempien hetkien kynnyksellä onkin hyvä sauma varmistaa, että yrityksen omat käytänteet likaisen rahan liikkumisen estämiseksi ovat kunnossa ja tarvittaessa tarkastella esimerkiksi tarvetta yrityksen oman riskiarvion päivittämiselle tai henkilöstön kouluttamiselle. Juristimme auttavat mielellään varmistamaan, että yrityksesi kaikenlaiset compliance-asiat ovat kunnossa ja velvollisuudet asianmukaisessa hoidossa.


18.6.2019 - Antti Saari -

Julkisten hankintojen asiakirjajulkisuudesta 

Julkisissa hankinnoissa tarjoajat pyrkivät usein rajoittamaan tarjouksensa julkisuutta määrittelemällä tarjous laajasti liike- ja ammattisalaisuudeksi. Julkisuuslaki suojaa tarjoajien liike- ja ammattisalaisuuksia. Hankintayksikön tulee kuitenkin arvioida tarjousasiakirjojen julkisuutta objektiivisesti eikä se ole sidottu tarjoajan määritelmään liike- ja ammattisalaisuudesta.

Hankintalain mukaan hankintayksiköiden asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan julkisuuslakia, jos hankintayksikkö on julkisuuslaissa tarkoitettu viranomainen tai sen on muutoin noudatettava julkisuuslakia. Julkisuuslain mukaan viranomaisen asiakirjan julkisuus on pääsääntö ja salassapito on poikkeus pääsäännöstä.

Asiakirjajulkisuutta koskevat kysymykset saattavat tulla ajankohtaiseksi hankintapäätöksen jälkeen, kun tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja esittää hankintayksikölle tietopyynnön, missä se pyytää saada nähdä toisen tarjoajan tarjousasiakirjoja. Asiakirjajulkisuutta tulisi kuitenkin pohtia jo tarjouspyyntöä laadittaessa, jotta tarjoajat voisivat jo tarjousta jättäessään merkitä tarjousasiakirjojen liike- ja ammattisalaisuudet asianmukaisesti.

Tarjoajan tulisi selkeästi yksilöidä tarjouksessaan, miltä osin sen tarjousasiakirjat sisältävät liike- ja ammattisalaisuuksia. On syytä huomioida, ettei tarjouksen kokonaishinta voi olla liike- ja ammattisalaisuus eikä tarjoajan koko tarjous voi olla salassa pidettävä liike- ja ammattisalaisuutena. Kokonaishinnan muodostavat yksikköhinnat voivat puolestaan olla liike- ja ammattisalaisuuksia ja näin ollen salassa pidettäviä.

Julkisuuslaki turvaa tarjouskilpailuun osallistuneen toisen tarjoajan, asianosaisen, tiedonsaantioikeuden tarjousasiakirjoihin siltä osin kuin ne ovat vaikuttaneet tarjousten vertailuun. Laki kuitenkin rajoittaa tarjoajan oikeutta olla saamatta tietoa toisen tarjoajan liike- ja ammattisalaisuuksista. Julkisuuslain mukaan toisen tarjoajan liike- ja ammattisalaisuudet ovat salassa pidettäviä.

Julkisuuslain pääsäännön mukaisesti salassapitosäännökset ovat poikkeus julkisuudesta ja niitä on tulkittava suppeasti. Hankintayksikön on näin ollen käytettävä omaa harkintaa ja arvioitava salassapitoa objektiivisesti, vaikka tarjoaja olisikin vaatinut kaikkien toimittamiensa asiakirjojen salaamista. Hankintayksikön on tapauskohtaisesti arvioitava, voiko se luovuttaa pyydettyjä asiakirjoja tietopyynnön tekijälle.

Hankintayksikkö voi päättää antaa tiedon asiakirjan sisällöstä suullisesti, antaa se hankintayksikön luona nähtäväksi tai antamalla siitä kopio tai tuloste. Jos hankintayksikkö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, sen tulee valituskelpoisessa päätöksessä perustella kieltäytymisen syy.

Hankintayksiköiden asiakirjajulkisuutta koskevat menettelytavat ja päätökset ovat merkityksellisiä esimerkiksi vastuukysymysten kannalta. Toisaalta asiakirjojen luovuttamisella on merkitystä myös asianosaisen muutoksenhakuoikeuden toteutumisessa. Asiakirjojen julkisuutta ja niiden liike- ja ammattisalaisuuksia koskevassa arvioinnissa kannattaa tarvittaessa turvautua asiantuntijan apuun.


14.6.2019 - Niklas Virtanen -

Festari- ja tapahtumalavojen rakentaminen ja työturvallisuus

Työsuojeluviranomainen antoi kesäkuun alussa muistutuksen siitä, että tapahtuma- ja esiintymislavat ovat rakennelmina sellaisia, joiden pystytys- ja purkutyöt ovat rakennustöitä. Näihin töihin sovelletaan siis valtioneuvoston asetusta rakennustyön turvallisuudesta (205/2009).

Lavan rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan tai urakoitsijan on yhdessä ja erikseen huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaahenkilökunnalle eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Asetus ei aseta yksittäiselle työntekijälle vaatimusta huolehtia työturvallisuudestaan, sillä työntekijän velvollisuudesta noudattaa järjestystä, huolellisuutta ja varovaisuutta työturvallisuuden edellyttämällä tavalla sovelletaan työturvallisuuslaissa (738/2002).

Rakennustyön päätoteuttajan eli pääasiallisen urakoitsijan tai rakennuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kyseisen rakennustyömaan kaikilla työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat työmaan mahdolliset vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet. 

Huomionarvoista on lisäksi se, että myös tilanteissa, joissa kunta ei vaatisikaan rakennuslupaa, ilmoitusta tai toimenpidelupaa tällaisen tapahtuma- tai esiintymislavan rakentamiseen, sovelletaan valtioneuvoston asetusta. Oli kyseessä siis kuinka pieni yksittäinen esiintymislava tahansa, on työturvallisuuteen kiinnitettävä huomioita. Valtioneuvoston asetus sisältää myös määräyksiä työmaavalaistuksesta, maarakennuskohteiden erityisvaatimuksista ja fyysisen kuormituksen ja ergonomian huomioimisesta.

Päätoteuttaja on lisäksi velvollinen huolehtimaan ennakkoilmoituksen tekemisestä työsuojeluviranomaiselle, mikäli työmaa on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää, tai mikäli työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. Mikäli kyseessä on yksittäinen festarilava, ei tuo kuukauden määräaika välttämättä täyty. Siitä huolimatta asetus ja sen määräykset tulee huomioida. Vaikka työ olisikin lyhytkestoinen tai pienimuotoinen on rakennuttajan laadittava turvallisuusasiakirjat joissa selvitetään ja esitetään kyseiseen hankkeeseen liittyvät vaara- ja haittatekijät sekä toteuttamiseen liittyvät työtuvallisuus ja –terveyttä koskevat tiedot.

Kaikki festari- tai tapahtuma-alueen työt eivät kuitenkaan ole asetuksen mukaisia rakennustöitä. Esimerkiksi pelkkä valmiiden wc-tilojen tai myyntiteltan pystytys jää asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle, mikäli niiden yhteydessä ei tapahdu muuta rakennustyötä tai ne eivät sijaitse yhteisen rakennustyömaan urakka-alueella. Näin ollen esimerkiksi myyntialueen pystyttäminen ei vaadi asetuksen mukaisia selvityksiä, mikäli alue on varsinaisen urakka-alueen ulkopuolella. Ongelmalliseksi saattaa kuitenkin muodostua urakka-alueen määrittely, minkä vuoksi hankkeen suunnittelussa, valmistelussa ja selvityksissä olisi tarkoituksenmukaista huomioida myös näiden alueiden työturvallisuus.

Vaikka rakennus- ja purkutyöt siis toteutettaisiinkin pitkälti talkootyöllä, on päävastuussa olevan toteuttajan tiedettävä ja huomioitava asetuksen vaatimukset. Asianajajamme auttavat mielellään, mikäli yrityksesi on tällaisessa projektissa mukana päätoteuttajana, suunnittelijana tai jonain muuna toimijana, jolla on asetuksen mukainen velvollisuus huolehtia työmaan turvallisuudesta.


11.6.2019 - Timo Lankinen -

Ympäristölupien muuttamisen laintarkistus osuu perusoikeuksien ytimeen

Ympäristölupia koskeva lainsäädäntö on jälleen kerran suurennuslasin alla Suomessa. Vesilain (VL 587/2011) ja ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) mukaisia lupia koskevaa lainsäädäntöä ollaan parhaillaan tarkistamassa lupien muuttamiseksi vastaamaan EU:n vesienhoidon ympäristötavoitteiden asettamia vaatimuksia. Samalla lupien muuttamisen laintarkistus osuu Suomen valtiosääntöoikeudellisten perusoikeuksien ytimeen.

Oikeudellisesti huomionarvoista on se, että nykyinen vesilaki ja ympäristönsuojelulaki eivät sisällä mainintaa lupien muuttamisesta vesienhoidon ympäristötavoitteiden perusteella. Tehtävä on haastava, koska lupien muuttamisen mahdollistaminen edellyttää varsinaisen substanssilainsäädännön tarkistamisen ohella Suomen perustuslain mukaisten luvanhaltijoiden oikeuksien punnitsemista rinnakkain suhteessa EU:n ympäristötavoitteiden vaatimuksiin.

Tarkistuksen kohteena olevat vesitalous- ja ympäristöluvatFish-ladder.jpg

Vesilain osalta kyse on vesitalousluvista ja ympäristönsuojelulain osalta ympäristöluvista, jotka edellyttävät vesienhoitosuunnitelmien huomioimista lupaharkinnassa. Lupaviidakon loputtomalta tuntuvasta hetteiköstä on vesitalouslupien ohella nostettava esille kalatalousmääräysten mukaiset velvoitteet, vesien tarkkailumääräykset, säännöstelyluvat ja vedenkorkeuteen tai vedenjuoksuun liittyvät määräykset.

Ympäristölupien osalta lupien tarkistaminen koskee erityisesti niihin sisältyviä vesi- ja kalatalouslupamääräyksiä. Erityisen tarkastelun kohteena ovat myös suurten teollisuuslaitosten (direktiivilaitokset) ympäristöluvat.

Koskevatko tulevat lupamuutokset yritystäni tai minua?

Suomen ympäristökeskus SYKE:n johtaman LupaMuutos -selvityshankkeen loppuraportin (Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen ja sen valtiosääntöoikeudelliset perusteet)  mukaan ympäristöviranomaiset käsittelevät noin 500 vesilain mukaista asiaa vuodessa. Osa käsitellyistä asioista on kertaluonteisia, jolloin niiden osalta lupaa ei enää voida muuttaa. Merkittävimpiä laintarkistuksen piiriin kuuluvia luvanhaltijoita ovat vesilain osalta vesivoimalaitokset ja ympäristönsuojelulain osalta metsäteollisuuden laitokset, tietyn kokorajan ylittävät eläinsuojat, kalankasvatuslaitokset sekä turvetuotanto.

Ympäristöllisten lupien haltijoita on yhteensä yli 4000, joista vesivoimalaitoksia on yli 220. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen valvomia ympäristöluvanvaraisia toimintoja oli vuonna 2017 ilmestyneen selvityksen mukaan yli 12 000. Myös maatalouteen liittyvä toiminta edellyttänee vesistövaikutusten osalta joissain tapauksissa vesitalous- tai ympäristölupia.

Monimutkaisten lupamääräysten osalta luvanhaltijoiden on syytä hyvissä ajoin selvittää, kuuluvatko he nyt vireillä olevan, lupamuutoksia edellyttävän, laintarkistuksen piiriin. Samalla on syytä selvittää omien lupien myöntämisvuosi, niiden oikeudellinen pysyvyys ja ne perustuslain mukaiset oikeudet, joilla on painoarvoa lupien tarkistamista koskevaa lainsäädäntöä ja lupien muuttamista koskevia oikeudellisia perusteluja valmisteltaessa.

EU:n ympäristöoikeuden tulkinta haastavaa

EU-oikeuden merkitys Suomea velvoittavana lainsäädäntönä osoittautuu ympäristölupien osalta monimutkaiseksi kokonaisuudeksi. Tämä etenkin pyrittäessä toimeenpanemaan kansallisesti EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin (VPD 2000/60/EY) tavoitteita. Tavoitteena on, että vesimuodostumien tila ei huonone ja että niiden hyvä tila tai keinotekoisten ja voimakkaasti muutettujen vesimuodostumien hyvä ekologinen potentiaali ja hyvä kemiallinen tila saavutetaan vuoteen 2015 mennessä. Tulihan tuosta nyt kaikille lukijoille selväksi, mitä tällä tarkoitetaan voimassa olevien ympäristölupien osalta?

Jos ei tullut niin jatkan juttua keskittyen oikeudellisten peruskysymysten selvittämiseen. Vesienhoidon ympäristötavoitteista säädetään Suomessa vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (vesienhoitolaki, VMJL 1299/2004). Sen taustalla on EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi. Toistaiseksi Suomi on ollut myöhässä vesipuitedirektiivin asettamien lainsäädännällisten velvoitteiden täyttämisessä riittävällä tasolla. Euroopan komissio antanut Suomelle palautetta havaitsemiensa epäkohtien osalta.

Viime aikoina otsikoissa usein esillä olleiden vaelluskalojen suojelun ja kalateiden osalta komissio toteaa, ettei Suomi ole täyttänyt ensimmäisen kauden arvioinnissa edellytettyä olemassa olevien vesivoimalupien uudelleenarviointia. Komissio suosittaa, että Suomi selvittäisi vaihtoehtoisia tapoja tavoitella padotuksen turvaamia yhteiskunnallisia päämääriä. 

Unionin tuomioistuin ei ole antanut varsinaisia päätöksiä ympäristölupien muuttamisesta ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. EU-oikeus lähtee siitä, että kansallisen sääntelyn on mahdollistettava unionin oikeuden tehokas toimeenpano (effet utile). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että EU:n vesienhoidon ympäristötavoitteet ja vesipuitedirektiivi sitovat uuden hankkeen lupaharkintaa.

LupaMuutos -selvityshankkeen arviointiosassa todetaan, että vesipuitedirektiivissä säädetään vesienhoidon ympäristötavoitteista ja siitä, että lupia on tarvittaessa muutettava tavoitteiden saavuttamiseksi. Unionin tuomioistuimen vuonna 2015 antaman Weser -tuomion (C-461/13) perusteella ympäristötavoitteet ovat sitovia suhteessa hankkeiden lupaharkintaan. Tämä tausta huomioon ottaen voidaan perustellusti kysyä, sitovatko ympäristötavoitteet myös vesipuitedirektiivin mukaista lupien saattamista ajan tasalle? Ja jos sitovat, niin kenen eduksi ja kenen kustannuksella lupamuutokset voidaan toteuttaa?

Muista ympäristölupien kannalta merkittävistä unionin tuomioistuimen oikeustapauksista on syytä mainita SYKE:n selvityshankkeessa käsitellyt Protect -tapaus (C-664/15) ja Folk -tapaus (C-529/15). Näistä edellinen koski vesipuitedirektiivin velvoitteiden riittävää yksityiskohtaisuutta, jotta niitä voidaan soveltaa kansallisessa tuomioistuimessa. Jälkimmäinen koski ympäristövastuudirektiivin (2004/35/EY) mukaista toiminnanharjoittajan velvollisuutta toteuttaa ympäristövahingot korjaavat toimenpiteet sekä toiminnanharjoittajan vastuuta niiden kustannuksista.

Perusoikeudet ja niiden pysyvyys ympäristöluvissa

Ympäristölupien muuttamista koskevan lainsäädännön tarkistamisessa on syytä kiinnittää erityistä huomiota Suomen perustuslain (PL 731/1999) 15 §:n omaisuudensuojaan, 18 §:n elinkeinovapauteen ja 20 §:n ympäristöperusoikeuteen. Lisäksi on huomioitava myös EU:n perusoikeuskirjan 17(1) artikla ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 1. lisäpöytäkirjan 1 artikla.

Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omaisuus on turvattu ja omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla. Omaisuuden suojaa ja pakkolunastusta koskeva tarkastelu on siten kohdennettava kulloinkin voimassa olleeseen lainsäädäntöön. Yleisesti voidaan todeta, että erityisesti vesilain nojalla myönnettyihin vesilupiin liittyvä omaisuudensuoja ja sen pysyvyys on vahvempi kuin ympäristönsuojelulain mukainen omaisuudensuoja. Yhtenä syynä tähän on vesilain vanhakantaisuus ja aikoinaan myönnettyjen vesilupien tarve vesivoiman hyödyntämiseen perusvoimana Suomessa. Nykyisin vesivoimalla on merkittävä rooli niin sanottuna säätövoimana sähköntarpeen kasvaessa äkillisesti.

EU:n perusoikeuskirjan ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen nojalla jokaisella on oikeus nauttia omaisuudestaan ja käyttää sitä. Omaisuutta ei saa riistää muuten kuin yleisen edun sitä vaatiessa ja laissa säädettyjen ehtojen mukaisesti oikeudenmukaista korvausta vastaan. Omaisuuden käyttöä voidaan säännellä lailla siinä määrin kuin se on yleisen edun mukaan välttämätöntä.

Omaisuudensuoja perusoikeutena on sisältynyt Suomen valtiosääntöön nykyisen kaltaisena vuodesta 1919 alkaen. Ympäristönsuojelulaissa luvan muuttamisen edellytyksistä säädetään väljemmin, luvanhaltijalle ei makseta korvauksia lupaa muutettaessa ja määräaikaisten lupien myöntäminen on yleisempää. Ympäristöluvan tarkistaminen voi merkitä olemassa olevien lupamääräysten muuttamista tai uusien lupamääräysten antamista. Lisäksi luvan raukeaminen tai peruuttaminen on mahdollista, jos erityiset perusteet tälle täyttyvät.

Merkittävänä rajapyykkinä on pidettävä vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen toteuttamista ja sen nojalla annettuja lukuisia perustuslakivaliokunnan lausuntoja erinäisten lakiuudistusten yhteydessä. Näistä mainittakoon ympäristönsuojelulait (86/2000 ja 527/2014), metsälaki myöhempine muutoksineen (1093/1996 ja 1085/2013), luonnonsuojelulaki (1096/1996), kaivoslaki (621/2011), vesilaki (587/2011) sekä vesilain käyttöoikeussääntelyn muutokset (262/2016).

Tiivistäen perustuslakivaliokunnan linjaukset perusoikeuksien rajoittamisen hyväksyttävyyden yleisistä edellytyksistä ovat seuraavat: lailla säätämisen vaatimus, rajoitusten tarkkarajaisuus ja täsmällisyys, rajoitusperusteiden hyväksyttävyys perusoikeusjärjestelmän kannalta ja painava yhteiskunnallinen tarve, perusoikeuden ytimen koskemattomuus, rajoitusten oikeasuhtaisuus ja riittävät oikeusturvajärjestelyt (PeVM 25/1994 vp).

Laintarkistusmenettelyn nykytila

Ympäristöministeriön 29.5.2019 julkaisema lausuntopyyntö LupaMuutos -selvityshankkeen loppuraporttista on avattu lausunnoille oikeusministeriön ylläpitämällä Lausuntopalvelu.fi -sivustolla.  Määräaika lausuntojen antamiselle päättyy 15.8.2019.

Osa toiminnanharjoittajista ja toimialajärjestöistä on jo julkaissut oman lausuntonsa asiassa. Erityisesti energiatoimiala on lausunnossaan esittänyt huolensa perustuslain 15 §:n mukaiseen omaisuudensuojaan koskien vesivoimaloiden ns. 0-velvoitelupia.

Voidaankin pitää tavoiteltavana sitä, että kaikkien ympäristölupien kanssa sidoksissa olevien tahojen – luvanhaltijoiden, eri viranomaisten, maanomistajien, kansalaisten, julkisten tahojen, järjestöjen, tutkimuslaitosten yms. – näkemykset saataisiin myös oikeudellisesti riittävän huolella ja perustellusti selvitettyä ennen lainmuutosten eteenpäin saattamista. Tämä edellyttää oikeudellista selvitystyötä kaikkien niiden toimialojen ja luvanhaltijoiden osalta, joiden toiminnassa ympäristölupa vaaditaan.

Erityistä huomiota tulisi kiinnittää myös tapauskohtaisen harkinnan entistä selkeämpään mahdollistamiseen jo olemassa olevien lupien osalta. Viimeksi mainitun osalta haasteena on saavuttaa yhteisymmärrys eri toimintoihin liittyvistä erityiskysymyksistä, etenkin lupia myöntävien ja niitä valvovien viranomaisten osalta. Myös tämän osalta lupamenettelyä on kevennettävä, selkeytettävä ja yhdenmukaistettava koko Suomessa. Tämä on, ympäristöoikeudellisesti tarkasteltuna, toivon mukaan myös Suomen uuden hallituksen erittäin haasteelliseen hallitusohjelmaan kirjattu tavoite.


7.6.2019 - Tarmo Lensu -

Vastikkeen alentaminen asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajan aikaisemmin suoritettaman remontin vuoksi

Käsittelen tässä lyhyessä blogissa asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajan vastikkeen alentamista. Vastikealennuksesta käytetään vakiintuneesti sekä asunto-osakeyhtiölain esitöissä että oikeuskirjallisuudessa myös termejä hyvitys ja hyvittäminen. Asunto-osakeyhtiölain (22.12.2009/1599, ”AsOYL”) 6 luvun 32 §:ssä säädettään tilanteesta, missä asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja voi olla oikeutettu vastikkeensa alentamiseen, mikäli tämän hallitsemassa huoneistossa on jo tehty vastaava kunnossapito- tai uudistustyö, jonka yhtiö aikoo toteuttaa vastikevaroin katettavana hankkeena.

AsOYL 6:32.1:n mukaan yhtiökokous päättää enemmistöllä uudistusta tai kunnossapitoa varten perittävän vastikkeen alentamisesta, jos osakkeenomistajan osakehuoneistossa aiemmin tehty työ vähentää yhtiölle aiheutuvia kustannuksia. Käytännössä päätös, jolla yhtiökokous kieltäytyisi huomioimasta säästöä, olisi AsOYL 1:10:ssä tarkoitetun yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Hyvityksen maksaminen ei ole yhtiökokouksen vapaassa harkinnassa oleva seikka vaan osakkeenomistaja on oikeutettu hyvitykseen, mikäli osakehuoneiston aiempi työ aiheuttaa yhtiölle säästöä.

AsOYL 6:32.1 säädettiin lakiin sitä varten, jotta osakkeenomistajan suorittamat kunnossapito- tai muutostyöt voitaisiin huomioida yhtiön teettämän remontin yhteydessä. Asia on ilmaistu lain esitöissä toteamalla, että: ”kun osakkeenomistaja on tehnyt huoneistossaan kunnossapito- tai muutostyön ja yhtiö päättää myöhemmin suorittaa vastaavan toimenpiteen kaikissa huoneistoissa, yhtiölle saattaa syntyä säästöä sen johdosta, että toimenpidettä ei tarvitse tehdä jossakin huoneistossa. Mikäli säästöä ei otettaisi huomioon työn osaltaan tehneiltä osakkeenomistajilta perittävässä vastikkeessa, säästö tulisi kaikkien osakkeenomistajien eduksi. Tällöin kunnossapidon tai muutoksen omalla kustannuksellaan tehnyt osakkeenomistaja joutuisi maksamaan uudelleen osuutensa kunnossapidosta tai muutoksesta”. Lakiin kirjatun hyvityssäännöksen tavoitteeksi voidaankin nähdä lainsäätäjän halu poistaa niitä esteitä, jotka vähentävät osakkeenomistajan halukkuutta itse huolehtia hallitsemansa huoneiston kunnossapidosta ja ajanmukaisuudesta.

Hyvitystä ei anneta automaattisesti

Saadakseen hyvitystä, tulee osakkeenomistajan itse olla aktiivinen ja vaatia vastikkeensa alentamista. Asunto-osakeyhtiöllä ei ole velvollisuutta oma-aloitteisesti selvittää, miten eri huoneistoissa aiemmin tehdyt työt voidaan mahdollisesti hyödyntää yhtiön suunnitteleman kunnossapito- tai uudistustyön yhteydessä. Esimerkiksi Helsingin hovioikeudessa vastikään 14.5.2019 ratkaistussa tapauksessa (diaarinumero S 17/977) kantajayhtiön toissijainen vaatimus korjaushankkeiden kustannuksien hyvittämisestä hylättiin sillä perusteella, ettei asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksissa oltu käsitelty hyvitysvaatimusta.

Hyvitysvaatimuksen esittäminen on tärkeää yhtiökokouspäätöksen mahdollisen moitekanteen vuoksi, sillä asunto-osakeyhtiölain mukaisen moitekanteen johdosta annettavassa tuomiossa päätös voidaan kantajan vaatimuksesta julistaa pätemättömäksi tai sitä voidaan muuttaa. Yhtiökokouksen päätöksen muuttaminen tulee kuitenkin kysymykseen ainoastaan, jos voidaan todeta, minkä sisältöinen päätöksen olisi pitänyt olla.

Hyvityksen saamisen edellytykset

Jotta osakkeenomistaja olisi oikeutettu hyvitykseen, tulee neljän edellytyksen yhtäaikaisesti täyttyä:

1)     aiemmin tehdyn työn tulee olla yhtiön hyödynnettävissä,

2)     aiemmin tehty työ on tullut toteuttaa osakkeenomistajan varoin,

3)     aiemmin tehdyn työn tulee olla sama kuin minkä yhtiö aikoo toteuttaa ja

4)     aiemmin tehdystä työstä tulee syntyä yhtiölle säästöä.

Asunto-osakeyhtiölain mukaisena lähtökohtana on, että osakkeenomistajan on kyettävä näyttämään toteen kaikkien hyvityksen edellytysten yhtäaikainen täyttyminen.

Hyvityksen ensimmäisenä edellytyksenä on osakkeenomistajan suorittaman työn hyödynnettävyys. Hyödynnettävyydellä tarkoitetaan aiemmin tehdyn työn rakennusteknistä käyttökelpoisuutta. Arvioitavana on se, onko osakkeenomistajan huoneistossa aiemmin tehty työ toteutettu sellaisella tavalla ja onko työ edelleen sellaisessa kunnossa, ettei kyseisen työn tekemiselle ole tarvetta yhtiön toteuttaman hankkeen yhteydessä. Mikäli aiemmin tehty työ ei ole hyödynnettävissä, ei yhtiölle synny säästöä ja osakkeenomistajan hyvittämiselle ei ole perusteita.

Hyvityksen toisella edellytyksellä on, että yhtiön hyödynnettävissä oleva työ on toteutettu osakkeenomistajan varoin. Hyvittäminen ei kuitenkaan edellytä, että yhtiön hyödynnettävissä oleva työ olisi tullut toteuttaa nimenomaisesti hyvitystä vaativan osakkeenomistajan toimesta. Kysymyksessä voi olla osakkeenomistajan itsensä tekemä tai teettämä työ. Asunto-osakeyhtiölain perusteluiden mukaan osakkeenomistajan varoista toteutetun työn ohella hyvitystä voidaan vaatia myös osakkeenomistajan edeltäjän toimesta kyseisessä huoneistossa tehdyn työn perusteella.

Hyvityksen kolmantena edellytyksenä on, että osakkeenomistajan hyvitysvaatimuksen perusteena olevan työn tulee olla sama, kuin minkä yhtiö aikoo hankkeenaan toteuttaa, jotta hyvityksen edellytykset täyttyvät.

Hyvityksen neljäs edellytys on, että aiemmin tehdystä työstä syntyy yhtiölle säästöä. Säästöllä tarkoitetaan sitä, kuinka paljon edullisemmin yhtiön hanke voidaan hyödynnettävissä olevasta työstä johtuen toteuttaa verrattuna tilanteeseen, jossa aiempaa työtä ei olisi tehty. Asunto-osakeyhtiölain perusteluissa säästön enimmäismäärän on todettu olevan enimmillään sen verran mitä asunto-osakeyhtiö säästää, kun sen ei tarvitse teettää suunnittelemaansa kunnossapito- tai uudistustyötä kyseisessä huoneistossa.

Hyvityksestä päättäminen

Hyvittämisestä päättävä elin on yhtiökokous. Yhtiökokouksen kutsuu lähtökohtaisesti koolle yhtiön hallitus ja kokouksessa voidaan lähtökohtaisesti päättää vain kutsussa mainituista asioista. Tämä tarkoittaa, että yhtiön hallituksen olisi mielekästä kunnossapito- tai uudistushankkeeseen ryhtymisestä päättävän yhtiökokouksen kutsua ja esityslistaa laatiessaan olla kaukokatseinen ja oma-aloitteisesti nostaa hyvitysperiaatteen noudattamisesta päättäminen yhtiökokouksen esityslistalle.

Mikäli kunnossapito- ja uudistushankkeeseen liittyvästä hyvityksestä ei ole mainintaa kokouskutsussa, mutta asia nousee kokouksessa esille, yhtiökokous voi esimerkiksi päättää asian siirtämisestä jatkokokoukseen tai uuden yhtiökokouksen pitämisestä. Asian siirtäminen jatkokokoukseen on aiheellista, jos esimerkiksi päätettävästä asiasta tarvitaan lisäselvityksiä, joita ei ole yhtiökokouksella käytettävissä. Tällaiseen jatkokokoukseen on lähetettävä eri kutsu, jos se pidetään yli neljän viikon kuluttua yhtiökokouksesta.

Hyvityksen laiminlyönnin seuraukset

Mikäli osakkeenomistajaa ei hyvitetä, vaikka edellytykset täyttyvät, voi osakkeenomistaja moittia tehtyä päätöstä sekä AOYL 6 luvun 32 §:n 1 momentin että osakkeenomistajien yhdenvertaisuudesta säätävän 1 luvun 10 §:n vastaisena. Jotta osakkeenomistajan moite voisi menestyä, tulee tämän kyetä näyttämään, että tämä on vaatinut aiemmin tehdyn työn huomioimista niin hyvissä ajoin, että yhtiöllä on ollut mahdollista huomioida työ kunnossapito- tai uudistushankkeen toteuttamisessa. Tämä lisäksi osakkeenomistajan on moitetilanteessakin kyettävä näyttämään, että hyvityksen edellytykset olisivat täyttyneet.


5.6.2019 - Jarkko Ruohola -

Oikeusvaltio hallitusohjelmassa

Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelma on mielestäni valtiontalouden kannalta huolestuttava. Sisällöllisesti siinä sen sijaan on paljon hyvää. Suomen Asianajajaliiton puheenjohtajana olen erityisen tarkkaan lukenut ohjelman oikeusvaltiota ja oikeudenhoitoa koskevat osat.

Oikeusvaltio on tässä hallitusohjelmassa esillä aiempia ohjelmia vahvemmin. Toki ohjelma on kautta aikojen pisin, ja monesta asiasta todetaan vain, että sitä selvitetään. Uskon kuitenkin, että kirjaukset on tehty tosissaan, joten ainakin ongelmat on tunnustettu.

Asianajajaliitto on jo pitkään vaatinut, että perus- ja ihmisoikeuksien merkitystä lainvalmistelussa vahvistetaan. Oli ilo huomata, että hallitusohjelman oikeusvaltio-osuus alkaa juuri tällä asialla.

Jälleen viime talvena julkaistussa kansainvälisessä oikeusvaltiovertailussa Suomi oli kärkinelikössä yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Parantamisen varaa kuitenkin on, erityisesti oikeudenkäyntien keston lyhentämisessä sekä keskituloisten ihmisten ja pk-yritysten oikeudenkäyntikuluriskin pienentämisessä. Nämä asetetaan tavoitteiksi hallitusohjelmassakin. Keinotkin ovat oikeita: tehostetaan digitalisaatiota, palkataan lisää rikostutkijoita, syyttäjiä ja tuomareita sekä selvitetään oikeusturvavakuutuksia ja keskituloisten oikeusapua. Toivottavasti näihin toimiin myös löytyy rahat. Myös sovittelua halutaan entisestään lisätä. Tähän me asianajajat olemme tarjonneet keinoja.

Poliittisen paineen vuoksi viime hallitus heikensi merkittävästi turvapaikanhakijoiden oikeusapua. Paitsi että muutokset olivat oikeusvaltion periaatteiden vastaisia, niillä tehtiin karhunpalvelus koko järjestelmälle: asiantuntevan avustajan puuttuminen alkupuhuttelusta ja valitusvaiheiden palkkioiden perustuminen muuhun kuin työn laatuun ovat osaltaan johtaneet siihen, että suuri osa hylätyistä turvapaikkahakemuksista on valitusasteista palautettu. Nyt nämä virheet korjataan, mikä osaltaan auttaa Suomea varautumaan uusiin turvapaikkahakemuksiin.

Kaikesta en ole hallitusohjelman oikeusvaltio-osion kanssa samaa mieltä. Lautamiesjärjestelmä on tarpeeton jäänne, jonka olisi nyt voinut lakkauttaa. En usko, että mistään uusista lautakunnista on hyötyä ihmisten tai pk-yritysten riita-asioiden ratkaisemisessa.

Tärkeää on, että maamme uusi hallitus panostaa oikeusvaltion kunnioittamiseen koko Euroopassa. Alkava EU-puheenjohtajuuskausi antaa siihen näkyvän mahdollisuuden. Hallitusohjelman perusteella Antti Rinteen hallitus aikoo tämän mahdollisuuden käyttää.


28.5.2019 - Laura Jaatinen -

Hyvää syntymäpäivää GDPR!

Lauantaina tuli kuluneeksi vuosi siitä, kun EU:n yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR tuli voimaan. GDPR:n ensimmäinen vuosi näyttää olleen ainakin kiireinen, merkityksellinen ja historiallinen.

Suomessa tietosuojavaltuutettu raportoi (https://tietosuoja.fi/toimintakertomus-2018), että vuonna 2018 tietosuojavaltuutetun toimistossa kirjattiin vireille tulleeksi 9.617 asiaa, kun vuonna 2017 vastaava luku oli 3.957! Vuonna 2018 vireille tulleista asioista 6.716 asiaa ratkaistiin. Käsittelyaika tietosuojavaltuutetun toimistossa on n. 38 päivää, mikä on mielestäni hurjan nopea vauhti. Kiitos siis tietosuojavaltuutetun toimistolle!

Osaltaan edellä mainitut luvut, lähinnä lukujen nousu aikaisempiin vuosiin verrattuna, osoittavat sen, että GDPR:llä on ollut suuri vaikutus yhteiskunnassamme. Nyt rekisteröidyt ja rekisterinpitäjät (sekä henkilötietojen käsittelijät) pelaavat kaikki samojen sääntöjen mukaan. Rekisteröidyt saivat uusia oikeuksia, josta syystä heidän asemansa parani olennaisesti aikaisempaan verrattuna, ja toisaalta rekisterinpitäjät saivat uusia velvoitteita, joiden vuoksi niiden toiminnasta henkilötietojen käsittelyn suhteen on tullut läpinäkyvämpää ja turvallisempaa. Vaikka rekisterinpitäjille onkin nyt säädetty enemmän velvollisuuksia kuin aikaisemmin, väitän, että nämä eivät ole olleet niin suuria muutoksia eikä varsinkaan sellaisia muutoksia, joita yritykset eivät enää haluaisi noudattaa. Tähän on vaikuttanut käsittääkseni yleinen ilmapiiri: yritykset pystyvät hyödyntämään hyvää tietosuojan tasoa markkinoinnissaan ja muutenkin asiakassuhteissaan, sillä rekisteröidyt eivät enää tunge henkilötietojaan mihin tahansa.

Ennen GDPR:n voimaantuloa mahdollisista hallinnollisista seuraamusmaksuista ”peloteltiin” (mielestäni ei ole pelottelua, kun ko. uusista seuraamuksista informoidaan). Historiankirjoihinkin on GDPR:llä päästy: ensimmäiset GDPR:n aikaiset hallinnolliset seuraamusmaksut on jo annettu ensimmäisen toimintavuoden aikana, tosin ei Suomessa, mutta muissa jäsenvaltioissa kyllä. Seuraamusmaksut ovat olleet melko maltillisia, joka osittain johtunee siitä, että GDPR on hyvin nuori ja ratkaisukäytäntöä vielä luodaan. On kuitenkin selvää, että kun GDPR:ssä seuraamusmaksu on mahdolliseksi seuraamukseksi luotu, tullaan sitä myös jatkossakin käyttämään. Pelottelu ei siis ollut turhaa tältä osin, ja miksi olisikaan ollut, kun se on asetuksessa mainittu ihan oikea seuraamus. Finanssivalvonta antoi näihin seuraamusmaksuihin ja niiden vakuuttamiseen tulkintaohjeen viime vuoden aikana: on hyvän vakuutustavan vastaista vakuuttaa sellaisia riskejä, joiden vakuuttaminen saattaisi edistää toimijoiden piittaamattomuutta sääntelyn noudattamista kohtaan ja jonka riskin vakuuttamisella kyseenalaistetaan toimijoiden velvollisuus noudattaa sitä koskevaa sääntelyä. Ei siis ole jatkossa mahdollista vakuuttaa hallinnollisten sakkojen ja seuraamusmaksujen varalta. Toisaalta, kenties pahempi seuraamus GDPR:n rikkomisesta on se, että viranomainen määrää käyttökieltoon henkilötiedot, joiden käsittely ei ole asianmukaista. Tämäkin on GDPR:n eräs mahdollinen seuraamus GDPR:n rikkomisesta.

Vuosi aikamääreenä on uuden lainsäädännön suhteen lyhyt aika. Ensimmäinen vuosi olikin varmasti kaikille uuden opettelua. Toisena vuonna tavoitteeksi voisi asettaa GDPR:n ottamisen tavaksi. Sen tulisi olla osa kaikkia liiketoiminta-alueita automaattisesti ja oletusarvoisesti, eikä vain sivujuonteena juristin huomautettua asiasta. Siis hyvää syntymäpäivää vielä GDPR ja kiitos olemassaolostasi!


24.5.2019 - Niklas Virtanen -

Erotuomarivirhe ja valittaminen urheilussa

Näin jääkiekon MM-kisojen aikana on hyvä pohtia tarkemmin kysymystä: ”Onko urheilussa oikeutta, jos tuomari tekee virheen?” Urheilua pidettiin pitkään oikeudesta ja juridiikasta ulkopuolisena toimialana. Nykyään urheiluoikeuteen keskittyneitä asianajajia kuitenkin löytyy Suomesta useita. Vaikka urheilun ja oikeuden välinen suhde ei ole enää kiistelty, ei kaikkea urheiluun liittyvää voida juridisesti tutkia tai arvioida.

Millä edellytyksillä erotuomarin kilpailutapahtuman aikaisia ja puhtaasti lajin urheilusuoritusta sääteleviä pelisääntöjä koskevia ratkaisuja on mahdollista arvioida jälkikäteen?

Vastausta kysymykseen on pohdittu usein mm. urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen CAS:n (Court of Arbitration for Sport) päätöksissä. CAS on ratkaissut satoja urheiluliitännäisiä kiistoja ja luonut urheilun kansainväliseen riidanratkaisuun tiettyjä vakiintuneita käytäntöjä ja periaatteita. Ratkaisujen pohjalta on syntynyt ns. field of play -periaate, joka liittyy juuri erotuomariratkaisujen uudelleenarvioinnin mahdollisuuteen. Tätä periaatetta sovelletaan myös kotimaisessa Urheilun oikeusturvalautakunnassa. Tiivistetysti periaate voitaisiin kirjoittaa muotoon: Kilpailijoiden tulee hyväksyä tuomarivirheet osaksi urheilua.

Erotuomarien kilpailun aikana tekemiin päätöksiin ei ole käytännössä mahdollista puuttua. Kun yksittäisessä tapauksessa tutkitaan mahdollisuutta tuomariratkaisun jälkikäteiseen arviointiin, on lähtökohdaksi otettava lajin omat säännöt. Useimmiten (käytännössä aina) nämä säännöt jättävät erotuomareille harkintavaltaa sääntöjen tulkinnassa. Mikäli jokainen mahdollisesti virheellinen tuomarin ratkaisu olisi mahdollista kyseenalaistaa, horjuisi myös tuomarin uskottavuus ja auktoriteetti. Erotuomarin ja käräjätuomarin virhemarginaalit eivät toisin sanoen mene tasan.

Urheilutoiminnassa on lisäksi erotettava lajin kilpailutoimintaa sääntelevät kilpailu- ja kurinpitosäännöt itse lajin kulkua ohjaavista pelisäännöistä. Ensin mainittuihin sääntöihin kuuluvat esimerkiksi kurinpito- ja dopingmääräykset joiden moitteetonta noudattamista on yksikertaisesti pakko pystyä jälkikäteen valvomaan. Sen sijaan laji- tai pelisääntöjen tarkoituksena on taata turvallinen ja sujuva ottelu tai tapahtuma kaikkien tuntemien sääntöjen puitteissa. Urheilun ydin, eli itse peli ja pelisäännöt, tulisi siis jättää jälkikäteisen arvioinnin ulkopuolelle.

Field of play –päätösten vaikutusten rajoittuminen lähtökohtaisesti yksittäisen kilpailutapahtuman aikaisiin tapahtumiin erottaa nämä päätökset esimerkiksi sellaisista kurinpidollisista erotuomariratkaisuista, joista pelaajalle koituu pelikieltoa. Koska jälkimmäisessä tapauksessa päätösten vaikutukset kohdistuvat laajemmalle, on luontevaa, että tällaisia päätöksiä on mahdollista arvioida myös jälkikäteen.

Näin ollen, vaikka erotuomari hylkäisikin pelaajien tai fanien mielestä perusteettomasti maalin, antaisi rangaistuksen väärin perustein tai jättäisi selvän rangaistuslaukauksen viheltämättä, on päätöksiä käytännössä mahdotonta kumota jälkikäteen. Erotuomariratkaisujen lopullisuus on selvä lähtökohta.

Vaikka yksittäistä erotuomarin päätöstä ei voida jälkikäteen muuttaa, on laajakantoisemmissa asioissa ratkaisuista valittaminen mahdollista. Asiantuntijamme auttavat mielellään mikäli esimerkiksi edustusoikeuttasi tai sinua koskeva kurinpitopäätös on mielestäsi virheellinen.


21.5.2019 - Petri Arnamo -

KKO 2019:41: Onko sittemmin haitalliseksi aineeksi todetun, mutta rakennusaikana yleisesti käytetyn rakennusmateriaalin löytyminen kiinteistöstä laatuvirhe?

Korkein oikeus on 9.5.2019 antanut ratkaisun KKO 2019:41, jossa on arvioitu sitä, voidaanko 1950-luvulla rakennetun peruskorjaamattoman talon rakenteista löytyvää kivihiilipikeä eli kreosoottia pitää kiinteistön laatuvirheenä vai ei.

Tausta

Kyseisessä tapauksessa ostajat olivat vuonna 2011 hankkineet noin 200.000 euron kauppahinnalla kiinteistön ja ryhtyneet sitä kaupan jälkeen kunnostamaan. Myöhemmin vuonna 2015 ostajat olivat havainneet, että kiinteistön rakenteissa on kivihiilipikeä. Ostajat vaativat ensisijaisesti kaupan purkua ja toissijaisesti huomattavaa hinnanalennusta, joihin myyjä ei kumpaankaan suostunut. Ostajat nostivat asiassa kanteen. Kanteen perusteena ostajat totesivat olevansa oikeutettuja luottamaan siihen, että myydyllä kiinteistöllä oleva asuinrakennus oli asumiskelpoinen ja ettei siinä ollut kohtuuttoman kalliita korjaustarpeita. Myyjät puolestaan katsoivat vastineessaan, että kivihiilipiki/kreosootti oli ollut rakennusaikana yleisesti käytetty rakennusmateriaali, eikä sen käyttö 1950-luvulla rakennetussa, peruskorjaamattomassa rakennuksessa muodostanut laatuvirhettä. Myyjät toivat esiin myös, että pitoisuuksia ei ollut mitattu ennen neljä vuotta kaupanteon jälkeen tehtyä rakenteiden purkua, eikä kiinteistöllä ollut havaittu kivihiilipien hajua ennen purkutöitä. Rakennuksesta ei myyjän mukaan näin ollut aiheutunut terveyshaittaa kaupantekoaikana.

Käräjä- ja hovioikeus olivat päätyneet ratkaisuissaan purkamaan kaupan siinä olleen virheen vuoksi ja määränneet myyjän palauttamaan kauppahinnan ostajille.

Kiinteistön laatuvirheen arviointi korkeimmassa oikeudessa

Kiinteistön voidaan katsoa olevan virheellinen, jos se merkittävästi poikkeaa siitä tasosta, mitä samalla seudulla olevat ja vastaavan ikäiset ja laatuiset kiinteistöt ovat. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa kiinteistössä tai sillä olevissa rakennuksissa tai laitteissa on sellaisia vikoja ja puutteita, joita myyjä ja ostaja eivät ole voineet ennen kaupantekoa havaita. Kun arvioidaan sitä, mitä ostaja voi perustellusti kiinteistöltä edellyttää, on erityistä huomiota kiinnitettävä rakennusten ikään ja niihin tehtyihin peruskorjauksiin. Mitä uudemmasta rakennuksesta tai rakennuksen osasta on kyse, sitä parempaa kuntoa ja nykyaikaisempaa rakennustapaa voidaan kohteelta edellyttää.

Peruskorjaamattomien rakennusten osalta voidaan lähtökohtaisesti edellyttää, että rakennukset on rakennettu rakennusaikana yleisen ja hyväksyttävänä pidetyn rakennustavan mukaisesti. Yleensä ei voida katsoa, että kiinteistössä olisi virhe vain sillä perusteella, että rakentamisessa on käytetty jotakin materiaalia tai ainetta, jonka käyttäminen on myöhemmin kielletty esimerkiksi terveydellisten riskien johdosta, jos tuon materiaalin tai aineen käyttäminen rakennusaikana on ollut yleisesti hyväksyttyä.

Asumisen estävä terveyshaitta on kuitenkin yleensä aina laatuvirhe, jos ostaja on esimerkiksi kiinteistön kunnosta tai arvosta saamiensa tietojen perusteella voinut perustellusti edellyttää, että kaupan kohteena oleva rakennus soveltuu välittömästi asumiseen. Näin on rakennusajasta ja -tavasta riippumatta ainakin silloin, kun haittaa ei voida kohtuullisin kustannuksin ja kohtuullisessa ajassa poistaa.

Korkein oikeus totesi, ettei puheena olevassa rakennuksessa ollut käytetty kivihiilipikeä tavanomaisesta poikkeavalla tavalla. Kiinteistössä ei näin ollen ollut laatuvirhettä pelkästään sen vuoksi, että sillä olevan rakennuksen rakenteissa on kivihiilipikeä. Korkein oikeus on tämän jälkeen vielä erikseen arvioinut kysymystä siitä, haihtuuko rakenteissa olevasta kivihiilipiestä terveydelle haitallisia yhdisteitä huoneilmaan siten, että kiinteistössä on tämän johdosta virhe?

Korkein oikeus katsoi jääneen näyttämättä, että rakenteissa olevasta kivihiilipiestä olisi haihtunut huoneilmaan sanottuja yhdisteitä ainakaan terveydelle haitallisessa määrin ennen rakenteiden avaamista ja että kivihiilipiki olisi pitänyt sen vuoksi poistaa. Kysymyksessä olevan rakennuksen huoneilmaa ei ole kaupanteon yhteydessä tai sen jälkeen tutkittu ilmanäytteiden avulla eikä asiassa ole esitetty muutakaan välitöntä näyttöä siitä, onko huoneilmassa ollut kivihiilipiestä haihtuvia terveydelle haitallisia yhdisteitä. Korkein oikeus totesi riidattomaksi seikaksi, että kivihiilipielle ominainen haju oli havaittu vasta rakenteita avattaessa.

Asiassa ei siten ole näytetty, että kiinteistössä olisi ollut kanteessa väitetty laatuvirhe. Korkein oikeus hylkäsi kanteen.

Mitä on kivihiilipiki/kreosootti?

Kivihiilipiki/kreosootti on terveydellinen haitallinen aine, jota on aiemmin käytetty sen hyvän kosteus- ja vedeneristyskyvyn vuoksi yleisesti rakennusten eristysmateriaalina. Vuonna 2003 annetun asetuksen voimaantulon jälkeen kivihiilipikeä on saanut käyttää vain teollisuudessa ja ammattikäytössä. Kivihiilipien käyttöä on rajoitettu, koska siitä haihtuu terveydelle haitallisia ja syöpävaarallisia PAH-yhdisteitä, joita kiinteistössä käytettynä pääsee lattiarakenteesta huoneilmaan ilmanvirtausten ja ilmavuotojen mukana sekä kaasumaisesti lattiamateriaalin ja sokkelin läpi.

Kivihiilipiki on helposti tunnistettava sen ”ratapölkkymäisestä” ominaistuoksusta.

Vanhoissa rakenteissa kiinteässä muodossa tai pintakerroksen alla oleva kivihiilipiki ei yleensä aiheuta terveyshaittaa, jos haitta-ainetta sisältäviin rakennekerroksiin ei ole koskettu. Suurin osa kivihiilipien sisältämistä PAH-yhdisteistä on kiinni hiukkasissa eikä siis kaasumaisessa olomuodossa. Jos kivihiilipien päällä on muita tiiviitä materiaalikerroksia, kivihiilipiestä hiukkasiin sitoutuneita terveydelle haitallisia PAH-yhdisteitä ei juuri kulkeudu huoneilmaan. Vanhan kivihiilipikikerroksen pintaosa on passivoitunut ja sen läpi haihtuu hyvin hitaasti kaasumaisia yhdisteitä. Kun pintaosa rikotaan, sen alta paljastuvasta uudesta pinnasta haihtuu merkittävästi enemmän ja nopeammin kaasumaisia yhdisteitä.


17.5.2019 - Johanna Teijonmaa -

Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutosdirektiivin kansallinen täytäntöönpano – lakimuutoksia voimaan 10.6.2019 alkaen 

Direktiivin täytäntöönpanoa koskevat lakimuutokset kohdistuvat suurilta osin arvopaperimarkkinalakiin ja osakeyhtiölakiin. Direktiivin ja sen nojalla annetun kansallisen lainsäädännön tärkeimpänä tavoitteena on edistää osakkeenomistajien pitkäaikaista vaikuttamista sekä lisätä avoimuutta pörssiyhtiöiden ja sijoittajien välillä erityisesti yhtiöiden palkitsemiskäytäntöihin ja lähipiiritoimiin liittyen.

Muutokset tulevat voimaan keskeisimmiltä osin 10.6.2019 alkaen. Johdon palkitsemiseen liittyvät muutokset tulevat käytännössä huomioitaviksi 1.1.2020 tai sen jälkeen alkavalla tilikaudella ja kevään 2020 yhtiökokouksissa.

Pörssiyhtiön johdon palkitsemiskäytännöt

Osakeyhtiölakiin ja arvopaperimarkkinalakiin tehtävillä lakimuutoksilla lisätään pörssiyhtiöiden palkitsemiskäytäntöjen läpinäkyvyyttä muun muassa asettamalla velvollisuuksia pörssiyhtiön johdon palkitsemiseen ja siitä tiedottamiseen liittyen.

Muutosten voimaan tultua pörssiyhtiöiden johdon palkitsemisen tulee perustua yhtiön johdon palkitsemista ohjaavaan palkitsemispolitiikkaan. Palkitsemispolitiikka on jatkossa esiteltävä yhtiökokoukselle vähintään neljän vuoden välein, tai aina, kun politiikkaan tehdään olennaisia muutoksia.

Edellä mainitun lisäksi pörssiyhtiöt ovat velvollisia laatimaan tilikausikohtaisen palkitsemisraportin, joka sisältää tiedot yhtiön johdon palkitsemisesta palkitsemispolitiikan mukaisesti. Voimassa oleva palkitsemispolitiikka ja tiedot sitä koskevasta äänestyksestä sekä palkitsemisraportit on pidettävä yleisön saatavilla yhtiön internetsivuilla.

Lähipiiritoimet

Osakeyhtiölakiin lisätään lakimuutoksella uusi pörssiyhtiötä koskeva laajempi lähipiirimääritelmä, joka noudattaa kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaista linjaa.  Lisäksi voimaan tulevat uudet säännökset osakkeenomistajien esteellisyydestä yhtiökokouksessa sekä pörssiyhtiön hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan esteellisyydestä lähipiiritoimia koskevassa päätöksenteossa.

Pörssiyhtiön hallituksen jäsenten esteellisyyttä koskevan uuden sääntelyn mukaan hallituksen päätös on pätevä, kun sitä kannattaa päätökseen vaadittava enemmistö niistä hallituksen jäsenistä, jotka eivät ole lähipiirisuhteessa päätettävään asiaan. Mahdollisia ovat siis tilanteet, joissa päätöksen tekemiseen tosiasiallisesti riittää vähemmistö koko hallituksen vahvuudesta, kunhan päätöksen takana on vaadittava enemmistö esteettömistä hallituksen jäsenistä.

Pörssiyhtiöiden toiminnan läpinäkyvyyttä pyritään lisäämään myös olennaisten lähipiiritoimien julkistamista koskevalla sääntelyllä, jonka mukaan osakkeen liikkeeseenlaskijan on julkistettava osakkeenomistajan kannalta olennaiset lähipiiritoimet viimeistään lähipiiritoimen tullessa yhtiötä sitovaksi.

Muita muutoksia

Lisäksi kesäkuussa tulee voimaan muutoksia muun muassa sijoituspalvelulakiin, sijoitusrahastolakiin sekä lakiin arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta.

Sijoituspalvelulakia sekä arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annettua lakia koskevat muutokset erityisesti osakkeenomistajien tunnistamista ja osakkeenomistajan oikeuksien käyttöön myötävaikuttamista koskien tulevat kuitenkin voimaan vasta myöhemmin, syksyllä 2020.

Osa hyvää hallintotapaa

Muutokset koskevat olennaisesti pörssiyhtiön hyvää hallintotapaa ja ovat osa Euroopan Unionin laajuista suunnitelmaa osakkeenomistajien oikeuksien ja arvopaperimarkkinoiden läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Myös arvopaperimarkkinayhdistys on hiljattain julkaissut ehdotuksensa pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin päivittämiseksi, pääosin osakkeenomistajien oikeudet -muutosdirektiivin nojalla annettuun lainsäädäntöön liittyen.


14.5.2019 - Niina Uski -

Yksityisten osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimus poistuu 1.7.2019

Anni Laukkanen pohti blogissamme viime syksynä, voiko osakeyhtiön perustaminen jäädä kiinni 2.500 eurosta. Osakeyhtiölain mukaan kun yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääoman on tullut olla tuo kyseinen 2.500 euroa.

Kuten Anni tuolloin kirjoitti, Suomen hallitus kiinnitti norminpurkutalkoiden innoittamana huomiota osakeyhtiölain edellyttämän vähimmäisosakepääomavaatimuksen tarpeellisuuteen yksityistä osakeyhtiötä perustettaessa. Tämän seurauksena eduskunta hyväksyi 18.1.2019 hallituksen esityksen yksityisten osakeyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimuksen poistamisesta. Lakimuutos vahvistettiin 8.2.2019.

Osakeyhtiölaki tulee tämän myötä muuttumaan siten, että kyseistä vähimmäisosakepääomaa koskevasta osakeyhtiölain 1:3 §:stä poistuu yksityisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääomavaatimus kokonaan sekä maininta siitä, että yksityisellä osakeyhtiöllä on aina oltava osakepääoma. Huomionarvoista kuitenkin on, että julkisen osakeyhtiön vähimmäisosakepääoman tulee edellä selostetun lakimuutoksenkin jälkeen olla aiemmin säädetty 80.000 euroa. Lakimuutos ei myöskään estä sitä, että yksityisellä osakeyhtiöllä olisi jatkossakin osakepääomaa. Tällaisen osakepääoman vähimmäismäärää ei vain enää vaadita, jolloin myös ennen lakimuutoksen voimaan tuloa perustetut yhtiöt voivat alentaa osakepääomaansa osakeyhtiölain osakepääoman alentamista koskevien säännösten mukaisesti. Vähimmäisosakepääomavaatimus poistuu uudistuksen myötä yksityisen osakeyhtiöiden ohella myös asunto-osakeyhtiöiltä sekä lisäksi osuuskunnan rahastointivelvollisuudesta luovutaan.

Lain muutoksen taustalla on ennen kaikkea halu purkaa yrittäjiä ja yrityksiä koskevaa niin sanotusti ylhäältä päin tulevaa sääntelyä sekä helpottaa yrittäjyyttä ja uusien yritysten perustamista. Muutos astuu voimaan 1. heinäkuuta 2019.


10.5.2019 - Johanna Teijonmaa -

Sovittaisiko sittenkin?

Osapuolten keskinäinen neuvotteleminen on arkipäiväisin ja eniten käytetty konfliktien ratkaisemisen keino yritysten välisissä suhteissa. Konfliktin eskaloituessa täysimittaiseksi riidaksi käännytään usein varsin nopeasti tuomioistuimen tai välimiesmenettelyn puoleen.

Sovittelun rooli onkin toistaiseksi jäänyt vähäisemmälle huomiolle kaupallisten ja liike-elämää koskettavien riitaisuuksien ratkaisemisessa. Sovittelu voi kuitenkin tarjota osapuolille merkittäviä etuja ja seuraavassa pyritäänkin purkamaan muutamia sovitteluun mahdollisesti liittyviä myyttejä.

Myytti 1.

Sovittelu ei sovi haastaviin tai suuren intressin sisältäviin riitoihin

Nykykäsityksen mukaan lähes kaikki riita-asiat sopivat soviteltavaksi – mukaan lukien haastavat ja suuri-intressiset liikeriidat. Osapuolilta edellytetään kuitenkin vankkaa sitoutumista yhteiseen prosessiin ja valmiutta pitäytyä sovinnossa aikaan saatuun ratkaisuun.

Sovittelussa annetaan osapuolille mahdollisuus vastata itse jutustaan aina ratkaisun muodostamiseen asti. Asianosaiset ovat asian lopulliset ratkaisijat ja voidaankin ehkä hieman kärjistetysti todeta, että sovittelussa kyetäänkin niin vaikeiden kysymysten ratkaisemiseen, kuin mihin osapuolet itse ovat valmiita. Ero on keskeinen verrattuna menettelyihin, joissa asia vain esitellään osapuolten toimesta ja jätetään sen jälkeen kolmannen tahon itsenäisesti ratkaistavaksi.

Sovinto ei ole kiinni asiakysymyksen kinkkisyydestä, vaan haastavat ja monimutkaisetkin tapaukset soveltuvat sovitteluun, jos osapuolet ovat siihen valmiita. Mikäli asiassa on kuitenkin erityisen olennaista ratkaista jokin laintulkinta-asia tai saada merkittävä ennakkotapaus, ei sovittelu ole paras menettely kyseiseen tapaukseen.

Myytti 2.

Sovittelu on turhaa, koska ratkaisua ei saatu aikaan neuvottelemallakaan

Neuvotteleminen ei ole sama asia kuin sovitteleminen. Sovittelu eroaa neuvottelemisesta erityisesti kolmannen, puolueettoman tahon läsnäolon vuoksi. Osapuolten keskinäisten neuvotteluiden ajauduttua umpikujaan voi ulkopuolisen neutraalin mukaan tuominen auttaa osapuolia pääsemään yli lukkiutuneista asemistaan, kohti asian sovinnollista ratkaisua. Hyvä sovittelija ohjaa osapuolia luovaan ongelmanratkaisuun ja auttaa heitä tunnistamaan piileviä intressejä ja löytämään intresseihin sopivia ratkaisuvaihtoehtoja.

Sovittelu on nopeaa ja resurssitehokasta riidanratkaisua. Sovitteluistunnot pyritään usein pitämään yhden päivän aikana, ja menettelyn luonteeseen kuuluu, että sovinto sitoo asianosaisia sovintosopimuksena saman tien. Sovittelussa osapuolet vastaavat yleensä omista kuluistaan itsenäisesti ja yhteisistä kuluista (kuten sovittelijan palkkiosta tai instituutin hallinnointimaksusta) tasaosuuksin.

Verrattuna esimerkiksi tuomioistuinprosessiin sovittelu voi säästää merkittävästi niin henkisiä, ajallisia kuin taloudellisia resursseja, ja on kannatettava vaihtoehto etenkin, jos kuluriski tai menettelyyn käytetty aika askarruttaa.

Myytti 3.

Sovitellessa joutuu paljastamaan kaikki korttinsa ja toinen voi käyttää tätä myöhemmin hyväksi

Sovittelun keskiössä ovat osapuolten intressit, mikä edellyttää osapuolilta avointa ja luottamuksellista keskusteluyhteyttä. Sovittelussa pyritään voitto-häviö -tuloksen sijasta ainakin jonkinasteiseen voitto-voitto -lopputulokseen ja kaikkien osapuolten jakamaan oikeudenmukaisuuden kokemukseen. Riitatilanteelle tyypillisestä kilpailevasta vastakkainasetteluasemasta tulisi pyrkiä pääsemään eroon. Sovittelu on luottamuksellista ja osapuolet sitoutuvat yleensä siihen, etteivät he voi vedota sovittelun aikana saamiinsa tietoihin tai käyttää niitä todisteena mahdollisessa myöhemmässä tuomioistuin- tai välimiesmenettelyssä.

Jos tavoitteena on tyydyttävän, osapuolten keskinäisiin intresseihin perustuvan ratkaisun aikaansaaminen, on sovittelu erinomainen vaihtoehto. Mikäli tavoitteena on ensisijaisesti jutun voittaminen, toiselle osapuolelle kostaminen tai opetuksen antaminen ei sovittelu ole oikea tie. Sovittelussa ei kilpailla, vaan toimitaan yhdessä osapuolten kesken. Yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin useimmiten myös esimerkiksi olemassa olevan liikesuhteen säilyttäminen.

Lopputulos

Myytit kumotaan pienin varauksin. Konfliktin kohdatessa on hyvä pitää mieli avoimena erilaisille ratkaisumenettelyille. Vanhassa ei aina ole vara parempi, vaan uusia keinoja riitaisuuksien ratkaisemiseen pyritään jatkuvasti kehittämään nimenomaisesti asianosaisten näkökulmasta. Parhaiten kuhunkin tapaukseen tai esimerkiksi laadittavaan sopimukseen soveltuva riidanratkaisumenettely selviää yhdessä asiaasi hoitavan juristin kanssa.

Erilaisiin sovittelumenettelyihin voi perehtyä lähemmin esimerkiksi alla olevien linkkien kautta:

Suomen asianajajaliiton sovittelu

FAI-sovittelu

ICC sovittelu


8.5.2019 - Matti Kökkö -

Orjakontrahtinormi

Asioita ajettaessa varttuneempikin tieteenharjoittaja joutuu välillä tarkistamaan tietojaan tai luulojaan oikeuskirjallisuudesta. Siinä yhteydessä tulee joskus silmäiltyä kirjoja vähän laajemminkin kuin juuri sen yksittäisen seikan osalta, joka aiheen kirjaan tarttumiselle antoi. Tällöin toisinaan huomaa, että alan kirjallisuudesta voi löytyä aika värikkäitäkin ilmauksia ja kannanottoja, jotka ovat mukavaa vastapainoa yltiöasiallisen lakitekstin lukemiselle.

Viime viikolla kävi juuri näin, törmäsin kursiivilla kirjoitettuun sanaan ”orjakontrahtinormi.” Kiinnostus heräsi saman tien. Selvisi, että kyseessä on edelleen voimassa oleva säännös, joka todella kielii nykykatsannon valossa varsin erikoisista arvoista ja käsityksistä.

Tämä orjakontrahtinormi on Avioliittolain 64 §. Avioliittolaki täyttää ensi kuussa 90 vuotta ja tämän säännöksen osalta voitaneen todeta, että sen huomaa. Lakiteksti kuuluu seuraavasti: ”Jos puoliso avustaa toista puolisoa tämän ansiotoiminnassa ja tahtoo siitä saada korvauksen, on hänen näytettävä, että siitä oli sovittu tai että korvausta oli tarkoitettu annettavaksi tahi että sen suorittamista työn laatuun ja muuten olosuhteisiin katsoen on pidettävä kohtuullisena.”

Säännös johtaa siis siihen, että puolison oikeus saada tekemästään työstä korvausta puolisoltaan rajoittuu siihen, että työ on ansiotoiminnassa avustamista ja silloinkin työtä tehneen on näytettävä, että korvauksen maksamisesta on sovittu tai vähintäänkin sitä on tarkoitettu annettavaksi tai sitä on pidettävä olosuhteisiin nähden kohtuullisena. Ei siis riitä, että puoliso osoittaa tehneensä työtä. Juuri tätä pidettiin lain esitöissä tärkeänä ja tarpeellisena poikkeuksena siihen yleiseen periaatteeseen, että jokaisella on oikeus saada tekemästään työstä palkkaa silloinkin, kun sen maksamisesta ei ole nimenomaisesti sovittu.

Lainkohdan perustelut ovat lähes tulkoon hupaisaa, ehkä jonkun mielestä tragikoomistakin luettavaa. Sukupuolten välisestä tasa-arvosta ei niitä kirjoitettaessa todellakaan ole ollut tietoa. Parhaita paloja: ”Jos nyt vaimo, joka lakiehdotuksen mukaan on velvollinen kykynsä mukaan ottamaan osaa perheen elatukseen, ilman muuta niin kuin vieras työntekijä olisi oikeutettu vaatimaan mieheltään työpalkkaa, kävisi sangen vaikeaksi laskea, mitä hänen tulisi rahassa saada, varsinkin kun miehen tulot jo ovat elatuksena tulleet hänen hyväkseen.” ja ”Monessa tapauksessa olisi vaimon vaatimus saada työstään korvausta täydellinen yllätys miehelle, joka ei ole katsonut itsellään olevan syytä olettaa, että sellainen vaatimus tehtäisiin.” ja vielä ”Ei ole myöskään jätettävä huomioon ottamatta, että vaimo yleensä saa tilaisuuden puheenaolevaan työhön ainoastaan laiminlyömällä kodin hoidon, josta hoidosta hänelle ei ole tuleva erityistä palkkaa.”

Näiden perustelujen pohjalta säädetty lainsäännös on siis edelleen voimassa olevaa oikeutta. Lain säätämisen ajankohtana kysymyksessä oli selvästi miehensuojasäännös. Vaimon tehtävänä oli olla miehensä ilmainen työntekijä. Mikään ei tietenkään estä soveltamasta säännöstä myös vaimon hyväksi, kun itse lakiteksti sentään on sukupuolineutraali.

Käytännössä tämän orjakontrahtinormin soveltaminen on jäänyt vähäiseksi. Tämä johtuu ennen muuta siitä, että Avioliittolain ei ole katsottu estävän puolisoa olemasta varsinaisessa työsuhteessa myös puolisoonsa, jos työsuhteen tunnusmerkistö muuten täyttyy. Tällä tavalla siis päästään orjuuden kurimuksesta!

Tässä kirjoituksessa viitattu teos on Aulis Aarnion ja Urpo Kankaan Perhevarallisuusoikeus (2010).


3.5.2019 - Larissa Päivärinta -

Ylioppilastutkintoa koskeva lainsäädäntö uudistuu

Taas on se aika vuodesta, kun ylioppilastutkintoa suorittavat kokelaat jännittävät ylioppilastuloksiaan. Nuorten stressistä kirjoituksiin ja jatko-opintoihin liittyen on kirjoitettu paljon. Yhtenä syynä tähän on, että korkeakoulut ovat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa linjanneet, että vuoteen 2020 mennessä nykyistä merkittävämpi osa korkeakouluopiskelijoista valitaan todistusvalinnalla ja todistusvalinnalla täytettävistä paikoista valtaosa varataan ensimmäistä opiskelupaikkaa hakeville. Ylioppilastodistuksen painoarvo jatkokoulutukseen hakeuduttaessa kasvaa edelleen, kun todistusvalinnasta on tarkoitus tulla pääasiallinen väylä korkeakoulutukseen, ja samalla lukiolaisnuorten kokeman uupumuksen pelätään lisääntyvän.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä ryhtyi vuonna 2016 mm. pohtimaan keinoja nuorten stressin lievittämiseksi ja oikeusturvan takaamiseksi. Lukiokoulutusta koskevan lainsäädäntö ei vastannut perustuslaillisia vaatimuksia yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien osalta ja lainsäädäntö on osittain ollut vanhentunutta erityisesti nopean teknologisen kehityksen takia.

Uusi laki ylioppilastutkinnosta astuu voimaan 1.8.2019. Yksi ylioppilaiden oikeusturvan kannalta merkittävimmistä muutoksista uudessa laissa liittyy ylioppilaskokeiden uusimiseen. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan hyväksytyn kokeen saa uusia vain yhden kerran. Uuden lain mukaan hyväksytyn kokeen saa uusia rajoituksetta. Lisäksi hylätyn kokeen saa uuden lain mukaan uusia kolme kertaa tutkinnon suorittamisen aikana. Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen rajoituksetta.

Tutkinto tulee suorittaa pääsääntöisesti enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Myös suorittamisajan pidentämisen edellytykset muuttuvat. Sairastuminen, ulkomailla tapahtuva päätoiminen opiskelu tai muu niihin rinnastettava painava syy voivat antaa kokelaalle mahdollisuuden jatkaa tutkinnon suorittamista enimmäisajan päättymistä seuraavana tutkintokertana.

Eli ei huolta, vaikka ylioppilastutkinnon kokeet eivät menisikään ihan toivotulla tavalla. Uusimisen lisäksi tutkinnon täydentäminen on mahdollista ylioppilastutkinnon suorittamisen jälkeenkin, eikä korkeakoulupaikka jää yhdestä epäonnisesta tutkintokerrasta kiinni.


29.4.2019 - Iiro Hollmén -

Asianajajan hajanaisia havaintoja yrityssaneerauksista

Olen toiminut selvittäjänä lukuisissa yrityssaneerauksissa, minkä lisäksi olen avustanut monia hakijoita yrityssaneeraushakemuksen laatimisessa. Tällöin olen usein törmännyt tilanteeseen, jossa velallisyhtiön on hakeutunut tai hakeutumassa saneeraukseen puutteellisin tai virheellisin taustatiedoin yrityssaneerauksesta. Olen koonnut tähän kirjoitukseen joitakin usein toistuneita väärinkäsityksiä.

Mikä on vakuusvelkaa?

Lain mukaan vakuusvelka-asemassa ovat sellaiset velat, joiden vakuutena on velalliselle kuuluvaa tai velallisen hallinnassa olevaa omaisuutta. Tällainen velka on vakuusvelkaa vakuuden arvon osalta. Vakuusvelka-asemaa ei siis synny esimerkiksi takauksen tai vierasvelkavakuuden perusteella. Yrittäjäomistajan antama takaus ei näin ollen saata velkaa vakuusvelan asemaan, vaan tällainen velka on yrityssaneerauksen järjestelmässä vakuudetonta velkaa.

Kaikkia samassa asemassa olevia velkoja on kohdeltava saneerausohjelmassa samalla tavalla

Edellä viitatulla velkatyyppien jaottelulla on olennainen merkitys, kun saneerausohjelman sisältöä suunnitellaan. Yksi yrityssaneerauksen lähtökohdista on, että saneerausohjelman määräysten tulee kohdella samassa asemassa olevia velkojia samalla tavalla. Vakuusvelkoihin tulee siis kohdistaa keskenään samanlaiset velkajärjestelykeinot ja vastaavasti vakuudettomia velkoja tulee kohdella keskenään yhteneväisellä tavalla. Olennainen ero näiden velkatyyppien välillä on se, että niin sanottu velkaleikkuri voi kohdistua vain vakuudettomiin velkoihin. Yhteneväisen kohtelun vaatimuksen mukaisesti tulee kaikkia vakuudettomia velkoja leikata samalla leikkausprosentilla, jos velkaleikkuria käytetään. Ja edellä käsitellyn perusteella myös sellainen velka tulee leikkauksen kohteeksi, jonka vakuutena on ainoastaan takaus.

Pääomalaina on viimesijaista velkaa

Yrityssaneerauslain mukaan viimesijaisella velalla tarkoitetaan sellaista velkaa, jolle saa kertyä suoritusta vasta muiden velkojen jälkeen. Lisäksi yrityssaneerauslaki määrittelee, että velkajärjestelyssä on viimesijaisina velkoina pidettävä menettelyn aikana muulle saneerausvelalle kuin vakuusvelalle kertyvää korkoa sekä niiden jälkeen sellaisia velkoja, jotka konkurssissa ovat viimeiseksi suoritettavia. Osakeyhtiölain mukaan pääomalainan pääoma ja korko saadaan maksaa konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. Saneerausohjelmissa ei oman kokemukseni mukaan yleensä määrätä maksettavaksi korkoa vakuudettomille veloille menettelyn ajalta taikka sen jälkeenkään. Yrityssaneeraus johtaa siten pääomalainojen leikkautumiseen kokonaisuudessaan.

Velkajärjestely ei lähtökohtaisesti ulotu takauksiin

Osana yrityssaneerausta laadittavassa saneerausohjelmassa määritellään yrityssaneerauksessa olevan yhtiön velkojen ehdot uudelleen. Nämä velkajärjestelyt eivät pääsääntöisesti kuitenkaan ulotu saneerausveloille annettuihin takauksiin, vaan ne säilyvät alkuperäisin ehdoin voimassa. Jos takaus on annettu muutoin kuin osana takaajan liiketoimintaa, tuovat saneerausmenettelyn aikana voimassa olevat perintä- ja ulosmittauskiellot suojaa myös takaajalle. Nämä kiellot kuitenkin päättyvät, kun saneerausmenettely päättyy saneerausohjelma vahvistamiseen ja tämän jälkeen velkoja voi kääntyä takaajan puoleen.

Edellä oleva listaus ei sisällä tyhjentävästi kaikkia sellaisia seikkoja, joita koskien vallitsee virheellisiä käsityksiä. Jatkan listan käsittelyä, kun bloginkirjoitusvuoro osuu seuraavan kerran kohdalleni. Jos teema on lukijan kohdalla ajankohtainen jo ennen tuota seuraavaa kirjoitustani, kannattaa olla yhteydessä.


25.4.2019 - Anna Oksanen -

Isoäiti makaa takapihalla

Lähdin pääsiäisen viettoon tuttuni kanssa Etelä-Savoon, josta hän oli jokin aika sitten hankkinut itselleen vapaa-ajan kiinteistön. Kiinteistöllä sijaitsi ihana vanha, ehkä purettavassa kunnossa oleva, omakotitalo ja kaunis koski. Päätimme patikoida myös kiinteistön rajat, tuttuni kun oli hankkinut kiinteistön juurikaan siihen tutustumatta. Törmäsimme lounaan puoleisella rajalla hieman hämmentävään näkyyn. Kiinteistöllä oli vain muutama vuosi sitten menehtyneen naisen hauta. Hautapaikalla oli kaunis iso muistolaatta ja lyhtyjä. Näytti siltä, että joku oli haudalla käynytkin, eikä niin kauan aikaa sitten. Haudasta ei mainittu tutulleni ostoprosessin aikana, ei myyjän, saati kiinteistönvälittäjän toimesta.

Takaisinpäin ajellessamme aloin tarkemmin miettimään asiaa. Täytyyhän hautaamiseen yksityiselle maalle olla jokin lupa. Mitä jos tuttuni haluaisi rakentaa kiinteistölle uuden talon juuri tuohon kiinteistön kulmaan? Mitä haudalle saisi tehdä ja estäisikö se jotenkin kiinteistön käyttöä?

Asian selvittäminen ei vaatinut juurikaan juridista tai muutakaan ammattitaitoa. Hautaustoimilaista oli löydettävissä pykälät, jotka kertoivat, että Aluehallintovirasto voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää luvan perustaa yksityinen hauta nimetyn vainajan hautaamiseen hautaustarkoitukseen sopivaan paikkaan. Yksityisen haudan paikka tulee selvästi merkitä. Saman lain mukaan yksityisen haudan maa-alue voidaan ottaa muuhun käyttöön aikaisintaan 25 vuoden kuluttua hautaamisesta. Aluehallintoviraston on huolehdittava yksityistä hautaa koskevan merkinnän tekemisestä kiinteistötietojärjestelmään.

Tämän kiinteistön kohdalla merkintää rekisteristä ei löytynyt. Oletettavaa siis on, että koko yksityinen hauta on laittomasti alueelle perustettu. En osaa sanoa, mitä tällaisesta toiminnasta saattaa seurata henkilöille, jotka aikanaan isoäitinsä ovat kuopanneet. Mielenkiintoisempaa alkoi minusta kuitenkin olla se, voisiko kiinteistön kaupassa tällä perusteella olla virhe.

Maakaaren 2 luvun 18 §:n mukaisesti kiinteistössä on vallintavirhe muun ohella mikäli myyjä on ennen kaupan tekemistä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon voimassa olevasta kaavasta, rakennuskiellosta, luovutusrajoituksesta tai muusta kiinteistön käyttöä tai vallintaa rajoittavasta viranomaisen päätöksestä ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Saman pykälän mukaan tällaisesta myyjän tiedossa olevasta päätöksestä kertomatta jättäminen muodostaa myös virheen. Mikäli aluehallintovirasto olisi antanut päätöksen kiinteistön hyväksymiseksi yksityiseksi hautapaikaksi, olisi se epäilemättä lainkohdassa tarkoitettu päätös. Hautapaikka rajoittaa maa-alueen käyttöä seuraavat 25 vuotta, se on merkittävä seikka ostajalle. Ja nyt tarvitaankin sitten jo niitä juridisia taitoja ja asianajajaa; voisiko tästä esittää hinnanalennusvaatimuksen ja minkä suuruisen? Entä mikä on kiinteistönvälittäjän vastuu? Välittäjän kun on täytynyt tutustua kiinteistön rajoihin toimeksiannon vastaanotettuaan, eikä isoäidin yli käveleminen kyllä ollut mahdollista leposijaa huomaamatta.


16.4.2019 - Kimmo Tenhovirta -

Taas on lainsäätäjät valittu!

Olemme taas saaneet seurata neljän vuoden välein järjestettävää jännitysnäytelmää siitä, kuka valitaan eduskuntaan ja kuka jää rannalle. Tänä vuonna kisa oli äärimmäisen tiukka; suurimman puolueen tittelistä kisanneet kolme suurinta puoluetta mahtuivat kaikki yhden prosenttiyksikön sisään. Vastuun kantaminen vaati myös veroaan erityisesti Suomen Keskustan kannatuksen romahtamisena. Ja yhden puolueen tulevaisuus näyttää tänään ennemmin sysimustalta kuin siniseltä.

Ehdokkaina oli jälleen koko suomalaisuuden kirjo. Heidän joukossaan oli pitkän linjan poliitikkoja ja toisaalta täysin poliittisesti kokemattomia henkilöitä, ihmisiä kaikilta elämänaloilta ja kaikista yhteiskuntaluokista. Taisipa ehdokkaina olla meitä asianajajiakin. Ehdokkaat tekivät meille rivikansalaisille erilaisia lupauksia siitä, miten asiat tulevat muuttumaan, jos heidät valitaan eduskuntaan. Moni lupasi laittaa rajat kiinni, useat lupasivat lisää rahaa vanhuksille ja lapsille, toiset taas lisärahaa koulutukseen.  Vaikka mielipiteitä ja näkökantoja oli varmasti yhtä paljon kuin ehdokkaitakin, yhdisti kaikkia heitä kuitenkin yksi asia: halu vaikuttaa Suomen asioihin. Ja hyvä niin. On tärkeää, että erilaiset mielipiteet pääsevät esiin myös eduskunnan käytävillä. Sitä on demokratia.

Vaikka kansanedustajalla on useita vaikuttamismahdollisuuksia tärkeinä pitämiensä asioiden ajamiseksi, pitäisi heidän kuitenkin mielestäni muistaa se tärkein. Lakien säätäminen. Perustuslain 70 §:n mukaan lain säätäminen tulee eduskunnassa vireille joko hallituksen esityksellä taikka kansanedustajan lakialoitteella. Yksittäisellä edustajalla on siis merkittävästi valtaa jo siinä, että hän voi tehdä eduskunnalle esityksen itsensä ja äänestäjiensä tärkeänä pitämästä asiasta. Lisäksi perustuslain 29 §:n mukaan kansanedustaja on toimessaan velvollinen noudattamaan oikeutta ja totuutta sekä perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset. Toki käytännössä puolueet ohjaavat suurimassa osassa lainsäädäntöhankkeita edustajiensa äänestyskäyttäytymistä, mutta viime kädessä lain voimaansaattaminen on kustakin yksittäisestä edustajasta kiinni.   

Näin lakien ammattimaisena tulkitsijana toivoisin, että uusi eduskunta viisaudessaan säätäisi lakeja, jotka ovat kansalaisille ymmärrettäviä, loogisia ja yksinkertaisesti tulkittavia. Tämä helpottaisi meidän alan ammattilaisten työtä ja antaisi turvaa ja jatkuvuutta sekä lisäisi ihmisten luottamusta eduskuntalaitoksen toimintaan.

Hyvä esimerkki huonosta lainsäädäntövalmistelusta on sotelait. Kahden hallituskauden mittainen saaga sotelakien ihmeellisessä maailmassa osoitti mielestäni sen, että alun perinkin liian iso kakku on mahdotonta edes kahdensadan edustajan saada syödyksi puhumattakaan siitä, että loppuaikoina kakku alkoi olla jo pahasti eltaantunut. Ainakin itselleni jäi soteseikkailusta hyvin epäselvä kuva erityisesti siitä, miten ja kuka sote –palveluita meille tuottaa ja miksi ihmeessä sitä toteuttamaan tarvitaan uusi edustuksellinen hallintorakenne, joka lisää byrokratiaa ja kustannuksia. Väitänpä myös, että kansanedustajaparkojen oli mahdotonta sisäistää kaikkea useamman tuhannen sivun laajuista valmisteluaineistoa, jolloin päätökset olisi tehty enemmän mutulla tai oman eduskuntaryhmän sanelulla kuin syvällisen tiedon perusteella. Onneksi lakipaketin valmistelu viime metreillä lopetettiin.

Siis uudet kansanedustajamme, kuulkaa yksittäisen lakimiehen kaino toive: säätäkää lakeja, jotka selkeästi kertovat meille tavallisille kansalaisille, mikä on lain tarkoitus ja mihin sillä pyritään. Tällöin se on helpompi ymmärtää ja myös hyväksyä, vaikka ei aina olisikaan sen sisällön kanssa samaa mieltä.

 


12.4.2019 - Niklas Virtanen -

5G-mobiiliverkkoteknologia – enemmän dataa nopeammin erittäin pienillä viiveillä

5G-teknologia tulee vääjäämättä, minkä vuoksi rakentamiseen, kehittämiseen ja suunnitteluun olisi tärkeä kiinnittää erityistä huomiota jo nyt. Esimerkiksi laaja valokuituun perustuva runkoverkko olisi käytännössä välttämätöntä rakentaa tai ainakin suunnitella huolellisesti jo tänään. Lisäksi olisi varmistettava eri verkkoteknologioiden yhdistämisessä verkoston toimintavarmuus, häiriöttömyys ja yhteensopivuus.

Parhaat rakentamis- ja sijoittamiskäytännöt ovat kuitenkin vasta kehitteillä ja kokeiluverkkoja on osin jo rakennettu. Kaupallisessa käytössä teleoperaattorit lisäävät ensimmäisessä vaiheessa 5G-tekniikkaa olemassa oleviin tukiasemiin ja muutamiin yksittäisiin kohteisiin, joissa uutta tekniikkaa hyödynnetään. Esimerkkinä 5G:n toimintamahdollisuuksista voidaan pitää joulukuussa 2018 Helsinki-Vantaan lentoasemalla avattua 5G-verkkoa ja siihen liittyvää robottihanketta. Juhliminen on kuitenkin osittain ennenaikaista, sillä 5G-teknologiaa tukevia kaupallisia laitteita on markkinoilla vielä niukasti. Näin ollen joutunemme vielä odottamaan teknologiakehityksen suurimpia innovaatioita. Täydellistä 5G-verkkoa tuskin rakennetaan koko maan kattavaksi, vaan se keskittyy kaupunkialueille ja muihin toiminnallisiin 5G-hubeihin, joissa käyttäjiä ja käyttökohteita on riittävästi liiketoiminnan kannattavuuden näkökulmasta.

Koska olet viimeksi kiinnittänyt huomiota siihen, minkä talon katolla tai liikekiinteistön nurkassa on tukiasema?

Mitä jos tukiasemia, ”purkkeja” tai miksi niitä haluaakaan kutsua, olisi 300-500 metrin välein? Tämä tarkoittaisi sitä, että käytännössä jokaisessa kaupunkikorttelissa tulisi olla tukiasema tai useampi. Vaihtoehtoisesti rakentaminen olisi mahdollista toteuttaa valopylväin, jolloin olisi mahdollista yhdistää liikenneturvallisuutta edistävän teknologian ja esimerkiksi katuvalojen päivitys LED-valaistukseen, samalla kun 5G-tukiasemat asennettaisiin.

Mitä varjopuolia kehitys ja 5G:n laajentuminen voi aiheuttaa?

Säteilyturvallisuuskeskus STUK, on omissa selvityksissään todennut, ettei uuteen teknologiaan siirtyminen aiheuta merkittävää kasvua säteilylle altistumisessa. Kuitenkin, lähes jokaisella on päivän aikana käsissään puhelin, tabletti tai muu säteilyä aiheuttava laite. 5G:n turvallisuushaitoista koskevissa keskusteluissa huolta aiheuttaa kuitenkin, varsin suuresti, tukiasemien ja modeemien merkittävä kasvu.

5G-tukiasemiin ja –teknologiaan liittyvät kysymykset ja haasteet ovat varsin monitahoisia. Tällä hetkellä tietoyhteiskuntakaari sääntelee laintasolla tukiasemien, telekaapeleiden ja muiden tietoliikennerakennelmien sijoittamista. Joidenkin tahojen mielestä, lainsäädäntö sallii tällä hetkellä teleyrityksille liian vahvan oikeuden sijoittaa tällaisen haluamaansa paikkaan rakennusvalvontaviranomaisen avustuksella, vaikka kiinteistön omistaja ei tähän suostuisikaan.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa kaupunkiasukkaille, taloyhtiöille tai maanomistajille?

5G-tukiasemien sijoittaminen ei sinällään eroa jo olemassa olevista tukiasemista, mutta sijoittamistiheys tulee kiistatta aiheuttamaan eriäviä mielipiteitä osapuolten välillä. Mahdollisten ongelmakohtien ennakointi, avoimuus, tiedottaminen ja juridinen asiantuntemus vähentävät epäselvyyksiä tulevaisuudessa, kun rakentaminen ja sijoittaminen alkaa täydellä teholla.

Asiantuntijamme auttavat mielellään yritystäsi tai yhteisöänne koko tämän kehitysaskeleen aikana.


10.4.2019 - Matti Huttunen -

Sukuselvitysten hankkimiseen askeleen verran helpotusta

Kuolinpesän henkilösuhteet selvitetään sukuselvitysvirkatodistusketjulla. Sukuselvityksellä varmistetaan ja selvitetään vainajan lakimääräiset oikeudenomistajat. Sukuselvitys on hankittava perunkirjoitukseen ja sitä tarvitaan kuolinpesän asioiden hoitamisessa.

Aukottomalla sukuselvityksellä tarkoitetaan virkatodistusten sarjaa siitä lukien, kun henkilö on täyttänyt viisitoista vuotta. Sukuselvityksen hankkiminen voi olla hyvinkin työläs tehtävä ja vaatia useiden asiakirjojen tilausta maistraatista ja seurakunnista. Näin on usein silloin, jos perittävä on ollut kirjoilla elämänsä aikana useilla eri paikkakunnilla. Oman haasteensa sukuselvityksen hankkimiseen tuo ulkomailta mahdollisesti tarvittavat tiedot. Väestökirjanpito ei ole kaikissa maissa yhtä järjestelmällistä kuin Suomessa.

Suomen maistraattien siviili- ja väestörekisteriaineisto on saatu digitoitua ja koko aineisto on nyt kaikkien maistraattien käytössä. Maistraatin sukuselvityksiä ei tarvitse enää tilata eri maistraateista, vaan maistraatin sukuselvitykset saa nyt yhdestä paikasta.

Uudistuksen myötä mikä tahansa maistraatti voi antaa Suomessa asuneesta henkilöstä siviili- ja väestörekisteriä koskevan sukuselvityksen. Maistraatista saa 1.10.1999 jälkeiseltä ajalta sukuselvityksen kaikista Suomessa vakinaisesti asuneista henkilöistä, myös seurakuntaan kuuluneista.

Huomioitava on kuitenkin, että 1.10.1999 edeltävältä ajalta evankelisluterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat antavat edelleen sukuselvitykset omista jäsenistään. Nämä sukuselvitykset on edelleen tilattava takautuvasti kustakin seurakunnasta. Luovutettujen alueiden arkistosta tarvittavat sukuselvitykset hankitaan Kansallisarkistosta ja ulkomailla kirjoilla olleen henkilön sukuselvitys on hankittava ulkomaan viranomaiselta. Ulkomailta tilattavista sukuselvityksistä voi olla yhteydessä ulkoministeriöön.


5.4.2019 - Johanna Teijonmaa -

Ennakointia sopimustoimintaan ja konfliktien hallintaan

Erikokoisten yritysten toiminnassa sopimukset ovat usein koko yrityksen toiminnan elinehto. Olipa kyse sitten yrityksen sisäisistä – vaikkapa työ-, ja osakassopimuksista – taikka liikekumppaneiden tai asiakkaiden kanssa solmittavista kaupallisista sopimuksista, rakentuu yrityksen toiminta keskeisiltä osin erilaisten sopimusten pohjalle. 

Vaikka oikeusjärjestelmässämme vallitsee sopimusvapaus ja lähtökohtaisesti sopimuksen osapuolet voivat laatia keskinäisen sopimussuhteensa ehdot lähestulkoon miten ja mihin muotoon hyvänsä, ei huolellisen ja ennakoivan sopimustoiminnan merkitystä yrityksen kestävälle ja tuottoisalle toiminnalle voine korostaa tarpeeksi.

Jos sopimussuhde ajautuu karikkoisille vesille tai sopimuksen suoritukseen tulee häiriöitä, korostuu huolellisesti laadittujen sopimusten merkitys entisestään. Jos sopimus ”pettää” kriittisellä hetkellä, voivat keinot olla vähissä ristiriitatilanteen selvittämiseksi ja tilanteesta ulos pääsemiseksi ehjin nahoin. Mikäli sopimuksesta esimerkiksi puuttuu tehokkaat ja tosiasialliset täytäntöönpanokeinot tai osapuolet havaitsevat myöhemmin tulkinneen sopimussuhteen keskeisiä ehtoja tai tarkoitusta toisistaan poikkeavasti, eikä sopimukseen ole kirjattu ehtoja riittävän yksiselitteisesti, ollaan perustavanlaatuisten sopimusoikeudellisten ongelmien edessä – ja mahdollisesti pitkän ja väsyttävän riitaprosessin kynnyksellä.

Kun liiketoiminnassa syntyy ongelmia, joutuu yritys käyttämään resurssejaan toimintaan, joka harvoin on sen liiketoiminnan kannalta tuottoisaa. Käytettävissä olevien resurssien hukkaamisen ja riidan ytimessä olevan liikesuhteen mahdollisen kariutumisen lisäksi voidaan menettää uusia mahdollisuuksia tai saavutettavissa olevia hyötyjä – yrityksen maine voi ryvettyä ja kiinnostuneet sijoittajat, yhteistyökumppanit tai uudet asiakkaat vetäytyä takavasemmalle. Pahimmillaan ajaudutaan vuosikausiksi epävarmaan ja kuluttavaan tilanteeseen, jonka lopputuloksesta ei ole selvyyttä. Lyhyen tähtäimen säästö voi johtaa merkittäviin kustannuksiin myöhemmin.

Epätoivoon tai empimiseen ei kuitenkaan ole tarvetta – useimpiin riskeihin on mahdollista varautua ennakolta, mikäli sopimusten laadintaan suhtaudutaan asianmukaisella huolellisuudella. Ennakoiva sopimustoiminta yhdessä juristin kanssa on osa yrityksen laadunvarmistusta. Ennakoiva juristi suuntaa katseensa tulevaisuuteen ja mahdollisiin sopimussuhteessa väijyviin vaaroihin.

Ei liene hyväksi lainoppineiden jo valmiiksi kuivakalle maineelle todeta, että tässäkin kohtaa vanha hyvä sanonta pitää paikkansa – hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Laadukkaat sopimukset laaditaan jo suunnitteluvaiheessa, siis kauan ennen kuin sopimuksen keskeisistä ehdoista ollaan neuvottelemassa, saatikka ennen kuin sopimusta ollaan allekirjoittamassa. Sopimusten huolellisella suunnittelulla ja laatimisella voidaan varautua potentiaalisiin ja yllättävämpiinkin ongelmiin ennakolta, ja vähintäänkin varmistaa, että ristiriidat voidaan saada myöhemmin kohtuudella ratkaistuksi.

Sopimusten suunnitteluun ja laatimiseen alusta asti osallistumalla juristi voi auttaa asiakasta laatimaan sopimuksia, joilla paitsi estetään nurkan takana vaanivat konfliktit, myös mahdollistetaan pitkäkestoinen, molempia osapuolia palveleva sopimus, jonka pohjalle on hyvä rakentaa luottamuksellinen ja toimiva yhteistyö vuosiksi – tai josta pääsee tarvittaessa eroon ripeästi ja kohtuullisella vaivalla.

Toki tunnustettava on, ettei kaikkia ristiriitoja ole aina edes mahdollista välttää, mutta ennakointi ja huolellisuus auttavat silloinkin. Konfliktien ei tarvitse johtaa vuosikausia kestävään piinaan ja epävarmuuteen yrityksen tulevaisuudesta. Myös konfliktien hallintaa ja riitojen ratkaisua voidaan suunnitella ennakolta ja varmistaa, että strategia on selvä, kun riita aktualisoituu. Tässäkin juristimme auttavat mielellään, jotta yritykselläsi olisi parhaat edellytykset kasvaa ja kukoistaa erilaisista haasteista huolimatta. 


2.4.2019 - Juha Auvinen -

Työhyvinvointia Vantaalla

Jokaisen työpaikan tulisi aika ajoin miettiä, minkälaisia olemme, miten viihdymme, mikä toimii, missä voisi parantaa jne. Voi olla, että alla esitetyt asiat tuntuvat itsestään selviltä, mutta niin ei aina todellisuudessa ole. Siksi näitäkin asioita on syytä aika ajoin pohtia ja nimenomaan yhdessä eli koko henkilökunnan kesken.

Meidän osaltamme tämä tapahtui viime viikon torstaina Vantaalla. Siitä sain ajatuksen kirjoittaa muutaman sanan työhyvinvoinnista yleensä ja omasta toimistostamme erityisesti.

Omaan hyvinvointiin vaikuttavat tietenkin työtehtävät. Tärkeää on, että jokainen saa tehdä haasteellisia, innostavia tehtäviä. Koska kukaan ei voi tietää kaikkea kaikesta, jokainen meistä tarvitsee sparrausta. Näin on tärkeää, että apua ja neuvoja on saatavilla. Jos ja kun työhuoneiden ovet pidetään auki, kuten meillä, on helppoa lähestyä kollegaa ja kysyä häneltä joko neuvoa tai sitten vahvistusta sille, että oma ajatuskulku on ollut oikeansuuntainen. Tärkeää on myös, että neuvoa on saatavissa heti eikä huomenna.

Mutkan kautta työhyvinvointiin vaikuttaa myös se, että jokainen työyhteisössä tietää, mihin yhteisö yhteisesti pyrkii ja miten tuohon yhteiseen tavoitteeseen päästään. Välttämätön edellytys on, että jokainen pääsee vaikuttamaan omien tavoitteidensa asettamiseen. Toki hyvä olisi, jos pääsee vaikuttamaan myös koko yhteisön yhteisten tavoitteiden asettamiseen. Joka tapauksessa asetetut yhteiset tavoitteet pitää selkeästi kertoa kaikille. Tällöin niiden saavuttamiseen on helpompi sitoutua.  Ja tärkeää on, että jokainen työyhteisössä omalta osaltaan sitoutuu omiin ja yhteisiin tavoitteisiin.

Jos ja kun tavoitteisiin päästään, on tietenkin tärkeää huomioida se. Olkoonpa huomioiminen sitten jokin palkkio tai palauteen antaminen. Oman kehittymisen kannalta on myös tärkeää, että työstään saa palautetta. Kehut voi toki jakaa kaikkien kuullen, mutta mikäli jotakin negatiivista palautetta on, se on syytä antaa henkilölle kahden kesken. Itsensä kehittymisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että palautetta saa myös silloin, kun kaikki ei välttämättä mennyt ihan putkeen. Muutoin on vaikea kehittyä. Palautteen antajan on kuitenkin tärkeää muistaa, että kaikille ei voi antaa palautetta samalla tavoin. Jokainen meistä reagoi eri tavoin negatiiviseen palautteeseen. Mutta kuten sanottu, oman kehittymisen kannalta myös negatiivinen palaute on hyödyllistä.

Työn takia kuulumme tiettyyn työyhteisöön, mutta työ ei saa olla koko elämä. Jokainen tarvitsee aikaa rentoutua ja ns. omaa aikaa. Siksi on tärkeää, että on mahdollista erottaa työ- ja vapaa-aika. Tähän toki liittyy työn joustavuus, joka meillä toimii.

Ei saa unohtaa, että viihtyvyyteen vaikuttavat ennen kaikkea ihmiset. Silloin kun viihtyy työtovereidensa kanssa, viihtyy myös työssä. Huumorikaan ei koskaan ole pahitteeksi. Se luo yhteishenkeä. Meillä tämäkin puoli on kunnossa. Viihtyvyyteen ja yhteishenkeen kuuluvat myös yhteiset lounashetket.

Vietimme siis koko toimiston voimin hyödyllisen ja iloisen päivän tärkeitä asioita pohtien ja ideoiden. Totesimme, että meillä menee hyvin ja edellä mainitut asiat ovat meillä hyvällä tolalla. Tähän viittaa sekin, että työntekijämme viihtyvät meillä useita vuosia, jopa vuosikymmeniä. Toki aina on ja pitääkin olla parannettavaa. Mutta jo pelkästään tällainen yhdessäolo entisestään lisäsi yhteenkuuluvuudentunnetta. Erityisesti nyt, kun toimistomme on levittäytynyt usealle paikkakunnalle, on tärkeää tavata muiden paikkakuntien henkilöstöä myös naamatusten. Seura oli loistavaa ja ruoka oli hyvää, joten tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.


29.3.2019 - Tarmo Lensu -

Täyttyykö osakeyhtiölaissa asetettu vaatimus kaikkien osakkeenomistajien suostumuksesta suunnattuun osakkeiden lunastamiseen sillä, että osakkeenomistajat ovat antaneet osakassopimuksessa ennakolta suostumuksen omien osakkeidensa suunnatusta lunastamisesta?

Osakassopimus on yhtiön omistajien välinen sopimus keskinäisistä suhteistaan sekä suhteestaan yhtiöön. Osakassopimus on yksityisoikeudellinen sopimus, jolla voidaan luoda velvoitteita vain siihen sitoutuneille. Osakassopimus tulee usein laadittavaksi yhtiön perustamisen yhteydessä, koska osakkeenomistajat haluavat sopia vastuistaan ja velvoitteistaan yhteisesti omistetussa yhtiössä.

Osakassopimustyyppejä ja osakassopimuksen laatimistilanteita on useita erilaisia, esimerkiksi tasavertaisten omistajien osakassopimus, perustajien osakassopimus, pääomasijoitustoiminnan osakassopimus ja teollisten partnereiden yhteisyrityksen sopimus (joint venture). Pienyritysten kohdalla tyypillisin osakassopimus on yleensä tasavertaisten työntekijäosakkaiden osakassopimus, jossa sovitaan työntekijäosakkaana toimimisen kannalta tärkeimmistä asioista ja pyritään mahdollistamaan yhtiön hallittu omistaminen.

Pienyritysten ollessa tavallisesti yhtiön työntekijöiden omistuksessa työntekijäosakkaat haluavat usein sopia omistettujen osakkeiden luovutuskiellosta ja osakkeiden lunastusmenettelystä työntekijäosakkaan työsuhteen päättymisen yhteydessä. Tätä tarkoitusta varten osakassopimukseen otetaan varsin usein ehto, jonka mukaan osapuolilla on oikeus lunastaa yhtiön palveluksesta irtisanotun työntekijäosakkeenomistajan osakkeet. Tyypillisesti osakassopimuksessa määrätään, että osakkeenomistaja, jonka työsuhde yhtiöön päättyy, on velvollinen tarjoamaan muille osakkeenomistajille kaikkia osakkeitaan lunastettavaksi. Varsinkin pienyhtiöissä työntekijäosakkaan irtisanominen saattaakin käytännössä merkitä yhteistyösuhteen mielekkyyden katoamista. Ehtoa on sopimusosapuolten maksukykyisyysongelmien takia tärkeää täydentää sopimalla, että yhtiö on toissijaisesti lunastusvelvollinen. Kuvattu lauseke on merkittävä, mikäli sopimusosapuolet eivät halua työsuhteensa päättäneen osakkeenomistajan osallistuvan yhtiön päätöksentekoon. Edelleen on mahdollista sopia, että esimerkiksi ammatinharjoittamiseen liittyvän toimiluvan menettäminen perustaa yhtiökumppanille velvollisuuden luopua osakkuudestaan.

Yhtiölle mahdollisesti sovittavan lunastamisoikeuden kannalta on huomattava, että suunnatusta lunastamisesta tulee päättää yhtiökokouksessa ja että osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:ssä säädetään, että yhtiö voi lunastaa omia osakkeita muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu lunastaminen) vain kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella.

Turun hovioikeuden 20.3.2019 ratkaisemassa asiassa diaarinumero S 18/306 oli kysymys Insinööritoimisto X:n ja työntekijäosakas A:n välisestä osakkeiden lunastusriidasta, jossa sekä A että L olivat osakassopimuksissaan antaneet ennalta suostumuksen osakkeidensa lunastamiselle sen varalta, että heidän työsuhteensa yhtiön kanssa päättyisi. Osakassopimuksessa oli sovittu lisäksi yhtiöllä viimekädessä olevan oikeus osakkeiden lunastamiseen, mutta osakassopimuksessa L ei ollut kuitenkaan antanut suostumusta A:n osakkeiden lunastamiselle. Tapauksessa L oli vastustanut A:n osakkeiden lunastamista tilanteessa, jossa A:n työsopimus yhtiöön oli päättynyt.

Osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 2 momentti edellyttää kaikkien osakkeenomistajien suostumuksesta suunnattuun lunastamiseen ja riidan aihe hovioikeudessa kiteytyi sen ratkaisemiseen, olivatko kaikki osakkeenomistajat antaneet suostumuksen osakkeiden suunnatulle lunastamiselle. Hovioikeudessa ratkaistavana oli etenkin kysymys siitä, oliko yhtiön omistaja L antanut allekirjoittaessaan oman osakassopimuksensa suostumuksen A:n osakkeiden lunastamiseen. Asiassa oli osapuolten välillä riidatonta, että A:n tavoin L oli allekirjoittamalla osakassopimuksen suostunut omien osakkeidensa lunastukseen suunnatusti tilanteessa, jossa hänen päätoiminen työsuhteensa yhtiössä päättyisi. Hovioikeuden ratkaisun mukaan suostumuksen antaminen ennakolta omien osakkeiden suunnattuun lunastamiseen oli eri asia kuin suostumuksen antaminen toisen osakkeenomistajan osakkeiden lunastamiseen, josta hovioikeudessa ratkaistavassa tapauksessa oli kysymys.

Ratkaisussaan hovioikeus totesi osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 2 momentin vaatimuksen kaikkien osakkeenomistajien suostumuksesta suunnattuun lunastamiseen olevan ehdoton. Suostumusta ei voitu tulkita täytetyksi osakassopimuksen allekirjoittamisella siitä huolimatta, että yhtiölle on osakassopimuksessa asetettu viime kädessä velvollisuus lunastaa osakkeet. Asiassa ei oltu näytetty, että L olisi osakkeenomistajana antanut suostumusta A:n osakkeiden lunastamiseen. Edellä mainituista syistä hovioikeus julisti osakeyhtiön tekemän päätöksen osakkeenomistajan osakkeiden suunnatusta lunastamisesta pätemättömäksi.

Hovioikeuden ratkaisua voidaan mielestäni pitää oikeana ja tapaus osoittaa hyvin osakassopimuksien huolellisen laatimisen tärkeyden. Osakassopimuksessa olisi voitu ennakolta sopia osakkeenomistajien antavan suostumuksen toisen osakkaan osakkeiden lunastamiseen, mutta koska näin ei oltu tehty, ei suostumusta voitu katsoa annetun sillä, että osakkeenomistajat olivat osakassopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä antaneet suostumuksen omien osakkeidensa lunastamiselle.

Osakassopimuksiin liittyvissä kysymyksissä suosittelen ottamaan yhteyttä juristeihimme!

 


27.3.2019 - Johanna Karvinen -

Mikä muuttuu työaikalainsäädännössä?

Eduskunta hyväksyi istuntokautensa viime metreillä 13.3. uuden työaikalain, joka tulee voimaan 1.1.2020. Uuden lain tavoitteena on ajantasaistaa työaikalaki vastaamaan elinkeinorakenteen ja työn tekemisen tavoissa tapahtuneita muutoksia varmistamalla joustavat työaikajärjestelyt erilaisten yritysten tarpeisiin sekä toisaalta helpottamaan työntekijöiden työn ja yksityiselämän yhteen sovittamista. Vuodelta 1996 peräisin olevan lain uudistaminen oli työlästä työnantajien ja palkansaajien järjestöjen näkemyserojen johdosta. Keskeisimmät näkemyserot koskivat työnantajapuolen vaatimuksia paikallisen sopimisen käyttöalan laajentamisesta sekä asiantuntijoiden työn rajaamisesta työaikalain soveltamisen ulkopuolelle. Kumpikaan näistä vaatimuksista ei päätynyt uuteen työaikalakiin. Merkittävimpiä muutoksia ovat joustotyöaikaa koskeva uusi työaikamalli sekä työaikapankkeja, liukuvaa työaikaa ja jaksotyöaikaa koskevan sääntelyn muutokset.

Työnantaja ja työntekijä voivat uuden lain tultua voimaan sopia joustotyöajasta, jossa vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä voi itsenäisesti päättää. Työnantaja puolestaan määrittelee tehtävät ja niitä koskevat tavoitteet sekä kokonaisaikataulun. Viikoittainen säännöllinen työaika saa joustotyöajassa olla keskimäärin enintään 40 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana. Joustotyöaikaa koskeva työaikamalli voi olla käyttökelpoinen esimerkiksi tietotyöalan asiantuntijatehtävissä.

Uusi laki sisältää myös säännöksen työaikapankista. Tähän asti työaikapankkia koskevia määräyksiä on ollut työehtosopimuksissa mutta ei voimassa olevassa työaikalaissa. Jatkossa kaikilla työpaikoilla on mahdollisuus ottaa käyttöön työaikapankki riippumatta siitä, onko työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa sitä koskevia määräyksiä. Työaikapankissa työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahallisia etuuksia voidaan säästää ja yhdistää toisiinsa.

Työntekijä ja työnantaja voivat jatkossakin sopia liukuvasta työajasta siten, että työntekijä voi sovituissa rajoissa määrätä päivittäisen työaikansa sijoittamisesta. Uusi laki pidentää liukuvan työajan liukumarajoja siten, että vuorokautisen liukuman enimmäismäärä on nykyisen kolmen tunnin sijasta jatkossa neljä tuntia ja liukumasaldojen enimmäiskertymä nousee 40 tunnista 60 tuntiin. Lisäksi uusi laki sisältää muutoksia muun muassa enimmäistyöaikaa ja jaksotyön käyttöalaa koskeviin säännöksiin.

Uusi työaikalaki ei sisällä periaatteellisia tai muuten erityisen merkittäviä muutoksia lain soveltamisalaan, työajan määrittelyyn tai osapuolten sopimusvapauteen mutta tuo työpaikkojen ja työsuhteen osapuolten käyttöön uusia mahdollisuuksia ja vapauksia sopia joustavammista työaikajärjestelyistä.


21.3.2019 - Larissa Päivärinta -

Ajaako syyttäjä vaatimukseni?

Rikosasiassa syyttäjällä on joissain tilanteissa velvollisuus ajaa syyteasian yhteydessä asianomistajan yksityisoikeudellista vaatimusta. Asianomistajalla tarkoitetaan rikoksen uhria ja yksityisoikeudellisella vaatimuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä käytännössä rikokseen perustuvaa vahingonkorvausvaatimusta. Vaatimuksen tulee ensinnäkin perustua rikokseen ja toisekseen syyttäjä voi ajaa uhrin vaatimusta vain rikosasian vastaajaa vastaan.

Vaatimuksen ajaminen edellyttää asianomistajan pyyntöä. Asianomistajan tulee esittää pyyntö joko esitutkinnassa tai syyttäjälle sekä ilmoittaa samalla seikat, joihin vaatimus perustuu. Korvausta voidaan vaatia esimerkiksi lääke- ja lääkärinkuluista, omaisuuden vahingoittumisesta tai kivusta ja särystä sekä joissain tapauksissa henkisestä kärsimyksestä.

Lisäksi edellytyksenä vaatimuksen ajamiselle on, että se voi tapahtua ilman olennaista haittaa ja että vaatimus ei ole ilmeisen perusteeton. Laki jättää melko avoimeksi sen, minkälaisissa tilanteissa syyttäjä voi jättää uhrin vaatimukset ajamatta. Olennaista haittaa voi aiheutua, jos esimerkiksi vaatimuksen selvittämisen takia asian ratkaiseminen pitkittyisi. Syyttäjä harvoin jää odottamaan yksityisoikeudellisen vaatimuksen selvittämistä. Vaatimukset olisikin hyvä selvittää jo esitutkintavaiheessa.

Jos vaatimuksen perusteiden ja määrän selvittäminen vaatisi runsaasti muuta todistelua kuin rangaistusvaatimuksen ajaminen, voi tällaisesta olla olennaista haittaa rangaistusvaatimuksen ajamiselle. Syyttäjä ajaakin lähtökohtaisesti korvausvaatimusta vain, jos asia on yksinkertainen ja selvä. Uhrin tulisikin toimittaa syyttäjälle lasku, kuitti tai muu kirjallinen selvitys vaatimuksesta, jotta syyttäjä sitä ajaisi. Syyttäjän velvollisuutena ei ole oma-aloitteisesti hankkia muuta lisäselvitystä.

Syyttäjällä ei myöskään ole velvollisuutta ajaa vaatimusta, joka edellyttäisi syytteen teonkuvauksen ulkopuolisiin seikkoihin vetoamista. Lisäksi syyttäjän ja asianomistajan edut voivat olla ristiriidassa, esimerkiksi tilanteessa, jossa muut asianomistajat vaativat korvausta asianomistajalta. Sama koskee tilanteita, joissa syytteen toteennäyttäminen edellyttää asianomistajan henkilökohtaista kuulemista todistelutarkoituksessa. Vaatimus voi olla myös perusteeton, jos tosiseikastosta ei lain mukaan voi seurata oikeutta vaadittuun vahingonkorvaukseen. Esimerkiksi arvonlisäveron osuuden vaatiminen saattaa joissain tapauksissa olla perusteetonta. Tilanteita arvioidaan aina tapauskohtaisesti, mutta edellä esitetyissä tapauksissa voi syyttäjä päätyä jättämään vaatimukset ajamatta.

Jos syyttäjä päättää jättää ajamatta asianomistajan vaatimuksen tämän pyynnöstä huolimatta, tulee siitä kirjallinen ilmoitus asianomistajalle. Tällöin asianomistajalla on oikeus ajaa vaatimustaan itse tai kääntyä oikeudellisen avustajan, esimerkiksi asianajajan, puoleen.


19.3.2019 - Harri Lukander -

Eikö eriävän mielipiteen jättäminen vapautakaan osakeyhtiön hallituksen jäsentä vastuusta?

Mikäli katsot, että hallitus on tekemässä päätöstä, johon et voi yhtyä, ja olet huolissasi mahdollisesta henkilökohtaisesta korvausvastuusta, muista jättää eriävä mielipide. Huolehdi siitä, että se merkitään pöytäkirjaan.

Näiden lisäksi edellytetään, että pyrit omalla toiminnallasi minimoimaan mahdollisesti syntyvää vahinkoa. Mikäli sinun on mahdollista vaikuttaa siihen, että täytäntöönpanosta luovutaan, sinun on pyrittävä estämään se.

Äärimmäisenä keinona on aina käytettävissä eroaminen hallituksen jäsenyydestä, mutta ainakaan oikeuskäytännön mukaan ei ole olemassa tapauksia, joissa eriävän mielipiteen jättämisen lisäksi vastuu olisi edellyttänyt eroamista hallituksesta. Ne tapaukset, joissa korvausvastuu on syntynyt, ovat kauttaaltaan sellaisia, joissa eriävää mielipidettäkään ei ole jätetty.


12.3.2019 - Jussi Ojala -

Ostajalla ei ollut oikeutta vedota virheeseen kiinteistön kaupassa

Korkein oikeus on antanut toissa viikolla, 27.2.2019 ennakkoratkaisun otsikkoaiheesta (KKO 2019:16.)

Yli 50 – vuotta vanha rakennus oli myyty ja kohteessa toteutettu kuntokartoitus. Selvityksen perusteella kohteessa oli puutteita ja vaurioita, mutta syvällisempiin tutkimuksiin ei oltu ryhdytty selvityksen suosituksesta huolimatta. Olipa tapauksessa ilmennyt sekin, että myyjän ilmoituksen vastaisesti rakennuksessa ei ollut niin sanottua tuulettuvaa rossipohjaa, vaan maanvarainen laattaperustus.

Kiinteistökaupassa myyjällä on velvollisuus antaa ostajalle ennen kauppaa ostopäätöksen kannalta merkitykselliset tiedot. Myyjä on vastuussa virheellisten tietojen antamisesta ja tiedossaan olevista, kaupan kannalta merkityksellisten seikkojen ilmoittamatta jättämisestä, mikäli tiedot vaikuttavat kaupasta päättämiseen. Myyjä on samojen periaatteiden mukaisesti vastuussa myös salaisesta virheestä.

Ostaja ei kuitenkaan voi vedota laatuvirheenä seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Ostajalla ei kuitenkaan ole ilman erityistä syytä velvollisuutta tarkastaa myyjän antamia tietoja tai tehdä tavanomaisesta poikkeavia tarkempia tutkimuksia.

Käräjäoikeus oli hylännyt kanteen sillä perusteella, että kaupan teon jälkeen tehdyissä tutkimuksissa ei ollut selvinnyt mitään sellaista, jonka ei olisi katsottava olleen ostajan tiedossa jo kuntokartoitusraportin perusteella. Hovioikeus oli sitä vastoin kiinnittänyt huomiota rakennuksen perustuksesta annettuun väärään tietoon ja todennut kanteen hyväksyen, että ostajalla ei ollut ollut velvollisuutta ryhtyä poikkeuksellisiin toimenpiteisiin alapohjan kunnon selvittämiseksi.

Korkein oikeus on sitä vastoin ratkaisussaan todennut ostajan olleen kuntokartoitusraportin perusteella tietoinen rakennuksen altistumisesta kosteudelle sekä alapohjan vaurioista, joiden laajuus on kuitenkin jäänyt selvittämättä. Korkein oikeus ei antanut ratkaisevaa merkitystä rakennuksen perustuksesta annetulle väärälle tiedolle vaan on ratkaisussa todennut, että lisätutkimusten avulla alapohjan rakenteesta olisi saatu todenmukainen tieto.  Korkein oikeus onkin hylännyt kanteen katsoen, että ostajalla on näissä oloissa ollut erityinen syy selvittää rakennuksen vaurioita myös tavanomaisesta poikkeavalla tavalla.


8.3.2019 - Johanna Teijonmaa -

Yhteistyöllä tehokkaisiin hankintoihin

Julkisia hankintoja toteutettaessa hankinnan valmistelua voidaan pitää koko prosessin tärkeimpänä vaiheena. Onnistunutta hankintaa edeltää huolellinen ja systemaattinen suunnitteluvaihe, jossa hankintayksikkö selvittää hankintaan liittyvät keskeisimmät ehdot ja kyseistä hankintaa koskevat erityispiirteet hankintamenettelyä varten. Mikäli kyse on esimerkiksi innovaatiohankinnasta tai muutoin hankintayksikölle uuden tyyppisestä tai haastavasta hankinnasta, on suunnittelu syytä toteuttaa yhdessä markkinatoimijoiden kanssa.

Hyvin suunniteltu – puoliksi tehty

Hankintalainsäädäntö sallii hankintayksikön tehdä markkinakartoituksia ja antaa markkinoilla toimiville yrityksille tietoja tulevaa hankintaa koskevista suunnitelmista ja vaatimuksista. Huolellisen valmistelun aikana hankintayksikkö täsmentää hankinnan kohteen ja keskeisimmät sopimusehdot, hankinnassa noudatettavan menettelyn ja hankkii tietoja hankinnan kohteen toimialasta ja siellä toimivista yrityksistä.

Hyvällä valmistelulla ja huolellisella markkinakartoituksella voidaan paremmin varmistua siitä, että lopullinen tarjouspyyntö on laadukas ja mahdollisimman virheetön ja, että varsinainen hankintamenettely saadaan hoidettua tehokkaasti ja ilman suurempia harharetkiä loppuun asti. Samalla varmistetaan, että hankintayksikkö ja mahdolliset tarjoajat ovat menettelyn alusta alkaen samalla sivulla hankintayksikön tarpeista ja kyseiseen hankintaan liittyvistä yksityiskohdista.

Huolellisen valmistelun puute johtaakin herkästi epäselvään ja puutteelliseen tarjouspyyntöön, johon alalla toimivien yritysten voi olla haastavaa tai jopa mahdotonta antaa kunnollisia vastauksia ja riittävän kattavia tarjouksia. Tie epäonnistuneeseen hankintaan alkaa jo valmisteluvaiheessa, ja kuten jokainen hyvin tietää, sen minkä taakseen jättää, takuuvarmasti ennemmin tai myöhemmin edestään löytää.

Vaikuttamisen paikka

Hankinnan suunnitteleminen ja sen aikana käytävä vuoropuhelu palvelevat paitsi hankintayksikön, myös alan yritysten intressejä. Hankinnan suunnittelu- ja valmisteluvaihe on myös tulevan tarjoajan keskeisin tilaisuus vaikuttaa kyseiseen hankintaan ja sen keskeisiin ehtoihin.

Aktiivinen tarjoaja voi pyrkiä tuomaan jo suunnittelun aikana esiin sellaisia ominaisuuksia tai seikkoja hankinnan kohteesta, jotka voisivat olla sille itselleen eduksi tulevassa tarjouskilpailussa. On eittämättä selvää, että hankinnan valmistelussa mukana ollut tarjoaja voi myös paremmin vastata tarjouksessaan hankintayksikön vaatimuksiin ja tarjouspyynnön ehtoihin, mikäli sillä on itsellään ollut mahdollisuus vaikuttaa hankintakriteereihin jo ennakolta tai perehtyä prosessiin jo sen valmisteluvaiheessa.

Eritoten säännöllisesti saman hankintayksikön kilpailutuksiin osallistuville tarjoajille valmisteluun osallistuminen voi myös tarjota arvokkaan mahdollisuuden hyvien suhteiden luomiseen ja keskusteluyhteyden ylläpitoon hankintayksikön suuntaan, jolloin mahdolliselle yhteistyölle on rakennettu kestävä pohja jo valmiiksi.

Markkinoiden kartoittamisen monet keinot

Hankintojen suunnittelussa markkinakartoitus on usein keskeisessä roolissa. Lainsäätäjä ei ole asettanut täsmällisiä rajoja tai vaatimuksia markkinakartoituksen toteuttamiselle. Vaikka keinovalikoima on laaja, on silti muistettava, että julkisia hankintoja koskevat keskeiset periaatteet koskevat markkinakartoituksen toteuttamista ja hankinnan valmistelua yhtä lailla kuin muitakin hankinnan vaiheita.

Laki sallii jopa kahdenkeskiset keskustelut yksittäisten toimijoiden kanssa, mutta luonnollisesti myös hankintayksikön velvoite avoimuuden ja tasapuolisuuden turvaamiseen tällöin korostuu.

Tasapuolisuus turvattava

Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden säilyttäminen onkin joka tilanteessa hankintayksikön vastuulla ja hankintayksiköiltä edellytetään aktiivisia toimia tämän toteuttamiseksi. Keskeistä on, ettei valmisteluun osallistuneille tai niihin liittyville tarjoajille muodostu muita syrjivää etulyöntiasemaa, joka olisi omiaan vesittämään aidon kilpailutilanteen syntymisen.

Hankintayksikön toimien avulla muiden kuin valmisteluun osallistuneiden tarjoajien tulisi realistisesti pystyä kuromaan valmistelussa mukana olleiden tahojen tiedollinen ja ajallinen etumatka umpeen tarjousmenettelyn aikana. Sallitun ja syrjivän yhteistyön välinen raja asettuu paikoilleen tapauskohtaisesti, kunkin tapauksen yksityiskohdat huomioiden.

Poissulkeminen tasapuolisuuden nimissä?

Viimekätisenä vaihtoehtona hankintayksikkö voi hankintalainsäädännön harkinnanvaraisiin poissulkemisperusteisiin nojaten sulkea valmisteluun osallistuneet tahot tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tälläkin kolikolla on kuitenkin kääntöpuolensa – valmisteluun osallistuminen on jo lain sanamuodon mukaan harkinnanvarainen poissulkemisperuste.

Myös siis valmisteluun osallistuneen toimijan tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu on turvattava ja hankintayksikön puntaroitava käyttämiensä keinojen suhteellisuutta. Kotimaisessa oikeuskäytännössä valmisteluun osallistumista poissulkemisperusteena on käsitelty muun muassa Korkeimman hallinto-oikeuden tapauksessa KHO:2016:56.

 Hankintojen suunnittelu ja markkinoiden kartoittaminen on parhaimmillaan rakentavaa vuoropuhelua ja molemminpuolista tietojenvaihtoa hankintayksikön ja kyseisen alan toimijoiden välillä. Huolellinen valmistelu toteutetaan avoimesti ja tasapuolisuuden vaatimukset huomioiden, jolloin sen tarkoitus palvelee paitsi hankintayksikköä ja markkinatoimijoita myös julkisten varojen tehokasta käyttöä.


5.3.2019 - Milla Forsman -

Uusi tavaramerkkilaki – voiko tulevaisuudessa hajun rekisteröidä tavaramerkiksi?

Kollegani Niina Uski kirjoitti viime vuoden marraskuussa blogissamme siitä, minkälaiset merkit voivat nauttia tavaramerkkioikeudellista suojaa. Kuten Niina blogikirjoituksessaan kertoi, voimassa olevan tavaramerkkilain mukaan tavaramerkkinä on mahdollista rekisteröidä mikä tahansa elinkeinotoiminnassa käytettävä erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Kirjoituksessa enteiltiin tulevaa tavaramerkkiuudistusta, jonka oli tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa. Tavaramerkkiuudistuksen voimaantulo viivästyi alkuperäisestä arviosta, mutta näyttää lupaavasti siltä, että kevään koettaessa meillä sovelletaan uutta lakia. Nimittäin eduskunta on ensimmäisellä käsittelykierroksella hyväksynyt uutta lakia koskevan hallituksen esityksen ja tänään on luvassa toinen täysistunto. Uuden tavaramerkkilain tuomista keskeisimmistä uudistuksista voit lukea kirjoittamastani artikkelista täältä.

Ennen kuin paneudumme syvemmin yhteen tavaramerkkilain mukanaan tuomista muutoksista – graafisesta esittämisvaatimuksesta luopumiseen – haluan nostaa esiin tärkeän seikan, joka tuntuu hautautuneen lakiuudistusta koskevien uutisten ja tietoiskujen alle. Tavaramerkkilain kokonaisvaltaisesta uudistamisesta huolimatta perusasiat säilyvät uuden lain voimaantulosta huolimatta ennallaan. Yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan tulevaisuudessakin rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla. Tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaransa tai palvelunsa tunnuksena. Tavaramerkin haltija voi yksinoikeutensa nojalla kieltää muita käyttämästä merkkiään tai siihen sekoitettavissa olevaa toista merkkiä. Kokonaisvaltaisesta ja laajasta uudistuksesta huolimatta tavaramerkkioikeuden perusolemus säilyy ennallaan.

Vielä tällä hetkellä voimassa olevan, 1960-luvulta peräisin olevan tavaramerkkilain 2 §:n mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa elinkeinotoiminnassa käytettävä erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää graafisesti. Sen sijaan uuden tavaramerkkilain mukaan tavaramerkiksi voidaan rekisteröidä mikä tahansa merkki, jos se voidaan esittää tavaramerkkirekisterissä sellaisella tavalla, että viranomaiset ja yleisö voivat määrittää tavaramerkin haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen. Muotoilu vastaa pitkälti vuodesta 2017 asti sovellettua Euroopan Unionin tavaramerkistä annettua asetusta, jossa graafista esittämisvaatimusta ei ole edellytetty. Toisin kuin direktiivissä, kansallisessa laissa ei ole esimerkinomaista luetteloa siitä, minkälaiset merkit voivat olla tavaramerkkejä, kuten värit, sanat, kuviot ja kirjaimet. Tavaramerkkiportfoliotaan laajentavan on kuitenkin hyvä tiedostaa, että Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) edellyttää edelleen kansainvälisten merkkien graafista esittämistä.

Graafisesta esittämisvaatimuksesta luopuminen mahdollistaa uudentyyppisten erilaisissa formaateissa esitettävien tavaramerkkien hyväksymisen. Lisäksi se helpottaa jo hyväksyttyjen tavaramerkkityyppien kuvaamista. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei mikä tahansa merkki tai tunnus nauti tavaramerkkioikeudellista suojaa uuden lain voimaantulon myötä. Tavaramerkki on edelleen esitettävä tavalla, joka on selkeä, täsmällinen, riippumaton, helposti saatavilla, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen. Merkki on voitava esittää missä tahansa asianmukaisessa muodossa yleisesti saatavilla olevaa tekniikkaa käyttämällä. Esitystavan tulee taata edellä mainittujen päämäärien ja kriteerien täyttyminen. Sääntelyn väljentyessä graafisen esittämisvaatimuksen osalta suojan kohteen määrittämisessä ja selventämisessä keskeisessä asemassa ovat tavaramerkkihakemuksessa valittavat merkkityypit. Tavaramerkin hakijan tulee hakemuksessa ilmoittaa, onko kyse esimerkiksi kuvio- vai ulkoasumerkistä, jolloin merkkityypin valinta auttaa selventämään suojan kohdetta.

Mitä uudistus ja graafisesta esittämisestä luopuminen käytännössä tarkoittaa tavaramerkin hakijalle? Merkittävä muutos on, että merkkiä esitettäessä voidaan jatkossa nykyistä paremmin hyödyntää nykytekniikan tarpeita, kuten liikkuvaa kuvaa ja multimediamerkkejä. Tiedostomuodoista ei laissa säädetä erikseen, vaan Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) määrittää toimivaltansa puitteissa sähköisesti haettavien merkkien hyväksyttävät tiedostomuodot ja huolehtii rekisteröintijärjestelmien yhteentoimivuudesta yleisimpien tekniikoiden kanssa. Odotan mielenkiinnolla, minkälaiseksi PRH:n ratkaisukäytäntö ns. epätavanomaisten merkkien osalta muodostuu.

Entäpä vastaus kysymykseen, joka on esitetty useaan otteeseen lakia valmisteltaessa: voidaanko jatkossa haju, maku tai ääni rekisteröidä kansalliseksi tavaramerkiksi? Mikä tahansa haju, maku tai ääni ei lakiuudistuksenkaan jälkeen kelpaa tavaramerkkirekisteriin. Tavaramerkin edellyttämän erottamiskyvyn vaatimuksen tulkintaan ja sisältöön ei ole uuden lain myötä tulossa olennaisia muutoksia. Graafisesta esittämisestä luopuminen helpottanee äänimerkkien rekisteröimistä, mutta sillä ei liene sanottavaa vaikutusta haju- ja makumerkkien rekisteröimiseen ennen uusien teknologien kehittymistä tai hajun ja maun sanallisen luonnehdinnan hyväksymistä riittäväksi esittämistavaksi. Värien yksilöimiseen käytössä on muun muassa Pantone-koodit; tulevaisuus näyttää, syntyykö samanlainen järjestelmä hajujen tunnistamiseen. Vaikka hajut, maut ja äänet ovat kehittyneet merkittäväksi osaksi yritysten imagoa, painaa toisessa vaakakupissa tavaramerkkirekisterin toiminta, sen selkeys ja varmuus.


1.3.2019 - Larissa Päivärinta -

Kansainvälisen aviovarallisuusoikeuden villi länsi

Suomalaiset solmivat Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 lähes 4.300 avioliittoa, joissa Suomessa vakituisesti asuva Suomen kansalainen meni ulkomaan kansalaisen kanssa naimisiin. Vastaavasti samaa sukupuolta olevien kansainvälisiä avioliittoja solmittiin yhteensä 80. Tällaisiin sekä sellaisiin liittoihin, joissa puolisot ovat asuneet liittonsa aikana useammassa maassa tai heillä on varallisuutta ulkomailla, sovelletaan kansainvälisen yksityisoikeuden säännöksiä.

Aviovarallisuusoikeus tulee erottaa perintöoikeudesta ja perintökaaren säännöksistä. Aviovarallisuusoikeus koskee aviopuolisoiden omaisuus- ja velkasuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Jos kansainvälinen liitto alkaa rakoilla ja päädytään riitelemään suhteen varallisuuskysymyksistä, sen lopputulos voi olla osapuolten vaikeasti ennakoitavissa, sillä valtiot soveltavat lähtökohtaisesti omia lainvalintanormejaan.

EU:n aviovarallisuusasetus ja parisuhdevarallisuusasetus astuivat voimaan 29.1.2019. Asetuksen tarkoituksena oli määritellä, minkä valtion lakia sovelletaan kansainvälisiin aviovarallisuussuhteisiin, millä tuomioistuimella on toimivalta käsitellä aviovarallisuutta koskevia kysymyksiä ja taata, että jäsenvaltioissa tunnustetaan ja pannaan tehokkaasti täytäntöön myös muissa jäsenvaltioissa tehdyt aviovarallisuutta koskevat viranomaisten päätökset. Aviovarallisuusasetus ja parisuhdevarallisuusasetus eivät kuitenkaan ole universaaleja, vaan niitä sovelletaan 18:ssa EU:n jäsenvaltiossa.

Sovellettava laki

Jos lainvalintasopimusta ei ole tehty, lähtökohtana kansainvälisissä avioliitoissa on avioliittolain mukaan se, että aviovarallisuuteen sovelletaan sen maan lakia, jossa puolisoiden ensimmäinen yhteinen kotipaikka avioitumisen jälkeen on. Sovellettava laki saattaa kuitenkin muuttua liiton jatkuessa, jos puolisot muuttavat toiseen valtioon.

Puolisot voivat myös yhdessä sopia avioliittoon sovellettavasta laista eli tehdä lainvalintasopimuksen. Lainvalintasopimukselle on asetettu aineellista ja muodollista pätevyyttä koskevia sääntöjä, joita on noudatettava, jotta se voitaisiin toisissa jäsenvaltiossa tunnustaa tai julistaa täytäntöönpanokelpoiseksi.  Avioliittolain mukaan valittavina on joko sellaisen valtion laki, jossa molemmilla tai toisella puolisolla on kotipaikka sopimuksen tekohetkellä tai jonka kansalainen toinen tai molemmat puolisoista on. Jos puolisot ovat muuttaneet, myös sen valtion laki, missä kummallakin puolisolla oli viimeksi kotipaikka, voidaan sopia sovellettavaksi. Vaihtoehtoja on siis monia, ja valtioiden aviovarallisuutta koskevat säädökset saattavat poiketa toisistaan huomattavastikin.

Toimivaltainen tuomioistuin

Toimivaltakysymys määrittää sen, minkä valtion tuomioistuimessa aviovarallisuussuhteita koskevat riidat voidaan tutkia. Käytännössä ilman puolisoiden tekemää sopimusta toimivaltainen tuomioistuin ratkaisemaan aviovarallisuutta koskevat kysymykset, on lähtökohtaisesti puolisoiden yhteisen asuinpaikkavaltion, puolisoiden viimeisen yhteisen asuinpaikkavaltion, vastaajan asuinpaikkavaltion tai puolisoiden yhteisen kansalaisuusvaltion tuomioistuin, jos avioeroasia on samaisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä.

Jos avioeroa koskeva asia on vireillä jossain muussa kuin edellä mainituissa tuomioistuimissa, voi toimivaltuus edellyttää aviovarallisuutta koskevissa kysymyksissä sopimuksen tekemistä. Joissain tapauksissa tällaisellekin sopimukselle on asetettu muotovaatimuksia. Jos avioeroasiaa ei ole käsiteltävänä, niin asiassa toimivaltainen tuomioistuin määräytyy muilla perusteilla.

Huomionarvoista on, että aviovarallisuussuhteeseen sovellettava laki voi olla eri valtion kuin minkä valtion tuomioistuimessa aviovarallisuutta koskeva asia on käsiteltävänä.

Edelleen avioehtoon ja erilaisiin aviovarallisuutta koskeviin sopimuksiin saatetaan avioliittoa solmittaessa suhtautua tietyllä varauksella. Sopimuksen esiintuominen saatetaan kokea epäluottamuslauseena ja loukkaavana. Ottaen huomioon, että edellä esitetty koskee vain lähtökohtia, joihin on olemassa lukuisia poikkeuksia, voivat riitojen lopputulokset olla puolisoille hyvinkin yllättäviä. Näenkin aviovarallisuutta koskevan sopimuksen vain järkevänä aviovarallisuussuhdetta koskevana työkaluna, joka helpottaa myös asianosaisia siinä vaiheessa, kun kaikki ei menekään niin kuin Strömsössä.

Jos tarvitset lainopillisia neuvoja tai asiakirjoja esimerkiksi aviovarallisuutta koskevissa asioissa, ota rohkeasti yhteyttä asiantunteviin juristeihimme!


27.2.2019 - Kimmo Kajander -

KKO 2019:13  Ikuisuus päättyi 116 vuoden kuluttua irtisanomalla

Ikuisuudella voidaan yleiskielessä tarkoittaa joko ajan ulkopuolista olevaisuutta tai sitten hieman maallisemmin vain ääretöntä määrää aikaa. Ääretön taas on matematiikan ja filosofian keskeinen termi. Esimerkiksi joukko-opissa joukkoa kutsutaan äärettömäksi, jos se sisältää rajattoman määrän eri alkioita.  Ikuisuus siis sisältää rajattoman määrään mitä tahansa aikayksikkö? Väärin! Korkein oikeus päätti juuri, että ikuisuus sisälsi tasan 116 vuotta. Vai päättikö?

Jopa valtamedioiden otsikoissa irvailtu korkeimman oikeuden ennakkopäätös on mielestäni pääosin hyvin perusteltu ja perinteisen sopimusoikeuden poikkeusoppeja oivallisesti vahvistavan ratkaisu, joka ottaa kantaa siihen, oliko vuonna 1895 solmittu ”ikuinen vastikkeeton jauhatusoikeus” ollut todella ikuinen vai mahdollisesti jollakin tavalla irtisanottavissa vuonna 2011.

Asiassa ei toisin sanoen ole lainkaan kysymys ihmismieltä vuosituhansien ajan askarruttaneen matemaattis-filosofisen käsitteen pohtimisesta, vaan yksinkertaisesti siitä, voiko ja missä tilanteessa aidosti ja varmuudella pysyväksi eli ikuiseksi tarkoitetun sopimuksen sittenkin irtisanoa.

Muistutan vielä ystävällisesti muillekin kuin sopimusteoreetikoille sopimussidonnaisuuden olevan sopimusoikeuden aivan ehdoton piinkova kulmakivi. Jos lupaat jotakin, se on pidettävä - pacta sunt servanda - mutta ei kai sentään ikuisesti?

Tapauksen keskeinen oikeusohje on se, että jopa ikuiseksi tarkoitettu sopimus voi olla irtisanottavissa jos sopimuksen toimintaympäristö muuttuu olennaisesti toiseksi kuin mitä se oli sopimusta solmittaessa, vaikka sopimukseen ei sisältyisi minkäänlaista mainintaa irtisanomismahdollisuudesta.

Mistään erityisen kevytkenkäisestä irtisanomistulkinnasta ei kuitenkaan ole missään nimessä kysymys.

Ensimmäiseksi korkein oikeus on arvioinnissaan antanut merkitystä sille, että kyseessä oli oikeus (kotijauhatus), jonka merkitys nyky-yhteiskunnassa oli irtisanomishetkellä ollut täysin mitätön suhteutettuna siihen elintärkeään rooliin, mikä sillä oli saattanut olla sopimuksen solmimisen hetkellä tai vaikkapa vielä kyseisen sopimuksen ehdittyä kypsään 45 vuoden ikään joskus viime sotiemme aikana.

Toiseksi oikeus on huomioinut, että mainittua sopimuksen tuottamaa oikeutta oli tosiasiallisesti viime vuosina käytetty vain erittäin vähäisissä määrin. Jauhatusoikeuden ylläpitämisestä oli näin ollen aiheutunut sopimuskumppanille suhteeton rasitus oikeuden todelliseen hyväksikäyttöön nähden.

Kolmanneksi sopimuksen irtisanonut osapuoli oli tarjonnut sopimuskumppaneilleen kompensaatioita irtisanomisen johdosta. Korvaussummat olivat perustuneet menetetyn oikeuden todelliseen toteutuneeseen käyttömäärään.

Pienen särön perusteluihin luo mielestäni kuitenkin se, että ratkaisun perustelukappaleissa mainitaan erikseen: ”Osa oikeudenhaltijoista hyväksyi tarjouksen tai muutoin teki sopimuksen korvauksista.” Tästä viattoman ja narratiivisen tuntuisesta seikasta ratkaisun perustelukappaleisiin nostettuna saattaa kärkäs mieli kuitenkin löytää sopimusoikeuden karmivan irvikuvan  – vaikuttaako todella kolmansien sopimusosapuolten joukkotahto jatkossa jollakin tavalla sitovasti eri mieltä olevien osapuolten oikeuksiin? Muistutan vielä toisesta sopimusoikeuden teorian piinkovasta kulmakivestä, joka on sopimusvapaus.

Irtisanomisajan kohtuullisen pituuden perusteluissa korkein oikeus edelleen mielestäni hieman laiskottelee kun se on katsonut, että vaikka erityisesti ikuiseksi tarkoitetun ja jo erittäin huomattavan pitkän ajan voimassa olleen sopimuksen kohtuullinen irtisanomisaika voisi olla jopa vuosia, tässä tapauksessa vain hieman yli kuuden kuukauden mittainen irtisanomisaika on ollut kohtuullinen.  Ja perustelu tälle? Tismalleen sama seikka, joka pääasiassa ratkaisi irtisanomisoikeudenkin: sopimuksen pitkään kestänyt vähäinen merkitys edunsaajille.

Ajatus on tietenkin looginen, mutta kysymykseksi jää kuitenkin se, voisiko siis olla sellainenkin ikuinen sopimus, jonka voi irtisanoa, vaikka sen merkitys ei olisikaan vähäinen irtisanojan epäonniselle sopimuskumppanille? Jos sopimuksen vähäiseksi muuttunut merkitys on ilmeisen keskeinen ja tärkeä vaatimus, mutta samalla seikalla arvioiden irtisanomisen on kuitenkin saanut suorittaa hyvin nopeasti, missä olosuhteissa sitten olisi katsottava kohtuullinen irtisanomisaika vuosien mittaiseksi? Vai riittäisivätkö mainitut suhteeton rasitus tai riittäväksi arvioitu tarjottu kompensaatio siis yksin mahdollisiksi perusteiksi irtisanoa ikuinen sopimus?

Nykyään harva edes kuvittelee tekevänsä ikuisia isältä pojalle siirtyviä sopimuksia. Tästäkin huolimatta hyvinkin pitkiä, jopa kymmenien vuosien sopimussuhteita solmitaan edelleen.

Suosittelenkin olemaan jatkossakin erityisen tarkkana mitä varsinkin pitkäkestoisiksi tarkoitettuihin sopimuksiinne kirjaatte olosuhdemuutoksista ja muista irtisanomisehdoista!

Lähde: KKO 2019:13 (https://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1549974715006.html)

 

 


26.2.2019 - Juhani Ekuri -

Työsuhteiden siirtyminen liiketoimintaa myytäessä – mitä jos työntekijä ei haluakaan siirtyä?

Yrityksen myydessä liiketoimintaansa tai sen osaa on aina huomioitava, miten kauppa vaikuttaa työsuhteisiin. Työsopimuslain mukaan nimittäin liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.

Tavanomaisesti silloin, kun myytävään liiketoimintaan liittyy henkilöstöä, liiketoiminnan kauppakirjassa luetteloidaan siirtyvä henkilöstö ja sovitaan siitä, miten esimerkiksi siirtymishetkeen saakka kertynyt lomapalkkavelka huomioidaan kauppahinnassa. Varsin usein myyjä käytännössä määrittelee liiketoimintaan liittyvän siirtyvän henkilöstön. Myyjällä ei ole oikeutta irtisanoa työntekijöitä liikkeen luovutuksen takia, vaan mahdolliset tehostamistoimenpiteet jäävät kaupan toteutuksen jälkeen ostajan harkittaviksi ja vastuulle.

Mikäli kaikki luovutettuun liiketoimintaan liittyvä henkilöstö siirtyy, ei myyjällä lähtökohtaisesti ole kaupan jälkeenkään tarvetta liiketoiminnan luovutuksesta aiheutuneisiin tehostamistoimiin. Sen vuoksi edellä mainitulla tavalla toimittaessa on käytännössä varsin harvinaista, että liiketoiminnan luovutuksesta aiheutuisi riitaisuuksia.

Äskettäin Helsingin hovioikeuden käsiteltävänä ollut asia (ratkaisu HelHO:2018:21, ei lainvoimaa) kuitenkin osoittaa, että kaupan osapuolten – ja erityisesti myyjän – tulee arvioida työoikeudellisen liikkeen luovutuksen kriteerejä huolellisesti myös siitä näkökulmasta, miten liikkeen luovutus voidaan todentaa, mikäli joku työntekijöistä esittää väitteen, että kysymys ei olisi liikkeen luovutuksesta eikä häntä voitaisi velvoittaa siirtymään ostajan palvelukseen.

Tällaisesta jokseenkin harvinaisesta tapauksesta oli kysymys edellä mainitussa ratkaisussa, jossa Yleisradio Oy ja Aito Tehdas Oy olivat sopineet liiketoiminnan kaupasta, jolla Yleisradio oli luovuttanut Uusi päivä -ohjelman tuotantoon liittyvän tuotannollis-teknisen liiketoiminnan Aito Tehdas Oy:lle. Yleisradio Oy oli samassa yhteydessä solminut Aito Tehdas Oy:n kanssa palvelusopimuksen teknisten palveluiden tuottamisesta, jonka perusteella Aito Tehdas Oy oli vastannut Uusi päivä -ohjelman teknisten tuotantopalveluiden tuottamisesta.

Liiketoimintakaupassa Yleisradiolta Aito Tehdas Oy:lle siirtyneet Uusi päivä -ohjelman tuotantoon osallistuneet kolme työntekijää katsoivat, että kysymys ei ollut liikkeen luovutuksesta, vaan että asiaa oli arvioitava siten kuin Yleisradio olisi perusteettomasti purkanut heidän työsuhteensa luovutuspäivään, ja vaativat kanteissaan, että irtisanominen katsottiin työsopimuslain vastaiseksi ja että Yleisradio Oy velvoitetaan suorittamaan korvausta työsopimuksen lainvastaisesta päättämisestä ja laiminlyödystä irtisanomisajan palkasta. Käräjäoikeus katsoi, että Yleisradion ja Aito Tehdas Oy:n järjestelyissä ei ollut kysymys liikkeen luovutuksesta ja että kantajien työsopimukset oli siirretty työsopimuslain vastaisesti ilman heidän suostumustaan Aito Tehdas Oy:lle, minkä vuoksi työsuhteet oli päätetty lainvastaisesti.

Toisin kuin käräjäoikeus oli katsonut, hovioikeuden kokonaisarvio Yleisradion ja Aito Tehdas Oy:n järjestelyihin liittyvistä tekijöistä oli, että Yleisradion piiristä oli luovutettu Aito Tehdas Oy:lle Uusi päivä -ohjelman tuotannollis-teknisiä palveluita harjoittanut taloudellinen toiminnallinen kokonaisuus, joka oli säilyttänyt identiteettinsä. Kysymyksessä oli siten työsopimuslaissa tarkoitettu liikkeen luovutus, eikä kantajilla ollut oikeutta korvaukseen työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä eikä oikeutta irtisanomisajan palkkaan. Hovioikeus hylkäsi kanteet äänestysratkaisullaan, mutta työntekijät ovat hakeneet korkeimmalta oikeudelta valituslupaa asiassa.

Asia osoittaa, että mikäli myyjä määrittelee liiketoimintaan liittyvät työsuhteet virheellisesti, voi myyjä joutua suorittamaan työntekijöille korvauksia työsuhteiden perusteettomasta päättämisestä. Käytännössä on usein syytä harkita, voisiko työntekijöiden suostumuksen siirrolle hankkia jo ennen kaupan tekemistä.

Ostajan taas kannattaa joka tapauksessa muistaa se, että työntekijää ei edes liikkeen luovutuksen ollessa kyseessä voida velvoittaa pysymään työsuhteessa, vaan työntekijä saa luovutustapauksessa irtisanoa työsopimuksen päättymään luovutuspäivästä työsuhteessa muutoin sovellettavaa irtisanomisaikaa noudattamatta.


22.2.2019 - Anni Laukkanen -

Mitä eroa on kuudella kuukaudella ja 183:lla päivällä?

Molemmat tarkoittavat arkisemmin puolta vuotta, joten äkkiseltään ajateltuna kyse saattaisi olla yhdestä ja samasta asiasta. 

Verotuksessa nämä kaksi aikamäärettä – kuusi kuukautta ja 183 päivää – tarkoittavat kuitenkin eri asioita. Viittaan tässä luonnollisen henkilön tuloverotuksessa puhuttavaan kuuden kuukauden sääntöön ja toisaalta verosopimuksissa esiintyvään 183-päivän sääntöön.

Kansainvälistyneessä liiketoiminnassa yritykselle saattaa tulla ajankohtaiseksi lähettää työntekijöitään työskentelemään ulkomaille tietyksi ajanjaksoksi. Tällöin on erityisen hyvä pysähtyä pohdiskelemaan kuuden kuukauden ja 183-päivän sääntöjä, ja voisiko niillä olla merkitystä lähetettävän työntekijän tuloverotukseen.

Lähtökohtaisesti Suomessa asuva henkilö on velvollinen suorittamaan veroja niin täältä kuin muualtakin saamastaan tulosta tänne. Siten ulkomailta saadut tulot verotetaan tällaiselta yleisesti verovelvolliselta Suomessa riippumatta siitä, että tosiasiallinen työskentely olisikin tehty ulkomailla.

Kansallinen lainsäädäntömme kuitenkin mahdollistaa sen, että ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka voi tietyin edellytyksin olla Suomessa verovapaata tuloa. Kyseinen erityissäännös on tuloverolain 77 §, jota kutsutaan myös edellä mainituksi kuuden kuukauden säännöksi. Säännöstä sovelletaan, mikäli ulkomailla työskennellään yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta ja ulkomailla oleskelu johtuu työstä. Lisäksi työntekijä ei oleskele Suomessa enempää kuin keskimäärin kuusi päivää työskentelykuukautta kohden. Verovapaus Suomessa edellyttää kuitenkin, että Suomella ja työskentelyvaltiolla on voimassa oleva verosopimus, jonka mukaan työskentelyvaltiolla on verotusoikeus kyseiseen tuloon. Säännös ei siten tarkoita, että tulo olisi välttämättä suoraan verovapaata. Tällöin sen veronalaisuuden on määräydyttävä työskentelyvaltion lainsäädännön mukaan.

183-päivän sääntö eli mekaanikkosääntö linkittyy pohdintaan työskentelyvaltion verotusoikeudesta. Yleinen pääsääntö verosopimuksissa onkin, että työskentelyvaltiolle annetaan verotusoikeus, ja työntekijän asuinvaltio taas poistaa kaksinkertaisen verotuksen. Mekaanikkosääntö on merkittävä poikkeus tähän pääsääntöön, sillä sen soveltuessa työskentelyvaltiolla ei ole verotusoikeutta.

Yksinkertaistetusti mekaanikkosääntö tarkoittaa sitä, että ensinnäkin työntekijä oleskelee työskentelyvaltiossa enintään 183 päivää verosopimuksen määrittelemänä ajanjaksona, joka vaihtelee verosopimuksesta riippuen 12 kuukauden, kalenterivuoden ja verovuoden välillä. Toiseksi työnantaja, joka suorittaa hyvityksen tai jonka puolesta se suoritetaan, ei asu työskentelyvaltiossa. Ja vielä kolmanneksi suoritettu hyvitys ei menona rasita työnantajan työskentelyvaltiossa olevaa kiinteää toimipaikkaa. Käytännössä tällä tarkoitetaan lyhytkestoisempaa työskentelyä ulkomailla. Lopputulos on siten se, että asuinvaltio verottaa ulkomailta saadun palkkatulon normaalisti eikä työskentelyvaltiolla ole oikeutta verottaa palkkatuloa.

Kuuden kuukauden sääntö määrittelee siten Suomessa ulkomaantyöskentelystä saadun palkkatulon mahdollista verovapautta ja 183-päivän sääntö taas muodostaa verosopimuksissa poikkeuksen työskentelyvaltion verotusoikeuteen. Yhteistä sääntöjen luvuilla on siten vain niiden arkikielinen samansisältöisyys.

Edellä esitetyt säännöt näyttäytyvät toisinaan käytännön elämässä hyvin monimutkaisina ja riippuvat pitkälti vallitsevista olosuhteista. Sääntöjen soveltumista koskevat edellytyksetkin esimerkiksi työskentelyn yhtäjaksoisuudesta voivat muodostua tulkinnanvaraisiksi. Kannattaakin kääntyä asiantuntijan puoleen, mikäli työskentely ulkomailla tai työntekijän lähettäminen työkomennukselle ulkomaille tulee ajankohtaiseksi.


19.2.2019 - Mikko Jalkanen -

Tubetus oikeudellisesti uhattuna?

”Tiesitkös muuten, että Youtube lopettaa kokonaan?” sanoi 10-vuotias poikani muutama kuukausi sitten sen jälkeen, kun olin taas kerran muistuttanut häntä siitä kuuluisasta ruutuajasta. Koska en pitänyt mahdollisena, että tällainen asia olisi mennyt minulta kokonaan ohi, arvelin, että poikani (so)medialukutaidossa on vielä hieman kehitettävää. Olin kuitenkin väärässä, koska asiasta näytti löytyvän hyvinkin luotettavia lähteitä, joissa tosin samaa viestiä ei oltu muotoiltu aivan noin jyrkästi. Mutta se viestintäväline, jonka kautta asia näyttäytyi somettaville varhaisteineille, ei suuremmin yllättänyt. Poikani oli nimittäen tehnyt tuohon toteamaan päätyneet johtopäätökset seurattuaan useita suosittuja tubettajia ja kuunneltuaan heidän huolensa tästä massiivisesta tubetusuhkasta.

Mutta mistä on kyse ja miksi juristi kirjoittaa blogissaan tällaista?

Vääntö liittyy tietenkin EU:ssa jo pitkään vireillä olleeseen tekijänoikeusdirektiivin uudistamiseen, josta on hiljattain 13.2.2019 päästy alustavaan sopimukseen EU:n parlamentin sekä jäsenmaiden kesken. Direktiivin taustalla on EU:n halu harmonisoida ja päivittää tekijänoikeusasiat digiaikakaudelle eli käytännössä turvata paremmin tekijänoikeuden haltijoita tilanteessa, jossa tekijänoikeuden alainen materiaali on sekä saatavilla digitaalisessa muodossa että levitettävissä vapaasti eri sosiaalisten median alustojen kautta.

Kyseinen sopimus vaatii vielä parlamentin täysistunnon sekä jäsenmaiden hyväksynnän, mutta sitä on jo luonnehdittu mm. Yleisradion uutisessa (tekijän)oikeuksien haltijoiden voitoksi internetjäteistä. Kuten arvata saattaa, lähinnä yhdysvaltalaisten sosiaalisen median alustojen ylläpitäjien lobbaus EU:ta kohtaan on asian valmistelun aikana ollut valtaisaa, koska muutos lisää niiden vastuuta tekijänoikeuksien valvonnassa. Youtuben pääjohtaja onkin todella uhannut vetää palvelun pois Euroopasta lain mennessä läpi, mutta nämä väitteet voitaneen kuitata ainakin jossain määrin osana painavaa lobbauskampanjaa. Teknojätit ovat ennenkin vastustaneet kollektiivisesti Euroopassa kasvavaa trendiä henkilötietojen ja henkilöön liittyvien oikeuksien tietoisuuden korostumisesta. Taustakin tälle on selvä, koska uudistus tulee vaikuttamaan alustojen ylläpitäjien tekijänoikeuksiin liittyviin velvollisuuksiin ja sitä kautta myös kustannuksiin.

Uudistuksen kannatus puolestaan pohjautuu siihen, että sen ainakin pitäisi mahdollistaa tekijänoikeuksien haltijoille paremmat mahdollisuudet saada korvauksia tekijänoikeuksien alaisen materiaalin käyttämisestä mm. tehostuneen valvonnan ja alustan ylläpitäjän selvitysvelvoitteen kautta. Tekijänoikeuden alkuperäisen ajatuksen mukaan tuotto luovan työn tuloksesta pitäisi kulkeutua entistä paremmin luovan työn tekijälle eikä digialustalle, joka sitä jakaa. EU:n lainsäädäntöprosessista ilmenevien tilastojen perusteella tässä tulojaossa on parantamisen varaa.

Aiheen vastustus kumpuaa luonnollisesti merkittävien alustojen ylläpitäjiltä kuten Youtubelta sekä Instagramilta ja viestin täsmälevittäjinä toimivat luonnollisesti tubettajat. Jälkimmäisten osalta tämä on täysin ymmärrettävää, koska tubettajat pelkäävät oman ammattinsa puolesta ja ovat syyttömiä siihen, että samoja alustoja voidaan käyttää myös tekijänoikeutta loukkaavan aineiston levittämiseen. Alustojen puolesta taas tuntuu hieman kohtuuttomalta, että ne joutuvat kontrolloimaan tekijänoikeuksia aineistoissa, jota ei ladata alustaan itse palvelun vaan palvelun käyttäjän toimesta. Uudistuksen pelätään johtavan ”sosiaalisen internetin rajoittumiseen”, koska alustapalvelut joutuisivat rakentamaan erilaisia filttereitä, jotka estävät tekijänoikeuden vastaisen materiaalin pääsyn julkaistavaksi.

Jos asianajaja tai vaikkapa Kuopion kaupunki mainostaa Youtubessa tai Instagramissa, lienee tilanne yleensä se, että tekijänoikeudet mainosmateriaaliin ovat laillisesti asianajajalla tai kaupungilla. Jos alustan kautta taas levitetään kieltojen vastaisesti kuvattua teatterinäytöstä, tekijänoikeuksien haltija kärsii. Alustan ylläpitäjän on kuitenkin molemmissa tapauksissa varsin hankalaa selvittää se, onko materiaalin levittäjällä siihen tarvittavat oikeudet.

En jaksa millään uskoa siihen, että Youtube lopettaa toimintansa Euroopassa. Mikäli näin kävisi, niin tilalle tulisi väistämättä joku uusi kanava eivätkä nykyisten markkinoita hallitsevien alustojen omistajat varmasti ole halukkaita luopumaan asemastaan pelkästään siksi, että niitä pyydetään varmistumaan levittämänsä aineiston laillisuudesta. Aika näyttää miten uudistukselle käy ja millaisia toimenpiteitä mm. tubettajilta vaaditaan sen varmistamiseksi, että kukaan ei pääse syyttämään alustan ylläpitäjää tekijänoikeuksien rikkomisesta.

Poikani kanssa kävin kuitenkin lyhyen keskustelun ja totesin, että hän oli enemmän oikeassa kuin väärässä. Tekijänoikeuden konseptin selittäminen kymmenvuotiaalle on kuitenkin vielä vähän hukkaan heitettyä aikaa verrattuna esimerkiksi siihen, että lähdemme yhdessä vaikkapa pulkkamäkeen.


14.2.2019 - Kimmo Kajander -

KKO 2019:11 Asianajajaliiton valvontalautakunta puuttui oikealla tavalla liian suureen laskuttamiseen

Saako asianajaja laskuttaa mielivaltaisesti mitä tahansa asiakkaaltaan? Ei todellakaan saa.

Lain asianajajista 5 §:n 1 momentin mukaan asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa. Asianajajatavan noudattamista valvoo muiden muassa Suomen Asianajajaliiton (https://www.asianajajaliitto.fi) yhteydessä toimiva riippumaton valvontalautakunta (https://www.valvontalautakunta.fi ). Mikäli asianajajan todetaan valvonta-asian käsittelyssä ilmi tulleiden seikkojen johdosta menetelleen 5 §:n 1 momentin vastaisesti, on valvontalautakunnan määrättävä hänelle kurinpidollinen seuraamus, joita ovat Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä erottaminen, seuraamusmaksun määrääminen, varoitus ja huomautus.

Hyvä asianajajatapa määritellään Suomen Asianajajaliiton tapaohjeissa, joissa todetaan muiden joukossa kohdassa 5.12, että asianajajan asiakkaaltaan maksettavaksi vaatiman palkkion on oltava kohtuullinen sekä säädösten ja asianajajaliiton ohjeiden mukainen ja kohdassa 5.15, että asianajajan on pyrittävä ratkaisemaan sovinnollisesti asiakkaan ja asianajajan välinen laskua koskeva erimielisyys. Jos asiakas ei hyväksy laskua, asianajajan on annettava asiakkaalle tieto siitä, miten tämä voi saattaa erimielisyyden palkkioriita-asiana asianajajaliiton valvontalautakunnan käsiteltäväksi.

Tähän liittyvästä asiasta oli kysymys korkeimman oikeuden antamassa ennakkopäätöksessä 2019:11, jossa asianajaja oli valittanut Helsingin hovioikeuteen ja lopulta korkeimpana oikeuteen, ensin saatuaan valvontalautakunnalta suosituksen alentaa palkkiotaan ja varoituksen hyvän asianajotavan vastaisen liian suuren palkkion perimisestä ja muista syistä.

Yksityiskohtaisemmin asiassa asianajaja oli laskuttanut päämiehiltään noin 70.000 euron palkkion asuinhuoneiston remonttia koskevassa riidassa korkeimman oikeuden kannan mukaan tavanomaisessa riidassa. Päämiehet olivat riitauttaneet asianajajan vaatiman palkkion määrän, minkä seurauksena valvontalautakunta oli palkkioriita-asiassa suositellut palkkiota leikattavaksi noin puoleen asianajajan vaatimasta määrästä. Koska laskutus oli ollut valvontalautakunnan mukaan niin huomattavan liiallisen suuri, oli ylilaskutus yhdessä muiden syiden kanssa varoituksen saamiseksi riittävä hyvän asianajajatavan loukkaus.

Lopputuloksena korkeimmankin oikeuden arvioinnissa valvontalautakunnan mielipide voitti - selvästi liian suureksi todettua laskutusta oli arvioitu valvontalautakunnan harkintavallan rajoissa oikein, eikä varoitus ollut liian ankara seuraamus liiallisesta laskutuksesta yhdessä muiden tapaohjeiden rikkomusten kanssa.

Suomen Asianajajaliiton hallitus oli asiaan liittyvässä lausunnossaan hovioikeudelle eri mieltä kuin varoituksen ja palkkiosuosituksen antanut liiton yhteydessä riippumattomasti toimiva valvontalautakunta. Liiton hallitus olisi tyytynyt varoituksen sijaan huomautukseen liittyen muihin kuin palkkioriidasta ilmenevään laskutusasiaan. Tämä itse korkeimman oikeuden ratkaisuun sinänsä liittymätön luottamusta herättävä seikka osoittaa sen, että valvontalautakunta on todellisuudessakin asianajakunnasta riippumaton toimija, niin kuin pitääkin olla!

Ratkaisussa lisäksi mm. korkeimman oikeuden kirjaimin vahvistetaan, että hyvä asianajajatapa asettaa asianajajille pidemmälle meneviä velvollisuuksia kuin asianajotehtävän suorittamista koskevat lain säännökset. Asianajajaliiton yhteydessä toteutettava omavalvonta selvästi siis toimii eikä ainakaan ole liian lepsua!

Kiinnitän kuitenkin huomiota itse ratkaisun sijaan sisäiseen logiikkaan, jolla lopputulokseen on päädytty.  

Ratkaisusta nimittäin ilmenee, ettätuomioistuimen rooliin Suomen Asianajajaliiton valvonta-asioihin liittyvää oikeussuojaa takaavana valitusasteena kuuluisi ainoastaan sen arviointi, onko valvontalautakunta toiminut harkintavaltansa puitteissa, eli onko valvontalautakunnan ratkaisu esimerkiksi sen aiemmasta käytännöstä poikkeava ja onko se ilmeisesti virheellinen tai ennalta arvaamattomana kohtuuton.

Kysymys on siis puhtaasti harkintavallan käytön rajojen arvioinnista sekä myös asianajajien omien tapaohjeiden tulkinnan arvioinnista, ei siis niinkään aineellisten seikkojen punninnasta itse tapaohjeiden rikkomukseen liittyen. Tätä pohdintaa alleviivaa ratkaisusta löytyvä kohta, josta ilmenevästi otsikon asiassa ei oltu hovioikeudessa eikä korkeimmassakaan oikeudessa otettu, eikä olisi tarvinnutkaan ottaa vastaan suullista todistelua, joka olisi liittynyt palkkion kohtuullisuuden arviointiin, mutta ei kuitenkaan suoraan valvontalautakunnan harkintavallan käytön arviointiin.

Ilmestyvätkö kenenkään muun mieleen vielä tässäkään vaiheessa sanat hallintoprosessi tai hallintovalitus?

Valvontalautakunnan ratkaisun arvioimisessa tuomioistuimessa ei siis korkeinta oikeutta vapaasti lainatakseni ole oikeastaan olenkaan kysymys riita-, rikos- tai hakemusasian käsittelystä. Laissa erikseen mainittuihin prosessityyppeihin sovellettavat määräykset eivät täten automaattisesti sovellu menettelyyn, jossa tuomioistuin arvioi Suomen Asianajaliittoon liittyvän valvonta-asian lopputulosta.

Eli onko kyse sittenkin hallintoasiasta? Olisivatko nykyjärjestelmän puitteissa hallinto-oikeus ja KHO vähintään yhtä luonteva väylä valvontalautakunnan päätösten arvioimiseksi? Tai voisiko korkein oikeus oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain sijaan jonakin päivänä soveltaakin näissä asioissa hallintolainkäyttölain soveltuvia määräyksiä?

Kiehtova ajatus, vaikka sitä päivää tuskin ihan pian tulemmekaan näkemään - ellei sitten KKO:ta ja KHO:ta lopulta joskus ajeta jo pitkään kuiskuteltuun pakkoavioliittoon.  

Tarkkailkaa joka tapauksessa jatkossakin palkkiovaatimuksianne!


13.2.2019 - Maria Lehto -

Mitä EU-tavaramerkeille tapahtuu brexitin myötä?

Brexitin toteuttamistapa ja kokonaisvaltaiset vaikutukset ovat vielä täysin hämärän peitossa. Sen sijaan eri irtautumisvaihtoehtojen merkitys EU-tavaramerkeille on jo pitkälti tiedossa, vaikka mukaan mahtuukin vielä paljon spekulaatiota ennen eron virallista voimaantuloa. EU-tavaramerkki antaa yhden rekisteröintihakemuksen myötä tavaramerkkisuojan koko EU:n alueella. Helppoutensa ja maantieteellisen laajuutensa vuoksi se onkin erittäin suosittu keino hankkia suojaa tavaramerkeille. Ero EU:sta tarkoittaa väistämättä myös EU-tavaramerkkien raukeamista, joten käytännössä brexitin vaikutukset ulottuvat lukuisiin eri tavaramerkkeihin.

Jos Iso-Britannia loppujen lopuksi päättääkin hyväksyä erosopimuksen, jatkuu tavaramerkkien suoja EU-tavaramerkkien raukeamisesta huolimatta automaattisesti ja katkoitta. Sopimuksen mukaan Iso-Britannia sitoutuu muuntamaan EU-tavaramerkin kansalliseksi tavaramerkiksi ilman tavaramerkin omistajan erillisiä toimenpiteitä. Erosopimuksen hyväksyminen takaisi myös sen, että tavaramerkin omistajalle ei aiheudu minkäänlaisia lisäkustannuksia.

Syyskuussa 2018 Iso-Britannia antoi lausunnon siitä, mitä sopimukseton brexit tarkoittaisi EU-tavaramerkkien kannalta. Kuten arvata saattaa, olisi sopimukseton brexit epämieluisampi vaihtoehto myös tästä näkökulmasta tarkasteltuna. Sopimuksettoman brexitin myötä jo rekisteröidyt EU-tavaramerkit muunnetaan kansallisiksi tavaramerkeiksi ja niiden suoja jatkuu kuitenkin entiseen malliinsa. Sen sijaan hakemusvaiheessa olevien EU-tavaramerkkien suojaamisprosessi ei jatku automaattisesti, vaan merkin omistajalla on erosta alkaen yhdeksän kuukautta aikaa pyytää tavaramerkin suojaamista kansallisesti Isossa-Britanniassa. Mikäli tavaramerkin omistaja noudattaa määräaikaa, säilyy tavaramerkillä etusija muihin tavaramerkkeihin nähden. Tavaramerkin omistajalle aiheutuvista kustannuksista ei ole vielä minkäänlaista varmuutta sopimuksettomassa brexitissä. Lausunnossa puhutaan ainoastaan ”minimaalisista hallinnollisista toimenpiteistä”, mutta lienee kuitenkin perusteltua olettaa näiden olevan maksullisia.

Vaikka tavaramerkki nauttisikin suojaa Isossa-Britanniassa vielä brexitin jälkeen, on hyvä kuitenkin pitää mielessä saarivaltion tulevaisuudessa muuttuva lainsäädäntö. EU:n jäsenmaiden on noudatettava tavaramerkkidirektiiviä, joka takaa enemmän tai vähemmän yhtenäisen tavaramerkkilainsäädännön kaikissa jäsenmaissa. Toistaiseksi on vielä mahdotonta tietää, minkälaisen suunnan Iso-Britannian tavaramerkkilainsäädäntö ottaa EU-eron jälkeen.

Brexit tuo tullessaan varmasti paljon ennakoimattomia seurauksia, mutta EU-tavaramerkkien osalta Iso-Britannian EU-eroon kannattaa jo alkaa varautumaan. Yritysten olisikin ensiarvoisen tärkeää pohtia juuri nyt sitä, missä laajuudessa nykyiset tavaramerkit on suojattu ja kuinka tärkeänä niiden suojaamista Isossa-Britanniassa pidetään.


8.2.2019 - Johanna Teijonmaa -

Koeaika – paljon puhuttu, vähän ymmärretty?

Työsopimussuhteen koeaika on erityislaatuinen järjestely ja ainakin näennäisesti keskeinen osa koko suomalaista työsopimusjärjestelmää. Koeajan kohdalla luovutaan määräajaksi perinteisestä työsopimuksen päättämiskynnyksestä, mutta samalla pyritään turvaamaan koeaikaisen työntekijän asema ja oikeusturva. Koeaikasääntely on monin paikoin hyvin avointa, eikä siihen liittyvistä keskeisimmistäkään ehdoista ole oikeuskirjallisuuden ja oikeuskäytännönkään valossa päästy täyteen yksimielisyyteen. Koeajan mahdollisuudet ovat kuitenkin työsopimussuhteen molempien osapuolten kannalta merkittävät ja tarjoavat erinomaiset lähtökohdat mahdollisesti vuosikymmeniä kestävälle sopimussuhteelle tai vaihtoehtoisesti mahdollisuuden perääntyä joustavasti väärin odotuksin tehdystä sopimuksesta.

Lähtökohdat

Työsopimuslain 1 luvun 4 §:n mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia työnteon aloittamisesta alkavasta koeajasta, joka on enintään kuusi kuukautta, tai määräaikaisen työsuhteen ollessa kyseessä, kuitenkin enintään puolet työsopimuksen kestosta. Tietyissä laissa määritellyissä tilanteissa koeajan enimmäispituutta voidaan joutua lyhentämään tai vaihtoehtoisesti työnantajalle voi muodostua oikeus koeajan jatkamiseen enimmäisajan jälkeen.

Koeajasta on aina sovittava erikseen työsopimuksessa, tai mikäli työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, on siitä ilmoitettava työntekijälle työsopimusta solmittaessa uhalla, ettei koeaikaehto muutoin sido osapuolia. Työnantajan tulee myös noudattaa tasapuolisuutta työsuhteen ehdoista päättäessään. Ilman hyväksyttävää syytä koeaikaehtoa ei voida noudattaa vaihtelevasti samaa työtä tekevien työntekijöiden kohdalla.

Koeaikana työsopimus on mahdollista purkaa kumman tahansa osapuolen aloitteesta. Työsopimusta ei luonnollisesti koeaikanakaan saa purkaa syrjivillä perusteilla, ja lisäksi laissa on kielletty työsuhteen purkaminen muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla. Syrjivät perusteet muodostavat lähtökohtaisesti kaikkien laittomien työsuhteen päättämisperusteiden ytimen, mutta tässä blogitekstissä keskitymme tällä kertaa tarkastelemaan erityisesti koeaikaan liittyviä erityisiä työsuhteen purkamisperusteita.

Kuten työsuhteen päättämisessä aina, on menettelyllä väliä koeaikapurkuakin suoritettaessa. Ehdottoman tärkeää on, että koeaikapurku tehdään koeajan kuluessa. Koeaikapurku on konkreettisesti suoritettava viimeistään viimeisenä koeaikaan kuuluvana päivänä. Tämän jälkeen suoritettua työsuhteen päättämistä ei arvioida koeaikapurkuna, vaan tavanomaisena työsuhteen päättämisenä.

Koeajan tarkoitus

Työsopimuslaissa mainittu ilmaus ”muutoinkaan koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisilla perusteilla” on avoin ja sen tarkempi tulkinta on jätetty käytännössä tuomioistuinten harkintaan. Keskeistä koeajan asianmukaisessa hyödyntämisessä ja mahdollista purkuperustetta arvioidessa on koeajan tarkoituksen tunnistaminen. Tarkoituksena ei ole seisottaa kumpaakaan sopimuksen osapuolta lankulla puolta vuotta odottamassa, saako määräajan jälkeen astella takaisin laivaan vai tuleeko pudotetuksi kylmään veteen. Ennen kaikkea koeajassa on kysymys molemminpuolisesta oikeudesta ja mahdollisuudesta varmistua, että sopimussuhteeseen ei ole lähdetty väärin tai virheellisin tiedoin ja odotuksin, ja että työsopimussuhteen kestävälle jatkolle on olemassa aidot edellytykset.

Asialliset perusteet purkaa työsopimus koeaikana

Työsopimuslain esitöissä asiallisena koeaikapurun syynä on mainittu sellainen työntekijän henkilöön ja hänen työsuoritukseensa liittyvä syy, jonka vuoksi työnantajalla on peruste katsoa, että tehty työsopimus ei vastaa työnantajan sille asettamia vaatimuksia. Käytännössä koeaikapurkuun johtavat perusteet rakentuvat usein monen tekijän summasta, eikä niinkään yksittäisestä tapauksesta. Asiallisen perusteen voi muodostaa esimerkiksi työntekijän myöhästelyt, luvattomat poissaolot, työntekijän yleinen soveltumattomuus työhön tai työyhteisöön sekä työntekijän objektiivisesti arvioiden kehno suoriutuminen työtehtävistä. Kyse on ennen kaikkea kokonaisharkinnasta, mutta muistettava on, ettei koeaikapurkuakaan voi perustaa epämääräisiin ja erittelemättömiin aavistuksiin, vaan perusteiden tulee olla todellisia ja merkittäviä ja työntekijän syyksi luettavissa.

Epäasialliset perusteet koeaikapurulle

Oikeuskäytännössä koeaikapurun on katsottu tapahtuneen koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisin perustein esimerkiksi silloin, kun työntekijän soveltuvuutta on arvioitu puutteellisesti tai harkintaan on vaikuttanut työnantajan virheellinen tieto tai käsitys työntekijään liittyvästä ominaisuudesta tai hänen sopivuudestaan työtehtäviin. Tuotannollisten ja taloudellisten tekijöiden on katsottu voivan liittyä koeajan tarkoitukseen vain silloin, kun koeajan tarkoituksena on ollut selvittää, saako työntekijä omalla työpanoksellaan riittävästi tulosta aikaiseksi omien palkkakustannustensa kattamiseksi. Tällöin kyseeseen voi tulla normaali, henkilöön perustuva koeaikapurkutilanne, eikä kyse ole varsinaisesti tuotannollisista tai taloudellisista syistä.

Työntekijänkin on syytä muistaa, että myös hän on yhtä lailla sidottu laissa ilmaistuun kieltoon käyttää syrjiviä tai muutoin koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisia perusteita. Toki liikkumatila on varsin suuri, mutta lähtökohtaisesti esimerkiksi paremman tarjouksen saaminen toiselta työnantajalta ei itsessään muodosta asiallista koeaikapurkuperustetta.

Perustellako vai eikö

Työsopimuksen päättämismenettelyä koskevat työsopimuslain 9 luvun säännökset koskevat pääsääntöisesti myös koeaikapurkua. Koeaikapurun perusteen ilmoittamisen ympärillä on käyty vilkasta keskustelua jo vuosikaudet. Koeaikana tehtävää työsuhteen päättämistä ei ole nimenomaisesti rajattu työsopimuslain 9 luvun 5 §:n mukaisen perusteluvelvoitteen ulkopuolelle, mutta oikeuskäytännössä on nykyisenkin lain soveltamisaikana vahvistettu kanta, jonka mukaan työnantaja voi koeaikapurun suorittaessaan ilmoittaa perusteeksi yksinkertaisesti koeajan.

Työnantajan on silti järjestettävä kuulemistilaisuus ja lähtökohtaisesti työnantajan olisi myös ilmoitettava koeaikapurkuun johtavat tarkemmat syyt työntekijän niitä pyytäessä. Koeaika ei itsessään ole työsuhteen purkamisen syy, jonka vuoksi perusteluvelvoitteen lähtökohtaisuuden on katsottu puoltavan näkemystä, jonka mukaan myös koeaikapurun yhteydessä on päättämiseen johtaneita syitä täsmennettävä. Kyse on kuitenkin vain menettelyllisestä velvoitteesta, eikä sen rikkominen tee työsuhteen päättämisestä laitonta, mikäli purkamisen peruste on muutoin ollut asiallinen. Mahdollisessa riitatilanteessa esitetyt perusteet on kuitenkin kyettävä näyttämään toteen, joten huolellisuus ja täsmällisyys on perusteita esitettäessä paikallaan.

Vaaniva uhka vai aito mahdollisuus?

Henkilöstön tyytyväisyys lienee yksi menestyvän yrityksen keskeisimpiä tekijöitä, jonka vuoksi hyviin rekrytointeihin kannattaa panostaa. On niin työnantajan kuin työntekijänkin etu varmistua, että molemmat sopimuksen osapuolet ovat tyytyväisiä tilanteeseensa ja kykenevät selviytymään sopimuksen täyttämisestä. Työnantajan on syytä ottaa koeaika vakavasti ja käyttää sen suomat mahdollisuudet hyväkseen. Mikäli työntekijän soveltuvuus ja suoriutuminen koeaikana on toistuvasti kehnoa, on riski tuleville ongelmille todellinen. Samoin on asian laita myös työntekijän näkökulmasta. Jos työpäivät tuntuvat tervanjuonnilta jo sopimussuhteen alusta asti, löytynee oman potentiaalin valjastamiselle parempi ja soveltuvampi paikka toisaalta.

Koeajan keskeisten ehtojen täsmentymättömyys voi toisinaan johtaa koeajan vähäiseen tai varsin muodolliseen käyttöön. Koeaikapurku voidaan myös kokea kovinkin radikaalina ja äärimmäisenä tekona, vaikka koeaikajärjestelmän perimmäisenä tarkoituksena on ennen kaikkea pyrkimys työnantajan riskien pienentämiseen, joustavampaan työllistämiseen ja sitä kautta työntekijän aseman parantamiseen työmarkkinoilla.

Toimistomme auttaa mielellään työoikeudellisten kysymysten ratkomisessa ja selvittämään työyhteisöiden kinkkisiä tilanteita. Ottamalla yhteyttä asianajajiimme voimme yhdessä varmistaa, että työsopimusasiat tulevat hoidetuksi asianmukaisesti ja yrityksesi ja henkilöstösi resursseja edistävällä tavalla.


6.2.2019 - Kimmo Kajander -

Varatuomari vai ihan oikea tuomari?

”Jaa jaa, että vain varatuomari, meille ei kyllä kelpaa mikään muu kuin ihan oikea tuomari!” Näin totesi Peräkylän Pentti etsiessään elämänsä ensimmäistä ja viimeistä kertaa juristia valmistautuessaan siirtämään sukupolvenvaihdoksella elämäntyönsä ja kotitilansa tulevalle sukupolvelle.

Ja totta, suurin osa meistä ihmisistä tai varsinkin pienistä yrityksistä tarvitsee juridista erityisasiantuntemusta ehkä vain kerran elinkaarensa kuluessa. Tuolloin tarve onkin yleensä pakottava. Mutta voisiko varatuomari olla sittenkin juuri se oikea tuomari? Ja onko muuten edes mahdollista olla väärä juristi eli niin sanottu valejuristi?

Lakimies, juristi tai varsinkin maaseudulla ”tuomari” ovat yleistermejä toimijalle, joka jollakin tavalla on, kokee olevansa tai ainakin väittää olevansa perehtynyt lakiin ja oikeudellisten asioiden hoitoon. Yleisimmin Suomessa kyse on yliopistossa ylemmän oikeustieteen tutkinnon suorittaneesta henkilöstä. Ennen vanhaan kyse oli oikeustieteen kandidaatin (OTK) ja vuodesta 2005 alkaen oikeustieteen maisterin (OTM) tutkinnosta, jotka ovat siis käytännössä sama asia, ja joita edelsi välivaiheena ennen varanotaarin ja nyttemmin oikeusnotaarin tutkinnot. OTK- tai OTM-tutkinto on käytännössä minimiedellytys toimia joissakin julkisissa viroissa, kuten vaikkapa tuomioistuimen tuomarina.

Käytännössä mikään laki ei silti säädä oikeustieteen tutkintoa pakolliseksi saavutukseksi itsensä nimeämiseksi lakimieheksi tai juristiksi. On siis varsin mahdollista olla ns. ”valejuristi”, tai no, siis oikeastaan EI ole, koska lakimies tai juristi eivät ainakaan lain tasolla tarkoita yhtään mitään. Näin ei tosin välttämättä ole kauaa, mikäli nykyiseltä oikeusministeriltämme kysytään (https://yle.fi/uutiset/3-10601881). Jatkossa voikin siis olla mahdollista rikkoa lakia nimittämällä itseään lakimieheksi suorittamatta OTM-tutkintoa. Joka tapauksessa, pelkkä lakimies tai juristi käyntikortissa eivät vielä tarkoita lainopillisen avun tarvitsijan kannalta oikeastaan mitään. Menemättä tässä sen suuremmin yksityiskohtiin, itse etsisin hyvää juristia hakiessani käyntikortista varatuomarin lisäksi sanaa asianajaja.

Mutta tosiaan, mikä se varatuomari siis sitten on?

Varatuomari (VT) on aiemmin hovioikeuksien ja nykyisin oikeusministeriön alaisen tuomarinkoulutuslautakunnan myöntämä pysyvä arvonimi, jonka voi saada suorittamalla käräjänotaarina erikseen laissa säädetyn vuoden mittaisen tuomioistuinharjoittelun eli auskultoinnin. Auskultointi on perinteisesti merkinnyt vuoden mittaista jaksoa käräjäoikeudessa, mutta nykyään tuomioistuinharjoittelun voi suorittaa myös kahdessa osassa, puolet käräjäoikeudessa ja toisen puolen hovi- tai hallinto-oikeudessa.

Nykyinen varatuomarin arvonimi ei siis itsessään kerro lainkaan kantajansa nykyisestä osaamisesta, vaan ainoastaan siitä, että hän on joskus ollut vuoden ajan jossakin tuomioistuimessa töissä. Kun otetaan huomioon, että maassamme on tuhansia varatuomareita, joista osa on saanut varatuomarioppinsa ehkä kymmeniä vuosia sitten, voidaan todeta Peräkylän Pentin tokaisussa olevan vinhasti perää. Pelkkä titteli ei tee kenestäkään hyvää tai edes välttävän tasoista juristia ja myös hyväkin juridinen osaaminen vanhenee käytön puutteessa.

Auskultointi on kaiken lisäksi vuosien varressa muuttunut paljon ja myös auskultoinnin suorituspaikalla on suuri merkitys varatuomarin harjoittelustaan saamaan oppiin. Pienen kunnan jo lakkautetun käräjäoikeuden antama oppi on varmasti ollut eri asia kuin vaikkapa Varsinais-Suomen, Pirkanmaan tai Helsingin käräjäoikeuksien kaltaisten juttumääräjättiläisten varatuomarille nykyisellään tuottama rutiini. Aiempina vuosina auskultantti saattoi kuluttaa suuren osan vuodestaan vaikkapa maanmittausasioita käsitellen, ja olikin lähinnä tuurista kiinni minkälaiseen työyhteisöön auskultoiva käräjänotaari sattui pääsemään. Käräjäoikeuden toimintoja on nykyään keskitetty, tuomioistuimia on lakkautettu ja jäljelle jääneet virastot ovat kasvaneet huimasta sen myötä. Tuomioistuinten resursseja on kuitenkin kevennetty ja siksi myös käräjänotaarille kohdistuva paine ja luottamus ovat kasvaneet paljon.

Varatuomarin tittelin saaminen ei ole aivan läpihuutojuttu. Vuonna 2018 esimerkiksi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa auskultoinnin suorittanut varatuomari on vain yhden vuoden aikana yksin ratkaisut noin 150 hakemusasiaa, vajaat 100 pientä tai vähän suurempaa summaarista riita-asiaa sekä 250 rikosasiaa (ehkä jopa yli 400 erillistä syytekohtaa), minkä lisäksi hän on päätöstä tai tuomiota antamatta käsitellyt kymmeniä muita asioita. Tämän lisäksi hän on saattanut osallistua törkeiden rikosten käsittelyyn kolmen tuomarin kokoonpanossa, määrännyt vankeusrangaistuksia lautamieskokoonpanon puheenjohtajana, pohtinut kokoonpanon jäsenenä lasten tapaamisoikeutta tai vaikkapa kiinteistökaupan riitaa – niin ja tietenkin vihkinyt useita aviopareja! Vaikka modernikaan varatuomari ei auskultoidessaan ole yksin koskaan käsitellytkään intressiltään erityisen suuria asioita, hän on silti joutunut harrastamaan valtavan määrän (eli noin 3 pääasiaratkaisua päivässä!) juridista päätöksentekoa ja kirjallista sekä suullista argumentointia – virkavastuulla. Pieni osa notaareista myös keskeyttää harjoitteluvuoden.

Entä sitten, jos avustajasi on varatuomari? Varsinkin jos hän on melko tuore sellainen, hän on varmasti ainakin joskus ollut jossakin määrin perillä juridiikasta. Kannattaa silti kysyä koska ja missä auskultointi on suoritettu. Joihinkin käräjäoikeuksiin kuten Varsinais-Suomen tai Espoon käräjäoikeus on ollut tilastollisesti hyvin vaikea päästä. Pelkkä auskultointipaikan saaminen, varsinkin eräistä tuomioistuimista, siis kertoo jo melko lailla henkilöstä. Toisaalta yli 15 vuotta sitten auskultoinut alalla muuten toimimaton henkilö ei tänään juristina ole juuri kadun miestä kummempi.

Niin miksi kehun varatuomareita? Ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuden vaativaa mutta antoisaa tuomioistuinharjoittelua?

Tätä kirjoittaessa odotan malttamattomana, että tuomarinkoulutuslautakunta kokoontuisi seuraavan kerran noin kuukauden kuluttua arvioimaan auskultointisuoritustani Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa – on nimittäin varsin todennäköistä, että minäkin olen sen kokouksen jälkeen pitkän odotuksen ja uurastuksen jälkeen ihan oikea varatuomari.

Ei sentään Peräkylän Pentin mielestä vieläkään ihan yhtä hyvä kuin se oikea tuomari, mutta silti aika paljon tyhjää parempi sekin!


5.2.2019 - Antti Korkeakivi -

Milloin todistamisvelvollisuus murtaa liikesalaisuuden suojan?

Liikesalaisuuksilla on merkittävä rooli elinkeinoelämässä ja siksi niille annetaan oikeusjärjestyksessämme vahvaa suojaa.  Yksittäisissä tilanteissa liikesalaisuuden suoja voi kuitenkin väistyä tärkeämpänä pidettävän intressin tieltä. Yksi näistä tilanteista pohjautuu todistamisvelvollisuuteen tilanteessa, jossa erittäin tärkeät syyt puoltavat todistamista. Vastakkain ovat tällöin liikesalaisuuden paljastumisen seuraukset salaisuuden haltijalle ja salaisuuden paljastamisen merkitys todisteena.

Kysymys kuulukin: milloin erittäin tärkeät syyt velvoittavat todistamaan liikesalaisuudesta?

LÄHTÖKOHDAT

Oikeudenkäymiskaaren lähtökohtana on jokaisen velvollisuus luovuttaa asiakirja tuomioistuimelle todisteeksi. Tuomioistuin voi myös määrätä asiakirjan tuotavaksi tuomioistuimeen, jos sillä voi olla merkitystä näyttönä.

Sanotusta on olemassa poikkeuksia. Asianosainen voi kieltäytyä todistamasta liikesalaisuudesta esimerkiksi tilanteessa, jossa erittäin tärkeät syyt eivät puolla todistamista. Todistamisen tärkeyttä arvioitaessa huomion kohteena ovat niiden laatu, merkitys asian ratkaisemisen kannalta ja seuraukset niiden esittämisestä sekä muut olosuhteet.

Näyttötaakka todistamasta kieltäytymisen perusteista ja sitä tukevista seikoista on sillä, joka kieltäytyy todistamasta. Näyttökynnyksenä on ”todennäköiset syyt” eli ns. näyttöenemmyys.

SUOJAN MURTAMINEN – KKO 2019:7

Tausta ja kysymyksenasettelu

Liikesalaisuuden suojan suhdetta todisteen esittämisvelvollisuuden tärkeyteen käsiteltiin korkeimman oikeuden 30.1.2019 antamassa ratkaisussa KKO 2019:7.

Ratkaisun taustalla oli kantajien käräjäoikeudessa nostama kanne, jossa käräjäoikeutta oli pyydetty vahvistamaan kantajien ja vastaajien välisen osakassopimuksen mukainen lunastusoikeus tilanteessa, jossa vastaajat olivat väitetysti osakassopimuksen vastaisesti lakanneet työskentelemästä kohdeyhtiössä kokopäivätoimisesti. Kantajat olivat vaatineet, että vastaajien tulee esittää erinäisiä liikesalaisuuksia sisältäviä asiakirjoja, joiden avulla kantajat pyrkisivät osoittamaan vastaajien rikkoneen osakassopimuksen mukaista työskentelyvelvoitettaan. Vastaajat olivat kiistäneet vaatimuksen.

Korkeimmassa oikeudessa oli muun ohella kysymys siitä, puoltavatko erittäin tärkeät syyt liikesalaisuuksista todistamista, eli tuleeko vastaajien esittää kantajien vaatimat asiakirjat käräjäoikeudelle.  Kantajien lunastusoikeutta koskeva pääasia ei ollut käsittelyn kohteena, sillä se odotti korkeimman oikeuden ratkaisua tästä välikysymyksestä. 

Erittäin tärkeät syyt

Asian laatu

Korkein oikeus tukeutui ratkaisussaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamista koskevaan hallituksen esitykseen (HE 46/2014 vp) ja katsoi sen mukaisesti, että asian laadun merkitys on ratkaistava tapauskohtaisesti. Korkein oikeus totesi myös, että painoarvoa voidaan antaa sille, minkälainen ja kuinka suuri intressi on kyseessä.

Hallituksen esityksestä ilmenee lisäksi, että asian laatua voitaisiin harkita paitsi yleisen myös yksityisen eli lähinnä asianosaisen edun kannalta. Näin ollen esimerkiksi tavanomaisessa velkomuskanteessa intressin ei katsottaisi olevan yhtä suuri kuin ympäristövahinkoa koskevassa vahingonkorvausasiassa.

Todisteen merkitys

Korkein oikeus totesi todisteen merkityksen viittaavan siihen, kuinka olennaisesta todisteesta on kysymys. Samoin merkitystä todettiin olevan sillä, onko korvaavaa todistelua saatavissa.

Seuraukset

Korkeimman oikeuden mukaan todisteen esittämisen seurauksia on harkittava erityisesti sen kannalta, jonka hyväksi todistamiskielto on säädetty. Samoin harkinnassa olisi syytä ottaa huomioon todisteen vastaanottaminen suljetuin ovin ja määrääminen salassa pidettäväksi.

Hallituksen esityksestä ilmenee lisäksi, että harkinnassa voidaan ottaa huomioon sen asianosaisen intressit, jonka hyväksi todistamiskieltoa ei ole määrätty. Tällöin arvioinnin kohteena olisi se, millaista vahinkoa tai haittaa todisteen jääminen oikeudenkäynnin ulkopuolelle hänelle aiheuttaisi.

Muut olosuhteet

Niin sanotuilla muilla olosuhteilla korkein oikeus katsoi tarkoitettavan esimerkiksi asianosaisten tasa-arvoista kohtelua ja muita oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin liittyviä vaatimuksia.

Ratkaisu

Korkeimman oikeuden näkemyksen mukaan kantajien oikeus ajaa asiaansa, pyrkimys aineellisen totuuden selvittämiseen sekä mahdollisuus määrätä asiakirjat salassa pidettäväksi puolsivat asiakirjojen esittämisvelvollisuutta. Korkein oikeus myös arvioi liikesalaisuuksia sisältävät asiakirjat keskeiseksi näytöksi vastaajien työskentelyvelvoitteen väitettyä rikkomista koskien. Lisäksi korkein oikeus totesi, ettei asiassa ole esitetty näyttöä vahingosta, joka tietojen paljastamisesta kyseisessä oikeudenkäynnissä voisi seurata.

Edellä mainituin perustein korkein oikeus katsoi, että erittäin tärkeät syyt edellyttivät asiakirjojen esittämisvelvollisuuden ulottamista liikesalaisuuksia koskeviin asiakirjoihin ja velvoitti vastaajat luovuttamaan käräjäoikeudelle ne kantajien vaatimat asiakirjat, joiden korkein oikeus katsoi olevan vastaajien hallussa.

LOPUKSI

Korkeimman oikeuden ratkaisu oli varsin ymmärrettävä, kun otetaan huomioon todistamasta kieltäytyneen näyttövelvollisuus kieltäytymisen perusteista. Tässä tapauksessa todisteen esittämisvelvollisuus olisi mahdollisesti ollut vältettävissä, jos vastaajat olisivat kyenneet esittämään selvitystä vahingosta, jota tietojen paljastamisesta voisi seurata. Toisaalta vastaajien olisi tullut esittää selvitystä varoen, jotta he eivät olisi joutuneet samalla paljastamaan salassa pidettävää tietoa.

Nähtäväksi jääkin miten esittämisvelvollisuuden alaiset asiakirjat tulevat vaikuttamaan käräjäoikeuden harkintaan siitä, onko kantajille syntynyt oikeus vastaajien omistamien osakkeiden lunastamiseen työskentelyvelvoitteen rikkomisen perusteella. 


4.2.2019 - Joska Rytkönen -

Hampurilaisia ja immateriaalioikeutta

Uuden tuotteen kehittämisen jälkeen siihen liittyvien tavaramerkkien riittävän kattava rekisteröinti on ehdottoman tärkeää. Huolehtimalla tuotteen immateriaalioikeudellisesta suojasta varmistetaan esimerkiksi se, että toiset yritykset eivät voi oikeudettomasti hyödyntää tuotteen hyvää mainetta valmistamalla omaa tuotettaan samalla tai hyvin samankaltaisella nimellä. Tavaramerkin onnistunut rekisteröinti ei kuitenkaan tarkoita, että tavaramerkkiasiat ovat lopullisesti kunnossa ja immateriaaliasiat voitaisiin sen tuotteen kohdalta unohtaa. Tavaramerkkisuojan voi menettää muun muassa silloin, jos se on ollut tietyn ajan käyttämättä (useimmissa maissa 5 vuotta).

EU:n teollisoikeuksien virasto (EUIPO) päätyi alkuvuodesta ratkaisuun, jonka mukaan McDonald’s ravintolaketjun BIG MAC-tavaramerkki voidaan kumota merkin käyttämättömyyden perusteella. Ratkaisu voi kuulostaa lähtökohtaisesti hyvinkin erikoiselta, todennäköisesti aika moni meistä on maistanut kyseistä hampurilaista viimeisen viiden vuoden aikana. EUIPO ei kuitenkaan voi ratkaisunsa pohjaksi toimittaa katselmusta lähimmälle McDonald’sin autokaistalle, vaan tavaramerkin haltijan pitää pystyä itse näyttämään, että tavaramerkkiä on käytetty.

Tässä tapauksessa merkinhaltijan toimittama näyttö koostui tiedoista yhtiön internetsivuilla, oman henkilöstön allekirjoittamista lausunnoista, ravintolaesitteistä ja viittauksesta Big Mac-hampurilaista koskevan Wikipedia-artikkeliin. Yhtiön EUIPO:lle toimittama todistelu oli pääosin sisäisistä lähteistä, ja ainoaa ”ulkoista” todistetta, eli Wikipedia-sivujakin pystyy muokkaamaan kuka tahansa. Siten EUIPO:n mukaan ei siis esitetty riittävää näyttöä siitä, että McDonald’s oli käyttänyt BIG MAC-tavaramerkkiään viimeisen viiden vuoden aikana.

Kaikkien perinteisten torikioskien ei kuitenkaan välttämättä kannata uudistaa valikoimaansa versioilla Big Mac-hampurilaisesta. McDonald’s on ensinnäkin ilmoittanut aikovansa valittaa EUIPO:n päätöksestä. Toiseksi, yhtiöllä on voimassa useita kansallisia samansisältöisiä tavaramerkkejä sekä kirjoitusmuodossa ”Big Mac” rekisteröity EU-tavaramerkki.

Lopulta kyse ei tällä kertaa ollut siis siitä, että McDonald’s ei tosiasiassa olisi riittävästi huolehtinut rekisteröidyn tavaramerkkinsä käyttämisestä. Käytöstä esitetty näyttö oli vain riittämätöntä. Ehkäpä näytön keräämiseen oltaisiin myös kohdistettu tavaramerkin haltijan puolelta enemmän huomiota, jos kyseessä olisi ollut vähemmän tunnettu tuote? Tässä saatettiin luottaa liikaa oman tuotteen laajaan tunnettavuuteen. Mainittu päätös on joka tapauksessa erinomainen muistutus siitä, että omalle yritykselle arvokkaiden tavaramerkkien ja muiden immateriaalioikeuksien suojaamiseen ja suojan voimassaoloon tulee kiinnittää huomiota, vaikka niitä koskeva tuote sitten olisikin jo hyvin tunnettu.


1.2.2019 - Aino Roinisto -

Välimiesmenettelystä ja välimiesmenettelylain uudistustarpeesta

Oikeusministeri Antti Häkkänen kertoi viime viikon perjantaina Asianajajapäivässä, että nykyinen välimiesmenettelylaki kaipaa päivitystä, ja sen vuoksi ollaan käynnistämässä lain uudistaminen. Tavoitteena olisi saada Suomeen kansainvälisten standardien mukainen välimiesmenettelylaki. Tämä olisi nyt ajankohtaista, koska välimiesmenettelyn suosio on kansainvälisesti kasvanut ja Suomen kannalta olisi tärkeää saada houkuteltua myös kansainvälisiä liike-elämän riitoja ratkaistavaksi suomalaiseen välimiesmenettelyyn. Tällä nähtäisiin olevan yhteiskunnan kannalta positiivisia taloudellisia vaikutuksia.

Mutta minkä vuoksi kannattaisi valita välimiesmenettely, kun menettelyn kustannuksista ja välimiesten suurista palkkioista varoitellaan? Välimiesmenettelyllä on itseasiassa monia positiivisia puolia tavalliseen oikeudenkäyntiin verrattuna. Alla olen nostanut esille näitä näkökulmia:

 • Käsittely on nopeampaa kuin yleisissä tuomioistuimissa. Keskuskauppakamarin sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä tuomio on annettava korkeintaan yhdeksässä kuukaudessa ja nopeutetussa menettelyssä korkeintaan kolmessa kuukaudessa.
 • Riidalle saadaan heti lopullinen ratkaisu, koska valitusoikeutta ei ole.
 • Kustannukset ovat ennakoitavissa, koska riitaa ei voida jatkaa eri oikeusasteissa. Keskuskauppakamarin välimieslautakunta on myös vahvistanut välimiesten palkkioiden määrät sääntöjen mukaisissa menettelyissä. 
 • Menettely on salaista, joten liikesalaisuuksien suojelu ei ole ongelma.
 • Menettely on joustavaa, ja osapuolilla on mahdollisuus vaikuttaa mm. välimiesmenettelyn paikkaan, sovellettavaan lainsäädäntöön, välimiesten määrään ja välimiesten valintaan.
 • Menettelyssä voidaan varmistaa ratkaisijoiden asiantuntevuus kyseisen riidan osalta, kun voidaan valita sopivan kokemuksen omaava välimies ratkaisemaan asia.

Toisaalta joistain hyvistäkin puolista voi löytää toisenlaisen näkökulman. Voi syntyä pelko siitä, että lopullinen ratkaisu ei tyydytäkään, kun valitusmahdollisuutta ei ole. Kustannuksista voi myös olla useampaa eri mieltä, ja välimiesmenettelyn kustannustehokkuus riippuukin varmasti ratkaistavana olevasta riidasta. Varsinkin pienten yritysten kannattaa pohtia tarkkaan välityslausekkeen ottamista sopimuksiinsa, koska sopimuksen riitauttamisen kynnys voi kasvaa, kun tietää, että pienemmästäkin riidasta voi syntyä suhteellisen korkeat kustannukset. On huomattava, että joissakin sopimustyypeissä (esim. työsopimuksissa) välityslausekkeet ovat pätemättömiä, ja osapuolet voivat välityslausekkeesta huolimatta riitauttaa sopimuksen yleisessä tuomioistuimessa.

Välimiesmenettely on joka tapauksessa hyvin käyttökelpoinen ja useimmiten paras riidanratkaisutapa, kun kyse on erityisasiantuntevuutta vaativista, monimukaisista liike-elämän riitaisuuksista. 

Mikäli tarvitset neuvoja aiheeseen liittyen tai apua vaikkapa välityslausekkeiden käyttöön, älä epäröi ottaa yhteyttä asianajajiimme.


29.1.2019 - Mirja Ropo -

Virkavastuun realisoituminen

Pääsääntöisesti suomalainen virkamieskunta on säntillistä ja tekee työnsä luterilaisella työmoraalilla. Usein uutisointia seuratessa syntyy mielikuva, että niin halutessaan suomalainen virkamies saa kuitenkin harjoittaa mitä ihmeellisintä typeryyttä, eikä siitä yleensä seuraa mitään. Viime vuoden lopulla korkein oikeus antoi ennakkoratkaisun KKO 2018:90 koskien virkamiehen vastuuta. Siinä virkamies oli jättänyt tekemättä lain mukaiset tehtävänsä, mistä seurasi yhden lapsen kuolema ja neljän henkilön loukkaantuminen. Virkavastuu on paljon viljelty sana, erityisesti jos antaa virkamiehelle negatiivista palautetta, mutta se oikeastaan pitää sisällään?

Virkavastuu

Virkamiehet käyttävät julkista valtaa eli päättävät yksityisten eduista, oikeuksista ja velvollisuuksista. Lähtökohtana on, että julkista valtaa käyttää vain viranomainen. Sen vuoksi virkamiehille on säädetty yleistä oikeudellista vastuuta tiukempi vastuu, joka toimii takaajana sille, että virkamies hoitaa huolellisesti julkisen vallan käytön, joka kansalaisiin kohdistuu. Koska luottamushenkilöt ja kunnallishallinnon työntekijät käyttävät myös julkista valtaa, on rikosoikeudellinen virkavastuu ulotettu myös heihin. Yleisesti virkavastuu käsitetään rikosoikeudelliseksi vastuuksi. Virkavastuu voi kuitenkin realisoitua myös vahingonkorvausvastuuna ja kurinpidollisena vastuuna.

Virkavastuu toteutuu yleensä siten, että virkamies asetetaan syytteeseen yleisessä tuomioistuimessa. Oikeuspaikka on yleensä käräjäoikeus. Korkeimpien oikeuksien presidentit ja jäsenet sekä oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies vastaavat virkasyytteeseen valtakunnanoikeudessa.

Tyypillisimpiä rikoslaissa sanktioituja virkarikoksia ovat lahjuksen vastaanottaminen, virkasalaisuuden rikkominen, virka-aseman väärinkäyttäminen sekä virkavelvollisuuden rikkominen.

Virkarikoksista voidaan tuomita vankeutta tai sakkoa sekä virkarikoksille erityisenä rangaistuksina varoitus ja viraltapano. Varoitus voidaan antaa ainoana seuraamuksena, mutta viraltapano on aina sakon tai vankeuden ohella tapahtuva rangaistus.

Lähinnä laiminlyönteihin tai lainvastaisiin päätöksiin liittyvän oikeudellisen vastuun ohella virkamiehillä on laadullinen vastuu, joka liittyy viranhoidon eettisyyteen, tarkoituksenmukaisuuteen sekä yleensä hyvään hallintoon. Silloin kuin ei voida selvästi osoittaa lainvastaista toimintaa ja siitä seurannutta vahinkoa, kuten vaikkapa tarkoituksenmukaisuusharkinnassa saattaa olla, on seuraus yleensä huomautus.

Ilman rikosoikeudellista menettelyäkin virkamies voidaan irtisanoa henkilöstä johtuvalla syyllä erityisen painavalla perusteella. Tyypillisimpiä tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi luvaton poissaolo, työajan ja työvelvoitteen laiminlyönti, luvattomat sivutoimet, alkoholin väärinkäyttö ja sopimaton käyttäytyminen.

Tapaus virkavastuusta KKO 2018:90

Syytteessä ollut A toimi kunnan johtavana rakennustarkastajana. Hän oli saanut ympäristöministeriön sähköpostiviestin aiheesta "suurten hallien riskit" ja sen liitteenä kaksi onnettomuustutkintakeskuksen onnettomuusuhkailmoitusta, jotka koskivat aikaisemmin sortuneita urheilu- ja ratsastushalleja. A ei ryhtynyt viestin perusteella toimenpiteisiin. Vähän yli kahden ja puolen vuoden kuluttua kunnan alueella sortui ratsastusmaneesi, joka oli samanlainen kuin toinen ilmoituksissa mainituista halleista. Maneesin sortumisen vuoksi yksi lapsi kuoli ja neljä muuta henkilöä loukkaantui.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säännös, jonka mukaan rakennustarkastajan velvollisuus on valvoa rakennuksen kunnossapitoa ja siihen liittyen välittää turvallisuusuhasta tieto rakennuksen kunnosta vastaavalle.  Kun A ei ollut välittänyt tuota tietoa edelleen, A:n katsottiin huolimattomuudesta laiminlyöneen virkavelvollisuutensa. Tekoa ei pidetty kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. A tuomittiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta 30 päiväsakon sakkorangaistukseen.

Ajatuksia virkavastuusta Suomessa

Korkein oikeus käsitteli asiaa siitä näkökulmasta, täyttyykö tuottamuksellisen virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistö valvontavastuun laiminlyöntinä. Asia ratkaistiin siten, että todettiin maankäyttö- ja rakennuslaista ilmenevän valvontavastuun laiminlyönnin täyttävän virkavelvollisuuden rikkomisen tunnusmerkistön. Syyttäjä oli syyttänyt käräjäoikeusvaiheessa jopa yhdestä kuolemantuottamuksesta ja neljästä vammantuottamuksesta sillä perusteella, että rakennustarkastaja olisi laiminlyönnillään huolimattomuudesta osaltaan aiheuttanut yhden henkilön kuoleman ja neljän muun vammautumisen. Siitä huolimatta viraltapanovaatimusta ei käsittääkseni ollut esitetty. Syytteet kuoleman- ja vammantuottamuksista hylättiin ja niitä ei enää hovioikeusvaiheessa käsitelty.

Kuten alussa jo todettua, suomalainen virkamieskunta on pääsääntöisesti varsin kelpoista. Tavallisin viraltapanotilanne lienee poliisimiehen humalaispäissään joko työajalla tai sen ulkopuolella tekemä rötöksen seuraamus. Edellä mainitutkin osoittavat toki virkamiehen kelpaamattomuutta viranhoitajaksi. Oma oikeustajuni ihmettelee, onko henkilö sopiva hoitamaan virkaa, jos henkilö on kategorisesti jättänyt tekemättä tehtävät, jotka tässä suoraan maankäyttö- ja rakennuslaissa kuuluvat hänelle. Mielelläni näkisin, että niin tässä, kuin monessa muussakin virkamieskuntaa koskevissa rangaistustilanteissa viraltapanoa harkittaisiin mieluummin kevyemmin. Ainakin itselläni se nostaisi arvostusta virassa pysyneitä kohtaan.


25.1.2019 - Anni Laukkanen -

Lakimies, juristi, asianajaja - heistä on moneksi?

Tänään vietetään Asianajajapäivää Helsingin Messukeskuksessa, minkä johdosta koinkin blogikirjoitukselleni hyväksi aiheeksi käsitellä hieman näitä oikeudellisen alan mystisiä nimikkeitä. Aihe ei juolahtanut mieleeni ainoastaan Asianajajapäivän, vaan myös kuluneella viikolla uutisiin nousseen lakimies-nimikkeen suojaamistarpeen johdosta.

Oikeudellista apua kaipaavalle oikeudellisen alan nimikkeet tuottavat herkästi päänvaivaa. On lakimiehiä, juristeja, asianajajia, varatuomareita, ja toisinaan vilahtaa vain kirjainyhdistelmiä OTM/OTK, VT ja AA. Osaavatko he kaikki auttaa, ovatko he kenties yksi ja sama henkilö vai kenen puoleen tulisi kääntyä?

Lähdetäänpä liikkeelle ihan aakkosten alusta:

Asianajaja on suojattu ammattinimike. Siten ainoastaan Suomen Asianajajaliittoon kuuluva voi käyttää nimikettä asianajaja (AA). Jotta taas voi tulla hyväksytyksi Asianajajaliiton jäseneksi, tulee suorittaa sekä ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto että erillinen asianajajatutkinto. Lisäksi lakimiestehtävistä tulee olla kokemusta vähintään neljä vuotta, joista kaksi vuotta asianajollisista tehtävistä. Eikä tässä vielä kaikki, sillä henkilöltä vaaditaan myös asianajajalain ja Asianajajaliiton sääntöjen mukaista sopivuutta asianajajan tehtäviin.

Juristi ja lakimies ovat yleisnimikkeitä oikeudellisella alalla toimiville henkilöille. Tällä hetkellä kyseiset nimikkeet eivät ole suojattuja ammattinimikkeitä, joten käytännössä itseään juristiksi tai lakimieheksi tituleeraava henkilö ei välttämättä ole päivääkään lukenut lakia. Kuluneella viikolla uutisoitiinkin juuri tähän liittyvästä huolenaiheesta ja oikeusministeriön hankkeesta, jonka tarkoituksena on ainakin lakimies-nimikkeen suojaaminen siten, että vain oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon eli oikeustieteen maisteritutkinnon suorittanut henkilö voisi kutsua itseään lakimieheksi.

OTM eli oikeustieteen maisteri, joka vielä vuoteen 2005 saakka oli nimikkeeltään oikeustieteen kandidaatti (OTK), on yliopistossa oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö. Kyseinen koulutus vaaditaan asianajalta, varatuomarilta ja lupalakimieheltä.

Varatuomari (VT) on arvonimi, joka myönnetään oikeustieteen maisteritutkinnon lisäksi käräjäoikeudessa ja mahdollisesti käräjäoikeuden lisäksi hovioikeudessa tai hallinto-oikeudessa yhteensä vuoden mittaisen tuomioistuinharjoittelun suorittaneelle henkilölle.

Jotta tämä nimikeviidakko ei kävisi liian helposti ymmärrettäväksi, saattaa siten olla tilanne, jossa henkilöä voitaisiin kutsua oikeutetusti kaikilla edellä mainituilla nimikkeillä. Edellä mainittujen lisäksi saattaa törmätä vielä myös lupalakimieheen, josta Juha taannoin kirjoitti oman artikkelinsa.

Tällä alalla on siten kaikenlaisia nimikkeitä tarjolla, mutta lopulta tärkeimmässä roolissa oikeudellista apua kaipaavalle on toki avustajan ammattitaito. Tosin asianajajan titteli ei ainakaan olisi pahitteeksi.


21.1.2019 - Tarmo Lensu -

Kiistelty ”irtisanomislaki” tulee voimaan 1. heinäkuuta 2019. Mitä jatkossa irtisanomistilanteissa voidaan ottaa huomioon?

Mikä työsopimuslaissa muuttuu?

Pienten työnantajien palveluksessa olevien työntekijöiden irtisanomista helpottava työsopimuslain muutos tulee voimaan 1. heinäkuuta 2019. Työnantajan henkilöstömäärä on jatkossa huomioitava työntekijästä johtuvaa irtisanomista arvioitaessa. Uudistus sisältyy paljon mediassa huomiota herättäneeseen työsopimuslain muutokseen, joka koskee työntekijän henkilöön liittyvää irtisanomisperustetta. Irtisanomisen taustalla tulee jatkossakin olla asiallinen ja painava syy, jonka arvioinnissa työnantajan koko kuitenkin vaikuttaa.

Työsuhteen päättäminen irtisanomalla on mahdollista työntekijästä johtuvasta syystä (individuaaliperuste) ja työnantajan toimintaedellytyksissä tapahtuneiden muutosten vuoksi (tuotannolliset ja taloudelliset perusteet). Irtisanomisperusteelta edellytetään kaikissa tilanteissa asiallisuutta ja painavuutta, olipa kysymys tuotannollisista ja taloudellisista syistä tai individuaaliperusteisesta irtisanomisesta.

Työntekijää ei saa irtisanoa ns. kielletyllä irtisanomisperusteella.  Esimerkiksi työntekijän sairautta ei voida pitää irtisanomisperusteena, ellei hänen työkykynsä ole vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista. Myöskään työntekijän osallistumista työtaistelutoimenpiteeseen, poliittisia mielipiteitä taikka työntekijän turvautumista oikeusturvakeinoihin ei pidetä sallittuina irtisanomisperusteina.

Uuden lakiesityksen (HE 227/2018 vp) perusteluissa erona on aikaisempaan oikeustilaan nähden ehdotus säätää nimenomaisesti siitä, että työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä olisi otettava erityisenä seikkana huomioon syyn asiallisuutta ja painavuutta koskevaa kokonaisharkintaa tehtäessä. Tarkoituksena on nykytilaan nähden korostaa työnantajan henkilöstömäärän merkitystä kokonaisharkinnassa siten, että pienten työnantajien erityiset olosuhteet saavat irtisanomisperusteen punninnassa nykyistä lakia ja oikeuskäytäntöä suuremman painoarvon.

1. heinäkuuta 2019 voimaan tulevan muutoksen jälkeen työsopimuslain 7 luvun 2 pykälä kuuluu seuraavasti:

”Työntekijästä johtuvana tai hänen henkilöönsä liittyvänä asiallisena ja painavana irtisanomisperusteena voidaan pitää työsopimuksesta tai laista johtuvien, työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä sekä sellaisten työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista, joiden vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään. Syyn asiallisuutta ja painavuutta arvioitaessa on kokonaisarvioinnissa otettava huomioon työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä sekä työnantajan ja työntekijän olosuhteet kokonaisuudessaan.”

Hallituksen lakiesityksen mukaan tarkastelussa merkityksellisiä seurauksia voisivat olla ainakin 1) työyhteisön toimivuuden heikentyminen, 2) työnantajalle koituvat taloudelliset menetykset taikka 3) työnantajan ja työntekijän välinen luottamuspula.

Työyhteisön toimivuuden heikentymisen huomioiminen.

Hallituksen esityksessä työyhteisön toimivuuden heikentymisellä tarkoitetaan sitä, että pieni työyhteisö on herkempi häiriötilanteille ja työntekijän rikkeen tai laiminlyönnin seuraukset voivat heijastua koko työyhteisön toimintaan. Työnantajan pienen henkilöstökoon painoarvo irtisanomisperustetta koskevassa kokonaisharkinnassa korostuisi esimerkiksi tilanteessa, jossa työyhteisön ilmapiiri on pahoin tulehtunut työntekijän sellaisen menettelyn seurauksena, jota voidaan pitää työsuhteeseen liittyvien velvoitteiden vastaisena.

Taloudellisten menetysten huomioiminen.

Uudessa esityksessä kuvataan pienellä työnantajalla voivan olla heikommat mahdollisuudet kohdata sellaisia taloudellisia menetyksiä, jotka ovat seurausta työntekijän velvoitteiden rikkomisesta tai laiminlyönnistä taikka hänen työntekoedellytystensä heikentymisestä. Yksittäinenkin työntekijä voi menettelyllään aiheuttaa työnantajalleen niin suurta haittaa, että sillä on tuntuva vaikutus yrityksen taloudellisiin toimintaedellytyksiin.

 Aiheutuneen luottamuspulan huomioiminen.

Hallituksen esityksen mukaan työnantajan ja työntekijän välisellä luottamussuhteella voidaan katsoa olevan suurempi merkitys silloin, kun työnantajan henkilöstömäärä on pieni. Kun pieni työnantaja palkkaa työntekijöitä, työnantaja ja työntekijä ovat molemmat hyvin riippuvaisia toisistaan. Heidän keskinäisellä luottamuksellaan ja lojaliteetillaan on aivan erityinen merkitys.

Vaikka luottamuksen menettäminen on luonteeltaan pitkälti subjektiivinen kokemus, kokonaisarvion olisi perustuttava sellaisiin objektiivisesti havaittaviin syihin, joiden perusteella työsuhteen jatkamiselle ei voida katsoa olevan edellytyksiä. Työnantaja ei voi pätevällä tavalla vedota irtisanomisperustetta arvioitaessa sellaiseen luottamuspulaan, joka on aiheutunut syrjintäkiellon piirissä olevista asioista tai muusta epäasiallisesta seikasta, kuten esimerkiksi siitä, että työntekijä on kohdistanut oikeutettuja vaatimuksia velvoitteensa laiminlyöneeseen työnantajaan.

Mitä merkityksellisten seurausten huomioiminen käytännössä tarkoittaa?

Käytännössä irtisanomisen perusteena voisi olla esimerkiksi se, että työntekijä ei noudata työaikoja, laiminlyö työnantajan määräämiä työtehtäviä tai suorittaa niitä ohjeiden vastaisesti. Työsuhteeseen liittyvän velvoitteen rikkominen voi ilmetä myös sellaisena epäasiallisena käyttäytymisenä, joka vaikeuttaa pienen työnantajan ja työyhteisön toimintaa merkittävällä tavalla.

Työntekijää on ensin varoitettava ja myös muut vaihtoehdot selvitettävä.

Edellä mainituilla irtisanomistilanteissa huomioitavilla seikoilla ei tule olemaan jatkossakaan vaikutusta työnantajan varoitusvelvollisuuteen. Kuten nykyisin, myös jatkossa työnantajan on lähtökohtaisesti ennen irtisanomiseen ryhtymistä annettava työntekijälle mahdollisuus korjata menettelynsä (varoitus). Lisäksi työnantajan on selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön.

 


15.1.2019 - Jyrki Prusila -

Risto Siilasmaan kirja Nokiasta – kiinnostavaa luettavaa sivusta seuranneelle

Mitä viime syksynä ilmestyneestä Risto Siilasmaan kirjasta Paranoidi optimisti nostettiin esille ja muistetaan? Kollektiivisesti varmaankin yhtäältä ylimmän johdon toimintatapoihin kohdistunut kritiikki ja toisaalta kummeksunta sen suhteen, että ylipäätään on avattu yksittäisen yhtiön sisäisiä asioita ja päätöksentekoa. Kysymys on niin tuoreista asioista, noin kymmenen vuoden periodista, ettei kirjaa voi pitää yrityshistoriana. Kuitenkin kirjalla on arvo tiettyjen tapahtumien dokumentoinnissa tuoreeltaan myös myöhempiä tarpeita varten ja erityisesti, koska kysymys on niin laajasti suomalaiseen liike-elämään ja kansallistunteeseen vaikuttaneesta yhtiöstä. Nokian osalta tämä oli jakso, joka alkoi Nokian perustettua Saloran kanssa yhtiön valmistamaan autopuhelimia ja päättyi Nokian myytyä mobiililiiketoimintansa. Tästä jaksosta kirja käsittää noin puolet.

Moni tuttavakin kysyi minulta, voiko tällaisen kirjan julkaista ja mitä mieltä siitä olen? Seurasin erityisesti verkkopuolta aikanaan läheltäkin. Nyt luettuani kirjan voin suositella sitä kuvauksena äärettömän vahvan markkina-aseman tuomista riskeistä sekä hyvän onnen tarpeellisuudesta liiketoiminnassa. Onnekkuuteen liittyy kuitenkin se kirjassakin esille tuotu ajatus, että onni kohtaa useammin asioihin valmistautunutta ja niistä perillä olevaa, joka voi tarttua nopeasti mahdollisuuksiin. Skenaarioajattelu tulee lukijalle tutuksi ja sopii vaihtoehtoihin valmistautuvan ajatusmaailmaan. Paranoidisuudesta tämä on kaukana, mutta hyväksyttäköön kirjan nimi jonakin sisäpiirin juttuna.

Kirja ei käsittele lainkaan aikaa, jolloin Nokiasta kasvoi maailmanluokan matkapuhelinyhtiö, joka toi puhelimiin uusia ominaisuuksia, ja jolloin haasteet ilmeisesti liittyivät lähinnä kykyyn vastata kysynnän imuun. Ilmeisesti tuon ajan seurauksena kasvoi usko omaan erehtymättömyyteen ja riippumattomuuteen muista toimijoista, mistä Siilasmaan kirja oikeastaan alkaa. Tuoretta hallituksen jäsentä (vuodesta 2008) oli hämmästyttänyt vähäinen huomio kilpailijaseurantaan, kun samalla hallitus huolehti ansiokkaasti muodollisuuksista ja oli kirjoittajan mukaan liian irti liiketoimintaan liittyvistä tiedoista. Tämä on ymmärrettävää, kun samanaikaisesti nautittiin pääsääntöisesti suuresta taloudellisesta menestyksestä ja ongelmat olivat tavallaan itse aiheutettuja ja liittyivät esimerkiksi tuotekehitykseen tai logistiikkaan. Kirjasta syntyy käsitys, että Nokia uskoi kykenevänsä päättämään yksin, millaisia puhelimia asiakkaat haluavat ostaa, miten he toimivat halutessaan lisäpalveluita esimerkiksi kartta- tai pankkipalveluita ja miten yrityksen oli organisoiduttava tarjotakseen peruspuhelimia ja älypuhelimia. Siilasmaan kirjan ansiona on tuoda esille terve epäilys suunnattoman menestyksen tuomista riskeistä ja suvereenin vallan vaikutuksesta kykyyn arvioida kriittisesti omaa toimintaa. Kaipasin kirjasta kyllä myös jonkinlaista analyysia optio-ohjelmien merkityksestä yrityskulttuuriin, mutta ehkä tämä olisi ollut relevantimpi kysymys Siilasmaan hallitusjaksoa edeltävältä ajalta.

Maallikosta oli kiinnostavaa lukea eri käyttöjärjestelmäprojekteista ja siitä, miten se johti valtavaan tuotekirjoon, joka puolestaan johti siihen, etteivät Nokian älypuhelimet olleet juuri kiinnostavia eripuolilla maailmaa toimiville sovelluskehittäjille. Väistämättä tulee mieleen Huhtamäen vuorineuvos Asko Tarkan kirjaamasta anekdootista Chicagossa pidetystä hätäkokouksesta, kun purukumiyhtiö Wrigleyn tuotesortimentti oli kasvanut viiteen eri tuotteeseen. Applen tuotesegmentti oli tietenkin eri, mutta johdonmukaisuus amerikkalaisilla vakuuttava.

Käyttöjärjestelmähankkeiden kuvauksen ohella on mielenkiintoista lukea yritysjärjestelyiden merkityksestä. Mielestäni niihin liittyy paljon onnea, joka voi johtua paitsi omasta etevyydestä myös kumppaneiden virhearvioista. Kirjassa ei pohdita liiemmälti sitä, miksi Microsoft toi markkinoille oman Surface-tabletin ja halusi myös yhtäkkiä ostaa puhelinvalmistuksen. Oliko taustalla kuitenkin arvio siitä, että puhelimet ja tabletit korvaisivat pc:t, jolloin Microsoftin olisi tullut kyetä tarjoamaan yksittäisille, jopa satojatuhansia käyttäjiä työllistäville asiakkailleen myös muuhun tietotekniikkaan integroidut puhelimet. Jos näin oli, oli kysymys onnenpotkusta Nokialle.

Kirjassa ei myöskään sanallakaan mainita niitä lahjusskandaaleja, jotka ilmenivät Siemensin toiminnassa. Oliko tällaista kulttuuria myös sen verkkoliiketoiminnassa, ei käy ilmi eikä minulla ole asiasta mitään tietoa. Operaattorikaupat eksoottisissa maissa aiheuttivat Telialle paljon harmia ja samat tahot omistajina ovat varmasti myöskin olleet verkkoliiketoiminnan asiakkaita. Vaikuttivatko mahdolliset riskit Siemensin päätöksentekoon ei selviä kuin Siemensin kirjoista, mutta epäselväksi ei jää, etteikö nimenomaan Siemens ollut halukas luopumaan osuudestaan edullisin ehdoin. Nokia osasi tarttua tilaisuuteen ja päättää keskittyä hieman tylsempään toimialaan.

Kuvaukset yrityskauppojen vaiheista ovat kiinnostavia ja hyvin uskottavia ja Siilasmaan ohjeet valmistautumisen merkityksestä repliikkejä myöten erinomaisia. Myös kirjan viimeinen osuus, jossa kerrotaan Alcatel-Lucent-yhtiön ostosta, on kiinnostava. Kirjassa siteerataan silloista talousministeri Emmanuel Macronia, jonka mukaan yhtiön myynti on askel oikeaan suuntaan ja todetaan, että yhtiössä oli erikseen jo todettu sen olevan liian pieni selviytymään yksin. Kirjassa taidettiin arvioida, että ostajaksi ei olisi kelvannut Ericsson, sillä kiinteiden verkkojen osalta toiminnat olisivat olleet päällekkäisiä ja johtaneet suureen saneeraukseen. Jos kirja kirjoitettaisiin nyt, olisi varmaan voitu ääneen lausua, että yhtiötä, jonka toimintaan kuuluu rakentaa ja ylläpitää mannertenvälisiä optisia kaapeleita, ei olisi Huaweille voitu edes myydä. Hienoa, että suomalainen yhtiö sopi ostajaksi.

Siilasmaan kirjaan kannattaa siis tarttua ja sivuuttaa olankohautuksella ne henkilöihin menevät kommentit, jotka lehdet siitä nostivat esille.


11.1.2019 - Aino Roinisto -

Kiistellyn EU:n tekijänoikeusdirektiivin tavoitteena tehokkaampi suoja digitaalisilla markkinoilla

EU:n tekijänoikeusdirektiivi eli direktiivi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla 2016/0280(COD) on ehdotus EU:n direktiiviksi, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa EU:n tekijänoikeuslainsäädäntöä ja vahvistaa luovan työn tekijöiden oikeuksia. Tavoitteena on taata oikeudenmukainen palkkio taiteilijoille, toimittajille ja muille luovan työn tekijöille myös digitaalisessa ympäristössä. Aihe on todella ajankohtainen, koska internet on nykyään teosten pääasiallinen jakamispaikka. Euroopan parlamentin olisi tarkoitus äänestää direktiivistä lopullisesti tämän vuoden alussa.

Teosten tekijöiden oikeuksien suojeleminen jatkuvan digitekniikan kehityksen sivussa on osoittautunut haastavaksi. Vaikka nykyiset unionin tasolla säädetyt tekijänoikeuden puitteet olisivat yhä päteviä, vaikuttaa siltä, että tehokas oikeuksien suojelu vaatii uutta digitaalista ympäristöä koskevaa sääntelyä. Uudet tekijänoikeussäännöt pyrkivät siihen, että oikeuksien haltijat saisivat kohtuullisen korvauksen, kun heidän teoksiaan julkaistaan eri nettipalveluiden sivustoilla. Tavoitteena olisi myös helpottaa oikeudenloukkauksiin puuttumista.

Palvelut, joihin käyttäjät jakavat sisältöä, eivät tähän mennessä ole olleet vastuussa siitä, mikäli käyttäjät jakavat palvelussa tekijänoikeuksia loukkaavaa sisältöä. Direktiivin velvoittavat säännökset on suunniteltu kohdennettavan nimenomaan isoille verkkoalustoille ja digitaalisen sisällön koontipalveluille, kuten Google, YouTube, Facebook ja Twitter.

Kritiikiltä ei uusi direktiivi kuitenkaan ole onnistunut välttymään. Keskustelua ovat herättäneet esimerkiksi direktiivin artiklat 11 ja 13. Artikla 11 koskee lehtijulkaisujen suojaa. Säännös pyrkii takaamaan kustantajille oikeasuhteisen korvauksen, kun heidän uutisiaan käytetään muiden palveluntarjoajien digitaalisilla alustoilla (esim. uutisten koontipalvelu Google News). Sananvapautta ei kuitenkaan tällä säännöksellä haluta vaarantaa, joten uusi säännös ei koskisi artikkeleihin johtavien hyperlinkkien julkaisemista muutamalla saatesanalla. Kriitikkojen pelkona on, että uutisten jakaminen some- ja uutispalveluissa hankaloituisi kuitenkin liikaa. Toisaalta on pohdittu myös sitä, saisivatko journalistit osuuttansa lainkaan vai hyödyttäisikö säännös ainoastaan kustantajia.

Artikla 13 sen sijaan vaatii somepalveluiden tarjoajilta asianmukaisista korvauksista eli lisensseistä sopimista oikeudenhaltijoiden kanssa, joiden teoksia on palveluntarjoajan alustalla jaettu. Artikla vaatii myös palveluntarjoajia tekemään tehokkaita toimenpiteitä, että heidän palveluissa ei ole saatavissa tekijänoikeutta loukkaavia teoksia. Kritiikkiä on esitetty varsinkin siitä, että tällaisten loukkaavien teosten valvontaan liittyvien järjestelmien voi olla vaikea erottaa teokset, jotka hyväksytään tekijänoikeuden rajoitusten puitteissa, kuten meemit. Tämän vuoksi kriitikot ovat nimittäneet artiklaa ”meemikielloksi”.

Pian saamme nähdä, onnistutaanko uusi direktiivi saattamaan lopulta voimaan. Nykyään kun lähes kaikki teokset ovat saatavilla digitaalisessa muodossa, on digitaalista ympäristöä koskeva sääntely erittäin tärkeää oikeuksien turvaamiseksi. Toisaalta uudistuksiin saattaa liittyä myös monia ongelmia, joita voi olla hankalakin ennakoida. Ei sinänsä ihme, sillä uudistukset toisivat merkittäviä uusia vastuita verkkoalustoille. Toivon mukaan uudella direktiivillä ei kuitenkaan onnistuta suhteettomasti vaikeuttamaan tiedonhakua ja tiedon levittämistä internetissä.


9.1.2019 - Antti Saari -

Hankintamenettelyn keskeyttäminen – milloin se on mahdollista?

Huomaatko hankintayksikön edustajana, että toteutettu ja tarjousvertailuun saakka edennyt hankinta on tehty virheellisesti ja että tekisi mieli painaa peruuta-nappulaa? Hankintalaki säätelee, millä edellytyksillä hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn. Hankintalain mukaan hankintamenettelyn keskeyttäminen on mahdollista todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttäminen ei saa vaikuttaa syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin eikä hankintamenettelyä ole hyväksyttävää aloittaa ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta.

Hankintalain mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintayksikön on tehtävä hankinnan keskeyttämisestä kirjallinen päätös, missä hankintayksikkö esittelee ja perustelee hankintamenettelyn keskeyttämisen syyt siten, että ehdokas tai tarjoaja pystyy arvioimaan hankintayksikön toiminnan lainmukaisuuden.

Perusteet hankinnan keskeyttämiselle

Hankintamenettelyn keskeyttäminen on mahdollista kolmen kriteerin täyttyessä:

 1. hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä;
 2. hankinnan keskeyttäminen ei saa vaikuttaa syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin; ja
 3. hankintamenettelyä ei ole hyväksyttävää aloittaa ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta, esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi.

Pääsääntönä on, että aloitettu hankintamenettely tulee toteuttaa sellaisenaan. EU-oikeuden ja markkinaoikeuden oikeuskäytännössä on kuitenkin suhtauduttu suopeasti hankintamenettelyn keskeyttämiseen, jos keskeyttämiselle on ollut hyväksyttävä syy. Salliva suhtautuminen hankintamenettelyn keskeyttämiseen juontaa juurensa EU-oikeuden oikeuskäytännöstä, jonka mukaan hankinnan keskeyttämistä ei ensinnäkään ole rajattu ainoastaan poikkeuksellisiin tapauksiin. Toisekseen hankintamenettelyn keskeyttäminen ei vaadi vakavia syitä eikä hankintayksiköllä kolmanneksi ole EU-oikeudesta johtuvaa ehdotonta velvollisuutta viedä hankintamenettelyä päätökseen.

Sekä EU-oikeudellisessa että kansallisessa oikeuskäytännössä juridiset kysymykset ovat pääosin liittyneet todellisten ja perusteltujen syiden olemassaolon arviointiin. Oikeuskäytännössä hyväksyttäviä syitä hankinnan keskeyttämiselle ovat olleet muun muassa tarjouspyynnön tulkinnanvaraiseksi tai virheelliseksi osoittautuminen, hankintayksikön muuttunut rahoitustilanne taikka hankintatarpeen muuttuminen. Hyväksyttävää ei sen sijaan ole ollut se, että hankintayksikkö päättää kilpailutusprosessin aikana toteuttaa hankinnan omana työnään taikka hankinnan keskeyttämisellä pyritään kiertämään lain säännösten soveltamista tai estämään tarjoajaa saamasta oikeussuojaa.

Mitä jos hankintamenettely joudutaan keskeyttämään?

Mikäli hankintayksikkö katsoo, että sillä on hankintalain nojalla oikeus keskeyttää hankintamenettely, sen on tehtävä hankinnan keskeyttämistä koskeva erillinen päätös valitusosoituksineen ja annettava se tiedoksi hankintamenettelyyn osallistuneille ehdokkaille ja tarjoajille. Hankintayksikön päätöksestä on mahdollista valittaa markkinaoikeuteen. Hankintamenettelyn keskeytyspäätöksessä on kuvattava hankinnan keskeyttämisen syyt sillä tarkkuudella, että ehdokas tai tarjoaja voi arvioida, onko hankintayksikkö noudattanut hankintalainsäädännön velvoitteita hankinnan keskeyttämisessä.

Keskeytetyn hankintamenettelyn jälkeen hankintayksikkö voi aloittaa hankinnan uudelleen, mutta sen on kiinnitettävä erityistä huomiota ehdokkaiden ja tarjoajien tasapuoliseen kohteluun.


4.1.2019 - Anni Laukkanen -

Askeleen lähempänä tulolähdejaon poistamista?

Yrittäjä ei välttämättä yritystoimintaa harjoittaessaan pysähdy heti ensimmäisenä miettimään, millä tavalla tämän juuri tietystä toiminnasta saadun tulon verotus toimitetaan. Yritystoiminta voikin sisältää luonteeltaan hyvin erilaisia toimintoja, ja niiden verotuksenkin toimittaminen tapahtuu nykyisin eri tavoilla.

Yhteisöjen verotuksessa tulot jaetaan nykyisin elinkeinotoiminnan, maatalouden ja muun toiminnan tulolähteisiin. Eri tulolähteiden verotettavat tulot lasketaan eri verolakien eli elinkeinoverolain (EVL), maatilatalouden tuloverolain (MVL) ja tuloverolain (TVL) perusteella. Nykyisin yhden tulolähteen tappiollista tulosta ei voi vähentää toisen tulolähteen positiivisesta tulosta. Yksinkertaisessa esimerkkitilanteessa muoviämpäreitä elinkeinotoiminnakseen valmistava osakeyhtiö saa siten ämpäreiden myynnistä EVL:n mukaan verotettavaa tuloa, mutta samalla yhtiöllä saattaisi olla vuokratuloja ulkopuoliselle vuokratusta kiinteistöstä, jonka verotus toimitettaisiin taas TVL:n mukaan. Mikäli tällainen vuokraustoiminta olisikin tappiollista, syntyneitä tappioita ei kuitenkaan ole mahdollista vähentää muoviämpäreiden myynnistä saaduista tuloista.

Tulolähdejaon aiheuttamista ongelmakohdista on käyty keskustelua jo 2000-luvun alusta lähtien, ja erilaisten työryhmien toimesta asiaa onkin pohdittu ja ratkaisuvaihtoehtoja punnittu paljon. Vihdoin on päästy siihen tilanteeseen, että 29.11.2018 hallitus antoi eduskunnalle esityksen laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 257/2018). Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. heinäkuuta 2019. Ehdotuksen mukaan verovuodesta 2020 toimitettavasta verotuksesta lähtien yhteisön kaikki toiminta ja tulot maataloutta lukuun ottamatta kuuluvat elinkeinotoiminnan tulolähteeseen eli yhteisön tulo verotetaan EVL:n mukaan. Muutos koskee muun muassa osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Sen sijaan asunto-osakeyhtiöiden, keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden ja esimerkiksi yleishyödyllisten yhteisöjen verotuksessa tulolähdejako ei muutu. Edellä esittämäni esimerkkitilanne näyttäytyisikin lakimuutoksen johdosta sellaisena, että vuokraustoiminnassa aiheutuneet tappiot saataisiinkin vähentää muoviämpäreiden myynnistä saaduista tuloista. Yhtiön verotettava tulo siten pienenisi.

Lakimuutos ei kuitenkaan ratkaisisi kaikkia tulolähdejaon aiheuttamia tulkintaongelmia, ja lakimuutosta koskevissa lausunnoissa onkin todettu sen mahdollisesti vain siirtävän tulolähteiden välisiä tulkintaongelmia omaisuuslajien välisiksi. Hallituksen esityksessä yhteisöjen verotukseen luodaan nimittäin uusi ”muun omaisuuden” omaisuuslaji sen johdosta, että yhteisön omistuksessa saattaa olla myös sellaista omaisuutta, joka ei käyttötarkoitukseltaan vastaa minkään elinkeinotoiminnan nykyisen omaisuuslajin laissa säädettyä määritelmää. Omaisuus, joka ei palvele yhteisön tulonhankkimistoimintaa, kuuluisi siten jatkossa elinkeinotulolähteen muuhun omaisuuteen. EVL:iin lisättäisiin uusi säännös, jonka mukaan tällaisen muun omaisuuden luovutuksesta syntyneiden tappioiden vähentämistä rajoitettaisiin elinkeinotulolähteessä osakkeiden ja yhtiöosuuksien osalta. Tällaisen omaisuuden luovutuksesta syntyneet tappiot saataisiin vähentää muun omaisuuden luovutuksesta syntyneistä voitoista verovuonna ja viitenä seuraavana verovuonna. Kritiikkiä on osakseen noussut tähän liittyen sen johdosta, että esimerkiksi kiinteistön välillinen omistus kiinteistöosakeyhtiön osakeomistuksen kautta asettuisi vähentämisrajoituksen johdosta eri asemaan kuin yhtiön omistaessa kiinteistön suoraan.

Lakiuudistus keventää yhteisöjen hallinnollista taakkaa, kun yhteisön ei tarvitsisi enää jaotella tulostaan kahdeksi erilliseksi verotettavan tulon laskelmaksi. Päällimmäisenä uudistus toisi yhteisöille kuitenkin mahdollisuuden vähentää kaikki tulonhankkimismenot ja vähennyskelpoiset korkomenot elinkeinotulolähteen tuloista. 

Tulolähdejaon poistaminen on laaja yhteisöjen verotukseen kohdistuva uudistus, ja tässä kirjoituksessa on ensisijaisesti nostettu esiin uudistuksen vaikutus tappioiden vähentämiseen. Mikäli aihe vei mukanaan, pääset lukemaan hallituksen esityksen kokonaisuudessaan tästä.