Lukander & Ruohola Oy Asianajotoimisto

EN | SE | DE

Blogi

Tämä on Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy:n blogi. Kirjoittajina toimivat toimistomme asianajajat ja kirjoitukset käsittelevät juridisia aiheita laidasta laitaan - joskus vähän laidan ulkopuoleltakin. Otamme kiinni ajankohtaisiin aiheisiin ja nostamme esiin mielenkiintoisia kysymyksiä myös ei-niin-ajankohtaisista juridisista aiheista.

Vastuu

Tagit

9.4.2020 - Harri Lukander -

Malttia velkojat ja velalliset

Maksuvaikeudet ovat nopeasti lisääntyneet, kun talouselämä teki äkkijarrutuksen. Paitsi että tilanne aiheuttaa velalliselle ongelmia, maksujen viivästyminen ja mahdolliset lykkäykset tai velkojen anteeksiannot aiheuttavat myös velkojapuolella ainakin likviditeettiongelmia, mutta mahdollisesti myös suoranaisia pitkäaikaisiakin talousongelmia.

Kun velkojana mietit suhtautumistasi edellä oleviin, käytä malttia. Perintäprosessit ovat hitaita ja, mikäli syyt ovat talouden äkkipysähdyksestä johtuvia, ne eivät parhaimmillaankaan johda hyvään tulokseen. Vapaaehtoinen maksunlykkäys, koroista luopuminen ja yrityssaneerauksen puoltaminen ovat aina parempia vaihtoehtoja kuin se, että yritys tai yrittäjä ajautuvat konkurssiin. Konkurssien jako-osuudet ovat todella pieniä verrattuna esimerkiksi yrityssaneerauksien jako-osuuksiin, joten yrityssaneeraushakemusten puoltaminen yleensä on järkevää ja kannatettavaa. Mikäli toiminta jo ennen talouden äkkijarrutusta on ollut kannattamatonta, ei yrityssaneeraus voi onnistua, mutta mikäli talousvaikeudet johtuvat vain äkkijarrutuksesta, yrityssaneeraus on oivallinen vaihtoehto.

Velallisen asemassa älä heitä liian äkkiä kirvestä kaivoon, vaan yritä sopeutua olemalla aktiivinen velkojiin päin. Velkojat arvostavat oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta, joten älä pistä päätä pensaaseen, vaan kerää voimia ja toimi. Valtion suunnittelemat avustuspaketit ovat pieniä eivätkä tuo muuta kuin ensiavun, mutta toki nekin kannattaa hyödyntää.

Keskinäiset sopimukset, olkootkin sisällöltään huonojakin, johtavat useimmiten, mutta erityisesti tässä tilanteessa aina parhaaseen lopputulokseen. Velkojana kannattaa löysätä siimaa, myöntää lykkäyksiä ja jopa velan anteeksiantoja. Velkomusprosessit ovat sekä hitaita että usein kalliita ja, mikäli niiden lopputulos on se, että velkaa ei maksuvaikeuksista johtuen saada perittyä, vaikka maksuhalukkuutta olisi, koko tehty työ on turhaa. Kohtuullisuutta tavoittelevat sopimukset ovat velkatilanteessa kaikkien osapuolien voitto.

Yritystoiminnan on jatkuttava ja se jatkuu, kunhan maltamme olla kärsivällisiä.


1.4.2020 - Jussi Ojala -

Ajatuksia koronaviruksesta

Todellinen kriisi pääsi yllättämään maailman ja Suomen hetkessä. Euroopan osalta reilu kuukausi sitten tuli tietoa ensimmäisestä koronatapauksesta Italiassa; Suomessa ensimmäiset tapaukset uutisoitiin käytännössä kuluvan kuukauden aikana. Pari viikkoa sitten olivat jo järeät rajoitukset valtiovallan toimesta voimassa.

Antikvariaateista kuulemma haetaan Boccaccion Decameronea, Defoen Ruttovuotta ja Camusin Ruttoa.

Asianajajan – kuten kaikkien muidenkin - näkökulmasta tilanne on ennen näkemätön. Tietoa sopimuksen sitovuusperiaatteista ja poikkeuksista – force majeure - kysytään. Kriisin vaikutukset taloudelle tulevat olemaan merkittävät.

Kuitenkin hyvin positiivista tässä asiassa on valtion merkittävä rooli ihmisten suojelemisessa. Professori Kimmo Rentola mm. korostaa kolumnissaan Helsingin Sanomissa (31.3.2020) Suomen valtion uskomatonta onnistumista siviiliväestön suojelemisessa vuosien 1939-1945 ongelma-aikana. Samaan uskomme tänään.

Toisaalta taloustieteilijä Sixten Korkman vertasi tilannetta niin ikään edellä mainittuun vaikeaan ajan jaksoon (Yleisradio 31.3.2020) todeten tilanteen olevan kuitenkin aivan toinen kuin silloin erityisesti siitä syystä, että kun virus on voitettu, ovat kaikki koneet, laiteet ja rakennukset heti valmiina käytettäviksi taloustilanteen korjaamiseksi.

Vaikka ajat ovat vaikeat, tulemme selviämään tästä.


23.3.2020 - Jyrki Prusila, Laura Jaatinen -

Koronavirusepidemian vaikutus yhtiökokousten pitämiseen

Koronavirusepidemiasta johtuen viranomaiset ovat rajoittaneet julkisten kokoontumisten järjestämistä ja antaneet ohjeita muista kokoontumisista ja kanssakäymisistä. Myös liikkumisrajoitukset ovat pian mahdollisia. Vaikkakin rajoitus koskee vain julkisia kokoontumisia, on eettisestä näkökulmasta perusteltua arvioida, voidaanko yhtiökokouksia ollenkaan järjestää. Jo nyt muutama pörssiyhtiö on peruuttanut yhtiökokouksensa pidettäväksi myöhempänä ajankohtana. Vastaavasti ovat toimineet asunto-osakeyhtiöt ja harkintaa voi suositella muillekin yhtiöille.

Yhtiöiden tulisi pohtia, mitkä seikat puhuvat yhtiökokouksen pitämisen ja toisaalta mitkä seikat sen lykkäämisen puolesta. Esimerkiksi valtion omistajaohjaus on pitänyt tärkeänä varsinaisten yhtiökokousten pitämistä ja suositellut etäyhteyksien käyttöä. Erityisenä syynä yhtiökokouksen pitämiselle voi muissakin yhtiöissä olla esimerkiksi osingonjako, hallituksen kokoonpano ja hallitukselle annettavat valtuudet anteihin tai omien osakkeiden hankkimiseen. Yhtiöissä, joissa tällaisia tarpeita ei ole, voi yhtiökokouksen lykkäämistä pitää täysin perusteltuna ja ensisijaisena suosituksena.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, tyypillisesti esimerkiksi 30.6. mennessä. Yhtiöjärjestyksessä voi kokoukselle olla lyhyempikin määräaika.  Tällä hetkellä poikkeusolojen on ilmoitettu kestävän ainakin 13.4.2020 asti, mutta lienee jo selvää, että rajoituksia tullaan jatkamaan pidemmälle kevääseen. Vaikka osakeyhtiölaki ei tunne mahdollisuutta lykätä yhtiökokousta pidettäväksi määräajan jälkeen, ei lykkäämisestä käytännössä juuri voi aiheutua vahinkoa osakkeenomistajille. Osakkeenomistaja ei ehkä saa myytyä osakkeitaan ilman tuoretta tilinpäätöstä, mutta esimerkiksi osingon erääntymisen osalta osakkeenomistajan oikeudet ovat hyvin rajoitetut, ellei yhtiöjärjestyksessä ole toisin määrätty.

Mitä keinoja yhtiöillä on yhtiökokouksen pitämiselle siten, että määräykset ja suositukset täytetään?  

Yhtiökokouksen pitäminen etäyhteyksin

Yhtiökokoukseen osallistuminen on osakeyhtiölain mukaan mahdollista järjestää myös etäyhteyksin, ellei sitä yhtiöjärjestyksessä nimenomaisesti kielletä. Kokouspaikalle tarvitaan vähimmillään vain puheenjohtaja ja toinen henkilö tarkastamaan pöytäkirja. Yhdenkään osakkeenomistajan ei siis ole välttämätöntä osallistua kokoukseen kokouspaikalla, kunhan edes yksi osakkeenomistaja osallistuu kokoukseen ja käyttää siinä äänivaltaa. Myös hallituksen jäsenellä ja tilintarkastajalla on velvollisuus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta etäyhteyksin osallistumiselle ei ole mitään estettä.

Osakeyhtiölain mukaan edellytyksenä etäyhteyksin osallistumiselle on, että osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa yhtiökokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla. Lisäksi kokouskutsussa on mainittava tällaisesta osallistumismahdollisuudesta ja sen käyttämisen edellytyksistä. Kun pienemmissä yhtiöissä voidaan yhtiökokous järjestää ns. paperikokouksena ja muutenkin osakkeenomistajan suostumuksin voidaan muotovaatimuksista tinkiä (OYL 5:15 §), on hyvä miettiä, mitkä ovat perusedellytykset yhtiökokouksen järjestämiselle ja pätevälle päätöksenteolle. Voitaisiinko yhtiökokous siis pitää etäyhteyksin, vaikka kokouskutsu olisi jo toimitettu ilman mainintaa tällaisesta?

Kun sekä osallistumisoikeuden että äänioikeuden käytön osalta on päästävä menettelytapaan, joka on verrattavissa tavalliseen yhtiökokoukseen, olisi esimerkiksi suljetun lippuäänestyksen järjestämiseksi perusteltua valmistautua siirtämään asian käsittely jatkokokoukseen. Menettelytavan valinta on puheenjohtajan ja yhtiökokouksen päätettävissä. Vallitsevan poikkeustilan vuoksi voidaan kokous mielestämme järjestää etäyhteyksin, vaikka kokouskutsussa ei olisi ollut siitä mainintaa, kunhan käytännössä turvataan osakkeenomistajan osallistumismahdollisuus joko kokouspaikalla tai etäyhteyksin. Kaikkiin osakkeenomistajiin olisi hyvä olla yhteydessä, jos kokous perustellusti halutaan näin järjestää. Kunnes olosuhteet ovat ennallaan, on kokouskutsuihin syytä sisällyttää maininta etäyhteyksistä.

Jatkokokoukseen siirtäminen

Varsinaisen yhtiökokouksen jatkokokous tarkoittaa kokousta, johon varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuneet osakkeenomistajat osallistuvat päättämään jatkokokoukseen lykätyistä asioista. Jatkokokous on osakeyhtiölain mukaan pidettävä aikaisintaan kuukauden ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua varsinaisesta yhtiökokouksesta. Jatkokokoukseen on myös toimitettava eri kutsu, jos se pidetään yli neljän viikon kuluttua yhtiökokouksesta. Kutsu voidaan aina toimittaa viimeistään neljä viikkoa ennen yhtiökokousta.

Ellei etäyhteyksin osallistuville ole järjestetty muuten äänestysmahdollisuutta eikä osakkeenomistajan enemmistön kantaa voida selvittää muuten puheenjohtajan toimesta, pidämme jatkokokousta asianmukaisena tapana selvittää osakkeenomistajien kanta päätettävään asiaan. Kun jatkokokouksen osallistumiseen oikeutettuja ovat ilmoittautumista edellyttävässä yhtiökokouksessa vain alun perin yhtiökokoukseen ilmoittautuneet, ei yhtiökokouksen voimasuhteisiin voida vaikuttaa esimerkiksi keräämällä valtakirjoja muilta osakkeenomistajilta.

Mikäli hallitus toteaisi, että osakkeenomistajat olisivat laajasti jättäneet ilmoittautumatta yhtiökokoukseen tai ilmoittaisivat, että eivät siihen osallistuisi epidemian vuoksi, olisi reilumpaa peruuttaa kokous ja järjestää se kokonaisuudessaan myöhempänä ajankohtana sen sijaan, että kokousasioita varauduttaisiin lykkäämään jatkokokoukseen, johon osallistumisoikeus on rajoitettu.

Pohdintaa yhtiökokoukseen osallistumisen vaihtoehdoista

Käytännössä etäyhteyden käyttäminen yhtiökokouksen pitämisen välineenä lienee suotavaa sellaisissa yhtiökokouksissa, joissa ei useimmiten äänestetä mistään kysymyksistä. Toisaalta pienemmissä yhtiöissä yhtiökokouksen pitäminen kokonaan puhelinkokouksena on toki myös tavanomaiseen tapaan mahdollista.

Arvo-osuusjärjestelmässä tapahtuva ilmoittautuminen ja ääniluetteloiden luominen lienee haastavaa, jollei kyseessä ole fyysinen kokous. Eräs vaihtoehto siis toki on sekin, että kokous järjestetään fyysisesti ja yhtiö kuitenkin kannustaisi valtakirjojen käyttöön ja huolellisuuteen sekä kunkin yksilön omaan vastuuseen, kun osakkeenomistaja harkitsee omaa osallistumistaan kokoukseen.

Osingonmaksun viivästyminen on myös eräs merkittävä seikka, joka on otettava huomioon. Tällä hetkellä myös taloudellinen tilanne on sellainen, josta ollaan huolissaan, ja syystäkin. Mikäli siis osingonmaksun toteuttamistakin olisi syytä harkita, tullee tämäkin seikka ottaa huomioon yhtiökokouksen pitämisen vaihtoehtoja harkitessa.

Eräille asiakkaille olemme myös esittäneet kokouksen peruuttamista ja korvaamista tässä vaiheessa virtuaalisella informaatiotilaisuudella. On yhtiöitä, joissa ei ole tiedossa osingonjakoa ja osakkaita kiinnostaa ehkä eniten vain yhtiön liiketoiminnan kehitys. Tarpeellisen informaation antaminen voi hyvin olla tapa osoittaa hyvää harkintaa.  

Toisaalta listayhtiöiden neuvottelukunta esimerkiksi toteaa, että pääomamarkkinoiden luotettava ja asianmukainen toiminta on tärkeää tilanteessa, jossa kansantalouteen kohdistuu merkittäviä riskejä taloudellisen toimeliaisuuden heikentyessä nopeasti. Tästä syystä neuvottelukunta on esittänyt pikaisia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä ja mahdollisia muutoksia siten, että meneillään olevat kriisin kaltaiset tilanteet tunnistettaisiin lainsäädännössä ja otettaisiin huomioon se, että yhtiökokouksen järjestäminen osakeyhtiölain asettamassa määräajassa voi tällaisissa tilanteissa estyä. Neuvottelukunta toteaa, että tällaiset muutokset olisi syytä saattaa voimaan kiireellisinä. Kuten edellä on todettu, voidaan, ainakin muissa kuin listayhtiöissä, ehkä löytää toimintamalleja, joihin nykyisetkin normit taipuvat.

Päivitetty 30.3: Oikeusministeriö on muistuttanut, että nykyiset rajoitustoimet ovat voimassa ainoastaan 13.4. asti. Mikäli rajoituksia jatketaan, on oikeusministeriö todennut tekevänsä lakiehdotukset yhtiökokousten järjestämisestä poikkeustilanteessa. Voi siis olla, että nykymuotoisesta kuuden kuukauden määräajasta voisi tulevaisuudessa tietyissä tilanteissa olla mahdollista poiketa.


19.3.2020 - Iiro Hollmén -

Olisiko yrityssaneerauksesta apua koronan aiheuttamaan maksukyvyttömyyden uhkaan?

Koronaviruksen vaikutukset talouteen ovat voimakkaat ja osalla yrityksistä kassavirta on jo nyt kuihtunut huolestuttavasti. Maksukyky voi olla nopeasti kovilla, kun kuluja ei saa karsittua samaan tahtiin sisään tulevan rahavirran ehtymisen kanssa.

Yrityssaneeraus on tarkoitettu parantamaan taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden, mutta elinkelpoisten yritysten edellytyksiä selviytyä taloudellisista vaikeuksistaan. Saneerauksella pyritään välttämään tarpeettomia konkursseja. Koronaviruksen aiheuttamissa ongelmissa yrityssaneerausmenettely voi olla harkitsemisen arvoinen vaihtoehto, jos yhteiskunnan mahdolliset tukitoimet eivät osoittaudu riittäviksi. Olen listannut alle joitakin näkökulmia, joita on hyvä ottaa huomioon yrityssaneerausta harkittaessa.

1 Reagoi ja tee päätös ajoissa

Tarpeettomien konkurssien välttäminen edellyttää, että maksuvaikeuksiin joutunut yritys hakeutuu saneerausmenettelyyn mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Saneerauslainsäädännön ensisijainen tavoite onkin alun perin ollut se, että yrityssaneeraus yleensä aloitettaisiin silloin, kun yritys ei vielä ole maksukyvytön, mutta sitä uhkaa maksukyvyttömyys. Saneeraushakemuksia tehdään kuitenkin usein vasta sen jälkeen, kun yritystä koskeva konkurssihakemus on tullut vireille. Tällöin on myös tavallista, että saneeraushakemusta vastustetaan ja asia muuttuu riitaiseksi. Talousvaikeuksien tunnistaminen tapahtuu valitettavan usein varsin myöhään tai niitä ei haluta myöntää todeksi. Usein myös yrityssaneerauksissa käytettävissä oleva keinovalikoima supistuu liiaksi, jos yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumista on lykätty liian pitkään.

2 Mitä apua yrityssaneerauksesta on kassakriisissä?

Yrityssaneeraus ei tietenkään tuo asiakkaita koronan tyhjentämään ravintolaan tai nopeuta viivästyneiden toimitusten valmistus- ja laskutusprosessia. Eli uutta kassavirtaa ei yrityssaneerausmenettelyn aloittamisen kautta saada. Mutta yrityssaneerausmenettelyn myötä saneerausvelat (eli ennen yrityssaneeraushakemuksen jättämistä syntyneet velat) tulevat maksukiellon piiriin, eli yrityksen ei tarvitse eikä se saa maksaa näitä saneerausvelkojaan yrityssaneerausmenettelyn aikana. Tällä on maksuvalmiutta kohentava vaikutus, kun sisään tulevan kassavirran saa menettelyaikana keskittää uusien velvoitteiden hoitamiseen. Jos aiemmin kertyneet velat ovat yksi maksuvaikeuksien syistä, voi yrityssaneeraus näin ollen olla toimiva lääke koronan kriisiyttämää maksukykyä korjaamaan. Joissakin tilanteissa apua voi esimerkiksi olla myös mahdollisuudesta irtisanoa vuokrasopimus, jossa velallinen on vuokralleottajana, päättymään kahden kuukauden kuluttua irtisanomisesta sopimuksen kestoa tai irtisanomista koskevien ehtojen estämättä.

3 Yrityssaneerausmenettelyn kulku ja kesto

Yrityssaneerausmenettelyn aikana käräjäoikeuden määräämän selvittäjän johdolla selvitetään velallisyhtiön velka-, vara- ja vakuustilanne sekä kartoitetaan mahdolliset toiminnalliset saneeraustoimenpiteet. Lisäksi menettelyaikana pyritään ennustamaan yrityksen toiminnan tulevaa kannattavuutta sekä maksukykyä jatkossa ja näiden tietojen perusteella määritellään toteuttamiskelpoisen maksuohjelman sisältö ja saneerausvelkoihin kohdistettavat saneeraustoimet (pääpiirteissään näissä on kyse yleensä maksuajan pidentämisestä, vakuusvelkojen korkotason uudelleen määrittelemisestä sekä vakuudettomien velkojen pääoman leikkaamisesta).

Yrityssaneerausmenettely kestää yleensä noin puoli vuotta, mutta prosessi voi tarpeen mukaan olla myös tätä pidempi tai nopeampi. Korona-kriisiin ajautuneelle yritykselle tämä rauhoitusaika voi tarjota erinomaisen hengähdystauon, jonka aikana voidaan keskittyä kriisin rauhoittamiseen ja toiminnan uudelleen organisointiin. Ja toivon mukaan koronan talousvaikutuksetkin alkavat jo tuon ajanjakson kuluessa helpottaa.

4 Keskustelu olennaisten velkojien kanssa  

Yrityssaneeraus on rankka ratkaisu, eikä siihen ole järkevää turvautua, jos kevyempiä keinoja velkojen järjestelyyn ja maksukyvyttömyyden ehkäisyyn on löydettävissä. Kokemukseni mukaan tosin ei näyttäisi siltä, että yrityssaneeraukseen oltaisiin hakeuduttu liian heppoisin perustein. Velallisyhtiön kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä keskeisiin rahoittajiin ja velkojiin ja keskustella tilanteesta. Jos vapaaehtoisia järjestelyjä ei ole löydettävissä, kannattaa velkojien kanssa keskustella myös yrityssaneerausvaihtoehdosta. Yrityssaneerauksella pyritään välttämään tarpeeton konkurssi, ja usein velallisen ja velkojien intressi on tältä osin yhteneväinen: yrityssaneerauksella tavoitellaan lopputulosta, joka on velkojillekin konkurssia parempi vaihtoehto. Tätä edellyttää jo yrityssaneerauslakikin.

Jos yrityssaneeraushakemus päätetään tehdä, kannattaa sille pyrkiä hankkimaan olennaisten velkojien puollot. Saneeraushakemuksen laatiminen on huomattavasti yksinkertaisempaa ja sen käsittelyvaihe käräjäoikeudessa lyhenee merkittävästi, mikäli hakemusta puoltaa vähintään kaksi sellaista velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat vähintään viidennestä saneerausveloista.

5 Hanki riittävä ymmärrys yrityssaneerauksen vaikutuksista

Yrityssaneerausten selvittäjänä toimiessa törmää aina välillä tilanteisiin, joissa yrityssaneeraukseen on hakeuduttu puutteellisin tai väärin lähtötiedoin. Saneerausta harkitessa ja hakemusta laadittaessa kannattaa kartoittaa jo yleisellä tasolla esimerkiksi se, millaisia saneeraustoimia omassa yrityssaneerauksessa olisi mahdollisesti tehtävissä, millaisia vaikutuksia saneeraustoimilla olisi yrittäjän henkilökohtaisiin vastuisiin tai miltä toteuttamiskelpoisen saneerausohjelman saavuttaminen näyttää velkojakunnan rakenne huomioiden. Yrityssaneerauksia ammatikseen hoitavat asianajajat kykenevät hahmottamaan nopeasti näitä seikkoja ja saneerauksen mielekkyydestä kannattaakin keskustella eri näkökulmista, jotta osaa tehdä harkitun päätöksen merkittävässä asiassa.


17.3.2020 - Krista Siro -

Tarkista muistilistan avulla onko koronavirus sopimusvelvoitteista vapauttava force majeure -tapahtuma?

Koronaviruksen vuoksi vakavaraisetkin yritykset voivat joutua vaikeuksiin, kun työntekijät eivät karanteenin takia pääse töihin ja asiakkaiden kadotessa kassavirta tyrehtyy. Kaikki yrityksen kulut tulee koronaviruksen riehuessakin maksaa. Jo nyt viruksen vaikutukset ovat iskeneet pahasti matkailualalle, tapahtumiin, lento- ja laivayhtiöihin sekä muihin palveluihin. Taloudessa on tapahtunut sellaisia muutoksia, joita edes huippuekonomistit eivät ole osanneet ennustaa vielä muutamia kuukausia sitten. Muutosten johdosta yrityksille on syntynyt vaikeuksia täyttää sopimuksensa.

Sopimukset on pidettävä. Se on pääsääntö. Muutos olosuhteissa ei sellaisenaan oikeuta purkamaan sopimusta tai jättämään sopimusvelvoitteita täyttämättä. Vain silloin, kun käsillä on ylivoimainen este, voi sopimusvelvoitteista ainakin määräajaksi vapautua. Se, mikä katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, ratkaistaan 1) sovellettavan lain/yleisten oppien tai 2) sopimukseen sisällytetyn force majeure -ehdon mukaan.

1)      Sopimuksessa ei ole force majeure -ehtoa

Osapuoli voi vedota force majeure -tilanteeseen, vaikka sopimuksessa ei olisikaan sitä koskevaa ehtoa. Tällöin esimerkiksi irtaimen kaupan liikesopimuksiin sovelletaan Suomen kauppalakia. Lain 23 §:n mukaan sopimusta ei tarvitse täyttää, jos on olemassa este, jota ei voi voittaa. Kauppalaki on siinä mielessä erikoisesti muotoiltu, että vaikka esteen kohdatessa ei sopimusta tarvitsekaan täyttää, ratkaistaan ylivoimaiseen esteeseen vetoavan tahon vahingonkorvausvelvollisuus eri pykälän mukaisesti. Kauppalain mukaan vahingonkorvausvelvollisuus on käsillä, mikäli ylivoimaiseen esteeseen vetoava ei osoita seuraavien kriteerien täyttyvän yhtäaikaisesti: 1) on olemassa ylivoimainen este, 2) este on vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, 3) estettä ei ole voitu kohtuudella ottaa huomioon kaupantekohetkellä ja 4) esteen seurauksia ei ole voitu kohtuudella välttää eikä voittaa. Kauppalain mukainen vahingonkorvausvelvollisuus koskee ainoastaan välittömiä vahinkoja.

Hallituksen esityksessä kauppalaiksi on lueteltu tapahtumia, jotka voivat muodostaa ylivoimaisen esteen. Tällaisia ovat esimerkiksi yleisen liikenteen tai energian keskeytys.

2)      Force majeure -sopimusehto

Usein kaupallisissa sopimuksissa on force majeure -ehto, jossa on määritelty menettelytavat, joita tulee noudattaa, jotta ehtoon voidaan vedota pätevästi. Vaikka sopimuksessasi olisi force majeure -ehto, se ei automaattisesti tarkoita sitä, että minkä tahansa esteen sattuessa siihen voidaan vedota.

Force majeure -ehto laaditaan yleensä koskemaan vain tiettyjä ylivoimaisiksi esteiksi luokiteltavia tilanteita. Tavanomaisesti sopimusehdossa on lueteltu esimerkinomaisesti ne tilanteet, joiden sopijapuolet ovat katsoneet olevan päteviä ylivoimaisia esteitä. On epätodennäköistä, että virustaudit on nimenomaisesti sisällytetty listaan. Kun koronaviruksen eteneminen johtaa viranomaismääräyksiin, voi ylivoimainen este jo olla käsillä. Viimekädessä sopimuslausekkeen tapauskohtaisella tulkinnalla ratkaistaan, soveltuuko lauseke COVID-19:n aikaansaamaan esteeseen.


 

Muistilista:

 • Tarkista onko sopimuksessasi force majeure -ehto
  • se voi olla sisällytettynä myös yleisiin sopimusehtoihin
  • Mieti onko käsillä ylivoimainen este?
   • voiko sopimuksen täyttää vaihtoehtoisella, vaikkakin kalliimmalla, tavalla? Jos voi, ei käsillä ole ylivoimainen este
   • sopijakumppani voi myös yrittää väärinkäyttää force majeure -ehtoa
   • tarkista onko sopimuksen listaus ylivoimaisista esteistä tyhjentävä- vai esimerkkilista
   • Force majeure -ehto voi oikeuttaa toisen sopijapuolen irtisanomaan tai purkamaan sopimuksen, kun tilanne on jatkunut määrätyn ajan. Mieti, haluatko kuitenkin jatkaa liikesuhdetta?
   • Näyttövelvollisuus on ylivoimaiseen esteeseen vetoavalla à dokumentoi huolellisesti
   • Ilmoita esteestä toiselle sopijapuolelle mahdollisimman nopeasti
    • vetoa esteeseen ja yksilöi sen vaikutukset
    • tarkista force majeure -ehdosta menettelytavat, kuten määräajat ja oikeat yhteyshenkilöt
    • Minimoi sopimuskumppanille syntyvät vahingot
    • Kansainvälisessä kaupassa huomioi, että oppi ylivoimaisesta esteestä vaihtelee oikeuskulttuurien välillä
    • Muista, että force majeure -ehtoon vetoamisen ohella tai sijasta on käytettävissä muitakin oikeussuojakeinoja
     • Hardship/liikavaikeus-ehdot
     • Uudelleenneuvotteluvelvollisuusehdot
     • Sopimuksen sovittelu

 

Koronavirus voi vaikuttaa useisiin toimijoihin kansainvälisesti. Neuvotteleminen on aina paras ratkaisu löytää kaikkien sopijapuolien kannalta paras ratkaisu.  Kaikki olemme saman viruksen aikaansaamien ongelmien keskellä.


13.3.2020 - Juhani Ekuri, Johanna Karvinen, Mirja Ropo, Milla Forsman -

COVID-19 viruksen aiheuttama työn väheneminen – millainen on työnantajan palkanmaksuvelvoite?

Koronavirus vaikuttaisi johtavan useiden yritysten kohdalla töiden vähenemiseen siten, ettei kaikille työntekijöille riitä työtä. Kerromme tässä blogikirjoituksessa, millainen palkanmaksuvelvollisuus työnantajalla tässä uudessa tilanteessa on.  

Palkanmaksuvelvollisuus poikkeusoloissa

Työsopimuslain 2:12 mukaan jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä. Säännöksen kuvaama tilanne edellyttää erityistä poikkeuksellisuutta ja yllätyksellisyyttä. Käytännössä säännöksellä on tarkoitettu tulipalon tai luonnonmullistuksen – esimerkiksi tulvan – aiheuttamaa yhtäkkistä absoluuttista estettä työn tekemiselle. Vaikka koronavirusepidemia on edennyt nopeasti, kysymys ei näkemyksemme mukaan (ainakaan yleisesti ottaen) kuitenkaan ole sellaisesta yllätyksellisestä esteestä, joka yksiselitteisesti estäisi työnteon ja antaisi siten työnantajalle mahdollisuuden vedota mainittuun lainkohtaan.  

Työmarkkinajärjestöt ovat 18.3.2020 päässeet yhteisymmärrykseen ns. koronakriisipaketin sisällöstä. Kyseessä on maan hallitukselle annettu ehdotus niistä työlainsäädännön muutoksista, joilla pyritään helpottamaan yritysten tilannetta koronakriisissä erityisesti keventämällä yritysten maksurasitusta.

Työmarkkinajärjestöt ovat edellä mainitussa ehdotuksessaan täsmentäneet palkanmaksuvelvollisuutta poikkeusoloissa. Ehdotuksen mukaan, jos työnteon estyminen johtuu viranomaisen tekemästä toiminnan keskeyttämistä koskevasta päätöksestä, palkanmaksuvelvollisuutta ei ole työnteon keskeytymisen ajalta. Tällöin työntekijän ansionmenetys korvataan valtion varoista enintään 14 päivän ajalta. Lisäksi tilanteissa, joissa viranomaisen muun päätöksen takia työnteko estyy tai alle 12-vuotiaan lapsen koulu tai päiväkoti on suljettu tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi, korvataan työntekijän ansionmenetys esteen ajalta täysimääräisesti valtion varoista.

Työnantajan lomautusoikeus

Perinteinen keino keskeyttää väliaikaisesti työntekijän työntekovelvoite ja vastaavasti työnantajan palkanmaksuvelvoite on sopia lomautuksesta tai käydä YT-neuvottelut, jonka jälkeen työnantaja voi yksipuolisesti lomauttaa työntekijän. Näin ollen, mikäli työ on vähentynyt tai on odotettavissa, että se vähentyy, on syytä käynnistää YT-menettely henkilöstön lomauttamiseksi, mikäli työntekijöitä on yli 20. Mikäli työntekijöitä on alle 20, ei YT-neuvotteluja tarvitse käydä, vaan työsopimuslain tarkoittama ennakkoselvitys ja työntekijän kuuleminen riittävät.

YT-lain mukainen kutsuaika on 5 päivää ja neuvotteluaika tilanteesta riippuen 14 päivää tai kuusi viikkoa. Lisäksi on huomattava, että lomautusilmoitusaika yhteistoimintaneuvottelujen päätyttyä on lain mukaan 14 päivää. Lyhyimmilläänkin lain mukainen prosessi kestää siten yli kuukauden, elleivät osapuolet pääse sopimukseen lyhyemmistä neuvottelu- tai ilmoitusajoista. YT-menettelyn pitkistä ilmoitus- ja neuvotteluajoista johtuen onkin suositeltavaa, että neuvotteluun lähdetään jo ennen kuin tilanne on ehtinyt kovin pitkälle.

Työmarkkinajärjestöjen ehdotuksessa vähimmäisneuvotteluaikoja lomautustilanteessa lyhennetään. Toteutuessaan lomautuksia koskevan vähimmäisneuvotteluaika olisi viisi päivää kaikissa tilanteissa. Myös lomautusilmoitusaika lyhenisi viiteen päivään. Lisäksi lomautusoikeus laajennettaisiin koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Lomautustilanteessa työntekijällä olisi oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta. Oikeusministeri on 20.3.2020 pidetyssä tiedotustilaisuudessa ilmoittanut, että hallitus tulee toteuttamaan neuvotteluaikoja ja lomautusta koskevien vähimmäismääräaikojen muutokset ehdotuksen mukaisesti.

YT-lakiin sisältyy jo tälläkin hetkellä poikkeuspykälä, joka mahdollistaa lomautusten toimeenpanemisen ilman YT-neuvottelujen käymistä. Kyseessä on poikkeustilanteita varten laadittua pykälä, jonka soveltumisesta vallitsevaan tilanteeseen on ollut epävarmuutta. Työmarkkinajärjestöt esittävät hallitukselle, että yritysten mahdollisuutta lomauttaa ennen YT-neuvottelujen päättymistä täsmennetään. Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että koronaviruksesta aiheutuva yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysynnän äkillinen ja voimakas heikkeneminen, jonka seurauksena yritykselle syntyy tarve lomauttaa merkittävä osa yrityksen työntekijöistä, muodostaa YT-laissa säädetyn poikkeustilanteen. Arvio on kuitenkin tehtävä aina tapauskohtaisesti. Kun perusteita poiketa YT-velvoitteista ei enää ole, työnantajan on viivytyksettä käynnistettävä YT-neuvottelut.

Lisäksi on muistettava TSL 5:2§ mukaisesti työnantaja ja työntekijä saavat työsuhteen kestäessä sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi. Eli tarvittaessa sopimalla kunkin työntekijän kanssa on mahdollista sopia lomautuksista erikseen. Tämä ei vaikuta työntekijöiden työvoimapoliittisiin etuuksiin.

Mikäli työnantaja arvioi tilanteen johtavan siihen, että työ vähenee, on siihen syytä varautua aloittamalla YT-neuvottelut lomauttamisten mahdollistamiseksi. Kun yhteistoimintaneuvottelut on käyty, voi työnantaja toimeenpanna lomauksia niin kauan, kun peruste pysyy samana.

Sairaus ja karanteeni?

Mikäli työntekijä sairastuu, työnantajan on luonnollisesti maksettava sairausajan palkka työehtosopimuksen mukaisesti. Mikäli tartuntatautilääkäri määrää työntekijän karanteeniin, Kela maksaa tartuntatautipäivärahaa. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla on oikeus tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin ja huoltaja ei siksi voi tehdä työtä. Myös lapsen osalta karanteenin tulee olla lääkärin määräämä. Näin ollen esimerkiksi pelkkä koulun antama määräys karanteenista ei oikeuta Kelan päivärahaan.


10.3.2020 - Mikko Jalkanen -

Synteettisen pehmeä kannustinjärjestelmä

Kun keskustelin muutama vuosi sitten pohjoisamerikkalaisten lakimieskollegojeni kanssa erilaisista keinoista sitouttaa osaavia asiantuntijoita työnantajayhtiöön, sain hämmästyä siitä, että heidän tarjoamansa keinovalikoima oli puhtaasti taloudellinen. Olin seminaarissa, jossa käsiteltiin toki vain lakialan yrityksiä, mutta silti työntekijöiden sitouttaminen nähtiin yksiomaan taloudellisin keinoin toteutettavana asiana. Keskusteluryhmäni ainoana eurooppalaisena asianajajana olin myös ainoa, joka otti esille etätyömahdollisuudet, vanhempainvapaat, kohtuulliset ja joustavat työajat, mahdollisuudet erilaisiin työvaihtoihin jne. Paikallisille lakimiehille nämä asiat kuitenkin näyttäytyivät mystisinä keinoina ja sain osakseni hienoista epäilyä kun kerroin, että meilläpäin lahjakas nuori saattaa jopa tietoisesti työllistää itsensä sellaiseen taloon, joka tarjoaa muutakin kuin pelkkää riihikuivaa.

Vaikka pehmeisiin arvoihin perustuvat kannustimet ovatkin jossain vielä hieman vieraita, kasvaa niiden merkitys hiljalleen. On eräs taloudellinen kannustinmalli, josta voitaisiin luovasti ajatellen muodostaa taloudelliset sekä pehmeät kannustimet yhdistävä hybridiratkaisu. Kyse on synteettisistä optioista (phantom options), joita käytetään kannustimena osakeantien ja optioiden ohella. Nimi sinänsä on hieman harhaanjohtava, koska oikeastaan kyse ei ole lainkaan optioista vaan bonuksesta.

Synteettisellä optiolla tarkoitetaan järjestelyä, jonka perusteella työntekijä saa oikeuden työnantajayhtiön osakekurssin kehityksen mukaan määräytyvään rahasuoritukseen. Työntekijälle annetaan tällainen (optio-)oikeus, jonka perusteella hän ei ole kuitenkaan oikeutettu merkitsemään työnantajayhtiön osakkeita, vaan hän saa rahasuorituksena summan, joka vastaa jollakin aikavälillä toteutunutta osakkeen arvon kasvua. Kun kyse ei ole pörssiyhtiöstä eikä yhtiön osakkeen arvo ole jatkuvasti tiedossa, määritetään osakkeen arvon laukaisevaksi tekijäksi vaikkapa merkittävä sijoitus tai osakkeiden tai liiketoiminnan kokonaismyynti. Lopullinen sijoituksen tai osakemyynnin hinta määrittää sen, mikä on synteettisen option rahabonuksen arvo. Työntekijä ei voi myöskään lunastaa ”optiotaan” halutessaan, vaan vasta sovitun tavoitteen täyttyessä. Termiä optio käytetään siksi, että lopullinen palkkion määrä on sidottu tavalla tai toisella osakkeen arvon muutokseen. Järjestely on puolestaan synteettinen, koska kyse ei nimestä huolimatta ole osakkeenomistukseen johtavasta toimesta.

Voisiko synteettiseen optioon yhdistää muitakin kuin taloudellisia etuja? Teknisesti kyllä, sillä synteettinen optio on rahasuoritus ja siten veronalaista ansiotuloa ja työnantajalta saatua palkkaa. Siitä on myös toimitettava ennakonpidätys normaalisti. Synteettisen option määräytymisen tulee olla sidoksissa työnantajan osakkeen arvon muutokseen, joten siten sen määrän perusta on vahvasti taloudellinen. Mikään ei kuitenkaan taida estää sitä, että synteettisen option lauetessa työnantaja haluaisi vaikkapa palkita ahkerasti etätöitä tehneen työntekijän jollain erillisellä kertoimella, joka nostaa osakkeen arvoon perustuvan rahasuorituksen määrää. Toteutus voisi tapahtua esimerkiksi niin, että osakkeen arvon nousun johdosta työntekijälle maksettavaa summaa sovitaan synteettisiä optioita määritettäessä korotettavaksi jollain kertoimella, jos työntekijä on noudattanut jotakin työnantajalle arvokasta toimintatapaa. Loppujen lopuksi ongelmaksi taitaa kuitenkin muodostua se, miten tällaiset pehmeät arvot määritettäisiin ja jyvitettäisiin oikeudenmukaisesti osaksi kannustintarkoituksessa laadittavaa, synteettisiin optioihin perustuvaa järjestelyä. Kannustinjärjestelmä kun ei saisi johtaa siihen, että työntekijät eivät uskaltaisi käyttää heille suotuja muita työsuhde-etuja.

Pehmeiden arvojen linkittäminen kannustinjärjestelmiin on miellyttävä ajatus, mutta käytännössä vaikeasti toteutettava. Synteettinen optio on kuitenkin täysin kelvollinen tapa sitouttaa henkilöstöä suhteellisen yksinkertaisesti ja ilman osakeomistuksen antamista. Kun synteettinen optio tehdään oikein, on menettelyssä myös mahdollisuus säästää tiettyjen, yleensä pakollisten, sivukulujen maksuvelvollisuudessa. Se ei myöskään tule edunsaajalle verotettavaksi tuloksi ennen sen konkretisoitumista rahanarvoiseksi eduksi, jolloin se tarjoaa työntekijälle monilta osin perinteisiä osake- tai optiojärjestelyitä joustavamman ja helpommin rahoitettavan tavan osallistua arvonnousuun.


3.3.2020 - Larissa Päivärinta -

Istanbulin sopimuksen merkitys rangaistuksen mittaamiselle

STM julkaisi 21.1.2020 selvityksen 2019:55, jonka mukaan noin 130 000 suomalaista kokee lähisuhdeväkivaltaa vuosittain. Suomi allekirjoitti naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä koskevan Istanbulin sopimuksen 11.5.2011. Istanbulin sopimus on ensimmäinen eurooppalainen naisia koskeva ihmisoikeussopimus. EU-maiden lisäksi myös EU on liittynyt yleissopimukseen. Sopimus saatettiin Suomessa lakina voimaan elokuussa 2015. Vaikka sopimus painottaa ennaltaehkäisyä, on sillä merkitystä myös rikosvastuun kannalta.

Korkein oikeus antoi 2.3.2020 mielenkiintoisen ratkaisun KKO 2020:20 mm. törkeää pahoinpitelyä koskevassa asiassa. Sekä käräjäoikeus että hovioikeus olivat lukeneet henkilön syyksi mm. entiseen puolisoon kohdistuneen törkeän pahoinpitelyn. Korkeimmassa oikeudessa kysymys oli rangaistuksen mittaamisesta.

Perusteluissaan korkein oikeus totesi, että rangaistus on mitattava siten, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin ja rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen. Rikoslaissa ei kuitenkaan ole säännöstä, jonka mukaan rangaistusta tulisi koventaa sillä perusteella, että se kohdistuu tekijän entiseen tai nykyiseen puolisoon tai muuhun perheenjäseneen.

Korkein oikeus huomioi, että Istanbulin sopimus edellyttää, että sopimuksen sopijapuolet varmistavat, että kansallisen lain säännösten mukaisesti voidaan rangaistusta määrättäessä raskauttavana seikkana ottaa huomioon rikoksen kohdistuminen entiseen tai nykyiseen puolisoon tai muuhun perheenjäseneen. Hallituksen esityksessä, jolla sopimus saatettiin Suomessa kansallisesti voimaan, arvioitiin, että tuomareilla on mahdollisuus ottaa tällaiset seikat huomioon rangaistusta määrätessään ilman erityistä koventamisperustetta.

Vielä korkein oikeus totesi, että rangaistuksen on kuitenkin perustuttava lakiin. Lähtökohtaisesti siis kansainväliset yleissopimukset eivät ole suoraan sovellettavissa vastaajan vahingoksi ilman kansallisia lainsäädäntötoimia. Istanbulin sopimus on saatettu kansallisesti voimaan lakina, mutta sitä ei voida soveltaa rangaistuksen mittaamissäännöksenä.

Edellä mainitut huomioon ottaen korkein oikeus totesi, että teon luonne lähisuhdeväkivaltana on huomioon otettava seikka, kun arvioidaan teon moitittavuutta. Korkeimman oikeuden ratkaisukäytännössä onkin katsottu, että sellaisissa lähisuhdeväkivaltatapauksissa, joissa uhri tarvitsee erityistä suojelua, siksi että tekijä ja uhri eivät ole tasavertaisessa asemassa, voi teon vahingollisuus ja vaarallisuus sekä tekijän syyllisyyden aste puoltaa ankarampaa rangaistusta.

Tapauskohtaisesti tuleekin arvioitavaksi lähisuhdeväkivallan vaikutus rangaistuksen mittaamiseen. Esimerkiksi Itä-Suomen hovioikeuden 14.2.2020 antamassa ratkaisussa 20/106340 hovioikeus arvioi, ettei rangaistusta tullut määrätä ankarampana Istanbulin sopimuksen perusteella sen vuoksi, että teko kohdistui avopuolisoon, sillä kysymyksessä olevaa yksittäistä tekoa ei ollut tehty sopimuksessa tarkoitetulla tavalla asetta käyttämällä tai aseella uhkaamalla ja koska asianomistaja ei ollut ollut puolustuskyvytön, eikä väkivalta ollut ollut erityisen voimakasta.

Mikään automaatio ei siis ole, että lähisuhdeväkivalta arvioitaisiin tuomioistuimessa yleistä rangaistuskäytäntöä ankarammin, vaan rangaistuksen mittaaminen on aina tehtävä tapauskohtaisen arvioinnin perusteella.


25.2.2020 - Laura Jaatinen -

CIPP -sertifikaatti tietosuojan ammattilaisille

Suoritin CIPP/E -sertifikaattikokeen onnistuneesti tammikuussa, josta syystä käyntikorttiini ilmaantui uusi titteli ”CIPP/E”. Mitä tällä tittelillä tai lyhenteellä sitten tarkoitetaan?

CIPP -sertifikaatti on kansainvälisen tietosuoja-ammattilaisten järjestön IAPP:n (International Association of Privacy Professionals) myöntämä sertifikaatti, joka edellyttää asiantuntijalta tietämystä ja osaamista sekä tietosuojalainsäädännöstä että sen soveltamisesta. CIPP -sertifikaattikokeessa asiantuntijaa testataan erilaisilla asiakokonaisuuksilla ja käytännön soveltamista vaativilla tehtävillä. Lisäksi asiantuntijalta vaaditaan kokeessa osaamista mm. Euroopan unionin eri toimielimistä sekä EU:n historiasta. Lyhennys ”CIPP” tulee sanoista Certified Information Privacy Professional.

CIPP/E -sertifikaatti on nimenomaan eurooppalaiseen tietosuojaan keskittyvä sertifikaatti (E tulee sanasta Europe) ja ennen kaikkea sertifikaatti osoittaa tietämystä ja asiantuntijuutta Euroopan tietosuoja-asetuksesta eli GDPR:stä, mutta toki myös muista EU:ssa sovellettavista tietosuojasäännöksistä.

GDPR:n kanssa työskentely on ajoittain haastavaa ja monimutkaista. Vaikka GDPR on kirjoitettu hyvin yleiseen muotoon, ovat onneksi eri jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaiset tehneet jo tulkintojaan asetuksesta ja sen soveltamisesta. Myös Euroopan tietosuojaneuvosto (EDPB), joka vastaa tietosuojasääntöjen yhdenmukaisesta soveltamisesta EU:ssa, antoi muun muassa kesällä 2019 ohjeen), jossa selvennetään tietosuoja-asetuksen sovellettavuutta videovalvonnassa.

Toki yleismuotoon kirjoitetulla asetuksella on pyrittykin siihen, että alati muuttuvassa teknologian maailmassa asetus ei heti jäisi teknologian jalkoihin. Kuka olisi vuosia sitten uskonut, että esimerkiksi autot tai jääkaapit alkavat keräämään henkilötietoja. Emme edes tiedä, mitä kaikkea uutta teknologiaa tulevaisuus tuo tullessaan, josta syystä yleismuotoon kirjoitettu asetus palvelee luultavimmin pitkänkin ajan. Työ GDPR:n parissa jatkuu siis päivä päivältä. Mikäli yrityksenne tarvitsee apua tietosuoja-asioiden kanssa, ottakaa rohkeasti yhteyttä!


21.2.2020 - Mikaela Norrbo -

Kuuden kuukauden sääntö sekä korona 

Mitään ei ole pakko tehdä, kuin kuolla ja maksaa veroja. Uskoisin lähes kaikkien suomalaisten tietävän tämän sanonnan. Tähän liittyen kerron seuraavaksi niin sanotusta kuuden kuukauden säännöstä, jolla Suomi on kuitenkin luopunut oikeudestaan verottaa suomalaista, joka tekee tilapäisesti töitä ulkomailla. Sen mukaan ulkomailla tehty työ on verovapaata Suomessa, jos tietyt tuloverolain ehdot täyttyvät. Täyttä verovapautta ei kuitenkaan säännösten mukaan ole silti tarkoitusta antaa tällekään tulolle, vaikka se saattaa siihen jossain tapauksessa johtaa.

Ensimmäinen verovapauden ehto liittyy verosopimuksiin. Jotta tulo olisi verovapaata Suomessa, on työskentelyvaltiolla oltava valtioiden välisen verosopimuksen mukaisesti ensisijainen oikeus verottaa kyseinen työtulo. Tähän ei kuitenkaan edellytetä tosiasiallista verotusta. Riittävää siis on, että verosopimuksessa on sovittu, että työskentelyvaltiolla on tämä ensisijainen verotusoikeus. Myös se, ettei verosopimusta ole ollenkaan, mahdollistaa edellytyksen täyttymisen.

Toinen ehto on, että ulkomailla oleskellaan juuri työnteon takia. Säännös ei siis ole käytettävissä, jos ulkomaille mennään puoleksi vuodeksi reppureissaamaan ja ohella tehdään muutama päivä töitä paikallisessa ravintolassa.

Kolmas ja viimeinen ehto koskee Suomessa vietettyjen päivien määrää. Sinä aikana, kun työskentely tapahtuu ulkomailla, on työntekijällä käytettävissään niin sanottuja Suomi-päiviä. Suomi-päivät tarkoittavat niitä päiviä, jotka työntekijä viettää Suomessa työskentelyjakson aikana. Näitä päiviä saa olla kuusi jokaista kuukautta kohti, kun työtä tehdään ulkomailla. Päiviä ei ole pakko käyttää joka kuukausi, vaan ne säilyvät niin kauan, kunnes ne käytetään oleskelemalla Suomessa työskentelyjakson aikana.

On kuitenkin hyvä huomata, että kuuden kuukauden sääntö koskee kuitenkin vain ulkomailla tehdystä työstä saatua palkkaa. Jos siis ulkomaillatyöskentelyn aikana saa esimerkiksi sosiaalietuuksia Suomesta, verotetaan nämä tavallisesti Suomessa. Säännös ei myöskään koske muun muassa Suomen valtiolta tai kunnilta saatua palkkaa. Poikkeukset soveltuvuuteen kannattaakin varmistaa aina tapauskohtaisesti.

Mutta miten koronavirus liittyy aiheeseen? Kuten arvata saattaa, kuuluu näihinkin säännöksiin vielä lisää poikkeuksia. Tällä kertaa poikkeus koskee Suomi-päivien määrää. Sallitusta Suomi-päivien määrästä on mahdollista poiketa, jos niiden ylittyminen johtuu pakottavasta, työntekijästä ja työnantajasta riippumattomasta, odottamattomasta syystä. Verohallinto on kannanotossaan ilmoittanut, että niin kauan kuin Ulkoministeriön matkustustiedotteen mukaisesti liikkumista Kiinassa Hubein alueella kehotetaan välttämään koronaviruksen takia, pidetään syytä pakottavana ja odottamattomana.

Jos siis työskentelypaikkakuntasi on tämän kiellon alueella, eikä töihin palaaminen ole matkustuskiellon vuoksi mahdollista, ei tämä estä kuuden kuukauden säännön soveltuvuutta. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää enemmän asiasta ja sen soveltuvuudesta tilanteeseesi!


11.2.2020 - Antti Saari -

Suorahankintaan siirtyminen kesken hankintalain mukaisen tarjouskilpailun

Kun hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön, sen tarkoituksena on toteuttaa hankintailmoituksessa kuvattu hankinta. Joskus voi kuitenkin käydä niin, ettei hankintayksikkö saa lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka soveltuvia osallistumishakemuksia tai tarjouksia. Tällöin hankintayksiköllä on tietyissä tilanteissa mahdollisuus siirtyä suorahankintaan kesken tarjouskilpailun.

Hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka soveltuvia osallistumishakemuksia tai tarjouksia. Lisäedellytyksenä on, että alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta. Suorahankintaan siirtyminen on sallittua niin kansallisen kynnysarvon kuin EU-kynnysarvon ylittävissä avoimessa ja rajoitetussa menettelyssä tehdyissä hankinnoissa.

Jos hankintayksikkö katsoo, että sen saamat tarjoukset ovat tarjouspyynnön vastaisia, sen tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, onko tarjouspyyntö ollut niin selvä, että väitetty tarjouspyynnön vastaisuus pystytään todentamaan. Jos tarjousten tarjouspyynnön vastaisuutta ei ole mahdollista arvioida, suorahankinnan edellytykset eivät täyty.

Suorahankinnassa hankintayksikkö neuvottelee valitsemiensa toimittajien kanssa hankintasopimuksen ehdoista julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta. Hankintayksiköllä on tässä tilanteessa suorahankintamenettelyyn siirryttäessä tavanomaista laajemmin harkintavaltaa sen suhteen, kenen kanssa hankintasopimus lopulta tehdään. Hankintayksikön valinnanmahdollisuuksia rajaavat kuitenkin jo julkaistu hankintailmoitus, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet ja kielto muuttaa tarjouspyynnön ehtoja olennaisesti.

Tarjouspyynnön ehtojen olennaista muuttamista on esimerkiksi, jos ehtojen muuttamisen seurauksena hankinta ulottuu merkittävässä määrin alkuperäisen hankintailmoituksen ulkopuolisiin tavaroihin tai palveluihin taikka jos hankintasopimus muodostuu muutoksen seurauksena taloudellisesti olennaisesti kannattavammaksi alkuperäiseen hankintailmoitukseen verrattuna.

Hankintayksikkö voi julkaista tehdystä suorahankinnasta suorahankintailmoituksen HILMA-ilmoituskanavassa, jotta suorahankinnasta mahdollisesti tehtävät valitukset voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Suorahankintailmoituksen tekemisen, odotus- ja valitusajan kulumisen jälkeen hankintayksikön tekemä suorahankintapäätös on lainvoimainen, jos siitä ei ole valitettu markkinaoikeuteen tai tehty hankintaoikaisuvaatimusta hankintayksikölle määräajassa.


7.2.2020 - Helena Kettunen -

Onko työntekijällä oikeutta käyttää ulkopuolista avustajaa yhteistoimintaneuvotteluissa?

Törmäsin mielenkiintoiseen kysymykseen yhteistoimintamenettelyä eli tuttavallisemmin yt-menettelyä koskien. Yritin selvittää, onko työntekijällä oikeutta käyttää yrityksen ulkopuolista avustajaa yt-neuvotteluissa silloin, kun työntekijälle ei ole valittu edustajaa tai kun työntekijät eivät yksittäistapauksessa sitä valitse. Tällainen edustaja on esimerkiksi luottamusmies, jota monissa työpaikoissa käytetäänkin. Käsittelen blogitekstissäni avustajan käyttöön liittyvää problematiikkaa.

Etsin asiasta tietoa yhteistoiminnasta yrityksissä annetusta laista eli yhteistoimintalaista ja sitä koskevasta hallituksen esityksestä, mutta tuloksetta. Kummassakaan ei ole mainittu avustajien kuten asianajajien käyttämistä. Yhteistoimintalain 8 §:ssä määritellään kattavasti henkilöstöryhmien edustajien käyttö ja valinta sekä otetaan kantaa tilanteeseen, jossa työntekijöillä ei ole edustajia.  Ulkopuolisten avustajan käyttöä laissa ei kuitenkaan maininta. Epäselvyys oikeustilasta syntyy, kun avustajien käyttöä ei ole sallittu, muttei toisaalta kiellettykään. Perehdyin asian tiimoilta myös oikeuskirjallisuuteen ja nettiartikkeleihin, mutta en löytänyt vastausta. Selvitystyön jälkeen soitin työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivalle yhteistoiminta-asiamiehelle ja tiedustelin vastausta häneltä.

Yhteistoiminta-asiamiehen kanta asiaan oli selvä. Hänen mukaansa työntekijä saa käyttää yrityksen ulkopuolista avustajaa vain silloin, kun työnantaja antaa tähän luvan. Hänen mukaansa kanta voidaan johtaa yhteistoimintalain 46 §:n 2 momentista, jonka mukaan yksittäisen työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista käsitellään työntekijän ja työnantajan välillä. Tällöin työntekijällä on oikeus vaatia, että häntä koskevasta asiasta on neuvoteltava hänen edustajansa ja työnantajan kesken. Edustajalla tarkoitetaan tässä työehtosopimuksen perusteella valittua luottamusmiestä, työsopimuslain tarkoittamaa luottamusvaltuutettua ja työsuojeluvaltuutettua, muttei ulkopuolista avustajaa. Samansuuntaisesti todetaan myös yhteistoimintalain 7 §:ssä, jonka mukaan yhteistoiminnan osapuolina ovat työnantaja ja yrityksen henkilöstö. Toiseksi yhteistoiminta-asiamies perusteli kantaansa yhteistoimintalain asiantuntija-apua koskevalla säännöksellä. Yhteistoimintalain 55 §:n mukaan vain työntekijöiden edustajilla on oikeus käyttää yt-neuvotteluissa asiantuntijoita. Asiantuntijoiden tulee olla yrityksen omaa henkilöstöä eikä oikeutta ulkopuolisen avustajan käyttöön ole edes henkilöstöryhmien edustajilla. Yhteistoiminta-asiamies viittasi vielä työsopimuslain 9 luvun 2 §:ään, jossa työntekijän oikeus käyttää avustajaa on nimenomaan kirjoitettu lakitekstiin. Säännös koskee työsopimuksen päättymistä koeajalla, työsopimuksen purkamista sekä irtisanomista henkilöstä johtuvasta syystä. Nämä edellä mainitut perusteet viittaavat siis siihen, ettei työntekijällä ole oikeutta käyttää avustajaa yt-neuvotteluissa ilman työnantajan nimenomaista suostumusta.

Edellä mainittua kantaa voidaan perustellusti kritisoida. Minkä vuoksi työntekijä saa käyttää avustajaa työsopimuslain mukaisissa työsuhteen päättymisen tilanteissa, muttei yt-neuvotteluiden aikana? Kyse on molemmissa tapauksissa työntekijän kannalta samasta asiasta, työsuhteen mahdollisesta päättymisestä. Mikäli työntekijälle ei ole edustajaa, työntekijä on yt-neuvotteluissa yksin. Hänellä ei välttämättä ole oikeudellista osaamista arvioida esimerkiksi omia oikeuksiaan. Tilanne työnantajan ja työntekijän välillä ei tällöin ole tasapuolinen ja avustajan käyttö tulisi varmasti kyseeseen monen työntekijän osalta.

Puhelinkeskustelumme jälkeen yhteistoiminta-asiamies kertoi minulle, että yhteistoimintalakia ollaan juuri uudistamassa. Hän oli kanssani samaa mieltä siitä, että avustajien käyttämiseen yt-neuvotteluissa pitäisi saada vastaus suoraan lakitekstistä. Laitoin hänen kehotuksestaan sähköpostia lainuudistustyöryhmälle ja ehdotin asian esille ottoa uuden lain valmistelussa. Toivottavasti uuteen lakiin tulee selvä linjaus siitä, onko työntekijällä oikeus ottaa yt-neuvotteluihin mukaan oma avustaja vai ei.


4.2.2020 - Timo Lankinen -

EU:n sähkömarkkinauudistus tukee Suomen energiamarkkinoita

EU:n vuoden 2019 toukokuussa hyväksymä sähkömarkkinauudistus on Suomen, Pohjoismaiden ja Baltian markkinoiden kannalta positiivinen muutos. Uudistus parantaa loppuasiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti markkinoille. Tämä niin sanottu energiapaketti voidaan toteuttaa hyödyntämällä aiempaa monipuolisempaa keinovalikoimaa asiakkaan oman sähkönhankinnan optimoimiseksi. Myös uusiutuvan sähköntuotantokapasiteetin tukemisen pelisääntöjä on selkeytetty. Tämän toivotaan kannustavan sähköntuottajia investoimaan uusiutuvaan energiaan aiempaa aktiivisemmin. Jatkossa uusiutuvan energian tuotantolaitoksille on luvassa etusija-asema tasemarkkinoilla määräytyvien ajojärjestysten suhteen.

EU:n sähkömarkkinauudistukseen liittyvät säädökset hyväksyttiin lopullisesti 22.5.2019. Uudistus on merkittävä sen takia, että niin sanottu puhtaan energian paketti luo pohjan EU:n vuoteen 2030 tähtäävien energia- ja ilmastotavoitteiden toimeenpanolle. Suomen kannalta uudistus tukee nykyisen hallituksen ilmastostrategiaa, jossa hiilivapaan yhteiskunnan eri toimintojen tavoitteet on tarkoitus toimeenpanna lähivuosien aikana. Merkittävänä tavoitteena voidaan pitää esimerkiksi hiilenkäytön kieltämistä sähkön ja lämmön tuotannossa 1.5.2029 jälkeen.

Vuonna 2019 annettu sähkömarkkinauudistus sisältää neljä säädöstä: 1) sähkömarkkinadirektiivi, 2) sähkömarkkina-asetus, 3) sähköalan riskeihin varautumisen asetus ja 4) energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastoa koskeva asetus eli ns. ACER-asetus. Näiden lisäksi Euroopan komissio vahvisti puhtaan energian paketin esitykset marraskuussa 2016. Paketti sisältää laajan energia-alan EU lainsäädäntökokonaisuuden sisältäen kahdeksan lainsäädäntöesitystä, joista osa on huomioitu nyt annetussa energiapaketissa.

Energiapaketin säädöksistä voidaan Pohjoismaiden ja Baltian yhteismarkkinoiden osalta merkittävimpänä pitää sähkömarkkina-asetusta (EU) 2019/943. Kyseinen säädös on suoraan voimassaolevaa lainsäädäntöä Suomessa. Se edellyttää niin viranomaisilta kuin myös kantaverkkoyhtiö Fingridiltä toimenpiteitä asetuksen toimeenpanemiseksi sen edellyttämässä laajuudessa. Viime vuosina esillä olleeseen sähköntoimituskapasiteetin riittävyyden varmistamiseen ja sen hinnoitteluun kiinnitetään asetuksessa erityistä huomiota. Voimassa olevia kapasiteettimekanismeja on tarkasteltava uudestaan huomioiden eri hinta-alueiden välillä hyödynnettävän kapasiteetin riittävyyden vaikutukset sähkön hinnan muodostumiseen eri alueilla.

Loppuasiakkaiden asema paranee

Sähkömarkkinauudistuksen keskeisenä tavoitteena on korostaa loppuasiakkaiden asemaa sähkömarkkinoiden aktiivisena osapuolena. Jatkossa asiakkaille tarjoutuu mahdollisuuksia osallistua sähkömarkkinoille hyödyntäen sähkönhankinnassaan ns. kulutusjoustoja. Näiden joustojen avulla asiakkaat voivat saavuttaa huomattavia säästöjä omassa sähkölaskussaan.

Lisäksi joustomekanismit tarjoavat uusille toimijoille mahdollisuuden tarjota tuotteitaan loppuasiakkaille. Uutena toimijana voidaan nostaa esille agregaattorit, jotka tarjoavat asiakkailleen tasesähkömarkkinoihin liittyviä agregointipalveluita toimien asiakkaan ja tasesähköjärjestelmää ylläpitävän kantaverkkoyhtiön välissä asiakkaan kulutusta optimoivien järjestelmien toteuttajana.

Myös asiakkaiden puolella toimivilla energiayhteisöillä voidaan olettaa olevan tulevaisuudessa paljon annettavaa loppuasiakkaille. Energiayhteisöjen kautta tapahtuvan sähkönhankinnan avulla loppuasiakkaat voivat saavuttaa volyymihyötyjä hankkimalla sähkönsä esimerkiksi suoraan sähköpörssistä ilman tukkuväliporrasta tai vaihtoehtoisesti suoraan tukkumarkkinoilta. Jää nähtäväksi miten aktiivisesti eri toimijat hyödyntävät tätä mahdollisuutta sähkömarkkinoilla jatkossa. Myös älyverkkojen toteuttaminen avaa asiakkaille uusia mahdollisuuksia oman kulutus- tai pientuotantopaikan sähköntoimitusten tehostamiselle kaikkia osapuolia parhaiten palvelevalla tavalla.

Viranomaistoimintoja tarkistetaan

Viranomaisten yhteistoiminta sähkömarkkinoilla mahdollisesti tapahtuvien häiriöiden osalta on vielä toistaiseksi ollut jossain määrin epäselvää. Kantaverkkoyhtiö Fingridin rooli Suomen sähköjärjestelmän ja kantaverkon ylläpitäjänä ei ole muodostanut yhtiölle viranomaisroolia. Myöskään jakeluverkonhaltijat eivät toimi viranomaisen roolissa. Toki molempia osapuolia sitoo häiriötilanteisiin varautumista koskevat velvoitteet, joskin niitä voidaan osittain pitää riittämättöminä. Sähkömarkkinoilla ilmenevien häiriöiden osalta onkin välttämätöntä vahvistaa eri viranomaisten keskinäistä yhteistyötä. Samalla eri viranomaisten keskinäisiä toimivaltasuhteita on tarkistettava, jotta muuttuneen maailman häiriötilanteisiin voidaan puuttua ennaltaehkäisevästi ja tehokkaasti.

Kokonaisuutena arvioiden vuoden 2019 sähkömarkkinauudistus avaa mahdollisuuksia kokonaan uudenlaisille sähkömarkkinoille Suomessa yhdessä Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa. Toimeenpanon onnistuminen edellyttää niin viranomaisilta kuin myös alan toimijoilta innovatiivista ja rohkeaa asennoitumista kaikkiin niihin mahdollisuuksiin, joita viime vuonna annettu energiapaketti lainsäädännöllisesti mahdollistaa. Sähkömarkkinauudistus on pantava toimeen vuoden 2020 loppuun mennessä. Vuoden 2020 alkukuukausien osalta on ilahduttavaa todeta, että työ sähkömarkkinoiden uudistamiseksi on jo käynnistynyt viranomaisten, sähköntuottajien ja asiakkaiden taholla.


28.1.2020 - Krista Siro -

Joka toimii johtajana, vastaa johtajana

Osakeyhtiölain (OYL) mukaan yhtiön johtoportaaseen kuuluu aina hallitus ja vallinnaisesti myös toimitusjohtaja ja hallintoneuvosto. OYL:n 22 luvun mukaan johtohenkilöllä on vahingonkorvausvastuu toiminnastaan johtotehtävässä. Koska OYL:ssa määrätään nimenomaisesti johtohenkilön vahingonkorvausvelvollisuudesta, on olennaista tietää, kuka on tällainen vastuuta kantava johtohenkilö?

Äkkiseltään voisi ajatella, että edellä esitetty kysymys on äärimmäisen helppo. Johtohenkilöitä ovat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja, joiden henkilöllisyys ilmenee yhtiön kaupparekisteriotteesta. Johtohenkilöitä eivät ole esimerkiksi osakkeenomistajat, yhtiön toimihenkilöt ja työntekijät. Tämä perusolettama tietysti onkin.

Hallituksen esityksessä OYL:ksi todetaan, että johtoon kuuluvana henkilönä pidetään sitä, joka tosiasiassa on valittu tehtävää hoitamaan. Asia ei siis aina ratkea pelkästään kaupparekisteri-ilmoitusta silmäilemällä.  

Yhtiössä johdon päätösvaltaa voi käyttää virallisen johdon ulkopuolinen muu henkilö, ”tosiasiallinen” johtohenkilö. Silloin kun henkilö toimii tosiasiallisesti yhtiön johtohenkilönä, hän myös vastaa tekemistään päätöksistä OYL:n mukaan toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen ominaisuudessa.

Tyyppitilanne, jossa riski tosiasiallisen johtohenkilön olemassaolosta voi ilmetä, on se, kun yhtiöllä ei ole lain mukaista hallitusta. Tällaisessa tilanteessa vastuuseen voivat joutua ne, jotka päättävät hallitukselle kuuluvista asioista. On tosin huomattava, että vaikka yhtiölle olisikin valittu hallitus, voi muu kuin hallituksen jäsen joutua vastuuseen, jos hän on tosiasiallisesti toiminut hallitustehtävissä. Tämä voi olla täysin tarkoituksellista. Joskus henkilö, jolla on luottotietomerkintä tai liiketoimintakielto, tosiasiallisesti käyttää johdon valtaa yhtiössä kaupparekisteriin merkittyjen henkilöiden sijasta tai ohessa. Tosiasiallisella johtajalla voi olla myös muita syitä vältellä virallisen johdon statusta.

Harmillista kyllä, mutta aina tosiasiallinen johtaja ei välttämättä edes itse tiedä astuneensa johtajan korokkeelle. Yhtiön työntekijä voi käyttää johdon päätösvaltaa esimerkiksi talousasioissa. Tästä on hyvä esimerkki korkeimman oikeuden ratkaisu KKO 2001:86. Tapauksessa henkilö, joka ei kuulunut muodollisesti yhtiön johtoon, oli käyttänyt yhtiössä tosiasiallista määräysvaltaa. Hänen katsottiin johtajana tulleen vastuuseen hallitukselle ja toimitusjohtajalle OYL:n mukaan kuuluvista velvollisuuksista, kuten kirjanpidon huolehtimisvelvollisuudesta. Henkilö tuomittiin rangaistukseen kirjanpitorikoksesta.

On tärkeää tunnistaa yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan vallan rajat. Johdon päätösvallan on pysyttävä johdolla, joka on tietoinen vastuustaan. Joskus on paikallaan istua alas asiantuntijan kanssa ja käydä läpi yhtiön johdon roolit ja vastuut, jotta väärät henkilöt eivät joudu vastuuseen johdolle kuuluvista päätöksistä.


24.1.2020 - Tarmo Lensu -

Voiko työnantaja velvoittaa työntekijän tekemään korvaava työtä? Esimerkkinä 4.1.2020 laadittu Teknologiateollisuus ry:n ja Teollisuusliitto ry:n työehtosopimus.

Korvaavalla työllä tarkoitetaan työtä, jota työntekijä voi tehdä ollessaan tapaturman tai sairauden vuoksi työkyvytön työsopimuksensa mukaisiin tai vakiintuneisiin työtehtäviinsä. Korvaavaa työtä tehdessään työntekijä työskentelee väliaikaisesti muissa kuin vakiintuneissa työtehtävissään tai saa koulutusta. Korvaavaa työtä voidaan käyttää esimerkiksi tilanteessa, jossa työntekijä on ollut pitkään sairauslomalla ja hänen työhön paluutaan pyritään helpottamaan. Korvaava työtä voidaan myös joissain tapauksissa velvoittaa tekemään, mikäli siitä on sovittu ja työntekijän terveydentila sen mahdollistaa.

Itse termiä ”korvaava työ” ei ole määritelty työlainsäädännössä, vaan se on vakiintunut käytännön työelämän kautta. Tästä konkreettisimpana esimerkkinä on se, että osaan työsopimuksista on otettu korvaavaa työtä koskevia määräyksiä. Korvaavasta työstä ei siis säädetä työsopimuslaissa, vaan työsopimuslain 2: 11 §:ssä säädetään ainoastaan työntekijän oikeudesta palkalliseen sairauslomaan. Työsopimuslain säännös sairausajan palkasta on luonteeltaan semidispositiivinen säädös, josta voidaan sopia TSL 13: 7 §:n nojalla toisin. Tämä tarkoittaa sitä, että korvaavaa työtä koskevia määräyksiä voidaan ottaa työehtosopimuksiin ja työmarkkinaosapuolilla on täysi vapaus sopia menettelystä, jossa sovitaan työntekijän tekevän korvaavaa työtä, silloin kun työntekijä ei ole sairauden tai taudin vuoksi työkyvytön.

Esimerkiksi uusimmassa teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa (voimassa 4.1.2020 alkaen) on kuvattu korvaavaa työtä seuraavasti:

Korvaava työ

Työntekijä ei aina ole sairauden tai tapaturman vuoksi täysin työkyvytön. Työntekijälle saattaa olla mahdollista osoittaa jotakin muuta kuin hänen vakituista työtään, ns. korvaavaa työtä. Tämän alakohdan määräyksiä ja ohjeistusta on sovellettava myös silloin kun alakohdan tarkoittamaa korvaavaa työtä kutsutaan toisella nimellä. Korvaavan työn pitää olla tarkoituksenmukaista ja mahdollisuuksien mukaan työntekijän normaaleja työtehtäviä vastaavaa työtä tai joskus myös työntekijälle soveltuvaa koulutusta.

Työntekijän työkyvyttömyyttä koskevassa lääkärintodistuksessa olisi suotavaa kuvata ne mahdolliset rajoitukset, jotka sairaus tai vamma työn tekemiselle aiheuttavat. Työnantajan päätöksen osoittaa työntekijälle korvaavaa työtä on perustuttava lääketieteellisesti perusteltuun kannanottoon.

Korvaavan työn teettämisen tulee perustua työpaikalla yhdessä käsiteltyihin menettelytapasääntöihin ja konsultaatioon työterveyslääkärin kanssa. Ennen korvaavan työn aloittamista varataan työntekijälle mahdollisuus keskusteluun työterveyslääkärin kanssa. Tarkempaa ohjeistusta korvaavasta työstä on liittojen kotisivuilla.

Edellä mainitun työehtosopimuksen mukaan korvaavan työn pitää olla tarkoituksenmukaista ja mahdollisuuksien mukaan työntekijän normaaleja työtehtäviä vastaavaa työtä. Korvaavalta työltä ei siis edellytetä, että työ olisi täysin työntekijän normaaliin työkuvaan kuuluvaa, vaan työantajan osoittamalta korvaavalta työltä edellytetään, että työ on ”mahdollisuuksien mukaan työntekijän normaaleja työtehtäviä vastaavaa työtä”.

Käytännössä siihen, onko työntekijällä velvollisuus tehdä korvaavaa työtä, vaikuttaa työehtosopimusten ohella yksittäisen työntekijän työsopimus. Työnantajalla on oikeus velvoittaa työtekijä tekemään vain työsopimuksen mukaista työtä, joka on vakiintumisen kautta määräytynyt tai josta on työsopimuksessa sovittu. Usein työsopimukset ovat kuitenkin ainakin jossain määrin avoimia, jolloin on vaikea tarkkaan määrittää, kuuluuko korvaavana työnä tehtävä työ työsopimuksen piiriin vai ei.

Niissä tilanteissa, joissa epäselvyyttä syntyy, työantajalla on tulkintaetuoikeus. Jos työnantaja katsoo korvaavan työn kuuluvan työsopimuksen piiriin, hän voi edellyttää työntekijän sitä tekevän. Tällöin työntekijän on, mikäli hän pitää käskyä perusteettomana, riitautettava käsky. Mikäli työntekijä ei työantajan käskystä huolimatta suostu kyseiseen työhön, riskinä on se, että työnantaja katsoo työntekijän kieltäytyvän työstä perusteettomasti ja pahimmassa tapauksessa irtisanoo työntekijän.  

Esimerkiksi teknologiateollisuuden työehtosopimuksen mukaan: ”työnantajan päätöksen osoittaa työntekijälle korvaavaa työtä on perustuttava lääketieteellisesti perusteltuun kannanottoon”. Kyseinen lause kuvastaa sitä, että työnantajalla on oikeus edellyttää työntekijän työpaikalle tulemista, jos työntekijä ei ole sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, vaan kykenee tekemään korvaavaa työtä. Myös oikeuskäytännön perusteella työnantajalla on oikeus velvoittaa työntekijä TSL 3: 1 §:ssä säädetyn direktio-oikeuden nojalla korvaavaan työhön niissä tilanteessa, missä työntekijän työkykyä on jäljellä ja työntekijä voi suorittaa työsopimuksensa mukaisina tehtävinä korvaavaa työnä. Mikäli työntekijä kieltäytyy tästä, on oikeuskäytännössä katsottu, että oikeutta sairausajanpalkkaan ei ole.

On tärkeää kuitenkin huomata, ettei työehtosopimusmääräyksillä voida laajentaa yksittäisen työntekijän työsopimuksen alaa eli sitä, mitä töitä työntekijä on velvollinen tekemään. Jos yksittäisen työntekijän työsopimuksessa on sovittu esimerkiksi työntekijän toimenkuvaksi työskentely yksinomaan hitsaajana, ei työntekijää voida määrätä tekemään työnä asiakirjojen arkistointia työnantajan lukuun. Mikäli korvaava työ pitää sisällään selvästi työtekijän tavanomaiseen työnkuvaan kuulumattomia työtehtäviä, tulee korvaavasta työstä sopia erikseen, eikä siihen voida yksipuolisesti velvoittaa.


14.1.2020 - Matti Huttunen -

Perinnöttömäksi tekeminen testamentilla

Perittävä voi eläessään määrätä testamentilla perillisensä perinnöttömäksi. Tämä on kuitenkin mahdollista vain laissa säädetyin perustein ja edellytyksin.

Tärkeää on kuitenkin heti alkuun huomauttaa, että jos perittävältä ei jää jälkeen leskeä eikä rintaperillistä, perittävä voi vapaasti testamentin tekemällä sulkea pois perillisen perinnöstään. Tässä tilanteessa ei edellytetä laissa säädettyjä erityisiä perusteita eikä tällöin ole varsinaisesti kysymys perinnöttömäksi tekemisestä siinä tarkoituksessa, mitä perinnöttömäksi tekemisellä yleisesti ymmärretään.

Kysymys varsinaisesta perinnöttömäksi tekemisestä aktualisoituukin vain silloin, kun perittävän jälkeen jää leski ja/tai rintaperillinen. Rintaperillisen kohdalla tämä tarkoittaa käytännössä lakiosaoikeuden poissulkemista. Ns. vapaaosasta perittävä voi aina määrätä testamentilla. Lesken osalta perittävä voi määrätä, että puolisolla ei ole lakimääräistä perintöoikeutta. Perinnöttömäksi tekeminen voi kohdistua lesken osalta lesken lakimääräiseen oikeuteen hallita jäämistöä jakamattomana.

Perittävä voi tehdä perillisen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, tai perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä.  Perittävä voi niin ikään määrätä perillisen perinnöttömäksi, jos perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää.

Olennaista on huomata, että tahallisen rikoksen ei tarvitse välttämättä kohdistua edellä lueteltuihin henkilöihin, vaan merkityksellistä on se, että tahallinen rikos on loukannut syvästi jotakin edellä mainituista henkilöistä. Tahallisesta rikoksesta on oltava olemassa tuomioistuimen ratkaisu. Esimerkiksi pelkkä väite testamentissa ei osoita vielä kenenkään syyllistyneen rikokseen. Rikollisen teon loukkaavuusarviointi suoritetaan subjektiivisesti.

Kunniattoman ja epäsiveellisen elämän käsitteet voivat aiheuttaa arviointiongelmia, sillä ne johtavat moraalisiin punnintoihin ja tulkintoihin. Oikeuskäytännössä on esimerkiksi pitkäaikainen, vuosia kestänyt juopottelu ja päihteiden käyttö täyttänyt kunniattoman ja epäsiveellisen käyttäytymisen tunnusmerkistön.  

Perinnöttömäksi tekeminen edellyttää, että asiasta on määräys testamentissa ja testamentissa mainitaan perinnöttömäksi tekemisen peruste. Jos lakiosaperillinen on määrätty perinnöttömäksi, tämän on tehtävä lakiosailmoitus samalla tavalla kuin jos perittävä olisi tehnyt testamentin muulle henkilölle ja tämä testamentti loukkaisi lakiosaa.

Perinnöttömäksi tehty henkilö voi olla eri mieltä siitä, onko perinnöttömäksi määräämiselle olemassa laissa säädetyt perusteet. Henkilöllä, joka on testamentilla määrätty perinnöttömäksi, on oikeus riitauttaa asia. Jos perinnöttömäksi tekemisen perusteista syntyy erimielisyyttä, sen henkilön, joka vetoaa testamentissa olevaan määräykseen ja perusteeseen perinnöttömäksi tekemisestä, on näytettävä peruste toteen. Asian ratkaisee viime kädessä tuomioistuin.

Perinnöttömäksi tekemisen seurauksena perinnön saa se perillinen, jolla olisi ollut oikeus perintöön siinä tapauksessa, että perinnöttömäksi tehty perillinen olisi kuollut ennen perittävää.


10.1.2020 - Helena Kettunen -

Vahingonkorvausvelalle maksettava viivästyskorko

Viivästyskoron maksuvelvollisuudesta säädetään korkolaissa. Viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkupäivään vaikuttaa se, millaisesta velasta on kysymys. Eräpäivällisten velkojen osalta viivästyskorkoa maksetaan eräpäivästä lukien. Mikäli velan eräpäivää ei ole ennalta sovittu, alkaa viivästyskorko juoksemaan 30 päivän kuluttua laskun lähettämisestä. Vahingonkorvausvelkojen osalta velan tai viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamiseen ei riitä laskun lähettäminen tai maksumuistutus. Tässä blogitekstissä tarkastellaan sitä, mitä lisäedellytyksiä korkolaki asettaa viivästyskorolle vahingonkorvausvelkojen osalta.

Soveltamisala. Vahingonkorvausvelan lisäksi erityinen säännös viivästyskorosta koskee myös muuta velkaa, jonka määrän ja perusteen toteaminen edellyttää erityistä selvitystä. Soveltamisalaan kuuluvat sopimussuhteissa ja niiden ulkopuolella syntyneet vahingonkorvausvelat sekä esimerkiksi vakuutusyhtiöiden vakuutuskorvaukset. Yhtenäisyyden vuoksi tässä blogissa puhutaan vahingonkorvausvelasta. Säännös ei kuitenkaan koske kaikkia vahingonkorvausvelkoja, vaan tahallisesta rikoksesta syntyneelle vahinkomäärälle viivästyskorkoa on maksettava aina vahinkotapahtumasta lukien.

Maksuvelvollisuuden alkaminen. Vahingonkorvausvelkaa on pidetty tavanomaisista veloista siinä määrin poikkeavana, että viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamiselle on asetettu korkeampi kynnys. Velkojan on esitettävä velalliselle maksuvaatimuksen lisäksi erityinen selvitys vahingonkorvausvelan määrästä ja sen perusteesta. Viivästyskorko alkaa juoksemaan 30 päivän kuluttua selvityksen esittämisestä. Korkeimman oikeuden tapauksen KKO 1991:130 mukaan kolmenkymmenen päivän aika ei ala kulumaan maksuvaatimuksen lähettämisestä, vaan siitä päivästä, jolloin maksuvaatimus saapuu vastaanottajalle. Jos vahingonkorvausvelasta on nostettu kanne tuomioistuimessa eikä selvitystä ole aikaisemmin esitetty ollenkaan tai se katsotaan riittämättömäksi, viivästyskorkoa on maksettava viimeistään siitä päivästä, jolloin velan maksua koskeva haaste annettiin tiedoksi velalliselle. Tällainen tilanne oli esillä korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 2012:91, jossa oli kyse työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä tuomittavasta korvauksesta. Jos maksuvaatimus esitetään vasta oikeudenkäynnin aikana, alkaa viivästyskoron maksuvelvollisuus sen esittämisestä lukien. Jos eräpäivä on vahingonkorvausasioissa sovittu, alkaa koronmaksuvelvollisuus korkolain pääsäännön mukaan eräpäivästä.

Kohtuusarviointi ja selvityksen laajuus. Selvityksen tulee olla sellainen, mitä velkojalta voidaan kohtuudella edellyttää. Velkojan on esitettävä vahingonkorvaukseen johtaneeseen tapahtumaan sekä velan määrän ja perusteen arvioimiseen liittyvät tosiasiat. Riittäväksi selvityksesi on katsottu esimerkiksi korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 1991:130 vahinkoilmoituksen tekeminen vakuutusyhtiölle. Kohtuusarvioinnissa otetaan huomioon myös velallisen mahdollisuus hankkia selvitystä sekä tämän asiantuntevuus. Velallisen mahdollisuus hankkia selvitystä liittyy esimerkiksi tilanteeseen, jossa vahingon syntymiseen liittyvät syyt ovat vain velallisen tiedossa. Asiantuntevuus saa merkitystä esimerkiksi silloin, kun velallisella on oman asiantuntemuksensa perusteella selvästi paremmat mahdollisuudet tietojen hankkimiseen kuin velkojalla, jonka tulisi turvautua suuria taloudellisia uhrauksia vaativaan asiantuntija-avun käyttöön. Velkojan ei kuitenkaan tarvitse mainita selvityksessä viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamisesta, yksilöidä vaatimuksensa tarkkaa euromäärää, esittää tietoja vahingoittuneen esineen yleisestä hintatasosta tai eritellä asian oikeudellista puolta. Lisäksi pelkkä korvausvaatimuksen esittäminen riittää niissä tilanteissa, missä korvausvastuun sisältö on velalliselle selvä ilman erityistä selvitystä.

Selvitetty osa ja toisin sopiminen. Vahingonkorvausvelan maksuvelvollisuus ei ala, mikäli selvitys on puutteellinen. Selvitys voidaan myös katsoa olevan puutteellinen vain osalle velan määrästä, jolloin viivästyskorkoa on maksettava sille määrälle, jota pidetään selvitettynä kohtuullisuusarvioinnin mukaisesti. Edellä käsitellyt säännökset ovat pakottavia, eikä velallisen vahingonkorvausvelan maksuaikaa voida etukäteen pidentää. Maksuaikaa voidaan muuttaa vain vahinkotapahtuman jälkeen osapuolten yhteisellä sopimuksella. Osapuolet voivat myös sopia lakimääräistä alemmasta viivästyskorosta.


7.1.2020 - Mirja Ropo -

Osakasluettelo onkin tärkeä asiakirja

Kovin harva osakeyhtiö pitää osakasluetteloa, vaikka osakeyhtiölaki velvoittaa hallituksen sellaisen tekemään ja ylläpitämään. Monesta sellainen saattaakin tuntua turhalle pilkun kanssa puuhastelulle. Joissakin tilanteissa hyvin laadittu, historiatiedot sisältävä osakasluettelo on rahanarvoinen paperi.

Milloin osakasluettelosta on hyötyä?

Jos yhtiössä on useampia osakkaita ja sekä yhtiö- että henkilöomistusta, hallituksen tulisi vuosittain käydä osakkaat läpi mahdollisten muutosten vuoksi, vaikka ilmoituksia muutoksista ei olisi tullut. Henkilöosakas on voinut kuolla ja yhtiöosakas sulautua, jakautua tai joutua konkurssiin, jolloin omistaja on vaihtunut. Näissä tilanteissa hallituksen on tärkeä jopa itse aktiivisesti selvittää, kuka yhtiön osakkeen omistaa. Ensisijaisesti toki omistamisen rekisteröinti on osakkeenomistajan itsensä intressissä. Mikäli osakasta ei enää ole, on pitkien aikojen päästä vaikea ja joskus mahdoton selvittää, kuka osakkeen omistaa. Osakeomistusta ei voi mitätöidä eikä oikeustoimia tehdä ilman osakkeenomistajan aktiivisia toimia. Tästä seuraa, että haamuomistaja omistaa osakkeita ikuisesti ja saattaa aiheuttaa sen johdosta monenlaista hankaluutta. Erityisesti ongelmat heräävät eloon erilaisissa yritysjärjestelytilanteissa, joissa kaikkien osakkeenomistajien tahtoa saatetaan tarvita.

Hyvin pidetty osakasluettelo historiatietoineen on arvokas myös tilanteessa, jossa osakas on hankkinut yhtiön osakkeita eri aikoina. Luovutusvoittoverotuksen kannalta on merkitystä sillä, voidaanko myytävät osakkeet katsoa omistetun yli kymmenen vuotta ja miltä osin tai mikä on myytävien osakkeiden hankintameno. Jos myytävät osakkeet voidaan yksilöidä historiatiedot osoittaen, verovelvollinen voi itse päättää arvopapereiden luovutusjärjestyksestä eli mitkä yksilöidyt arvopaperit hän luovuttaa. Verovelvollinen voi esimerkiksi luovuttaa tietyt numeroidut osakkeet, jos osakkeet muistettu numeroida osakasluettelossa. Luovutusvoitto tai -tappio lasketaan tällöin vähentämällä osakkeen luovutushinnasta nimenomaan tuon tietyn, yksilöidyn osakkeen hankintameno. Luovutusjärjestys voi vaikuttaa voiton tai tappion määrään, jos eri osakkeiden hankintameno on erisuuruinen ja osakkeita on hankittu eri aikoina.

Mikäli myytäviä arvopapereita ei voida yksilöidä, verovelvollisen katsotaan myyvän suhteellisen osan jokaisesta eri aikana ja eri hinnalla hankkimastaan osake-erästä. Vähennettävän hankintamenon määrä ja mahdollinen hankintameno-olettaman käyttö ratkaistaan jokaisen osake-erän osalta erikseen.

Mitä osakasluetteloon merkitään?

Osakeyhtiölain mukaan hallituksen on pidettävä osakkeista ja niiden omistajista luetteloa, johon merkitään kunkin osakkeenomistajan nimi ja osoite sekä yksilöityjen osakkeiden tai osakekirjojen lukumäärä osakelajeittain ja osakkeiden antamispäivä. Osakasluetteloon on merkittävä myös muut erot osakkeiden tuottamissa oikeuksissa ja velvollisuuksissa. Jos osakkeesta ei ole annettu osakekirjaa, osakasluetteloon on lisäksi merkittävä yhtiölle ilmoitettu osaketta rasittava panttioikeus tai muu vastaava oikeus. Tällainen asiakirja on helposti tehtävissä.

Hallituksen on lain mukaan myös päivitettävä osakasluetteloa. Uuden osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittama omistus tai muu osakasluetteloon merkittyä seikkaa koskeva yhtiölle ilmoitettu muutos on viivytyksettä merkittävä osakasluetteloon. Tällainen muu muutos on esimerkiksi henkilöomistajan kuolema, tai yhtiömuotoisen osakkeenomistajan jakautuminen tai konkurssi. Hallituksen on vaadittava omistajaksi ilmoittautuneelta luotettava selvitys saannostaan sekä varainsiirtoveron suorittamisesta. Muutokset on päivättävä.  Jos osakkeeseen kohdistuu lunastusoikeus tai osakkeen hankkimiseen vaaditaan suostumus, merkintää ei kuitenkaan saa tehdä ennen kuin on selvinnyt, ettei lunastusoikeutta käytetä tai ennen kuin suostumus on annettu.

Osakasluettelo on pidettävä jokaisen nähtävänä, eli se on yhtiön julkinen asiakirja. Sen sijaan esimerkiksi kaupparekisteri ei pidä yllä yksityisten osakeyhtiöiden osakasluetteloita.

Hiki säästää tässäkin verta ja pilkun kanssa puuhastelu kannattaa.