Blogi

26.6.2024

Välittömät ja välilliset vahingot – onko niillä väliä?

”Myyjä ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta…”

11.6.2024

Yritys – huomioi ainakin nämä asiat ennen yrityssaneerausmenettelyyn hakeutumista

Yrityksen saneerauksesta annetun lain 1 luvun 1 §:n mukaan ”taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttämiseksi taikka sen edellytysten turvaamiseksi ja velkajärjestelyjen aikaansaamiseksi voidaan ryhtyä tämän lain mukaiseen saneerausmenettelyyn”. Tässä säännöksessä on todella hyvin kiteytetty yrityssaneerausmenettelyn tarkoitus. Jos maksukyvyttömän velallisen yritystoiminta on aidosti jatkamiskelpoista ja tervehdytettävää, on yrityssaneerausmenettely hyvin usein sekä saneerattavan yrityksen, sen työntekijöiden, yrityksen velkojien ja lopulta koko yhteiskunnan kannalta parempi vaihtoehto kuin yrityksen ajautuminen konkurssiin.

10.6.2024

Mitä olisi hyvä tietää yritysjärjestelyistä?

Yritysjärjestelyistä puhuttaessa tarkoitetaan järjestelyjä, joilla muutetaan yrityksen omistuksen rakenteita tai sen liiketoimintaa. Taustalla voi olla tavoite yrityksen koon kasvattamisesta tai liiketoiminnan laajentamisesta taikka riskien vähentämisestä koko yrityksen toiminnassa tai tietyllä toiminnan osa-alueella. Useimmiten kyseessä on pitkä ja monimutkainen prosessi, jossa tulee ottaa huomioon useita seikkoja. Huomioon otettavien asioiden painoarvo myös riippuu aina siitä, mikä on juuri käsillä olevan yritysjärjestelyn tavoitteena. Arvioitaessa yritysjärjestelyn merkitystä, vaikutusta ja ajankohtaisuutta yritys voi joko itse peilata muutosten mahdollisia vaikutuksia tavoitteisiinsa nähden, tai arvioinnin tekemiseen voidaan hankkia ulkopuolinen asiantuntija. Keskeiset yritysjärjestelyjä sääntelevät lait ovat osakeyhtiölaki sekä elinkeinoverolaki eli tarkemmin, laki elinkeinotulon verottamisesta. Koska huomioon otettavia seikkoja on lukuisia, kannattaa ennen yritysjärjestelyyn ryhtymistä punnita vaihtoehdoista se, joka vastaa yrityksen tarpeita parhaiten.

4.6.2024

Kansainvälisistä yhteyksistä on hyötyä

Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO Oy edustaa Suomessa yksinoikeudella kansainvälistä MSI Global Alliance -yhteistyöverkostoa. Osallistuin toukokuussa kollegojeni Krista Siron ja Henrietta Sandvikin kanssa MSI:n Eurooppa-kokoukseen Roomassa. Oliko kokous hyödyllinen?

24.5.2024

Yritysvastuudirektiivi hyväksyttiin – mitä se tarkoittaa yrityksille?

Yritysvastuudirektiivi ja sen asettamat velvoitteet ovat tulossa osaksi yritysten vastuullisuussääntelyä. Neuvosto päätti direktiivin hyväksymisestä tämän vuoden maaliskuussa ja Euroopan parlamentti hyväksyi myös osaltaan direktiivin 24.4.2024. Direktiivi vaatii sääntelyprosessissa vielä neuvoston virallisen hyväksynnän, jonka jälkeen se allekirjoitetaan ja julkaistaan. Virallisen hyväksynnän jälkeen direktiivi tulee saattaa osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä kahden vuoden kuluessa.

22.5.2024

Sähköajoneuvon latauspaikalle pysäköinti

Ajoneuvokanta sähköistyy tasaisen varmasti ja tarvetta myös latausverkoston kehittämiselle on koko ajan enemmän. Kotilatausmahdollisuuksien järjestämisen lisäksi myös yleisiä, kaikkien saatavilla olevia latauspaikkoja tarvitaan enenevissä määrin. Yleisestä latausverkostosta suuri osa muodostuu tällä hetkellä yksityisten toteuttamilla latauspaikoilla, joita ovat esimerkiksi ruokakauppojen pihalla olevat latauspisteet. Näiden lisäksi myös useat kaupungit pohtivat ja selvittävät latausmahdollisuuksien rakentamista osaksi katuverkostoa.

16.5.2024

Voiko työnantaja jättää tarjoamatta työntekijälle ensimmäistä tarjolle tulevaa työtä? (KKO 2024:24)

Korkein oikeus on katsonut tuoreessa ennakkoratkaisussaan KKO 2024:24, ettei työnantaja rikkonut työsopimuslain 7 luvun 4 §:n mukaista työntarjoamisvelvollisuutta jättäessään tarjoamatta irtisanomisuhan alaiselle työntekijälle ensimmäistä yhtiössä tarjolle tullutta työntekijälle soveltuvaa työtä.

13.5.2024

Mitä tarkoitetaan Due Diligence-tarkastuksella?

Yksi yrityskauppojen yhteydessä hyvin usein esiintyvä termi on Due Diligence eli yleisemmin, DD. Monelle yritykselle DD:n sisältö ja tarkoitus on kuitenkin epäselvää. Minkä takia DD:tä sitten tehdään ja miksi sitä pidetään niin tärkeänä?

7.5.2024

KKO 2024:15: Rakennusurakka ja sitovan urakkasopimuksen syntyminen

Korkein oikeus antoi ratkaisun urakkasopimuksen syntyä ja urakoitsijan korvausvaatimuksia koskevassa asiassa. Riidassa oli kyse asunto-osakeyhtiön ja urakoitsijan välisestä erimielisyydestä siitä, oliko osapuolten välille syntynyt linjasaneerausta koskeva sitova urakkasopimus. Korkein oikeus otti ratkaisussaan kantaa muun muassa urakkasopimukselta edellytettävään muotoon sekä asunto-osakeyhtiön edustajien kelpoisuuteen tehdä urakkasopimus. Lisäksi kyse oli esitetyn näytön arvioinnista.

30.4.2024

Etätyö ulkomailla – Mitä työnantajan ja työntekijän tulee huomioida verotuksen osalta?

Koronapandemian myötä etätyöskentelyn mahdollisuudet lisääntyivät. Nykyään etä- ja hybridityöt ovatkin arkipäivää monissa työpaikoissa. Ulkomailla etätyöskentelyyn liittyy kuitenkin erityisiä verotuksellisia kysymyksiä, joista on hyvä olla tietoinen – niin työnantajan kuin työntekijänkin.

26.4.2024

Milloin tavara on virheellinen?

Lähtökohtana tietenkin on, että myyjä luovuttaa ostajalle virheettömän tavaran. Tavaroissa saattaa kuitenkin joskus esiintyä virheitä ja tässä blogitekstissä onkin tarkoitus avata sitä, miten tällaisia virheitä kauppalain mukaan arvioidaan. Lisäksi käydään lyhyesti läpi sitä, millaisia keinoja ostajalla on käytettävänään, jos ostetussa tavarassa onkin virhe.

23.4.2024

Kilpailuetua tietosuoja-asioiden huolellisesta hoitamisesta

Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen voimassaolon kuusivuotisrajapyykki lähestyy ja koittaa toukokuussa. Kun tietosuoja-asetus kuusi vuotta sitten asteli estradille, keskittyi uutisointi ja julkinen keskustelu lähinnä uhkakuviin, pääasiassa siihen, että ennen pitkää sakot tulee kuitenkin. Tämä näkökulma on toki edelleenkin  hallitseva tietosuoja-asetuksen noustessa esiin uutisoinnissa, mistä esimerkkinä mainittakoon tietosuojavaltuutetun tuore päätös määrätä Verkkokauppa.com:ille 856 000 euron hallinnollinen seuraamusmaksu, koska asiakastiedoille ei ollut määritelty säilytysaikaa tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kuitenkin sen sijaan, että tässäkin kirjoituksessa rummutettaisiin tietosuoja-asetusta totuttuun tapaan pelkästää sanktiokeskeisesti, on näkökulma se, että  tietosuoja-asetuksen noudattaminen voi tuoda mukanaan myös hyviä asioita, kuten kilpailuetua.

17.4.2024

Verovapaa käyttöomaisuusosakkeen myynti – uusia ratkaisuja KHO:lta

Verovapaat käyttöomaisuusosakkeiden luovutukset

11.4.2024

Business Judgment Rule hallituksen päätöksenteon pohjana

Osakeyhtiölaissa (624/2006) säännellään suomalaisen osakeyhtiön hallituksen velvollisuuksista ja oikeuksista. Yleisesti ottaen hallituksen jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön velvoitteista. Tällainen henkilökohtainen vastuu voi kuitenkin syntyä joissakin tilanteissa.

5.4.2024

Mistä yritysvastuudirektiivissä on kyse?

Yritysvastuudirektiivi ei ole vielä voimassa, mutta pian se saattaa olla. EU:n neuvoston pysyvien edustajien komitea (Coreper) oli käsitellyt asiaa juuri 15.3.2024, ja ehdotus sai muutosten jälkeen jäsenvaltioiden määräenemmistön tuen. Myös Suomi oli antanut tukensa ehdotukselle. Aikaisemmassa käsittelyssä 28.2.2024 direktiiviehdotus ei vielä saanut tarvittavaa enemmistöä.

2.4.2024

Markkinaoikeus antoi ratkaisunsa Sarastian sidosyksikköasemasta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) vei keväällä 2023 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen henkilöstöhallinnon tukipalveluiden sidosyksikköhankinnan markkinaoikeuden arvioitavaksi. KKV katsoi markkinaoikeudelle tekemässään esityksessä, ettei Vantaan ja Keravan hyvinvointialue käyttänyt julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) edellyttämällä tavalla määräysvaltaa Sarastiaan[1]. Markkinaoikeus on 15.3.2024 antanut asiassa ratkaisunsa. Markkinaoikeus katsoo KKV:n esityksen mukaisesti, ettei Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella ole ollut hankintalaissa tarkoitettua määräysvaltaa Sarastiaan, eikä hyvinvointialue siten ole voinut hankkia palveluita Sarastialta kilpailuttamatta.

22.3.2024

Osakekauppa vai liiketoimintakauppa?

Yrityskaupan tarkoituksena on myydä yritys uudelle omistajalle. Sen voi toteuttaa osakekaupalla tai liiketoimintakaupalla. Osakekaupassa myydään yhtiön omistamiseen oikeuttavat osakkeet. Liiketoimintakaupassa myydään puolestaan yrityksen liiketoiminta tai osa siitä.

19.3.2024

Mitä pesänhoitaja tutkii konkursseissa?

Konkurssilain mukaan pesänhoitajan tulee muiden tehtäviensä ohella selvittää pesän laajuus sekä mahdollisuudet peräyttää oikeustoimia ja palauttaa omaisuutta pesään. Viittaus oikeustoimien peräyttämiseen ja omaisuuden palauttamiseen tarkoittaa takaisinsaantiperusteiden selvittämistä.

7.3.2024

Milloin tehdä reklamaatio?

Reklamaatiolla tarkoitetaan ilmoitusta, jossa sopimuksen osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle sopimuksen kohteen virheellisyydestä. Kyseessä voi olla väärä tuote, virheellinen kiinteistö taikka palvelu. Ennen hinnanalennusta, vahingonkorvausta, uutta toimitusta tai kaupan purkua on ensin tehtävä reklamaatio, jotta myyjä saa ylipäätään mahdollisuuden korjata tapahtunut virhe. Lainsäädännössä on asetettu hieman erilaisia vaatimuksia sille, missä ajassa tehty reklamaatio katsotaan tehdyksi oikea-aikaisesti, eli ns. kohtuullisessa ajassa.

5.3.2024

Miksi valtuuttaa hallitus päättämään osingosta?

Yhä useammin näkee listayhtiöiden päättävän osinkoa jaettavan useammassa erässä ja myös niin, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osingosta kokonaisuudessaan tai ainakin myöhemmän osinkoerän maksamisesta. Mistä tässä on kysymys?

Näytä lisää