2.3.2021

Digitaalisten palveluiden saavutettavuus on digiajan esteettömyyttä

Digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annettu laki velvoittaa lain soveltamisalan piiriin kuuluvan palveluntarjoajan noudattamaan laissa säädettyjä saavutettavuusvaatimuksia digitaalisia palveluita tarjotessaan. Laki velvoittaa palveluntarjoajan saattamaan verkkosivunsa ja mobiilisovelluksensa saavutettavaksi, laatimaan niistä saavutettavuusselosteen ja perustamaan ilmoituskanavan saavutettavuuspalautteita varten.

Lain soveltamisala ja saavutettavuuden määritelmä

Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevalla lailla saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöämme EU:n ns. saavutettavuusdirektiivi, jonka yhtenä tavoitteena on parantaa jokaisen mahdollisuuksia toimia digitaalisessa yhteiskunnassa. Laki velvoittaa viranomaisten, julkisoikeudellisten laitosten sekä ns. erityisalojen hankintayksiköiden digitaalisten palveluiden tarjoajina saattamaan verkkosivustonsa ja mobiilisovelluksensa laissa tarkoitetulla tavalla saavutettaviksi.

Laki koskee julkisen sektorin ohella yksityisen sektorin toimijoita finanssialalla ja sellaisia yksityisen sektorin palveluntarjoajien digitaalisia palveluita, joiden kehittämiseen tai käytön rahoittamiseen yksityisen sektorin palveluntarjoaja on saanut tukea yli puolet viranomaiselta.

Digitaalisten palveluiden saavutettavuus tarkoittaa käytännössä sitä, että:

  • palveluntarjoajan on varmistettava verkkosivujensa ja mobiilisovellustensa sisällön saavutettavuus saavutettavuusvaatimusten mukaisesti;
  • saavutettavuusvaatimuksista voidaan poiketa vain poikkeuksellisesti kohtuuttoman rasitteen johdosta;
  • palveluntarjoajan on laadittava saavutettavuutta koskeva saavutettavuusseloste ja lisättävä se verkkosivuilleen ja mobiilisovelluksiinsa siirtymäajan puitteissa;
  • palveluntarjoajalla on oltava palautteenantokanava saavutettavuuspalautteita varten; ja
  • annetut saavutettavuuspalautteet on käsiteltävä ja niihin vastattava 14 vuorokaudessa.

Laki koskee suurinta osaa palveluntarjoajan verkkosivustojen ja sovellusten toiminnoista ja sisällöistä. Saavutettavuusvaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta verkkosivujen tai mobiilisovellusten kolmannen osapuolen sisältöön, jota palveluntarjoaja ei rahoita, kehitä tai valvo. Saavutettavuutta mitataan WCAG-ohjeistuksen (Web Content Accessibility Guidelines) perusteella. Saavutettavuusvaatimukset täyttyvät, jos tietty määrä saavutettavuuskriteereitä täyttyy tasoilla A ja AA.

Saavutettavuusseloste ja viranomaisvalvonta

Palveluntarjoajan on lisättävä verkkosivuilleen ja mobiilisovellukseensa saavutettavuusseloste ja päivitettävä sitä säännöllisesti. Saavutettavuusselosteessa on lueteltava ainakin seuraavat asiat:

  • palveluntarjoajan itsearvio verkkosivujensa ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta ja mahdollisista saavutettavuuteen liittyvistä poikkeamista perusteluineen;
  • ohjeet palvelun sisältämien tietojen saamisesta vaihtoehtoisella tavalla, jos palvelu ei täytä saavutettavuusvaatimuksia;
  • yhteystiedot palvelun käyttäjälle saavutettavuuspalautteiden antoa varten; ja
  • valvontaviranomaisen yhteystiedot saavutettavuuskantelun ja -selvityspyynnön tekemistä varten.

Palveluntarjoajan tulee nimetä henkilö käsittelemään verkkosivuja ja mobiilisovelluksia koskevia saavutettavuuspalautteita ja niihin on vastattava määräajassa. Lisäksi jokaisen on mahdollista tehdä toimivaltaiselle viranomaiselle saavutettavuuskantelu havaitsemistaan saavutettavuutta koskevista epäkohdista. Palvelun käyttäjä voi tehdä viranomaiselle myös saavutettavuutta koskevan selvityspyynnön.

Saavutettavuusvaatimusten noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Aluehallintovirastolla on toimivalta määrätä palveluntarjoaja saattamaan digitaaliset palvelunsa määräajassa laissa säädettyjen saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi. Viranomainen voi myös määrätä palveluntarjoajan toimittamaan digitaalista palvelua koskevan tietosisällön saavutettavuusvaatimusten mukaisessa muodossa taikka muulla palvelun käyttäjän kannalta vaihtoehtoisella tavalla palvelun käyttäjälle. Viranomaisella on oikeus asettaa määräyksensä ja tiedonsaanti- ja tarkastusoikeutensa tehosteeksi uhkasakko.

Määräaika verkkosivujen saavutettavuusvaatimusten noudattamiselle, ja saavutettavuusselosteen lisäämiselle, on päättynyt vuoden 2020 lopussa. Määräaikaa mobiilisovellusten saavutettavuusvaatimusten noudattamiselle ja saavutettavuusselosteen lisäämiselle päättyy 22.6.2021.

Antti Saari