6.9.2023

Dynaaminen testamentti jäämistösuunnittelun välineenä

Testamentti on korostetun henkilökohtainen oikeustoimi, eikä testamenttausvaltaa tai testamentin sisällön määräämistä voi siirtää lähtökohtaisesti kenellekään. Henkilö määrää itse omalla testamentillaan omasta omaisuudestaan. Tällä pyritään estämään se, että ulkopuoliset pyrkisivät vaikuttamaan testamentin sisältöön.

Perittävä ei voi siten pätevällä tavalla määrätä sivullisia päättämään kenelle hänen jäämistönsä menee ja miten suuren osuuden kukin saa. Nykyään on kuitenkin lisääntynyt sellaisten testamenttien käyttö jäämistösuunnittelun välineenä, joissa testamentintekijä delegoi päätösvaltaa jossain määrin testamentinsaajille itselleen. Tällöin voidaan puhua dynaamisista testamenteista. Dynaamisella testamentilla tarkoitetaan siis sellaista testamenttia, jolla pyritään varautumaan tulevaisuudessa tapahtuviin olosuhteiden muutoksiin.

Testamentinsaajalle saatetaan antaa valta määrittää itselleen tuleva etuus joko arvomääräisesti tai esinekohtaisesti tai esimerkiksi se, ottaako testamentinsaaja testamentin vastaan kokonaan tai osittain omistus- vai käyttöoikeudella. Testamentinsaaja tällöin tosiasiassa omalla päätöksellään vaikuttaa siihen, millaiseksi testamentin sisältö muotoutuu. Vaarana voi olla, että lopputulos ei enää vastaakaan testamentintekijän tahtoa.

Tarkkaa rajaa sen suhteen, mikä on sallittua tai kiellettyä määräysvallan delegointia, on vaikea etukäteen vetää. Tapauskohtaisesti on syytä miettiä ja harkita huolellisesti, mitä päätäntävallan delegoimisella tavoitellaan ja millaisia riskejä siihen mahdollisesti liittyy.

Vaikka dynaamisella testamentilla usein tavoitellaan veroetua, dynaaminen testamentti voi olla perintöverotuksen kannalta ongelmallinen. Perintöverotuksessa tulee huomioitavaksi vain sellaiset oikeustoimet, jotka voidaan selkeästi johtaa testamentista. Mikäli testamentti on epäselvä tai testamentinsaajat määräävät muusta tai enemmästä kuin mihin testamentti antaa oikeuden, saattaa sama omaisuus olla ensin perintöverotuksen ja sen jälkeen lahjaverotuksen kohteena. Testamentit ja toisaalta perillisten tekemät jäämistöä koskevat sopimukset kannattaakin laatia asiantuntevan juristin avustuksella, jotta ensinnäkin testamentintekijän tahto toteutuu ja toisaalta veroyllätyksiltä vältytään.

Larissa Salo

juristi