9.6.2017

Esimiehet ja asiantuntijat henkilöstöryhmäksi (KKO 2017:29)

Korkein oikeus on antanut 23.5.2017 ratkaisun (KKO 2017:29), joka selkiyttää merkittävästi oikeustilaa liittyen toimihenkilöiden ja asiantuntijoiden asemaan vakuutusalalla. Ratkaisun vaikutuksien voidaan ajatella koskevan laajemmin myös palvelualaa.

Tiivistäen voidaan todeta, että ratkaisun myötä ylemmät toimihenkilöt luokitellaan jatkossa omaksi henkilöstöryhmäkseen. Tästä seuraa se, että jatkossa heillä on oikeus valita työsopimuslain mukainen luottamusvaltuutettu edustamaan itseään yhteistoimintalain mukaisissa asioissa, siitäkin huolimatta vaikka työpaikalle on valittu jo sovellettavan työehtosopimuksen perusteella luottamusmies.

Tapaus liittyy LähiTapiolan käymiin yhteistoimintaneuvotteluihin, joissa LähiTapiola ei suostunut tunnustamaan luottamusvaltuutettua ylempien toimihenkilöiden edustajaksi, koska henkilöstön edustajana katsottiin toimiva Vakuutusväen Liiton jäsenten valitsema luottamusmies.

Tapaus käsiteltiin kaikissa oikeusasteissa. Niin käräjäoikeus kuin hovioikeuskin ottivat sen kannan, ettei ylemmillä toimihenkilöillä ole työsopimuslain perusteella oikeutta valita itselleen luottamusvaltuutettua. Korkein oikeus katsoi kuitenkin eri tavalla ja perusteli päätöstään yhdistymisvapautta koskevalla sääntelyllä ja kansainvälisillä sopimuksilla, jotka liittyivät ammatilliseen järjestäytymisvapauteen. Kun huomioon otettiin vielä Euroopan unionin oikeus, niin lopputuloksena oli oikeus valita luottamusvaltuutettu.

”Työntekijöiden oikeus liittyä valitsemaansa ammattiyhdistykseen ja valita oma edustajansa on keskeinen osa perus- ja ihmisoikeuksina turvattua yhdistymisvapautta ja ammatillista järjestäytymisoikeutta. Korkein oikeus katsoo, että työsopimuslain 13 luvun 3 §:n 1 momenttia tulkittaessa on kahdesta mahdollisesta tulkintavaihtoehdosta perusteltua valita A:n kanteessaan esittämä vaihtoehto, joka paremmin turvaa ammatillisen järjestäytymisoikeuden toteutumisen. Tämän tulkintavaihtoehdon valitsemista puoltaa lisäksi se, että laajempi mahdollisuus valita luottamusvaltuutettu on omiaan takaamaan tehokkaammin kuin yhteistoimintaedustajan valitseminen joukkovähentämis- ja yhteistoimintamenettelydirektiivien taustalla olevien tavoitteiden mukaisen suojan myös sellaisille työntekijöille, jotka eivät kuulu työnantajaa sitovaan työehtosopimukseen osalliseen työntekijäyhdistykseen.”

Päätöksen myötä siis myös palvelualoilla esimiehet ja asiantuntija luokitellaan nykyisin omaksi ”ylemmät toimihenkilöt- henkilöstöryhmäksi”

Henri Kaasalainen