16.4.2021

Hallitus esittää jatkoa osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä, osuuskunnissa ja yhdistyksissä järjestettävien kokousten erityisjärjestelyille

Viime keväänä Suomessa siirryttiin muun maailman tapaan hoitamaan niin opintoja, töitä kuin erilaisia tapaamisiakin etäyhteyksin. Kaikenlaista kokoontumista tuli välttää, mikä aiheutti myös huolenaiheen siitä, miten erilaisten lakisääteisten ja sääntömääräisten kokousten järjestäminen voitaisiin korona-aikana turvata. Ongelman ratkaisemiseksi keväällä 2020 säädettiin laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (290/2020). Tarkoituksena oli turvata yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyys koronaepidemian aikana terveydensuojeluvaatimusten mukaisesti.

Lailla mahdollistettiin ensinnäkin pörssiyhtiöiden yhtiökokousten järjestäminen valtuutus- ja etäosallistumisjärjestelyin. Tätä poikkeusta jatkettiin syksyllä 2020 samannimisen väliaikaisen lain säätämisellä (677/2020) ja sen määräykset ovat voimassa kesäkuun 2021 loppuun asti.

Viime kevään väliaikaisella lailla (290/2020) mahdollistettiin muun muassa myös kaikille osakeyhtiöille niiden yhtiökokouksen pitäminen myöhemmin, kuin milloin osakeyhtiölaki tai yhtiöjärjestys velvoittavat. Lykkäysmahdollisuutta ei kuitenkaan jatkettu syksyllä 2020 voimaan tulleella väliaikaisen lailla.

Poikkeusjärjestelyt kokousten järjestämisessä jatkunevat, sillä hallitus antoi 15.4.2021 esityksen uudesta viime kevään väliaikaislakia vastaavasta laista, jolla osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokousten pitämisen määräaikaa voitaisiin pidentää syyskuun 2021 loppuun. Lailla jatkettaisiin myös poikkeussäännöksiä, joilla pörssiyhtiöt voivat järjestää kokouksensa etäkokouksina. Kokous voitaisiin edellisten väliaikaislakien sisältöä mukaillen järjestää joko niin, että osakkeenomistajat eivät lainkaan osallistu fyysiseen kokoukseen vaan käyttävät oikeuksiaan yhtiökokouksessa postin, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla taikka niin, että kokoukseen osallistuu niin rajattu määrä osakkeenomistajien asiamiehiä, että terveydensuojeluvaatimuksia voidaan noudattaa kokousjärjestelyissä.

Esityksen mukaan lain olisi tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja se olisi voimassa kesäkuun 2022 loppuun saakka. Voimassaolon jatkamista yli vuodella eteenpäin perustellaan esityksessä sillä, että se mahdollistaa etäosallistumista helpottavan ja verkkokokoukset mahdollistavan pysyvän lainsäädännön valmistelun ja voimaan saattamisen yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyyden kannalta tarkoituksenmukaisesti. Tästä voitaneen päätellä, että etäkokoukset yhteisöissä ovat tulleet jäädäkseen, tai ainakin sellaisiin halutaan tarjota mahdollisuudet myös pandemia-ajan jälkeen.