6.7.2016

Hankintalaki uudistuu

Hallitus jätti kesäkuun lopussa esityksensä eduskunnalle, jossa se esittää EU:n hankintadirektiivien vaatimia muutoksia hankintamenettelyä koskevaan lainsäädäntöön. Esityksen tavoitteena on nykyaikaistaa, yksinkertaistaa ja joustavoittaa julkisia hankintoja koskevaa oikeudellista kehystä. Muutos on tarpeellinen, sillä julkisten hankintojen soveltamistilanteet ja hankintamenettelyjä koskevat oikeuskysymykset muuttuvat kaiken aikaa yhä monimutkaisemmiksi. Tästä kertovat esimerkiksi lukuisat markkinaoikeudessa käsiteltävät hankintariidat.

Direktiiveistä johtuvina keskeisimpinä muutoksina listataan muun muassa uudet kilpailuttamismenettelyt. Uusiin kilpailuttamismenettelyihin kuuluisi uudenlainen neuvottelumenettely. Neuvottelumenettelyllä pyritään toteuttamaan uudistuksen tavoitteita menettelyn yksinkertaistamisesta sekä menettelyn joustavoittamisesta. Neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö voisi neuvotella tarjoajien kanssa hankintasopimuksen ehdoista. Neuvottelumenettely voitaisiin järjestää tavallisista hankinnoista poikkeavissa tilanteissa, joissa hankinnankohde on monimutkainen eikä hankintayksikön tarpeita voida tyydyttää mukauttamatta olemassa olevia ratkaisuja.

Merkittävänä muutoksena voidaan mainita myös kansallisten kynnysarvojen korotukset. Hallituksen esityksen mukaan kansallisia kynnysarvoja korotettaisiin seuraavasti:

Tavara- ja palveluhankinnat 60.000 euroa (nykyisin 30.000 euroa)

Sosiaali- ja terveyspalveluhankinnat 400.000 euroa (nykyisin 100.000 euroa)

Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo pysyisi esityksen mukaan nykyisessä 150.000 eurossa. Näiden kynnysarvojen alle jääviä hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa.

Myös pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia tarjouskilpailuihin osallistumiseen halutaan parantaa. Keinona esitetään tarjoajalle asetettujen selvitystoimenpiteiden yksinkertaistamista sekä hankintojen jakamista osiin, jolloin myös pienempien yritysten olisi paremmat mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin.

Hankintalainsäädännön muutosta koskevaan hallituksen esitykseen pääset tutustumaan tästä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_108+2016.pdf

Lainsäädäntömuutokset on tarkoitettu tulevan voimaan mahdollisimman pian.

Suvi Hyvärinen