9.1.2019

Hankintamenettelyn keskeyttäminen – milloin se on mahdollista?

Huomaatko hankintayksikön edustajana, että toteutettu ja tarjousvertailuun saakka edennyt hankinta on tehty virheellisesti ja että tekisi mieli painaa peruuta-nappulaa? Hankintalaki säätelee, millä edellytyksillä hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn. Hankintalain mukaan hankintamenettelyn keskeyttäminen on mahdollista todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttäminen ei saa vaikuttaa syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin eikä hankintamenettelyä ole hyväksyttävää aloittaa ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta.

Hankintalain mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintayksikön on tehtävä hankinnan keskeyttämisestä kirjallinen päätös, missä hankintayksikkö esittelee ja perustelee hankintamenettelyn keskeyttämisen syyt siten, että ehdokas tai tarjoaja pystyy arvioimaan hankintayksikön toiminnan lainmukaisuuden.

Perusteet hankinnan keskeyttämiselle

Hankintamenettelyn keskeyttäminen on mahdollista kolmen kriteerin täyttyessä:

  1. hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä;
  2. hankinnan keskeyttäminen ei saa vaikuttaa syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin; ja
  3. hankintamenettelyä ei ole hyväksyttävää aloittaa ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta, esimerkiksi markkinatilanteen kartoittamiseksi.

Pääsääntönä on, että aloitettu hankintamenettely tulee toteuttaa sellaisenaan. EU-oikeuden ja markkinaoikeuden oikeuskäytännössä on kuitenkin suhtauduttu suopeasti hankintamenettelyn keskeyttämiseen, jos keskeyttämiselle on ollut hyväksyttävä syy. Salliva suhtautuminen hankintamenettelyn keskeyttämiseen juontaa juurensa EU-oikeuden oikeuskäytännöstä, jonka mukaan hankinnan keskeyttämistä ei ensinnäkään ole rajattu ainoastaan poikkeuksellisiin tapauksiin. Toisekseen hankintamenettelyn keskeyttäminen ei vaadi vakavia syitä eikä hankintayksiköllä kolmanneksi ole EU-oikeudesta johtuvaa ehdotonta velvollisuutta viedä hankintamenettelyä päätökseen.

Sekä EU-oikeudellisessa että kansallisessa oikeuskäytännössä juridiset kysymykset ovat pääosin liittyneet todellisten ja perusteltujen syiden olemassaolon arviointiin. Oikeuskäytännössä hyväksyttäviä syitä hankinnan keskeyttämiselle ovat olleet muun muassa tarjouspyynnön tulkinnanvaraiseksi tai virheelliseksi osoittautuminen, hankintayksikön muuttunut rahoitustilanne taikka hankintatarpeen muuttuminen. Hyväksyttävää ei sen sijaan ole ollut se, että hankintayksikkö päättää kilpailutusprosessin aikana toteuttaa hankinnan omana työnään taikka hankinnan keskeyttämisellä pyritään kiertämään lain säännösten soveltamista tai estämään tarjoajaa saamasta oikeussuojaa.

Mitä jos hankintamenettely joudutaan keskeyttämään?

Mikäli hankintayksikkö katsoo, että sillä on hankintalain nojalla oikeus keskeyttää hankintamenettely, sen on tehtävä hankinnan keskeyttämistä koskeva erillinen päätös valitusosoituksineen ja annettava se tiedoksi hankintamenettelyyn osallistuneille ehdokkaille ja tarjoajille. Hankintayksikön päätöksestä on mahdollista valittaa markkinaoikeuteen. Hankintamenettelyn keskeytyspäätöksessä on kuvattava hankinnan keskeyttämisen syyt sillä tarkkuudella, että ehdokas tai tarjoaja voi arvioida, onko hankintayksikkö noudattanut hankintalainsäädännön velvoitteita hankinnan keskeyttämisessä.

Keskeytetyn hankintamenettelyn jälkeen hankintayksikkö voi aloittaa hankinnan uudelleen, mutta sen on kiinnitettävä erityistä huomiota ehdokkaiden ja tarjoajien tasapuoliseen kohteluun.

Antti Saari