24.9.2019

Innovatiiviset julkiset hankinnat

Hankintalainsäädännön uudistamisen yhteydessä otettiin uuteen hankintalakiin säännökset innovaatiokumppanuudesta. Kyseessä on uusi hankintamenettely, jonka tavoitteena on innovatiivisen tavaran, palvelun tai rakennusurakan kehittäminen ja tämän tuloksena tuotettavien tavaroiden, palvelujen tai rakennusurakoiden hankkiminen. Innovaatiokumppanuus on kaksivaiheinen menettely, jota voidaan käyttää tilanteessa, jossa markkinoilta ei löydy hankintayksikön tarpeita vastaavaa valmista ratkaisua.

Innovaatiokumppanuudessa hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen, jonka perusteella kiinnostuneet toimittajat voivat pyytää saada osallistua kilpailutukseen. Hankintayksikkö aloittaa valittujen toimittajien kanssa neuvottelut innovatiivisen tavaran, palvelun tai rakennusurakan kehittämiseksi (ns. kehitysvaihe) ja tämän tuloksena tuotettavien tavaroiden, palvelujen ja rakennusurakoiden hankkimiseksi (lopputuotteen tai -palvelun hankinta). Innovaatiokumppanuuden keskeinen ero tavanomaiseen hankintaan verrattuna on, että hankintayksikön ei tarvitse järjestää uutta tarjouskilpailua kehitystyön tulosten hankinnassa. Hankintayksikkö voi tehdä hankinnan suorahankintana menettelyssä mukana olleelta toimittajalta.

On hyvä huomioida, että innovaatiokumppanuuteen liittyy riskejä sekä hankintayksikön että tarjoajien näkökulmasta katsottuna. Tarjoajan kannalta on ratkaisevaa, miten korvataan valituille toimittajille kehitystyöhön laitetut panostukset tilanteessa, jossa hankintayksikkö on valinnut rinnakkaisia kehityskumppaneita ja lopputuote hankintaan yhdeltä toimittajalta? Voiko toimittaja hyödyntää suunnittelutyön tuloksia omassa liiketoiminnassaan? Hankintayksikön tulee sen sijaan varautua tilanteeseen, jossa useita kuukausia kestäneen kehitystyön tuloksena ei synnykään toimivaa ja hankintayksikön tarpeita vastaavaa lopputuotetta. Riskejä voidaan monelta osin hallita hankintamenettelyn järkevällä vaiheistamisella ja selkeillä pelisäännöillä. Innovaatiokumppanuuden vaiheista ja kehittäjäkumppaneille maksetuista korvauksista sovitaankin yleensä hankintayksikön ja valittujen toimittajien välillä solmituissa kumppanuussopimuksissa.

Kaiken kaikkiaan innovaatiokumppanuus on tervetullut lisä hankintamenettelyjen kentälle, sillä vanhan hankintalain mukaiset menettelyt eivät varsinaisesti kannustaneet hankintayksiköitä innovatiivisten hankintojen tekemiseen. Innovaatiokumppanuus korostaa hankintayksikön ja tarjoajien välistä tiivistä yhteistyötä. Se liittää kehitystyön ja suunnittelun sekä suunnittelutyön tuloksena syntyneen lopputuotteen tai -palvelun hankinnan toisiinsa. Menettelyn onkin osuvasti kuvattu olevan vuorovaikutusta ja viestintää hankintamenettelyn osapuolten välillä!

Milla Forsman

asianajaja