7.10.2015

Kilpailukielto työsuhteessa

Työntekijän siirtyminen yrityksen kilpailijalle tulee usein eteeni työoikeudellisena kysymyksenä.  Onko työnantaja täysin hampaaton, jos kilpailukieltosopimusta ei ole tehty?

Työsopimuslain mukaan työntekijä ei työsuhteen aikana saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa. Työntekijä ei myöskään saa työsuhteen kestäessä ryhtyä kilpailevan toiminnan valmistelemiseksi sellaisiin toimenpiteisiin, joista saattaisi olla vahinkoa työnantajalle. Rajoitus koskee kaikkea kilpailevaa toimintaa. Se kattaa kilpailevat työsopimukset, yrittäjätoiminnan ja myös ilman ansiotarkoitusta tehtävän työn.

Työntekijä, jonka ilmoittaa irtisanovansa työsuhteensa ja siirtyvänsä kilpailijan palvelukseen ei voi siis välittömästi aloittaa kilpailevan toiminnan valmistelua. Ei niin kauan kuin työsuhde virallisesti on voimassa, vaikka työskentelyvelvoitetta ei enää olisikaan. Usein juuri tämä on se asia, jota työntekijä ja hänen uusi työnantajansa eivät välttämättä ole huomioineet – työsuhteen ollessa voimassa ei työntekijä voi vielä tehdä edes valmistelevia toimia uuden työsuhteen hyväksi.  Tyypillinen selkeä virhe on soitella vanhan työnantajan asiakkaita läpi työsuhteen ollessa vielä voimassa. Työntekijälle saattaa syntyä toiminnasta myös korvausvelvollisuus työnantajaa kohtaan.  Huomionarvoista on kuitenkin, että työnantaja, joka ottaa työhön henkilön, jonka tietää olevan näiden rajoitusten alainen, vastaa työntekijän ohella aikaisemmalle työnantajalle aiheutuneesta vahingosta. Vahingonkorvausvastuu edellyttää, että uusi työnantaja tietää työntekijän estyneisyydestä.

Vaikka kilpailevan toiminnan harjoittaminen ei työsuhteen aikana olekaan siis mahdollista työsopimuslain perusteella, eikä siis edellytä minkäänlaisten kilpailukieltosopimusten voimassaoloa, ei työsopimuslaki suojaa lainkaan työsuhteen jälkeistä aikaa. Tämän vuoksi suosittelen lämpimästi asiakkailleni kilpailukielto-, ja salassapitosopimuksia niiden työntekijöiden kanssa, joilla on hallussaan kilpailukiellon kannalta merkityksellistä tietoa.  Kilpailukieltosopimuksen tekeminen on työsopimuslain mukaan mahdollista silloin, kun siihen on työsopimuslain mukainen erityisen painava syy. Tällöin kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen sellaisen uuden työnantajan kanssa, joka harjoittaa kilpailevaa toimintaa entisen työnantajan kanssa. Samoin voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta harjoittaa itse kilpailevaa toimintaa entisen työnantajan kanssa.

Sanna Lundström