14.12.2018

Kokoontumislakiin esitetään muutosta

Kirjoittaessani tätä blogia olen seurannut Ranskassa viime aikoina pidettyjä protesteja, jotka ovat muuttuneet osin väkivaltaisiksi. Mielestäni mielenilmaisut eivät ole oikea paikka väkivallalle ja katson kaikilla ihmisillä olevan oikeus turvallisuudentunteeseen osoittaessaan mieltä heille tärkeistä asioista.

Oikeus itsensä ilmaisuun sisältää oikeuden myös vastamielenosoituksiin ja pohtiessani Ranskan tilannetta kiinnitin eilen huomiota Suomessa annettuun hallituksen esitykseen, joka koskee kokoontumislain muuttamista Suomessa.

Hallitus esittää kokoontumislakiin muutosta, jonka mukaan ulkona yleisellä paikalla järjestettävistä kokouksista, kuten mielenosoituksista, olisi tehtävä ilmoitus poliisille vähintään 24 tuntia ennen kokouksen alkamista. Muutosta perustellaan tarkoituksella auttaa poliisia turvaamaan kokoontumisvapaus.

Yleisistä kokouksista tehtävän ennakkoilmoittamisen tarkoitus on mahdollistaa tarvittava, laissa edellytetty viranomaisvarautuminen. Jos samassa paikassa ilmoitetaan samanaikaisesti useita yleisiä kokouksia, tulee poliisin ja järjestäjien tarvittaessa ehtiä neuvottelemaan kokouksen siirtämisestä toiseen ajankohtaan tai paikkaan. Ulkona yleisellä paikalla järjestettävät kokoukset saattavat myös edellyttää esimerkiksi erityisiä liikennejärjestelyitä tai muita poliisin ennakkotoimenpiteitä. Tarve tällaisten ennakollisten toimenpiteiden tekemiselle korostuu laajuudeltaan suurempien mielenosoitusten ja muiden yleisellä paikalla järjestettävien yleisten kokousten yhteydessä. Nykyinen sääntely mahdollistaa sen, että esimerkiksi Helsingin keskustassa järjestetään laaja mielenosoituskulkue, josta ilmoitetaan vain kuusi tuntia ennen aiottua tilaisuutta.

Vapaa ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta ja sen osallistuminen julkiseen keskusteluun on toimivan demokratian edellytys. Mielenosoitusten järjestäminen ja niihin osallistuminen on yksi yhteiskunnallisen osallistumisen tapa. Mielenosoitusten ja muiden yleisten kokousten muodot vaihtelevat paljonkin asian, paikan ja tilanteen mukaan.

Hallituksen esitystä voidaankin pitää lähtökohdiltaan hyvänä uudistuksena, joskin 24 tunnin ilmoitusvelvollisuuden pituuden osalta katson, että 12 tuntia todennäköisesti riittäisi turvaamaan uudistuksella tavoiteltavat tavoitteet. Oikeuskansleria lainatakseni; ”vaikka ilmoitusajan pidentäminen näyttäisikin perustellulta siltä kannalta, että poliisilla olisi siten paremmat mahdollisuudet turvata kokoontumisvapauden häiriötön toteutuminen, tulee muutoksen perusoikeusvaikutukset huomioon ottaen kuitenkin harkita, olisiko perustellumpaa pidentää määräaikaa ehdotettua maltillisemmin.”

Tarmo Lensu