21.2.2022

Koti- ja puhelinmyyntiin tulossa muutoksia

Hallitus antoi 17.2.2022 Eduskunnalle esityksen kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 14/2022 vp).

Hallituksen esityksen mukaan muutoksilla on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan unionin kuluttajansuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan parantamista ja nykyaikaistamista koskeva niin kutsuttu Omnibus-direktiivi sekä toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman kirjaus puhelin- ja kotimyynnin rajoittamisesta ja sääntelyn tiukentamisesta erityisesti kuluttajien suojan parantamiseksi.

Puhelimitse tehty tarjous on vahvistettava kirjallisesti
Esityksen taustalla ovat esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemät selvitykset ja tilastotiedot puhelinmyyntiin liittyvistä ongelmista. Selvitysten mukaan puhelimitse tapahtuvassa myynnissä etenkin sopimuksen sisältö ja sen ehdot jäävät usein kuluttajille epäselviksi. Ehdotuksen mukaan kirjallinen vahvistusmenettely antaisi kuluttajille enemmän aikaa tutustua sopimukseen ja sen ehtoihin, ja lisäksi se helpottaisi esimerkiksi sellaisten kuluttajien asemaa, jotka eivät itse kykene tekemään päätöksiä sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeus kotimyynnissä
Esityksessä ehdotetaan kuluttajien peruuttamisoikeuden laajentamista kotimyynnissä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan kotimyynneissä ongelmalliseksi on osoittautunut muun muassa se, ettei kuluttajilla ole peruuttamisoikeutta mittatilaustavaroita koskevissa sopimuksissa. Esityksen mukaan jatkossa peruuttamisoikeus koskisi myös tavaroita, jotka valmistetaan tai joita muunnellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaaviksi. Peruuttamisoikeus laajennettaisiin myös tilanteisiin, joissa sopimus on tehty kotikäynnillä, jota kuluttaja ei itse ole tilannut.

Tiedonantovelvollisuuden laajentaminen
Myös elinkeinonharjoittajien tiedonantovelvollisuuksia markkinoinnissa ehdotetaan tiukennettavaksi. Tämä tarkoittaisi sitä, että elinkeinonharjoittajan markkinoidessa tavaraa alennuksella tai alennettuun hintaan, tulisi markkinoinnissa ilmoittaa tavaran alin hinta, jolla sitä on markkinoitu alennusta edeltäneiden 30 päivän aikana. Lisäksi elinkeinoharjoittajan tulisi antaa kuluttajille tieto siitä, onko kuluttajien tavaroista antamat arvostelut todellisia, eli ovatko tavaroista annetut arvostelut tosiasiassa peräisin sellaisilta kuluttajilta, jotka ovat käyttäneet tavaraa tai ostaneet sen.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 28.5.2022, jolloin jäsenvaltioiden on alettava soveltaa Omnibus-direktiiviä. Puhelinmyyntiä koskevien muutosten on tarkoitus tulla voimaan vasta joulukuussa 2022.