22.11.2021

Kuittauksen yleiset edellytykset konkurssissa

Suomen konkurssilainsäädäntö on perinteisesti ollut kuittausmyönteinen. Esimerkiksi kahden yhtiön läheinen yhteistoiminta on omiaan aiheuttamaan tilanteita, joissa konkurssin sattuessa pesäluetteloon kirjataan saman yhtiön nimi sekä varojen että velkojen alle. Konkurssilain mahdollistama kuittausoikeus on tällaisissa tilanteissa velkojan hyvä ystävä. Velkojan oikeus kuittaukseen ei nimittäin rajoitu vain hänelle kertyvään jako-osuuteen, vaan se koskee koko konkurssisaatavaa. Seuraavaksi käsittelen kuittauksen yleisiä edellytyksiä konkurssissa.

Kuittauksen yleisinä edellytyksinä ovat saatavien samanlaatuisuus, vastasaatavan perimiskelpoisuus ja saatavien vastakkaisuus. Vaatimus saatavien samanlaatuisuudesta kohdistuu ajallisesti kuittaushetkeen. Saatavien alkuperäisellä laadulla ei siis ole merkitystä molempien ollessa rahamääräisiä kuittaushetkellä.

Yleisesti saatava katsotaan perimiskelpoiseksi, kun se on kannekelpoinen ja erääntynyt. Saatavasta tulee siten voida antaa suoritustuomio. Perimiskelvottomana saatavana voidaan mainita esimerkiksi kohtuuttomat palkkasaatavat sekä lain ja hyvän tavan vastaiset saatavat. Vaatimus siitä, että saatavan on oltava erääntynyt, ei konkurssitilanteissa sovellu. Mainittakoon kuitenkin, ettei velkojan tarvitse suostua kuittaukseen hänen oman velkansa ollessa erääntymätön.

Lähtökohtaisena nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että perimiskelpoisuuskriteerin täyttää saatava, joka oikeuttaisi valvonnan perusteella suorituksen konkurssipesän varoista. Myös lykkääväehtoinen saatava on kuittauskelpoinen, mikäli lykkäävä ehto täyttyy ennen konkurssin päättymistä.

Viimeisenä käsiteltävä yleinen edellytys vaatii saatavien vastakkaisuutta. Molempien saatavien oikeusperusteen on tullut syntyä ennen konkurssiin asettamista. Takautumissaatavien osalta on hyvä muistaa, että oikeusperusteena pidetään velvoitteen syntymistä. Regressioikeuden syntyminen vasta konkurssimenettelyn aikana ei tee takautumissaatavasta kuittauskelvotonta.

Tämä kirjoitus on käsitellyt vain kuittauksen yleisiä edellytyksiä konkurssissa. Konkurssilaki sekä muu lainsäädäntö sisältää konkurssitilanteisiin sovellettavia kuittausrajoituksia ja kuittausoikeuden laajennuksia, joita tässä kirjoituksessa en avaa.