30.8.2022

Kv-veroriitojen ratkaisumenettelystä

Kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettely (engl. Mutual Agreement Procedure) on Verohallinnon tarjoama riidanratkaisumekanismi, jonka tarkoituksena on saattaa verovelvollisen hakemuksesta kansainvälisliitännäinen, riitainen verosopimuksen alainen veroasia ratkaistavaksi keskinäisessä sopimusmenettelyssä. Menettelyn osapuolina toimivat kahden tai useamman valtion toimivaltaiset viranomaiset. Verovelvollinen osallistuu menettelyyn tarvittaessa, ja ainoastaan viranomaisia avustavana tahona.

Verosopimusten tarkoituksena on sopia valtioiden välillä mm. siitä, millä valtiolla on kussakin tilanteessa verotusoikeus verovelvollisen tulosta, jotta kaksinkertaiselta verotukselta vältyttäisiin. Verovelvollisen verotus ei kuitenkaan aina käytännössä toimi verosopimusten tarkoitusten mukaisesti, ja välillä joudutaan tulkinnallisiin tilanteisiin, joissa valitettavasti tapahtunutta kaksinkertaista verotusta joudutaan selvittelemään viranomaisten kanssa.

Kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelyn tarkoituksena on se, että toimivaltaiset viranomaiset keskustelevat keskenään Suomen ja ulkomaisen valtion välisen verosopimuksen määräyksen vastaisen verotuksen poistamisesta. Menettelyssä on usein kyse tilanteesta, jossa verovelvollista on verotettu samasta tulosta kahdessa eri valtiossa kahteen kertaan, eli verotus on tapahtunut juridisesti kaksinkertaisesti. Toimivaltaisten viranomaisten keskinäisen neuvottelun tarkoituksena on saavuttaa ratkaisu, jolla verosopimuksen määräysten vastainen verotus poistetaan. Tällöin tavoiteltavana lopputuloksena verovelvollisen kannalta olisi se, että valtio tai valtiot luopuvat kaksinkertaisesti tapahtuneesta tulon verottamisesta kokonaan tai osittain. Parhaimmassa tapauksessa toimivaltainen viranomainen arvioi mahdollisuuksia poistaa verosopimuksen määräyksen vastainen verotus myös yksipuolisella päätöksellä, jolloin neuvotteluvaihetta toisen valtion viranomaisten kanssa ei edes käydä, ja prosessi olisi siten huomattavasti lyhyempi. Tavallisesti prosessi voi kestää useitakin vuosia.

Mikäli verovelvollinen on kärsinyt juridisesta kaksinkertaisesta verotuksesta samasta tulosta, on suositeltavaa turvautua juristin puoleen ja selvittää mahdollisuudet riitaisen veroasian ratkaisemiseksi. Edellytykset ratkaista kansainvälinen ja riitainen veroasia riippuu siitä, mitä verosopimusta ja määräyksiä hakemukseksi menettelyn aloittamiseksi vaaditaan. Hakemus olisi hyvä laatia juristin avustuksella, jotta ko. verosopimuksen epäkohtiin ja asiassa oleviin perusteisiin voitaisiin vedota tehokkaasti. Hyvin laadittu hakemus nopeuttaa prosessia ja luonnollisesti edesauttaa toivotun ratkaisun saamista.

Adam Huhtamäki