1.10.2021

Laki lähetetyistä työntekijöistä muuttui vuoden 2020 lopulla – yrityksille annettu siirtymäaika päivittää sopimukset vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä päättyy 1.12.2021

Laki lähetetyistä työntekijöistä muuttui 1.12.2020 ja muutoksella pantiin täytäntöön EU:n lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin muutosdirektiivi. Yrityksille annettiin vuoden siirtymäaika varautua lakimuutoksen vaikutuksiin. Siirtymäaika päättyy siis 1.12.2021, joten nyt on hyvä aika kerrata lakimuutoksen tuomat muutokset.

Laki lähetetyistä työntekijöistä koskee siis työntekijöitä, jotka ovat lähetetty jostain muusta valtiosta tekemään työtä Suomeen rajoitetuksi ajaksi sopimuksen perusteella esimerkiksi alihankintana tai vuokratyönä. Työntekijän lähettävä yritys säilyy lähetetyn työntekijän työnantajana ja vastaa siten lähetetyn työntekijän työnantajavelvoitteista. Vaikka lain tuomat muutokset vaikuttavat lähinnä lähettävän yrityksen työnantajan velvollisuuksiin ja työvoimakustannuksiin, myös suomalaisen alihankintaa ja vuokratyövoimaa ulkomailta hankkivan yrityksen on hyvä olla tietoinen muutoksista, sillä ne voivat aiheuttaa muutostarpeita olemassa oleviin alihankintaa tai vuokratyötä koskeviin sopimuksiin.

Lakimuutoksen tarkoituksena oli edistää yritysten tasavertaista kilpailua ja lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaista kohtelua kansallisten työntekijöiden kanssa. Keskeiset muutokset koskivat palkkasäännösten ja työehtosopimusten määräytymistä, korvattavia matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksia sekä työsuhteen ehtojen yhdenvertaisuutta niin sanotussa pitkäaikaisessa lähettämisessä.

Muutosdirektiivillä asetettiin työnantajalle velvollisuus taata lähetetyille työntekijöille samat työehdot, kuin mitä sovelletaan työntekomaan työntekijöihin lain ja yleissitovien työehtosopimusten perusteella. Tämä muutos ei sinänsä tuonut muutosta Suomen lainsäädäntöön, sillä jo ennestään lähetetyistä työntekijöistä annetussa laissa säädettiin, että lähetettyjen työntekijöiden työehdot määräytyvät Suomessa työskentelyn ajalta lain ja yleissitovien työehtosopimusten mukaan. Lähetettyihin työntekijöihin sovelletaan siis esimerkiksi työaikalain säännöksiä säännöllisestä työajasta, sen ylittymisestä sekä sunnuntaityöstä ja lepoajoista sekä esimerkiksi vuosilomalain säännöksiä vuosiloman pituudesta, vuosilomapalkasta ja lomakorvauksesta, jos ne ovat edullisempia kuin lähetetyn työntekijän työsopimukseen muuten sovellettavan lain mukaiset säännökset.

Lisäksi lakimuutos toi työnantajalle velvollisuuden kustantaa lähetetylle työntekijälle matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset Suomessa tehtävän työn ajalta silloin, kun työntekijä joutuu ammatillisista syistä liikkumaan lähettämisen kestäessä eri työkohteisiin. Muutos vaikuttaa etenkin rakennusalalla toimiviin yrityksiin ja niiden sopimuksiin. Suomessa rakennusalalla käytetään paljon lähetettyjä työntekijöitä, ja rakennusalan työehtosopimuksissa on useita määräyksiä komennustyön ehdoista, kuten matkojen ja majoitusten kustannuksista. Tämä saattaa aiheuttaa lähettävälle yritykselle huomattavia lisäkustannuksia, jos lähetettävässä maassa ei ole korvattu työntekijän toiseen maahan lähettämisestä aiheutuvia kustannuksia tai jos korvaukset alittavat olennaisesti Suomen korvaustason.

Lakimuutos toi mukanaan myös sen, että vähintään 12 kuukauden työskentelyn jälkeen lähetetylle työntekijälle on turvattava myös sellaiset sovellettavan työehtosopimuksen määräykset, jotka koskevat erilaisia korvauksia, lisiä ja muita taloudellisia etuja lukuun ottamatta työsuhteen solmimista ja päättämistä koskevia vaatimuksia, lisäeläkkeitä ja kilpailukieltolausekkeita.

Vaikka suomalaisille alihankintaa ja vuokratyövoimaa ulkomailta hankkiville yrityksille ei lakimuutoksesta aiheutunut suuria muutoksia, ulkomaisten alihankkijoiden kanssa tehtyjä sopimuksia voi silti olla tarpeen päivittää vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä. Siirtymäaika koskee sellaisia sopimuksia, jotka on tehty ennen lakimuutoksen voimaantuloa, eli ennen 1.12.2020.

Jos yrityksellänne on siis käytössä ulkomaista työvoimaa, kannattaa sopimusten ajantasaisuus tarkistaa hyvissä ajoin ennen siirtymäajan päättymistä, eli 1.12.2021. Työntekijöiden lähettämisestä annetun lain noudattamista valvotaan, ja myös siksi on hyvä huolehtia siitä, että sopimukset vastaavat lain vaatimuksia ja myös ulkomainen sopimuskumppani on perillä lain sille asettamista velvollisuuksista.