5.2.2016

Lapsenhuoltolain muutostarpeita pohditaan

Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisen muutostarpeita pohditaan parhaillaan. Oikeusministeriössä on valmistunut muistio, johon on kirjattu ministeriön tietoon tulleita ongelmia lain soveltamisessa sekä ehdotuksia lain uudistamistarpeiksi. Ehdotetut muutostarpeet liittyvät muun muassa lapsen vuoroasumiseen molempien vanhempien luona, valvottuihin ja tuettuihin tapaamisiin, tapaamisoikeuden vahvistamiseen muulle kuin vanhemmalle, lapsen vieraannuttamisen kieltoon, lapsen tapaamiskustannuksiin, lapsen oikeudenkäyntimenettelyn nopeuttamiseen ja lapsen kuulemiseen.

Selvitettävänä on muun muassa, olisiko lainsäädäntöä tarpeen muuttaa niin, että lapsi voisi virallisesti asua kahdessa eri osoitteessa. Esiin on tuotu tarve säätää myös nimenomaiset edellytykset, joilla tuomioistuin voi määrätä tapaamiset toteutettavaksi tuettuina tai valvottuina. Lisäksi on nähty tarve vahvistaa tapaamisoikeus myös esimerkiksi lapsen ja isovanhempien taikka muiden lapselle läheisten henkilöiden kuten esimerkiksi ns. sosiaalisen vanhemman välille. Lainsäädännön muutostarvetta on pohdittu myös liittyen lapsen vieraannuttamiseen toisesta vanhemmasta. Olisi syytä harkita, tulisiko vieraannuttamisesta ottaa säännöksiä lapsenhuoltolakiin. 

Esiin on tuotu lisäksi useita muita ongelmia, jotka koskevat mm. huoltoriitojen käsittelyä tuomioistuimessa sekä lapsen kuulemista. Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien oikeudenkäyntien kestoon vaikuttaa usein sosiaaliviranomaisen laatiman olosuhdeselvityksen viipyminen, jossa kestää keskimäärin n. 6 kuukautta. Tilanteen parantamiseksi voitaisiin harkita selvityksen laatimiselle asetettavasta määräajasta. Myös lapsen kuuleminen on puutteellista ja kaipaa parannusta. Lapsenhuoltolaissa lähtökohtana on, että lasta kuullaan oikeudenkäynnissä ensisijaisesti tuomioistuimelle annettavan sosiaaliviranomaisen selvityksen yhteydessä. Lapsen kuuleminen tuomioistuimessa on sen sijaan harvinaista. On toivottu, että lapsi voisi osallistua oikeudenkäyntiin nykyistä vahvemmin, esimerkiksi määräämällä lapselle oikeudenkäyntiä varten edunvalvoja tai muu edustaja.

Oikeusministeriön muistion kaikille avoin sähköinen kuuleminen käynnistyy helmi-maaliskuussa. Lainsäädännön muutostarpeet on tarkoitus selvittää kesään 2016 mennessä, jonka jälkeen päätetään hankkeen jatkovalmistelusta.