17.11.2017

Liiketoimintakielto tehostuu – Mikä muuttuu?

Liiketoimintakieltoa koskevan lain soveltamisalaa laajennetaan.

Nykyisen voimassa olevan liiketoimintakieltolain henkilöpiiri, jolle liiketoimintakielto voidaan määrätä, on rajattu. Liiketoimintakieltoon voidaan lain mukaan määrätä yksityinen elinkeinonharjoittaja, jonka harjoittamasta liiketoiminnasta on kirjanpitolaissa säädetty kirjanpitovelvollisuus, avoimen yhtiön yhtiömies, kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies ja eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän henkilöjäsen sekä se, joka on yhteisön hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana taikka muussa siihen rinnastettavassa asemassa, samoin kuin se, joka tosiasiallisesti johtaa yhteisön tai säätiön taikka ulkomaisen sivuliikkeen toimintaa taikka hoitaa sen hallintoa.

Lainmuutoksen myötä lain soveltamisala laajenee koskemaan ammattitoimintaa harjoittavia yksityisiä elinkeinonharjoittajia.  Jatkossa liiketoimintakielto voidaan kohdistaa yksityiseen elinkeinonharjoittajaan riippumatta siitä, harjoittaako tämä ammatti- vai liiketoimintaa. Vastaavan kaltainen uudistus on tehty kirjanpitolakiin ja tarkoituksena onkin yhdenmukaistaa liike- ja ammattitoiminnan harjoittajien kohtelua. Muutosta on peruteltu myös harmaan talouden torjunnan kannalta.

Liiketoimintakiellon määräämisen perustetta muutetaan myös. Jatkossa liiketoimintakiellon määräämisen perusteena ei voi olla lakisääteisten velvollisuuksien olennainen laiminlyöminen, mikäli laiminlyönti johtuu pelkästään maksukyvyttömyydestä. Usein verojen ja muiden julkisoikeudellisten maksujen laiminlyöminen johtuu siitä, että yritystoiminta muuttuu kannattamattomaksi eikä yrittäjä sen vuoksi pysty hoitamaan velvoitteitaan.

Uudistuksen myötä mm. vero-, tulli-, ulosotto- ja palkkaturvaviranomaisille annetaan syyttäjän lisäksi oikeus pyytää liiketoiminnan edellytysten tutkintaa poliisilta tai tulliviranomaiselta. Myös konkurssipesän hoitajalla on oikeus tehdä tutkintapyyntö. Edellä kuvattujen tahojen pyytämä liiketoimintakieltoa koskeva tutkinta on rajattu koskemaan liiketoimintaan liittyvien lakisääteisten velvollisuuksien olennaisesta laiminlyönnistä johtuvia tilanteita, joissa ei ole syyllistytty rikolliseen menettelyyn.

Päättyneiden liiketoimintakieltojen osalta muutoksella laajennetaan esitutkintaviranomaisen ja syyttäjän oikeutta saada tietoa näistä. Liiketoimintakiellosta annettua lakia muutetaan siten, että poliisin lisäksi muille esitutkintaviranomaisille annetaan poliisin tavoin oikeus saada liiketoimintakieltorekisteristä tietoja päättyneistä liiketoimintakielloista. Lakia muutetaan myös siten, että syyttäjän oikeutta saada tietoja päättyneistä liiketoimintakielloista laajennetaan.

Muutosten avulla viranomaisten mahdollisuudet puuttua elinkeinotoimintaan liittyvien lakisääteisten velvollisuuksien olennaisiin laiminlyönteihin paranevat. Liiketoimintakiellon tehostaminen on yksi harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjuntakeinoja. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa muutos tulemaan voimaan 15.1.2018.