26.3.2021

Maankäyttö- ja rakennuslain muutokset osana digitalisaatiota

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) on jatkuvien muutosten alla. Siihen on tehty vuoden 2020 aikana lukuisia uudistuksia, joista osa on tullut voimaan vuoden 2021 alussa. Lain tavoitteena on luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka on sosiaalisesti toimiva ja jossa eri väestöryhmien tarpeet on otettu huomioon. Viimeaikaisilla muutoksilla on pyritty huomioimaan yhdyskuntateknisten uudistusten mukanaan tuomat vaatimukset rakentamiseen myös digitalisaation ja älyrakentamisen näkökulmasta.

Viimeaikaiset uudistukset koskevat digitalisaation lisäksi myös yhdyskuntatekniikkaa, energiatehokkuutta, väestötietojärjestelmiä, ympäristölliset rakentamis- ja toimenpidelupia sekä kansalliseen turvallisuuteen liittyvää alueiden käyttöä.  Vuoden 2021 lainuudistusten päätavoitteena onkin hiilineutraali yhteiskunnan, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen myös rakentamisratkaisuja kehitettäessä.

Viestintäverkkojen rakentaminen
Yhdyskuntateknisistä uudistuksista merkittävimpänä voidaan pitää viestintäverkkojen rakentamista koskevien säädösten tarkistamista. Lain täsmennysten mukaan telekaapeleiden, tukiasemien ja radiomaston sijoittamisesta toisen omistamalle tai hallitsemalle kiinteistölle säädetään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) 28 luvussa. Lisäksi telekaapeleiden sijoittamisesta tiealueelle säädetään liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 42 a §:ssä. Uudistus on merkityksellinen uusien valokuitu-, 4GLTE- ja 5G-verkkojen sijoittamiseksi joustavasti rakennettuun ympäristöön.

Energiatehokkaat rakentamisratkaisut
Toisena merkittävänä uudistuksena voidaan pitää rakennusten energiatehokkuutta koskevien toimenpidelupien tarkentamista. Jatkossa toimenpidelupa tarvitaan myös rakennuksen julkisivun muuttamiseen sekä rakennusosan tai teknisen järjestelmän vaihtamiseen silloin, kun sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. Jos kyseessä on rakennus, jonka energiatehokkuutta ei tarvitse lain nojalla parantaa, toimenpidelupaa ei kuitenkaan tarvita, ellei kyseessä ole rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmän rakentaminen, josta säädetään rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetussa laissa (733/2020).

Autojen latauspisteet osana älykoteja
Voidaan olettaa, että sähköautojen ja hybridien latauspisteet tulevat lisääntymään merkittävästi lähivuosien aikana. Niin sanottujen älykotien yhtenä yksityiskohtana voidaan sähköautojen latauspisteet integroida jo rakennusvaiheessa talon automaatio- ja ohjausjärjestelmiin. Tämä parantaa sähköturvallisuutta sekä mahdollistaa ekologisten liikkumismuotojen sisällyttämisen kodin rakentamisratkaisuihin ilman erillistä tarvetta sähkömiehen kutsumiselle paikan päälle asentamaan erillistä latauspistettä. Latauspisteiden lisääminen myöhemmässä vaiheessa edellyttää aina erillisten sähköteknisten ratkaisujen toteuttamista talossa.

Jotta voisimme jatkossa varmistaa digitalisaation ja teknologisesti älykkäiden ratkaisujen huomioimisen rakentamisessa, tulee lainvalmistelussa ottaa myös vuonna 2021 huomioon kaikki ne uuden teknologian mahdollistamat keinot, joilla lainuudistuksen päätavoitteet voidaan saavuttaa. Lukander Ruohola HTO on tiiviisti mukana seuraamassa uusien innovatiivisten ratkaisujen toteuttamista rakentamisessa. Tarjoamiemme palvelujen kautta asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen tiedon lainsäädännön muutosten vaikutuksista omiin rakentamisratkaisuihin niin kotona kuin myös vapaa-ajan rakentamisessa. Korona-aika on osoittanut, että vapaa-ajan asuntojen älyratkaisut ovat nykypäivää ja ne voivat olla osa nykyistä arkeamme etätyömahdollisuuksien lisääntyessä entisestään.

Timo Lankinen