26.4.2022

Määräaikaan sidotut testamentin moitekanteet

Nykyään on suhteellisen tavanomaista, että perinnönjättäjä on määrännyt jäämistöstään testamentilla. Testamentista voi kuitenkin syntyä monia erilaisia riitaisuuksia. Näistä ainoastaan testamentin moite on perintökaaren 14 luvun 5 §:n määräaikaan sidottu. Testamentin moitekanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa testamentin tiedoksi saamisesta. Kunkin perillisen määräaika voi siis alkaa kulumaan eri aikaan.

Mikäli perillinen ei nosta moitekannetta määräajassa, ei testamenttia voida enää myöhemmin häntä kohtaan julistaa pätemättömäksi. Testamentin moitekannetta voi kuitenkin olla joissain tapauksissa vaikea erottaa esimerkiksi testamentin tulkintakanteista.

Testamentin moitteen tunnusmerkkeinä voidaan tarkastella ainakin esitettyä kannevaatimusta ja kanneperustetta. Vaatimuksena tulee siis olla, että testamentti julistetaan pätemättömäksi. Testamentti voidaan julistaa moitteen johdosta pätemättömäksi, jos testamentintekijällä ei ole ollut kelpoisuutta määrätä jäämistöstään, testamenttia rasittaa muotovirhe, testamentintekijän sieluntoiminnan häiriö on vaikuttanut testamentin tekemiseen tai sitä rasittaa tahtovirhe. Näissä on kysymys kanneperusteista. Muilla perusteilla nostetut testamenttikanteet eivät ole puolen vuoden määräaikaan sidottuja testamentin moitekanteita.

Testamentin moitekanteen voi erottaa muista testamenttikanteista myös sen henkilösuhteita tarkastelemalla. Testamentin moitekanteessa kantajana on perinnönjättäjän lakimääräinen perillinen ja vastaajana testamentinsaaja. Mikäli kysymyksessä on testamentinsaajien keskinäinen riita, ei kyseessä ole perintökaaren 14 luvun 5 §:ssä tarkoitettu testamentin moite.

Tuomioistuinten työtilastojen mukaan testamentin moitekanteita ratkaistiin viime vuoden aikana käräjäoikeuksissa yhteensä 64 kappaletta. Vertailuna todettakoon, että testamentin tehottomaksi julistamista koskevia asioita ratkaistiin 11 kappaletta ja testamentin tulkintakanteita vain muutamia. Määräaikaan sidotut testamentin moitteet vaikuttavat siten olevan yleisin testamenttikanteiden tyypeistä.

Erityisesti ehdottomien moiteaikojen takia testamenttien kanssa onkin syytä olla tarkkana. Suosittelenkin kääntymään asiantuntevan juristin puoleen, kun kysymyksesi koskee mahdollisia testamenttiriitaisuuksia.

Larissa Salo

juristi