10.2.2023

Mallisuoja osana yritysten IPR-strategiaa

Immateriaalioikeudet ovat yhä merkityksellisempiä monien yritysten liiketoiminnassa, ja niitä on syytä suojata asianmukaisin ja tehokkain keinoin. Toimiva IPR-strategia mahdollistaa yrityksen arvon kasvattamisen. Patenteilla voidaan suojata keksintöjä, ja ne takaavat haltijalleen yksinoikeuden keksinnön hyväksikäyttöön ammattimaisesti. Tavaramerkit puolestaan ovat tärkeitä yritysten brändin vahvistamiseksi, sillä niiden avulla voidaan erottautua kilpailijoista markkinoilla. Mutta millaista suojaa ja lisäarvoa vähemmän tunnettu mallioikeus voi tuoda yrityksille ja niiden tuotteille?

Mallioikeus on luotu suojaamaan tuotteen uutta muotoilua, joka on tärkeä menestysmittari tuotteelle. Tuotteen visuaalisuus ja houkuttelevuus saavat sen erottautumaan kilpailijoista, ja parhaimmassa tapauksessa houkuttelevuus voi toimia ratkaisevana tekijänä kuluttajan ostopäätöksen taustalla. Lienee selvää, että tuotteet on syytä suunnitella ja muotoilla huolella, mikäli tuotteen halutaan erottautuvan muista ja menestyvän.

Mallioikeuden voi saada tuotteen tai sen osan ulkomuotoon, joka ilmenee esimerkiksi sen väreistä, muodosta tai materiaalista. Tuotteen taiteellisuudella tai esteettisyydellä ei ole merkitystä mallioikeuden saamisen kannalta. Käytännössä tuote voi olla lähes mikä tahansa matkapuhelimesta maljakkoon tai esimerkiksi ohjelmiston käyttöliittymä. Myös pakkauksia ja graafisia symboleja voidaan suojata mallioikeudella.

Tuotteiden suunnitteluun käytetty aika ja kustannukset valuvat hukkaan, jos muotoilun puutteellisen suojauksen vuoksi kilpailijat voivat hyödyntää ja kopioida niitä. Mallisuojalla varmistetaan, että yritys voi hyödyntää tuotettaan ja puuttua mahdollisiin loukkauksiin ja tuoteväärennöksiin. Mallioikeus takaa haltijalleen yksinoikeuden mallin ammattimaiseen käyttöön eli haltija voi kieltää muita esimerkiksi valmistamasta tai myymästä mallin mukaista tuotetta.

Mallisuojan saamisen edellytyksenä on, että malli on uusi ja yksilöllinen. Malli on uusi, jos sitä ei ole julkaistu ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää. Rekisteröintiä kannattaa siis hakea vasta sitten, kun tuotteen muotoilu on lopullisessa muodossaan. Poikkeuksena uutuuden vaatimuksesta, EU:ssa on voimassa niin sanottu grace period eli armonaika, jonka nojalla mallin luoja voi testata tuotettaan markkinoilla pisimmillään 12 kuukautta ilman, että hän menettää muotoilunsa uutuuden. Kyseinen poikkeus ei kuitenkaan ole voimassa kaikissa maissa, joten sen hyödyntäminen voi olla riskialtista. On myös hyvä muistaa, että mallin tulee olla yksilöllinen eli erilainen kuin ennestään tunnetut mallit. Tässä arvioinnissa kokonaisvaikutelma ratkaisee. Täysin tavanomaiset mallit eivät kelpaa rekisteröitäväksi.

Suomessa mallioikeuden rekisteröinti tapahtuu Patentti- ja rekisterihallituksessa. Mikäli yrityksellä on tarvetta maantieteellisesti laajemmalle suojalle, mallille voidaan hakea suojaa myös EU:n alueella rekisteröimättömänä tai rekisteröitynä yhteisömallina EUIPO:ssa tai kansainvälisenä rekisteröintinä WIPO:ssa. EUIPO ei tutki mallin uutuutta tai yksilöllisyyttä, vaan ainoastaan hakemuksen muodollista oikeellisuutta. Näin ollen suojan voi saada hyvinkin helposti EU:n laajuisena. Suomessa ja EU:ssa mallioikeus on voimassa viisi vuotta hakemuksen tekemispäivästä lukien ja sen uudistamista voi tarvittaessa hakea neljä kertaa. 

Euroopan mallisuojajärjestelmän osalta on hyvä huomata, että komissio julkaisi 28.11.2022 ehdotuksen uudeksi mallisuojadirektiiviksi ja yhteisömalliasetukseksi. Tavoitteena on muun muassa edistää innovointia ja kilpailukykyä sekä päivittää nykyinen yli 20 vuotta vanha mallisuojajärjestelmä digitaaliseen aikakauteen sopivaksi. Ehdotukset ovat vielä varhaisessa vaiheessa, mutta ne antavat viitteitä mallioikeuksien tulevaisuudesta ja järjestelmän nykyaikaistamisen tarpeesta.

Edellä esitetyn perusteella on syytä pohtia muotoilun suojaamisen mahdollisuuksia ennen uuden muotoilun julkistamista. Mallisuojan rekisteröinti on verrattain kustannustehokas keino suojata tärkeät uudet muotoilut, erottautua markkinoilla sekä kasvattaa liiketoimintaa. Sitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi tavaramerkkisuojan ohella siten, että yritys suojaa sekä tavaramerkkinsä että tavaramerkkiä lähellä olevat muut vaihtoehtoiset versiot mallisuojalla. Asiantuntijamme neuvovat mielellään, mikäli IPR-strategian luominen tai esimerkiksi mallioikeuden rekisteröinti on yrityksellenne ajankohtaista.

Christel Vialén