19.10.2018

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:469/18 kielletystä hankintasopimuksen muuttamisesta

Markkinaoikeuden ratkaisu MAO:469/18 kielletystä hankintasopimuksen muuttamisesta

 

Asian tausta

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä oli ilmoittanut 4.7.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta IT-laitteita koskevasta tavarahankinnasta neljäksi vuodeksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on 25.9.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 18 päättänyt valita puitejärjestelyyn A Oy:n sekä varatoimittajaksi B Oy:n.

Markkinaoikeuteen tekemässään valituksessa C Oy oli vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen hankintapäätöksen 25.9.2017 § 18, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. 

Yhtiön C:n valituksen perusteet

Yhtiö C valitti markkinaoikeuteen hankintasäännösten vastaisesta menettelystä todeten, että hankintayksikkö on hankintasäännösten vastaisesti tehnyt olennaisen sopimusmuutoksen. Hankintayksikön IT-laitehankinta ei ole sisältänyt tulostinten ja monitoimilaitteiden värikasetteja lukuun ottamatta uusien tulostinten ja monitoimilaitteiden aloituskasetteja. Kilpailutuksen jälkeen hankintayksikkö on ilmoittanut, että kaikki Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernin tarvitsemat tulostinten ja monitoimilaitteiden värikasetit hankitaan ensisijaisesti A Oy:ltä ja tämän estyessä B Oy:ltä. Hankintayksikön menettely on merkinnyt tehdyn puitejärjestelysopimuksen olennaista laajentamista.

C Oy:n näkemyksen mukaan tarjouspyynnön palvelukuvauksen, sopimusluonnoksen ja hintaliitteen perusteella on selvää, että IT-laitteiden tarjouskilpailu on koskenut värikasetteja ainoastaan uusien tulostinten ja monitoimilaitteiden aloituskasetteina. Värikasetteja ei ole mainittu lainkaan palvelukuvauksessa tai sopimusluonnoksessa. Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernissa on käytössä noin 11.000 tulostinta ja monitoimilaitetta. C Oy:n näkemyksen mukaan tarjouspyyntöasiakirjoista ei ole ollut mitenkään pääteltävissä, että tarjouskilpailu koskisi värikasettien hankintaa konsernissa jo käytössä oleviin tulostimiin ja monitoimilaitteisiin tai uusiin laitteisiin aloituskasetin jälkeen.

Hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana

Hankintalain 136 §:n 1 momentin mukaan hankintasopimusta tai puitejärjestelyä ei saa EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tai kansalliset kynnysarvot ylittävissä liitteen E mukaisissa palveluhankinnoissa taikka käyttöoikeussopimuksissa olennaisesti muuttaa sopimuskauden aikana ilman tämän lain mukaista uutta hankintamenettelyä.

Markkinaoikeudessa käsitellyssä tapauksessa oli toisin sanoen ensin arvioitavana, oliko värikasettien tilaaminen merkinnyt IT-hankintasopimuksen muuttamista. Toiseksi arvioitavana oli, olivatko hankintayksikön ja A Oy:n väliseen hankintasopimukseen tehdyt muutokset olleet olennaisia. Kolmanneksi, koska muutosten katsottiin olleen olennaisia, markkinaoikeuden piti vielä arvioida, oliko muutosten tekeminen ollut tästä huolimatta sallittua hankintalain 136 §:n 2 momentin nojalla.

Käsittely markkinaoikeudessa

Markkinaoikeudessa oli ratkaistavana kysymys siitä, olivatko värikasetit sisältyneet hankintasopimukseen. Tarkemmin markkinaoikeudessa esitettyyn näyttöön menemättä voidaan todeta markkinaoikeuden katsoneen, etteivät värikasetit vanhoihin laitteisiin olleet sisältyneet hankintaan, vaan hankinnan kohteena olivat olleet vain tarjouspyynnössä tarjoajilta pyydetyt alkuperäiset värikasetit kilpailutuksen kohteena oleville laitteille.

Markkinaoikeuden mukaan sopimusmuutosten johdosta Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulostinten ja monitoimilaitteiden värikasettien oli katsottava nousseen huomattavaksi osaksi hankintasopimusta siten, että muutosten voitiin katsoa laajentaneen sopimuksen soveltamisalaa olennaisesti. Värikasettien sisältyminen alkuperäiseen hankintamenettelyyn tapauksessa esitetyssä laajuudessa olisi asiassa saadun selvityksen perusteella myös mahdollistanut valittaja C:n osallistumisen menettelyyn.

Markkinaoikeus katsoi, että hankintayksikkö oli muuttanut A Oy:n kanssa tekemäänsä hankintasopimusta siten, että muutos oli laajentanut sopimuksen soveltamisalaa uusiin värikasettimalleihin. Muutosta oli pidettävä olennaisena. Markkinaoikeuden mukaan kyseisenkaltaista sopimusmuutosta ei oltu voitu tehdä ilman uudelleenkilpailutusta hankintalain 136 §:n 2 momentin nojalla.

Lopputulos

Markkinaoikeus määräsi Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja A Oy:n sekä B Oy:n väliset sopimukset tehottomiksi ja kumosi kuntayhtymän hankintapäätöksen 25.9.2017 § 18.

Markkinaoikeus velvoitti Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, mikäli se aikoo edelleen toteuttaa tavarahankinnan julkisena hankintana, kilpailuttamaan kyseisen hankinnan julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden mukaisesti. Velvoitetta on noudatettava markkinaoikeuden asettaman 500.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus määräsi Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän maksamaan valtiolle seuraamusmaksuna 50.000 euroa.

Huomiot ratkaisusta

Hankintalain 136 pykälä (hankintasopimuksen muuttaminen sopimuskauden aikana) ei ole pykälänä tarkkarajainen tai täsmällisiä oikeusohjeita sisältävä pykälä, vaan kyseinen pykälä on säädetty sanamuodoltaan joustavaksi. Pykälän tarkoituksena on luoda puitteet hankintalainhengen mukaiseen toimintaan kilpailutuksen jälkeen ja estää hankinnan jälkikäteinen muuttaminen tarjouskilpailun voittaneen osapuolen eduksi.

Tulkinnanvaraiset kysymykset hankintasopimuksen olennaisesta muuttamisesta ja hankintalain 136 §:n pykälässä säädettyjen edellytysten täyttämisestä (tai täyttymättä jäämisestä) eivät ole vielä muodostuneet oikeuskäytännössä vakiintuneiksi tulkintalinjoiksi, joiden perusteella voitaisiin varmuudella sanoa, kuinka pitkälle yksittäistä hankintasopimusta voidaan muuttaa sopimuskauden aikana.

Katson tässä blogissa käsitellyn markkinaoikeuden ratkaisun olleen oikea, koska tehdyt sopimusmuutokset eivät olleet perustuneet hankintamenettelyn aikana tiedossa olleisiin ehtoihin, eikä kyse ollut ylimääräisten tavarantoimitusten tarpeen täyttämisestä tai olosuhdemuutoksesta. Kysymys oli IT-hankintaan kuulumattomista värikaseteista. Lisäksi värikasettihankinnan vuosittaista arvoa voitiin pitää suurehkona ja kysymyksessä ei ollut vähäarvoinen sopimusmuutos.

Tätä blogia kirjoittaessani ratkaisusta MAO:469/18 on valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja markkinaoikeuden ratkaisu on vailla lainvoimaa. Päätöksestä, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Todettakoon kuitenkin, että ratkaisu MAO:469/18 oli yksimielisesti ratkaistu 3 markkinaoikeustuomarin kokoonpanossa ja markkinaoikeudessa esitetty näytön valossa aihetta ratkaisun muuttamiselle ei allekirjoittaneen tulkinnan mukaan ole.

Tarmo Lensu