7.3.2024

Milloin tehdä reklamaatio?

Reklamaatiolla tarkoitetaan ilmoitusta, jossa sopimuksen osapuoli ilmoittaa toiselle osapuolelle sopimuksen kohteen virheellisyydestä. Kyseessä voi olla väärä tuote, virheellinen kiinteistö taikka palvelu. Ennen hinnanalennusta, vahingonkorvausta, uutta toimitusta tai kaupan purkua on ensin tehtävä reklamaatio, jotta myyjä saa ylipäätään mahdollisuuden korjata tapahtunut virhe. Lainsäädännössä on asetettu hieman erilaisia vaatimuksia sille, missä ajassa tehty reklamaatio katsotaan tehdyksi oikea-aikaisesti, eli ns. kohtuullisessa ajassa.

Reklamaation aika vaihtelee käsillä olevan asian mukaan. Esimerkiksi irtaimen kauppaa koskevissa kuluttaja-asioissa aika reklamoida virheestä on usein lyhyempi kuin kiinteistöasioissa – luonnollisesti, kun asiat ovat aivan eri suuruusluokissa. Lähtökohtana on kuitenkin lähes aina, että oikeus esittää vaatimuksia virheellisen suorituksen johdosta menetetään, mikäli reklamaatiota ei ole tehty kohtuullisessa ajassa. Oikeuskäytännössä on omaksuttu käsitys, että jopa 7-8 kuukautta on kohtuullinen reklamaatioaika kiinteistökaupassa. Vakavampien virheiden kohdalla aika voi olla vielä pidempi, kun puutteet saattavat ilmetä vasta asiantuntijatarkastuksissa.

Kiinteistön kaupoissa pääsääntö on, että ostaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksistaan myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita. Jollei ostaja ilmoita laatuvirheestä myyjälle viiden vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu, hän menettää oikeutensa vedota siihen. Myyjä ei tosin vapaudu vastuusta sellaisessa tilanteessa, missä hän on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti.

Reklamaation tekemiseen liittyy muutamia keskeisimpiä edellytyksiä. Ensinnäkin reklamaation ajankohtaa arvioitaessa merkitystä on kiinnitettävä erityisesti sopimusrikkomuksen laatuun, ja useimmiten myös osapuolten toiminnan huolellisuutta tulee arvioida. Kuten aiemmin todettu, ostaja ei saa enää vedota virheeseen, ellei hän reklamoi myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän sen havaitsi tai kun hänen olisi pitänyt se havaita. Sanamuoto milloin virhe ”olisi pitänyt” havaita, jättää tosin usein tilaa tulkinnalle ja aiheuttaa runsaasti erimielisyyksiä.

Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä irtaimen kaupan asioissa virheilmoitus voidaan esimerkiksi aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen. Vaihtelu reklamaatioajoissa on siis asiasta riippuen suuri.

Lisäksi yleinen ostajan reklamaatioaikaa laajentava sääntö on myyjän mahdollinen petollinen menettely. Useimmiten reklamaatio voidaan tehdä pidemmänkin ajan kuluttua, mikäli myyjä on menetellyt törkeän huolimattomasti taikka kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Se, pidetäänkö myyjän toimintaa tällaisena, riippuu jälleen tapauskohtaisesta arvioinnista.

On lopuksi huomautettava, että reklamaatiotilanteissa ostajan omalla toiminnalla virheen havaittuaan on myös merkitystä. Ostajalla on nimittäin velvollisuus aktiivisesti rajoittaa vahinkoa. Mikäli ostaja laiminlyö tämän velvollisuutensa, voi myyjän korvausvastuu supistua.

Mikäli sinulle heräsi mitään kysyttävää reklamaatioon, sen tekemiseen taikka virhetilanteen arvioimiseen liittyen, auttavat toimistomme asiantuntijat mielellään.