13.8.2015

Muutoksenhaku hallintoasioissa uudistuu

Tasavallan presidentti vahvisti 7. elokuuta muun muassa hallintolainkäyttölakiin ja hallintolakiin tehtävät muutokset, jotka laajentavat valitusluvan ja oikaisumenettelyn käyttöä uusiin asiaryhmiin hallintoasioissa. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2016 alusta.

Oikaisuvaatimusta tullaan jatkossa käyttämään laajemmin, erityisesti kaavamaisissa ja vain vähän viranomaisen harkintaa sisältävissä asioissa, kuten useissa veroja ja maksuja koskevissa asioissa.  Oikaisumenettelyn lisäämisen tarkoituksena on yhtenäistää muutoksenhakujärjestelmää ja nopeuttaa muutoksenhakumenettelyä. Oikaisuvaatimuksen käyttäminen antaa viranomaiselle mahdollisuuden oikaista itse oma päätöksensä. Oikaisuvaatimus on muutoksenhaun ensi vaihe: viranomaisen päätöksestä ei saa valittaa hallinto-oikeudelle, ennen kuin oikaisuvaatimus on tehty ja sen perusteella on annettu päätös. Oikaisuvaatimuksen ulkopuolelle jäävät edelleen esimerkiksi elinkeinolupa-asiat sekä merkittäviä hallinnollisia seuraamuksia koskevat asiat.

Myös valituslupaa edellytetään tulevaisuudessa yhä useammissa asiaryhmissä. Oikeusministeriö on arvioinut, että nykyisin noin puolessa hallintoasioista edellytetään valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitettaessa. Valituslupaa ei lakimuutoksen jälkeenkään edellytetä esimerkiksi elinkeinoluvan peruuttamista koskevissa asioissa tai merkittäviä hallinnollisia seuraamuksia koskevissa asioissa. Tavoitteena on menettelyn nopeuttamisen lisäksi suunnata korkeinta hallinto-oikeutta korkeimman oikeuden tavoin oikeuskäytäntöä ohjaavan tuomioistuimen suuntaan.

Kuten kirjoitin kesäkuussa, muutoksenhaku uudistuu myös yleisten tuomioistuinten puolella jatkokäsittelyluvan käytön lisäämisellä. Muutokset oikeudenkäymiskaareen tulevat voimaan lokakuun alusta. Tuomioistuinten resurssit ovat nykyisillään varsin niukat, ja uudistuksilla tavoitellaan säästöjä. Pyrkimyksenä on, että tuomioistuinten toimintaedellytykset ja oikeussuojakeinojen laatu säilyisivät jatkossakin hyvinä.

Asiaa koskevan hallituksen esityksen pääset kokonaisuudessaan lukemaan täältä: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/he_230+2014.pdf

Emma Nyyssölä