12.6.2018

Muutoksia verkkokauppojen arvonlisäverotukseen

Muutoksia verkkokauppojen arvonlisäverotukseen

Hallitus on esittänyt lainmuutoksia, joilla pantaisiin täytäntöön EU-lainsäädäntöä rajat ylittävästä sähköisestä kuluttajakaupasta. Muutosten avulla yritysten hallinnollinen taakka ja sen myötä yritysten rajat ylittävä kaupankäynti helpottuisivat. Helpotusta tulisi etenkin pienille yrityksille, sillä EU:n sisäisessä rajat ylittävässä myynnissä otettaisiin käyttöön ns. 10.000,00 euron raja. Yhteen Euroopan unionin jäsenvaltioon sijoittautuneiden myyjien muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneille kuluttajille myymien radio- ja televisiolähetyspalvelujen, sähköisten palvelujen ja telepalvelujen verotuspaikka olisi myyjän valinnan mukaan nykyisen ostajan sijoittautumisvaltion asemesta myyjän sijoittautumisvaltio, mikäli näiden myyntien kokonaisarvo olisi kalenterivuonna enintään 10 000 euroa.

Lainmuutoksen myötä yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneiden myyjien suorittamia radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja ja telepalveluja koskevan erityisjärjestelmän soveltamisalaa laajennettaisiin. Tämä tarkoittaisi, että myös sellaisille yhteisöön sijoittautumattomille verovelvollisille, jotka ovat rekisteröityneet arvonlisäverovelvollisiksi jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa, annettaisiin mahdollisuus käyttää tätä erityisjärjestelmää.

Erityisjärjestelmän mukaan rekisteröitynyt yritys voi myydä näitä palveluja rekisteröitymällä erityisjärjestelmään ilman, että sen täytyy rekisteröityä erikseen jokaisessa EU-maassa. Erityisjärjestelmän avulla yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneet myyjät voisivat hoitaa maksu- ja ilmoitusvelvoitteensa keskitetysti kulutusjäsenvaltioihin yhden valitsemansa jäsenvaltion eli tunnistamisjäsenvaltion verohallinnon kautta. Tämä tarkoittaa, että Suomen tunnistamisjäsenvaltioksi valitsevan sähköisten palvelujen myyjän on annettava sähköisesti aloittamisilmoitus Verohallinnolle. Myyjä merkitään erityiseen tunnistamisrekisteriin, ja hänelle annetaan tunnistamisnumero. Suomi ilmoittaa tästä tunnistautumisesta muille jäsenvaltioille. Vastaavasti Suomen Verohallinto saa muilta jäsenvaltioilta tiedon näiden verohallinnoille ilmoittautuneista sähköisten palvelujen myyjistä.

Ilman erityisjärjestelmää tällaiset myyjät joutuisivat rekisteröitymään ja tilittämään veron jokaiseen jäsenvaltioon, jossa niillä on kuluttaja-asiakkaita. Erityisjärjestelmän käyttäminen on kuitenkin vapaaehtoista.

Myynteihin, jotka kuuluvat sähköisten palvelujen eritysjärjestelmien piiriin, sovellettaisiin tunnistamisjäsenvaltion laskutussäännöksiä.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

Juho Lakkala