27.8.2019

Omistajatietojen rekisteröintivelvoite 1.7.2019 lukien

1.7.2019 lukien voimaan tulleiden kaupparekisterilain muutosten johdosta lähes kaikkien yritysten on ilmoitettava kaupparekisteriin tosiasialliset edunsaajat. Vain pörssiyhtiöt, toiminimiyrittäjät, asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt, yhdistykset, säätiöt ja uskonnolliset yhdyskunnat on jätetty ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle. Ensimmäinen ilmoitus on tehtävä 1.7.2019 alkaen ja viimeistään 1.7.2020. Sen jälkeen ilmoitus on tehtävä aina, kun edunsaajissa tapahtuu muutoksia. Ilmoituksen voi tehdä maksutta kaupparekisterin ilmoituspalvelussa.

Rahanpesulaki ja sen pohjana oleva EU:n rahanpesudirektiivi edellyttävät, että yritys tai yhteisö tunnistaa tosiasialliset edunsaajansa, ilmoittaa heidän tietonsa rekisteröitäviksi ja pitää tiedot ajan tasalla.

Kuka on tosiasiallinen edunsaaja?

Tosiasiallinen edunsaaja on määritelty rahanpesulaissa. Käytännössä tavallisessa PK-yrityksessä se on omistaja, joka omistaa yli 25 % yhtiön osakkeista.  Edunsaaja on henkilö, joka joko omistaa yrityksen tai muuten käyttää määräysvaltaa siinä. Edunsaajana pidetään henkilöä, joka täyttää vähintään yhden seuraavista kolmesta edellytyksistä:

  1. Hän omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta;
  2. Hänellä on yli 25 prosentin osuus yrityksen äänimäärästä joko suoraan tai välillisesti toisen yrityksen kautta; tai
  3. Hän käyttää muulla perusteella tosiasiallista määräysvaltaa yrityksessä. Muu peruste voi olla esimerkiksi osakassopimus.

Yrityksessä voi siis olla yksi, useita tai ei yhtään edunsaajaa. Ilmoitus edunsaajasta on tehtävä kuitenkin aina. Siis myös siinä tapauksessa, että yritys arvioisi, ettei sillä ole yhtään rahanpesulain tarkoittamaa edunsaajaa. Tällöin kaupparekisteri merkitsee edunsaajiksi hallituksen jäsenet, vastuunalaiset yhtiömiehet, toimitusjohtajan tai muun vastaavassa asemassa olevan henkilön.

Tein ennen kesälomalle lähtöä useamman asiakkaan edunsaajailmoitukset. Kaupparekisterin nettisivujen ohjeistus oli jälleen erinomaisen selkeä ja havainnollinen. Samoin sähköinen ilmoitus oli hyvin helppo tehdä. Virre-tietopalvelun kuulutushausta voi tarkastaa helposti Y-tunnuksen perusteella, onko yritykselle rekisteröity edunsaajia koskeva ilmoitus. Siirtymäaikaa ilmoituksen tekemiselle on 30.6.2020 saakka, mutta asia on helppo hoitaa – miksipä et tekisi sitä heti pois?

Mirja Ropo