17.10.2019

Onko kesämökkisi jätevesijärjestelmä kunnossa?

Jos ei ole, nyt alkaa olla jo kiire. Yli 15 vuotta kestänyt haja-asutusalueiden jäteveden käsittelyä koskevan lainsäädännön veivaaminen sai toistaiseksi lopullisen muotonsa huhtikuussa 2017, jolloin uusi asetus talousjätevesien käsittelystä ja ympäristönsuojelulain muutos tulivat voimaan. Asetusta on muutettu ja sen asettamia vaatimuksia lievennetty useaan kertaan. Nyt kevennyksiä ei enää ole odotettavissa, ja siirtymäaika vaatimusten täyttämiseksi on päättymässä.

Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 metrin päässä vesistöstä tai merestä taikka pohjavesialueella, jätevesijärjestelmä on kunnostettava nykyisten puhdistusvaatimusten mukaiseksi 31.10.2019 mennessä. Kiinteistön sijaitessa näiden alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset täyttäväksi, kun kiinteistölle rakennetaan vesikäymälä tai uusitaan vesi-/viemärijärjestelmiä tai tehdään tietynlaisia muita rakennuslupaa edellyttäviä korjaus- tai muutostöitä. Etäisyys vesistöön tai mereen mitataan keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta lähimpään sellaiseen rakennukseen, jossa jätevettä muodostuu.

Ympäristönsuojelulain mukaan jätevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Kiinteistöllä on oltava sen käyttöön ja olosuhteisiin soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Laissa ei määrätä käytettävää puhdistuslaitteistoa, vaan ilmoitetaan vaaditut puhdistustehot, jotka järjestelmän tulee täyttää. Kunnat voivat myös ympäristönsuojelumääräyksissään asettaa perustasoa ankarampia vaatimuksia, jos ne ovat paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi välttämättömiä.

Jätevesien puhdistaminen ei ole välttämätöntä kiinteistöillä, joilla ei ole vesikäymälää ja jätevesien määrä on vähäinen. Tällöin talousjätevedet voidaan johtaa hallitusti maaperään ilman erillistä käsittelyä, mikäli niistä ei aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jätevesien määrän vähäisyyttä arvioidaan varustelutason, asumismäärän ja vedenkäytön avulla. Vapaa-ajan asunnot, jotka ovat kantoveden varassa ja joissa ei ole käytössä vesikäymälää eikä muitakaan vesivarusteita, katsotaan yleensä vähäisten jätevesimäärien kohteeksi. Kuntien tulkinnat voivat kuitenkin vaihdella, joten soveltuvat vaatimukset on hyvä tarkastaa kiinteistön sijaintipaikkakunnan viranomaisilta.

Kiinteistöt, joiden haltija tai haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 ja asuvat kiinteistöllä vakituisesti, ovat vapautettuja jätevesijärjestelmien korjausvelvoitteesta edellyttäen, että kiinteistön jätevesijärjestelmä on käyttökuntoinen eikä aiheuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. Lisäksi kunta voi hakemuksesta myöntää ranta- ja pohjavesialueilla sijaitseville kiinteistöille luvan poiketa puhdistusvaatimuksista enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan, jos ympäristöön aiheutuvaa kuormitusta on pidettävä huomattavan vähäisenä tai jos edellytetyt toimet olisivat kiinteistön haltijalle kohtuuttomat.

Johanna Karvinen