7.2.2020

Onko työntekijällä oikeutta käyttää ulkopuolista avustajaa yhteistoimintaneuvotteluissa?

Törmäsin mielenkiintoiseen kysymykseen yhteistoimintamenettelyä eli tuttavallisemmin yt-menettelyä koskien. Yritin selvittää, onko työntekijällä oikeutta käyttää yrityksen ulkopuolista avustajaa yt-neuvotteluissa silloin, kun työntekijälle ei ole valittu edustajaa tai kun työntekijät eivät yksittäistapauksessa sitä valitse. Tällainen edustaja on esimerkiksi luottamusmies, jota monissa työpaikoissa käytetäänkin. Käsittelen blogitekstissäni avustajan käyttöön liittyvää problematiikkaa.

Etsin asiasta tietoa yhteistoiminnasta yrityksissä annetusta laista eli yhteistoimintalaista ja sitä koskevasta hallituksen esityksestä, mutta tuloksetta. Kummassakaan ei ole mainittu avustajien kuten asianajajien käyttämistä. Yhteistoimintalain 8 §:ssä määritellään kattavasti henkilöstöryhmien edustajien käyttö ja valinta sekä otetaan kantaa tilanteeseen, jossa työntekijöillä ei ole edustajia.  Ulkopuolisten avustajan käyttöä laissa ei kuitenkaan maininta. Epäselvyys oikeustilasta syntyy, kun avustajien käyttöä ei ole sallittu, muttei toisaalta kiellettykään. Perehdyin asian tiimoilta myös oikeuskirjallisuuteen ja nettiartikkeleihin, mutta en löytänyt vastausta. Selvitystyön jälkeen soitin työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimivalle yhteistoiminta-asiamiehelle ja tiedustelin vastausta häneltä.

Yhteistoiminta-asiamiehen kanta asiaan oli selvä. Hänen mukaansa työntekijä saa käyttää yrityksen ulkopuolista avustajaa vain silloin, kun työnantaja antaa tähän luvan. Hänen mukaansa kanta voidaan johtaa yhteistoimintalain 46 §:n 2 momentista, jonka mukaan yksittäisen työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-aikaistamista käsitellään työntekijän ja työnantajan välillä. Tällöin työntekijällä on oikeus vaatia, että häntä koskevasta asiasta on neuvoteltava hänen edustajansa ja työnantajan kesken. Edustajalla tarkoitetaan tässä työehtosopimuksen perusteella valittua luottamusmiestä, työsopimuslain tarkoittamaa luottamusvaltuutettua ja työsuojeluvaltuutettua, muttei ulkopuolista avustajaa. Samansuuntaisesti todetaan myös yhteistoimintalain 7 §:ssä, jonka mukaan yhteistoiminnan osapuolina ovat työnantaja ja yrityksen henkilöstö. Toiseksi yhteistoiminta-asiamies perusteli kantaansa yhteistoimintalain asiantuntija-apua koskevalla säännöksellä. Yhteistoimintalain 55 §:n mukaan vain työntekijöiden edustajilla on oikeus käyttää yt-neuvotteluissa asiantuntijoita. Asiantuntijoiden tulee olla yrityksen omaa henkilöstöä eikä oikeutta ulkopuolisen avustajan käyttöön ole edes henkilöstöryhmien edustajilla. Yhteistoiminta-asiamies viittasi vielä työsopimuslain 9 luvun 2 §:ään, jossa työntekijän oikeus käyttää avustajaa on nimenomaan kirjoitettu lakitekstiin. Säännös koskee työsopimuksen päättymistä koeajalla, työsopimuksen purkamista sekä irtisanomista henkilöstä johtuvasta syystä. Nämä edellä mainitut perusteet viittaavat siis siihen, ettei työntekijällä ole oikeutta käyttää avustajaa yt-neuvotteluissa ilman työnantajan nimenomaista suostumusta.

Edellä mainittua kantaa voidaan perustellusti kritisoida. Minkä vuoksi työntekijä saa käyttää avustajaa työsopimuslain mukaisissa työsuhteen päättymisen tilanteissa, muttei yt-neuvotteluiden aikana? Kyse on molemmissa tapauksissa työntekijän kannalta samasta asiasta, työsuhteen mahdollisesta päättymisestä. Mikäli työntekijälle ei ole edustajaa, työntekijä on yt-neuvotteluissa yksin. Hänellä ei välttämättä ole oikeudellista osaamista arvioida esimerkiksi omia oikeuksiaan. Tilanne työnantajan ja työntekijän välillä ei tällöin ole tasapuolinen ja avustajan käyttö tulisi varmasti kyseeseen monen työntekijän osalta.

Puhelinkeskustelumme jälkeen yhteistoiminta-asiamies kertoi minulle, että yhteistoimintalakia ollaan juuri uudistamassa. Hän oli kanssani samaa mieltä siitä, että avustajien käyttämiseen yt-neuvotteluissa pitäisi saada vastaus suoraan lakitekstistä. Laitoin hänen kehotuksestaan sähköpostia lainuudistustyöryhmälle ja ehdotin asian esille ottoa uuden lain valmistelussa. Toivottavasti uuteen lakiin tulee selvä linjaus siitä, onko työntekijällä oikeus ottaa yt-neuvotteluihin mukaan oma avustaja vai ei.

Helena Kettunen