21.4.2016

Osakeyhtiön varojen luovutus – hyväksyttävä palkkasuoritus?

Jotta tehdyn työn korvaaminen olisi hyväksyttävä syy luovuttaa varoja osakeyhtiöstä, on luovutuksia tehtäessä noudatettava palkanmaksua koskevia säännöksiä, kuten esimerkiksi palkanmaksua koskevia kirjanpito- ja verolainsäädännön säännöksiä. Näin totesi hovioikeus 19.4.2016 antamassaan ratkaisussa, jossa se katsoi, etteivät osakeyhtiön varojen luovutukset olleet hyväksyttäviä palkkasuorituksia ja yrittäjä oli syyllistynyt velallisen epärehellisyyteen.

Tapauksessa vastaajan oli katsottu luovuttaneen rakennusliikkeestä varoja noin 38.000 euroa. Varat saanut yhtiö oli hankkinut tontin, jolle sen oli tarkoitus rakentaa asuintalo ja myydä kiinteistö rakennettuna. Käräjäoikeus oli hylännyt syytteen törkeästä velallisen epärehellisyydestä katsoen, että vastaajalla oli ollut oikeus kohtuulliseen palkkioon yhtiön hyväksi tekemästään työstä, mihin nähden luovutuksilla oli ollut hyväksyttävä syy.

Sen sijaan hovioikeus katsoi, ettei varojen luovutukselle ollut laissa tarkoitettua hyväksyttävää syytä. Hovioikeuden mukaan se, että luovutuksia oli tehty toiselle yhtiölle, osoitti lähtökohtaisesti sen, että mainittuja rahasuorituksia ei niiden tekoaikaan ollut tarkoitettu palkan maksuksi. Luovutuksia tehtäessä ei ollut noudatettu palkanmaksua koskevia säännöksiä. Luovutuksesta ei ollut myöskään tehty velkakirjaa eikä sovittu saatavalla olevan vakuutta. Saatava oli ilmeisesti ollut koroton. Hovioikeus totesi luovutuksilla aiheutetun rakennusliikkeen maksukyvyttömyyden tai ainakin sitä olennaisesti pahennettu. Ratkaisu on lainvoimaa vailla.

 

 

 

Jatta Kalliokoski