29.12.2015

Osittaisjakautumisesta aiempaa käyttökelpoisempi?

Elinkeinotulon verottamisesta annetussa laissa (EVL) tarkoitetun osittaisjakautumisen käytettävyyttä usein rajoittaa liiketoimintakokonaisuuden vaatimus. Jotta osittaisjakautuminen on veroneutraali toimi, tulee osittaisjakautumisessa siirtää vastaanottavaan yhtiöön vähintään yksi liiketoimintakokonaisuus ja samalla jakautuvaan yhtiöön tulee jättää vähintään yksi liiketoimintakokonaisuus. Itsenäisen liiketoimintakokonaisuuden määritelmä on verotuskäytännössä muotoutunut melko tiukaksi.

Vaasan hallinto-oikeus otti 9.12.2015 antamassaan ennakkoratkaisussa (15/0608/1) kantaa liiketoimintakokonaisuuden määritelmään osittaisjakautumisessa. Tapauksessa oli kyse siitä, sovelletaanko osittaisjakautumista koskevia säännöksiä, jos osakeyhtiö siirtää elinkeinotoimintansa käytössä käyttöomaisuutena olleet kolme kiinteistöä ja niihin kohdistuvat velat ja vastuut uudelle perustettavalle ei-keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle. Jakautuva yhtiö oli lisäksi osallisena rakennushankkeessa, jonka myötä suurimman osan osakkeista oli tarkoitus siirtyä uuden perustettavan kiinteistöyhtiön omistukseen ja jakautuvasta yhtiöstä oli tarkoitus siirtää ainakin yksi henkilö perustettavaan yhtiöön hoitamaan kiinteistöliiketoiminnan koordinointia ja johtamista. Osittaisjakautumisen jälkeen tarkoituksena oli, että perustettava kiinteistöyhtiö vuokraisi omistamansa kiinteistöt jakautuvan yhtiön käyttöön.

Vaasan hallinto-oikeus totesi, että uusi perustettava kiinteistöyhtiö kykenee itsenäiseen ja voittoa tavoittelevaan toimintaan ja että siirtyvät varat, velat ja vastuut muodostavat EVL:ssä tarkoitetun liiketoimintakokonaisuuden ja suunniteltuun järjestelyyn voidaan täten soveltaa osittaisjakautumista koskevia säännöksiä. Hallinto-oikeus perusteli ratkaisuaan mm. sillä, että itsenäisen liiketoiminnan käsitettä tulisi tarkastella ensisijaisesti toiminnalliselta kannalta. Siirrettyjen varojen on muodostettava siirron hetkellä sellainen liiketoiminnallinen kokonaisuus, joka voi toimia ilman merkittäviä lisäsijoituksia. EVL:n mukaan liiketoimintakokonaisuudella tarkoitetaan sellaista varojen ja vastuiden kokonaisuutta, joka hallinnollisesti muodostaa itsenäisen toiminnan eli omavaraiseen toimintaan kykenevän yksikön.

Kyseinen ratkaisu poikkeaa melko vakiintuneena pidetystä liiketoimintakokonaisuuden tulkintakäytännöstä. Vastaavantyyppisiä järjestelyjä on tästä syystä usein toteutettu kokonaisjakautumisena osittaisjakautumisen sijaan. Aina järjestelyä ei kuitenkaan ole ollut mahdollista toteuttaa kokonaisjakautumisena. Hallinto-oikeus totesi ratkaisun yhteydessä, että osittaisjakautumista koskevan säännöksen tarkoituksena on mahdollistaa liiketaloudellisesti tarkoituksenmukaisten yritysjärjestelyiden toteuttaminen ilman verotuksellisia esteitä.

Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen. Mikäli ratkaisu jää lopulliseksi, lisääntyy osittaisjakautumisen käyttökelpoisuus. Koska kyseessä on muutos aiempaan tulkintakäytäntöön, on hyvin todennäköistä, että asia siirtyy vielä KHO:n arvioitavaksi. 

Iiro Hollmén

osakas, asianajaja