5.4.2016

Palkkaa vai työkorvausta?

Työn tekemisen muodot sekä yrittäjänä toimimisen mallit ja tavat ovat muuttuneet yhteiskunnan muutosten myötä. Rajanveto työsuhteisen työntekijän ja itsenäisen yrittäjän välillä aiheuttaa toisinaan työoikeudellisia pohdintoja. Tällaiset rajanvetotilanteet ovat vaikeita myös verotuksessa.

Työntekijälle maksetaan palkkaa ja itsenäiselle yrittäjälle työkorvausta. Suorituksen maksajan kannalta tällä seikalla on merkitystä siksi, että palkasta on maksettava työnantajan sosiaaliturvamaksu, työkorvauksesta ei. Rajanvedolla on olennainen merkitys myös ennakonpidätyksen kannalta. Verohallinto on antanut rajanvetotilanteita helpottamaan yksityiskohtaisen ohjeen, mutta tuonkaan ohjeistuksen avulla ei varman vastauksen löytäminen aina ole helppoa.

Korkein hallinto-oikeus antoi 31.3.2016 tätä rajanvetoa koskevan mielenkiintoisen ratkaisun (KHO 2016:35, http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1459256474872.html). Tapauksessa A oli hoitanut B Oy:n talouspäällikön tehtäviä. A sittemmin irtisanottiin ja B Oy:n emoyhtiö määräsi tehtävän ulkoistettavaksi. B Oy kilpailutti palvelun ja hyväksyi A Ky:n, jonka ainoa työntekijä ja vastuunalainen yhtiömies A oli, tekemän tarjouksen. A Ky ryhtyi hoitamaan B Oy:n palkanlaskennan ja kirjanpidon tekniset suoritteet sekä viranomaisilmoitukset ja yhtiön tulosraportit. KHO katsoi, että B Oy:n A Ky:lle maksamia korvauksia ei ollut pidettävä ennakkoperintälaissa tarkoitettuna A:lle maksettuna palkkana. Tapauksen olosuhteet eivät osoittaneet A:n työsuhteen keinotekoista muuttamista toimeksiantosuhteeksi. Aiemmalla työsuhteella ei siten ollut merkitystä asiassa.

Ratkaisu on hyvä esimerkki palkan ja työkorvauksen välisen rajanvedon kokonaisharkinnasta ja selventää monia sellaisia yksityiskohtia, joita tässä arvioinnissa tulee ottaa huomioon.

Iiro Hollmén

osakas, asianajaja