28.2.2023

Peitellyn osingonjaon verotus kiristyi

Peitellyksi osingonjaoksi tulkitusta edusta tai varojenjaosta on aiemmin verotettu 75 prosentin osalta ansiotulona ja 25 prosenttia on ollut verovapaata tuloa. Sääntely kuitenkin kiristyi vuoden 2023 alussa voimaan tulleella lakimuutoksella. Tuloverolain 33 d §:n uuden 1 momentin mukaan verotusmenettelystä annetun lain 29 §:ssä tarkoitettu peitelty osinko on jatkossa kokonaisuudessaan veronalaista ansiotuloa. Uusi sääntely astui voimaan 1.1.2023 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa.

Yhtiöverotuksen osalta tilanne ei muuttunut. Yhtiölle peitellyn osingon määrä on verotuksessa vähennyskelvoton erä. Yhtiön on siis maksettava tulovero saamatta jääneestä tulosta, joka tuloutetaan peitellyn osingon johdosta.

Verotusmenettelystä annetun lain 29 §:n mukaan peitellyllä osingolla tarkoitetaan rahanarvoista etuutta, jonka osakeyhtiö antaa osakkaansa tai tämän omaisen hyväksi osakkuusaseman perusteella tavallisesta olennaisesti poikkeavan hinnoittelun johdosta tai vastikkeetta. Peitellyllä osingolla tarkoitetaan myös omia osakkeita hankkimalla tai lunastamalla taikka osakepääomaa, vararahastoa tai ylikurssirahastoa alentamalla osingosta menevän veron välttämiseksi jaettuja varoja.

Peiteltyyn osingonjakoon liittyvä riski on syytä tiedostaa toteutettaessa liiketoimia yhtiön ja sen osakkaan välillä. Jos yhtiö esimerkiksi myy omaisuuttaan osakkaalle, on kaupan kohteen käypä arvo syytä selvittää tarkoin. Ja esimerkiksi omien osakkeiden hankinnassa on suositeltavaa hankkia Verohallintoa sitova ennakkoratkaisu ennen hankinnan toteuttamista, jotta hankinnan verokäsittelystä voidaan olla varmoja.

Iiro Hollmén

osakas, asianajaja