20.11.2015

Perinnönjaon oikaisuun ehdotetaan uusia säännöksiä

Hallitus esittää, että perintökaareen lisättäisiin uusi luku perinnönjaon oikaisusta ja omaisuuden palautusvelvollisuudesta. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 22.10.2015.

Esityksen mukaan säännöksiä sovellettaisiin tilanteissa, joissa perillisen tai yleistestamentin saajan oikeus perintöön on aiemmin toimitetussa perinnönjaossa sivuutettu tai lapsen ja vanhemman välinen suhde vahvistetaan perinnönjaon jälkeen ja kuolinpesään tulee sen vuoksi uusi perillinen.

Kuolinpesästä omaisuutta saaneet palauttaisivat kuolinpesään perinnönjaossa saamansa omaisuuden oikaisua varten. Jos oikaisua vaativa on tullut perillisen asemaan vasta perinnönjaon toimittamisen jälkeen, voisi palautusvelvollinen vaihtoehtoisesti maksaa kuolinpesälle rahamäärän, joka vastaa hänen liikaa saamansa omaisuuden arvoa.

Palautusvelvollisuutta voitaisiin esityksen mukaan tietyin edellytyksin sovitella.

Perinnönjaon oikaisusta pyrittäisiin ensisijaisesti sopimaan osapuolten välillä. Oikaisua vaativa voisi kuitenkin tarvittaessa hakea tuomioistuimelta pesänselvittäjän määräämistä omaisuuden palauttamista varten. Kuolinpesään voitaisiin myös määrätä pesänjakaja toimittamaan oikaisujako.

Perintö- tai testamenttisaannon vanhentumissäännökset eivät muuttuisi. Lain mukaan perintöoikeus vanhenee 10 vuodessa perittävän kuolemasta.

Esityksen taustalla on 1.1.2016 voimaantuleva isyyslaki. Uusi isyyslaki sisältää mahdollisuuden vahvistaa isyys ja saada perintöoikeus isänpuoleisen perittävän jälkeen myös niiden ennen 1.10.1976 avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten osalta, joiden kanneoikeus on voimassaolevan lain nojalla vanhentunut.