6.4.2021

Perinnöstä luopuminen perittävän eläessä

Sopimus elossa olevan henkilön jäämistöstä on pätemätön. Perillinen voi kuitenkin ennen perittävän kuolemaa luopua tietyin edellytyksin perinnöstä. Ennakollinen luopuminen on yksi perinnönjättäjän jäämistösuunnittelun keinoista. Se myötä perinnönjättäjällä on mahdollisuus määrätä omaisuudestaan laajemmin testamentilla.

Ennakkoluopuminen on tehtävä lain edellyttämällä tavalla, jotta se sitoo luopujaa. Ensinnäkin luopuminen tulee tehdä allekirjoittamalla asiakirja. Tavanomaisinta lienee luopua perinnöstä hyväksymällä testamentti. Toisekseen luopuminen on kohdistettava perittävälle ollakseen tehokas. Luopuminen sitoo luopujaa, jos perittävä on tullut tietoiseksi luopumisesta. Riittävää on, että perittävällä on ollut mahdollisuus ottaa luopumisesta selko.

Lakiosaperillisellä on oikeus saada luopumisestaan kohtuullinen vastike. Vastikkeen voi maksaa perittävä tai esimerkiksi testamentinsaaja, kunhan voidaan osoittaa, että suoritettu korvaus on tarkoitettu vastikkeeksi perinnöstä luopumisesta. Muun kuin rintaperillisen luopumisilmoitus on tehokas myös ilman korvausta.

Vastike voidaan antaa joko luopujalle itselleen tai se voidaan suorittaa luopujan puolisolle tai rintaperillisille. Luopujalle itselleen suoritettu vastike tulee olla kohtuullinen luopumishetken olosuhteiden perusteella. Oikeuskäytännössä on esimerkiksi pidetty kohtuullisena vastiketta, joka vastasi 80 %:ia luopumishetken mukaan lasketusta laskennallisesta lakiosasta. Lakiosaperillinen voi perittävän kuoltua esittää lakiosaa koskevan vaatimuksen, ellei hän ole saanut luopumisestaan kohtuullista vastiketta.

Mikäli vastike suoritetaan luopujan sijaan hänen aviopuolisolleen, se tulee antaa testamentilla. Luopujan jälkeläisille puolestaan vastike voidaan suorittaa lain tai testamentin nojalla. Vastikkeen määrää laskettaessa huomioidaan luopujan puolisolle ja jälkeläisille annettavien etuuksien yhteenlaskettu määrä. Tällöin sitova perinnöstä luopuminen edellyttää, että luopujan aviopuolisolle ja jälkeläisille tuleva osuus vastaa lakiosan määrää. Edellä kerrotuin tavoin perittävän eläessä vastike voidaan suorittaa ainoastaan luopujalle itselleen.

Jos luopuja on saanut vastikkeen täysimääräisesti, joko itselleen tai se on edellä kuvatusti suoritettu luopujan puolisolle ja jälkeläisille, ei luopujalle synny osakasasemaa perinnönjättäjän kuolinpesään. Ennakkoluopuminen sitoo myös luopujan velkojia. Ennakkoluopuminen onkin toimiva jäämistösuunnittelun väline, kunhan se vain huomataan tehdä lain edellyttämällä tavalla.  

Larissa Salo

juristi