14.1.2020

Perinnöttömäksi tekeminen testamentilla

Perittävä voi eläessään määrätä testamentilla perillisensä perinnöttömäksi. Tämä on kuitenkin mahdollista vain laissa säädetyin perustein ja edellytyksin.

Tärkeää on kuitenkin heti alkuun huomauttaa, että jos perittävältä ei jää jälkeen leskeä eikä rintaperillistä, perittävä voi vapaasti testamentin tekemällä sulkea pois perillisen perinnöstään. Tässä tilanteessa ei edellytetä laissa säädettyjä erityisiä perusteita eikä tällöin ole varsinaisesti kysymys perinnöttömäksi tekemisestä siinä tarkoituksessa, mitä perinnöttömäksi tekemisellä yleisesti ymmärretään.

Kysymys varsinaisesta perinnöttömäksi tekemisestä aktualisoituukin vain silloin, kun perittävän jälkeen jää leski ja/tai rintaperillinen. Rintaperillisen kohdalla tämä tarkoittaa käytännössä lakiosaoikeuden poissulkemista. Ns. vapaaosasta perittävä voi aina määrätä testamentilla. Lesken osalta perittävä voi määrätä, että puolisolla ei ole lakimääräistä perintöoikeutta. Perinnöttömäksi tekeminen voi kohdistua lesken osalta lesken lakimääräiseen oikeuteen hallita jäämistöä jakamattomana.

Perittävä voi tehdä perillisen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, tai perimispolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä.  Perittävä voi niin ikään määrätä perillisen perinnöttömäksi, jos perillinen jatkuvasti viettää kunniatonta tai epäsiveellistä elämää.

Olennaista on huomata, että tahallisen rikoksen ei tarvitse välttämättä kohdistua edellä lueteltuihin henkilöihin, vaan merkityksellistä on se, että tahallinen rikos on loukannut syvästi jotakin edellä mainituista henkilöistä. Tahallisesta rikoksesta on oltava olemassa tuomioistuimen ratkaisu. Esimerkiksi pelkkä väite testamentissa ei osoita vielä kenenkään syyllistyneen rikokseen. Rikollisen teon loukkaavuusarviointi suoritetaan subjektiivisesti.

Kunniattoman ja epäsiveellisen elämän käsitteet voivat aiheuttaa arviointiongelmia, sillä ne johtavat moraalisiin punnintoihin ja tulkintoihin. Oikeuskäytännössä on esimerkiksi pitkäaikainen, vuosia kestänyt juopottelu ja päihteiden käyttö täyttänyt kunniattoman ja epäsiveellisen käyttäytymisen tunnusmerkistön.  

Perinnöttömäksi tekeminen edellyttää, että asiasta on määräys testamentissa ja testamentissa mainitaan perinnöttömäksi tekemisen peruste. Jos lakiosaperillinen on määrätty perinnöttömäksi, tämän on tehtävä lakiosailmoitus samalla tavalla kuin jos perittävä olisi tehnyt testamentin muulle henkilölle ja tämä testamentti loukkaisi lakiosaa.

Perinnöttömäksi tehty henkilö voi olla eri mieltä siitä, onko perinnöttömäksi määräämiselle olemassa laissa säädetyt perusteet. Henkilöllä, joka on testamentilla määrätty perinnöttömäksi, on oikeus riitauttaa asia. Jos perinnöttömäksi tekemisen perusteista syntyy erimielisyyttä, sen henkilön, joka vetoaa testamentissa olevaan määräykseen ja perusteeseen perinnöttömäksi tekemisestä, on näytettävä peruste toteen. Asian ratkaisee viime kädessä tuomioistuin.

Perinnöttömäksi tekemisen seurauksena perinnön saa se perillinen, jolla olisi ollut oikeus perintöön siinä tapauksessa, että perinnöttömäksi tehty perillinen olisi kuollut ennen perittävää.

Matti Huttunen

osakas, asianajaja