20.6.2019

Rahanpesulain kokonaisuudistuksen loppusuora – muutoksia voimaan 1.7.2019 alkaen

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä on uudistettu kokonaisuudessaan vuosien 2017–2019 aikana. Lain uudistushanke on ollut osa koko Euroopan unionin tasolla tapahtuvaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaista työtä ja lailla onkin pantu kansallisesti täytäntöön niin sanottu neljäs rahanpesudirektiivi, maksajan tiedot -asetus sekä kansainväliset rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen suositukset. Sääntelyn taustalla on vaikuttanut pyrkimykset ehkäistä ennalta ja puuttua laittoman rahan liikkumiseen unionin sisämarkkinoilla sekä suojella unionin rahoitusjärjestelmän vakautta, eheyttä ja moitteetonta toimintaa. Lisäksi erityisesti yhteisöjen tosiasiallisten edunsaajien tunnistamista ja ilmoittamista koskevilla säännöksillä on pyritty lisäämään yritysten omistuksen avoimuutta ja tietojen parempaa saatavuutta.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen ja väärinkäytösten ennaltaehkäisy on keskeinen osa yrityksen compliance-käytäntöjä ja velvoitteiden tulisikin olla jo juurrutettu ilmoitusvelvollisten toimintaan tavanomaisina toimintatapoina ja käytänteinä. Järjestelmä perustuu riskiperusteiseen arviointiin ja tukeutuu ennen kaikkea yhteiskunnan eri tason toimijoiden jokseenkin itseohjautuvaan toimintaan likaisen rahan liikkumisen vastaisessa työssä. Ilmoitusvelvollisille on asetettu velvollisuus tunnistaa oman toimintansa riskit rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen näkökulmasta, sekä laatia riskiarvioon perustuvat toimintaohjeet ja varmistua niiden, kuten myös muiden lain asettamien velvollisuuksien, asianmukaisesta noudattamisesta ja henkilöstön koulutuksesta asiaan liittyen.

Rahanpesulain asettamat velvollisuudet ilmoitusvelvollisille tahoille ovat tulleet jo suurimmaksi osaksi voimaan kuluneiden vuosien aikana, mutta säädös on jälleen ajankohtainen näin keskikesän kynnyksellä viimeisimpien muutosten tullessa voimaan 1.7.2019 alkaen. Muutokset tuovat mukanaan paitsi tiettyjä toimijoita koskevan velvollisuuden hakeutua rahanpesun valvontarekisteriin, myös yhteisöjen tosiasiallisten edunsaajien ilmoittamisvelvollisuuden patentti- ja rekisterihallituksen yhteyteen perustettuun yhteisöjen omistajia ja tosiasiallisia edunsaajia koskevaan julkiseen rekisteriin.

Heinäkuussa voimaan tulevat säännökset asettavat muun muassa oikeudellisia palveluita, rahoituspalveluita, veroneuvontaa sekä muita tiettyjä erityistä asiantuntijuutta vaativia palveluita tarjoaville yrityksille sekä eräille muille rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemisen kannalta olennaisille toimijoille velvollisuuden tehdä hakemus rahanpesun valvontarekisteriin ilmoittautumiselle Hakemukselle on asetettu varsin tiukka aikaikkuna – rekisteröintivelvollisuus alkaa 1.7.2019 ja hakemus rekisteriin merkitsemiseksi on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa.

Yhteisön tosiasiallisia edunsaajia koskeva ilmoitusmahdollisuus alkaa niin ikään heinäkuun alusta alkaen ja tietoja voi ilmoittaa 1.7.2020 asti. Ensimmäisen ilmoituksen jälkeen on kaupparekisteri-ilmoitus tehtävä aina, kun edunsaajatiedot muuttuvat tai uutta yritystä perustettaessa. Ilmoitusvelvollisuus koskee pääsääntöisesti kaikkia yhteisömuotoja, tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Paitsi voimaan tulevien lakimuutosten vuoksi, myös näin lomakauden ja heinäkuun hiljaisempien hetkien kynnyksellä onkin hyvä sauma varmistaa, että yrityksen omat käytänteet likaisen rahan liikkumisen estämiseksi ovat kunnossa ja tarvittaessa tarkastella esimerkiksi tarvetta yrityksen oman riskiarvion päivittämiselle tai henkilöstön kouluttamiselle. Juristimme auttavat mielellään varmistamaan, että yrityksesi kaikenlaiset compliance-asiat ovat kunnossa ja velvollisuudet asianmukaisessa hoidossa.

Johanna Teijonmaa