6.4.2018

Rahoituksesta

Rahoituksesta

Suomessakin on jo jonkin aikaa päästy nauttimaan talouskasvun tarjoamista eduista. Työllisyystilanne paranee, kuluttajilla on enemmän rahaa käytössään, vienti vetää ja näin ollen yrityksillä voi olla tarpeita investoinneille ja liiketoiminnan kasvattamiselle.

Yrityksen investointi- ja rahoituskysymykset kulkevat käsi kädessä. Periaatteessa voisi todeta, että yritystoiminta on jopa helppoa: tehdään investointeja, jotka tuottavat enemmän kuin niiden rahoittamisesta aiheutuu kustannuksia. Näin yritys tuottaa omistajilleen lisäarvoa.

Kun rahoitusta tarkastellaan yrityksen näkökulmasta se jakautuu kahteen osaan taseen mukaisesti. Vastaavaa-puolen kysymykset liittyvät omaisuuden tuottoon eli miten saadaan yrityksen omaisuudelle mahdollisimman hyvä tuotto. Vastattavaa-puolen kysymykset liittyvät hankittavan rahoituksen kustannuksiin eli miten saadaan rahoitusta mahdollisimman edullisesti ja miten investoinnit rahoitetaan omalla ja vieraalla pääomalla. 

Erilaisia rahoitusmahdollisuuksia on lukuisia, joista seuraavaksi esittelen yleisimmät.

Oma pääoma voidaan jakaa ulkoiseen ja sisäiseen omaan pääomaan. Ulkoisella omalla pääomalla tarkoitetaan osakeannein eli osakkeita myymällä hankittua pääomaa. Sisäisellä pääomalla tarkoitetaan puolestaan tulorahoituksena hankittua eli liiketoiminnasta voittona saatua kassavirtaa.

Vieras pääoma on yritykseen sijoitettua pääomaa, johon ei yleensä liity omistusoikeutta yrityksessä. Vieras pääoma on tavallisesti velkaa. Velkaan puolestaan liittyy yleensä takaisinmaksuvelvollisuus ja velvollisuus maksaa korkoa.

Oman ja vieraan pääoman lisäksi puhutaan niin sanotusta välipääomasta, eli mezzanine-rahoituksesta. Oikeudellisesti mezzanine-rahoitusta ei pidetä omana rahoituksen lajinaan vaan se lukeutuu joko omaan tai vieraaseen pääomaan. Välipääomarahoituksella tarkoitetaan osakeyhtiön käytössä olevia rahoitusvälineitä, jotka taloudellisen luonteensa johdosta sijoittuvat oman ja vieraan pääoman ehtoisen varainhankinnan väliin. Näihin instrumentteihin luokitellaan ainakin optiolaina, vaihtovelkakirjalaina ja pääomalaina.

Optiolaina on yrityksen liikkeelle laskema laina, jossa sijoittaja saa velkakirjan mukana yhden tai useamman optiotodistuksen eli warrantin. Tällä optiotodistuksella sijoittaja saa mahdollisuuden ostaa yrityksen osakkeita jollakin etukäteen määrätyllä hinnalla. Optiolainaan liittyvä velkakirja on yleensä ns. bullet-laina, joka maksetaan takaisin yhdessä erässä laina-ajan lopussa. Lainaosuudelle maksetaan yleensä selvästi markkinakorkoja alhaisempaa korkoa, mutta sijoittajan kannalta alhaisempi korko kompensoituu mahdollisuudella hyötyä osakekurssin noususta. 

Vaihtovelkakirjalaina on sijoittajille yrityksen liikkeelle laskema velkakirja, joka voidaan vaihtaa yrityksen osakkeisiin. Vaihdossa velkoja luopuu korkojen ja pääoman saamisoikeudesta ja tulee yhtiöön osakkeenomistajaksi. Optiolainasta vaihtovelkakirjalaina eroaa sikäli, että optio- ja lainaosuuksia ei voi irrottaa erilleen. Vaihtovelkakirjalainoilla käydään kauppaa jälkimarkkinoilla kuten millä tahansa velkakirjoilla.

Pääomalaina voi olla omaan pääomaan rinnastettava rahoitusmuoto, sillä lainalle voidaan maksaa korkoa ja pääomaa takaisin vain, mikäli yhtiölle jää täysi kate sidotulle omalle pääomalle. Korkoa tai muuta hyvitystä voidaan maksaa vain, mikäli siihen käytettävä määrä voidaan käyttää voitonjakoon viimeksi päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiö ei saa antaa vakuutta lainan pääoman tai koron maksamisesta. Pääomalaina ei kuitenkaan ole perinteistä omaa pääomaa, sillä lainaan ei liity esimerkiksi äänioikeutta. Yhtiön purkautuessa tai konkurssissa pääomalainan haltijalla on kaikkia muita velkojia huonompi oikeus yhtiön varoihin. 

Asianajajan puoleen kääntyminen ajoissa saattaa tarkoittaa merkittäviäkin säästöjä lainasopimusten ehdoissa. Ole siis yhteydessä asianajajiimme tai muihin asiantuntijoihimme, jotka osaavat neuvoa ja löytävät edullisimman ja parhaimman rahoitusmuodon yrityksesi tulevia investointeja silmällä pitäen.