11.3.2016

Rikoksen uhrin oikeuksiin parannuksia maaliskuun alusta lähtien

Rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua parannetaan lainsäädäntömuutoksilla, joilla pannaan täytäntöön EU:n uhridirektiivi. Uhridirektiivi määrittää rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevat vähimmäisvaatimukset.

Direktiivin täytäntöönpano laajentaa esitutkintaviranomaisten ilmoitusvelvollisuutta asianomistajan oikeuksista niin esitutkinnassa kuin oikeudenkäynnissä. Ilmoitusvelvollisuus koskee asianomistajan mahdollisuutta saada tukea ja suojelua. Esitutkintalain tiedonantosäännökset olivat jo ennen direktiivin täytäntöönpanoa kattavat, mutta erityisesti ilmoitusvelvollisuus asianomistajan oikeuksista tuomioistuinkäsittelyssä laajentuu.

Lisäksi rikoksen uhrin oikeutta saada rikosasiaan liittyvä asiakirja käännettynä laajennetaan.  Syyttäjän ajamassa rikosasiassa asianomistajalle on pyynnöstä annettava käännös olennaisesta asiakirjasta tai sen osasta, jos käännös on tarpeen asianomistajan oikeuden valvomiseksi. Asiakirja voidaan kääntää myös suullisesti, mikäli asianomistajan oikeusturva ei edellytä asiakirjan kääntämistä kirjallisesti.

Myös rikoksen uhrin oikeutta saada tieto vangin vapautumisesta laajennetaan. Henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuneen rikoksen tai seksuaalirikoksen asianomistajalla on halutessaan oikeus saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta ja tietyin edellytyksin muusta vankilasta poistumisesta. Direktiivissä edellytetään, että uhrille on pyynnöstä ilmoitettava vapautumisesta ainakin tapauksissa, joissa on olemassa uhriin kohdistuva vaara tai vahingon riski, ellei ilmoittamisesta aiheudu rikoksentekijään kohdistuvaa vahingon riskiä.

Nämä lainsäädäntömuutokset parantavat rikoksen uhrin asemaa. Uhri saa automaattisesti enemmän tietoa oikeuksistaan ja uhrin oikeus asiakirjojen käännöksiin laajentuu. 

 

Suvi Hyvärinen