22.5.2024

Sähköajoneuvon latauspaikalle pysäköinti

Ajoneuvokanta sähköistyy tasaisen varmasti ja tarvetta myös latausverkoston kehittämiselle on koko ajan enemmän. Kotilatausmahdollisuuksien järjestämisen lisäksi myös yleisiä, kaikkien saatavilla olevia latauspaikkoja tarvitaan enenevissä määrin. Yleisestä latausverkostosta suuri osa muodostuu tällä hetkellä yksityisten toteuttamilla latauspaikoilla, joita ovat esimerkiksi ruokakauppojen pihalla olevat latauspisteet. Näiden lisäksi myös useat kaupungit pohtivat ja selvittävät latausmahdollisuuksien rakentamista osaksi katuverkostoa.

Sähköautoilu on uusi normaali, mutta tarkkuutta edellytetään kuskiltakin uuden käyttövoiman ja näille ajoneuvoille tarkoitettujen latausparkkipaikkojen käyttämisessä. Turun hallinto-oikeus on toukokuun alussa antanut päätöksen (ei vielä lainvoimainen), jossa on käsitelty sähköauton pysäköintiä paikalle, jossa on latausmahdollisuus.

On selvää, että ns. tavallinen pysäköinti latauspaikoille on kiellettyä, jotta paikka on niiden käytössä, jotka haluavat ladata ajoneuvoaan. Mutta muuttuuko tilanne, jos lataaminen ei syystä tai toisesta onnistu tällaisella paikalla taikka latauslaite on rikki? Tällöinhän ei viedä tosiasiallisesti keneltäkään latauspaikkaa.

Tätä asiaa on Turun hallinto-oikeus joutunut pohtimaan tapauksessa, jossa pysäköinninvalvoja oli määrännyt ajoneuvolle pysäköintivirhemaksun, koska ajoneuvo oli ollut pysäköitynä sähköauton lataukseen varatulle paikalle ilman, että ajoneuvo olisi ollut ladattavana. Paikalla on riidattomasti ollut myös pysäköinnin kieltävä liikennemerkki.

Ajoneuvon kuljettaja oli hallinto-oikeudessa vaatinut saamaansa pysäköintivirhemaksua koskevan päätöksen muuttamista ja oli vedonnut puolustuksekseen nimenomaan siihen, että oli yrittänyt ladata ajoneuvoaan paikalla olleesta latauslaitteesta useamman kerran siinä kuitenkaan onnistumatta. Latauspisteen toiminnanharjoittaja on sittemmin riidattomasti vahvistanut, että kyseinen latauspiste ei ole pysäköinnin aikana toiminut, eikä kukaan muukaan siten olisi voinut ko. paikalla ajoneuvoaan ladata.

Hallinto-oikeus on asian käsiteltyään todennut, ettei päätöstä pysäköintivirhemaksusta ole tarpeen muuttaa.

Oikeus on todennut olevan riidatonta, että ajoneuvo on ollut pysäköitynä sähköajoneuvon lataamiseen tarkoitetulla paikalla ilman, että ajoneuvoa olisi samanaikaisesti ladattu. Hallinto-oikeus on edelleen katsonut, että se seikka, ettei latauslaite riidattomasti ole kyseisenä ajankohtana toiminut, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin, koska paikalla on ollut pysäköinnin kieltävä liikennemerkki. Liikennemerkissä ollut lisäkilpi on sallinut yksinomaan sähköautojen lataamisen paikalla. Koska ajoneuvoa ei pysäköintivirhemaksun antohetkellä ladattu, ei oikeutta pysäköidä ko. paikalle ollut.

Petri Arnamo

osakas, asianajaja