10.11.2016

Sananen takaisinsaannista konkurssissa

Konkurssi on likvidaatiomenettely, joka tähtää velallisen omaisuuden realisointiin ja jakamiseen velkojille. Koska konkurssi on sidoksissa velallisen maksukyvyttömyyteen, on olemassa riski, että velallinen on pyrkinyt turvaamaan omaa etuaan velkojien oikeuksien sijaan.

Konkurssissa saattaa tulla esille tilanne, jossa velallinen on siirtänyt omaisuuttaan ”turvaan” konkurssin vaikutusten alaisuudelta. Tällaisissa tilanteissa velkojien oikeuksia turvataan takaisinsaannilla. Takaisinsaannilla voidaan peräyttää konkurssivelallisen ennen konkurssia tekemät oikeustoimet, jotka loukkaavat velkojien oikeuksia. Takaisinsaantia on pidettävä tärkeänä turvakeinona velkojien oikeuksien turvaamisen kannalta.

Takaisinsaantilain mukaan oikeustoimi peräytyy, jos sillä yksin tai yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa on sopimattomasti suosittu velkojaa toisten velkojien kustannuksella, siirretty omaisuutta pois velkojien ulottuvilta tai lisätty velkoja velkojien vahingoksi. Peräytymisen edellytyksenä on, että velallinen oli oikeustointa tehtäessä maksukyvytön tai että oikeustoimi osaltaan johti velallisen maksukyvyttömyyteen. Lisäksi edellytetään, että toinen osapuoli tiesi tai olisi pitänyt tietää maksukyvyttömyydestä.

Oikeustoimen peräytyminen johtaa siihen, että velalliselta saatu omaisuus on palautettava konkurssipesään. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on palautusvelvollisen korvattava omaisuuden arvo tai sen aleneminen.

Takaisinsaannin vaatimiseen ovat oikeutettuja pesänhoitaja sekä velkoja, joka on valvonut saatavansa konkurssissa tai jonka saatava on otettu muuten huomioon jakoluettelossa. Takaisinsaanti laitetaan vireille kanteella vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta. Kanne voidaan panna vireille myös kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun konkurssipesä havaitsi takaisinsaannin perusteen tai sen olisi pitänyt se havaita. Takaisinsaantiasiassa myös sovinto on sallittu. Hyvä pesänhoitotapa tähtää riita-asioiden sovinnolliseen ratkaisemiseen, ja toki myös velallisen sekä velkojien kannalta on edukkainta, että takaisinsaantiasia saadaan sovittua ilman erillistä oikeudenkäyntiä. 

Henry Firtser