11.2.2020

Suorahankintaan siirtyminen kesken hankintalain mukaisen tarjouskilpailun

Kun hankintayksikkö julkaisee hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön, sen tarkoituksena on toteuttaa hankintailmoituksessa kuvattu hankinta. Joskus voi kuitenkin käydä niin, ettei hankintayksikkö saa lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka soveltuvia osallistumishakemuksia tai tarjouksia. Tällöin hankintayksiköllä on tietyissä tilanteissa mahdollisuus siirtyä suorahankintaan kesken tarjouskilpailun.

Hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos avoimessa tai rajoitetussa menettelyssä ei ole saatu lainkaan osallistumishakemuksia tai tarjouksia taikka soveltuvia osallistumishakemuksia tai tarjouksia. Lisäedellytyksenä on, että alkuperäisiä tarjouspyynnön ehtoja ei olennaisesti muuteta. Suorahankintaan siirtyminen on sallittua niin kansallisen kynnysarvon kuin EU-kynnysarvon ylittävissä avoimessa ja rajoitetussa menettelyssä tehdyissä hankinnoissa.

Jos hankintayksikkö katsoo, että sen saamat tarjoukset ovat tarjouspyynnön vastaisia, sen tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, onko tarjouspyyntö ollut niin selvä, että väitetty tarjouspyynnön vastaisuus pystytään todentamaan. Jos tarjousten tarjouspyynnön vastaisuutta ei ole mahdollista arvioida, suorahankinnan edellytykset eivät täyty.

Suorahankinnassa hankintayksikkö neuvottelee valitsemiensa toimittajien kanssa hankintasopimuksen ehdoista julkaisematta etukäteen hankintailmoitusta. Hankintayksiköllä on tässä tilanteessa suorahankintamenettelyyn siirryttäessä tavanomaista laajemmin harkintavaltaa sen suhteen, kenen kanssa hankintasopimus lopulta tehdään. Hankintayksikön valinnanmahdollisuuksia rajaavat kuitenkin jo julkaistu hankintailmoitus, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet ja kielto muuttaa tarjouspyynnön ehtoja olennaisesti.

Tarjouspyynnön ehtojen olennaista muuttamista on esimerkiksi, jos ehtojen muuttamisen seurauksena hankinta ulottuu merkittävässä määrin alkuperäisen hankintailmoituksen ulkopuolisiin tavaroihin tai palveluihin taikka jos hankintasopimus muodostuu muutoksen seurauksena taloudellisesti olennaisesti kannattavammaksi alkuperäiseen hankintailmoitukseen verrattuna.

Hankintayksikkö voi julkaista tehdystä suorahankinnasta suorahankintailmoituksen HILMA-ilmoituskanavassa, jotta suorahankinnasta mahdollisesti tehtävät valitukset voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Suorahankintailmoituksen tekemisen, odotus- ja valitusajan kulumisen jälkeen hankintayksikön tekemä suorahankintapäätös on lainvoimainen, jos siitä ei ole valitettu markkinaoikeuteen tai tehty hankintaoikaisuvaatimusta hankintayksikölle määräajassa.