10.6.2015

SUP – Societas Unius Personae

Euroopan neuvosto on tämän vuoden toukokuun 28. päivänä hyväksynyt kompromissitekstin direktiiviluonnoksesta, joka koskee uudenlaista eurooppalaista yhtiömuotoa: yhdenmiehen rajavastuuyhtiötä (societas unius personae, SUP). Kompromissiteksti toimii neuvoston kantana sen tulevissa neuvotteluissa Euroopan parlamentin kanssa.

Direktiiviluonnoksen tarkoituksena on helpottaa rajat ylittävää yritystoimintaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa. Luonnoksella pyritään helpottamaan myös yhden omistajan yritysten perustamista toiseen EU-maahan. Nämä tavoitteet pyritään toteuttamaan vähentämällä yrityksille lankeavia kustannuksia ja hallinnollista taakkaa. Jos direktiivi toteutuu, mahdollistaa se sen, että yritykset voivat nauttia täysin rinnoin EU:n sisämarkkinoiden hyödyistä.

Direktiivi yhtenäistäisi EU-maiden yrityslainsäädäntöä vaatimalla, että jokainen jäsenvaltio takaa oikeusjärjestyksessään mahdollisuuden perustaa SUP-yhtiömuoto. Todennäköistä on, että yhtiömuodon tarkkarajaisempi määrittely jäisi kansallisen lainsäätäjän harteille.

Neuvosto nostaa direktiiviluonnoksen pääkohdiksi ensinnäkin sen, että SUP-yritysten rekisteröinti tapahtuisi kokonaisuudessaan verkossa. Online-rekisteröimisen katsotaan lisäävän taloudellista aktiivisuutta sekä edistävän talouskasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä. Toisena pääkohtana neuvosto mainitsee symbolisen yhden euron vähimmäispääomavaatimuksen. Neuvoston mukaan tämä kannustaisi perustamaan start-up yrityksiä. Luonnoksessa kuitenkin huomautetaan, että kansallisissa laeissa olisi taattava riittävät mekanismit suojaamaan yrityksen velkojia ja muita sidosryhmiä SUP-yritysten mahdollisissa maksukyvyttömyystilanteissa. Kolmanneksi, neuvosto haluaa poistaa alkuperäisestä komission esityksestä kohdan, jonka mukaan jäsenvaltiot eivät saisi edellyttää, että SUP-yrityksen sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee samassa jäsenvaltiossa kuin sen keskushallinto. Lisäksi luonnoksessa ilmaistaan, että sen tarkoituksena ei ole vaikuttaa muuten kuin direktiivissä mainituin osin kansallisiin lainsäädäntöihin, vaan esimerkiksi työoikeuteen liittyvät näkökohdat suojataan yhä kansallisten lakien mukaisesti.

Direktiiviluonnos on jo nyt saanut osakseen huomattavasti kritiikkiä. Ongelmaksi on erityisesti nostettu niin sanottujen postilaatikko-yritysten perustamisen helpottuminen direktiivin myötä. Tällaisen ilmiön lisääntyminen lisäisi epärehellisten yrittäjien määrää. Jäämme odottamaan, miten direktiiviluonnos kehittyy ja miten esimerkiksi sen saama kritiikki otetaan huomioon luonnoksen eri käsittelyvaiheiden edetessä.

Lisätietoja aiheesta löydät osoitteesta: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/05/28-29-compet-single-member-private-companies/.

Niina Uski

juristi