2.11.2015

Talleta testamentti huolellisesti

Testamentti herättää tunteita ja sen sanamuotoa joudutaan usein tulkitsemaan. Joskus jopa silloin, kun testamenttia ei löydy. Testamentti voidaan hävittää tai peruuttaa tarkoituksella tai se voi hävitä sen tekijän tahtomatta. Testamentista voi myös olla useita kappaleita.

Kun testamentti on allekirjoitettu ja todistettu, se on syytä tallettaa huolellisesti, jotta se aikanaan löytyy. Testamentti, jota ei testamentin tekijän jälkeen löydetä, oletetaan peruutetuksi. Lähtökohtaolettama voi tosin kumoutua, jos testamentin saaja saattaa todennäköiseksi, että testamenttiasiakirja on hävinnyt testamentin tekijän tahtomatta. Näyttövelvollisuus siitä, että testamentti on edelleen voimassa, on testamentin saajalla. Koska lähtökohtaolettama on, että kadonnut testamentti katsotaan peruutetuksi, perillisen ei tarvitse peruuttamista erikseen osoittaa.

Testamentin häviäminen/hävittäminen erehdyksessä tai testamentin tekijän tahtomatta ei peruuta testamenttia, koska testamentin tekijällä ei tällöin ole ollut aikomusta muuttaa antamaansa tahdonilmaisua. Toisin sanoen testamentin tekijän tahto ei ole sillä tavoin sidottu itse asiakirjaan, että asiakirjan katoaminen lopullisesti ja ehdottomasti mitätöisi myös testamenttaustahdon. Laki ei aseta testamentin toimeenpanon välttämättömäksi edellytykseksi asiakirjan (testamentti) olemassaoloa. Toimeenpanovaiheessa on olennaista vain se, että kaiken käytettävissä olevan aineiston pohjalta voidaan selvittää testamentin tekijän tahto ja tarkoitus. Kadonnut testamentti voidaan siis panna täytäntöön, jos sen sisältö voidaan luotettavalla tavalla osoittaa. Se tosin on yleensä vaikeaa ilman testamenttia.

Jos aikanaan tiedetään testamentti laadituksi kahtena kappaleena, mutta vain yksi löytyy, herää kysymys, onko testamentti peruutettu. Lähtökohtaolettama on, että testamentti katsotaan kadonneeksi, vaikka olisi olemassa kaksoiskappale testamentista, mutta testamentin tekijän oma kappale on kadonnut.

Testamentista voi ottaa jäljennöksen ja jäljennöksellä saattaa olla vaikutusta tulkintatilanteissa, sillä jäljennöksen avulla voidaan joskus osoittaa testamentin tekijän tahto ja tarkoitus. Jäljennös ei kuitenkaan koskaan vastaa näyttöarvoltaan alkuperäistä. Jos testamentin tekijän kuoltua alkuperäistä testamenttia ei löydy, jäljennöksen tallella olo ei muuta lähtökohtaolettamaa. Testamenttia ei katsota tallella olevaksi pelkästään sillä perusteella, että siitä on esitettävissä laatijan säilyttämä jäljennös. Alkuperäisen puuttumisen katsotaan yleensä osoittavan testamentin tekijän halunneen hävittää ja siten peruuttaa testamentin.

Palatakseni otsikkoon: Koska testamentin tekijän tahdon ja tarkoituksen osoittaminen jälkikäteen ilman testamenttiasiakirjaa on hyvin vaikeaa, tulkintaerimielisyyksien välttämiseksi talleta testamentti huolellisesti ja tee vain yksi alkuperäiskappale.

Juha Auvinen

asianajaja