17.3.2020

Tarkista muistilistan avulla onko koronavirus sopimusvelvoitteista vapauttava force majeure -tapahtuma?

Koronaviruksen vuoksi vakavaraisetkin yritykset voivat joutua vaikeuksiin, kun työntekijät eivät karanteenin takia pääse töihin ja asiakkaiden kadotessa kassavirta tyrehtyy. Kaikki yrityksen kulut tulee koronaviruksen riehuessakin maksaa. Jo nyt viruksen vaikutukset ovat iskeneet pahasti matkailualalle, tapahtumiin, lento- ja laivayhtiöihin sekä muihin palveluihin. Taloudessa on tapahtunut sellaisia muutoksia, joita edes huippuekonomistit eivät ole osanneet ennustaa vielä muutamia kuukausia sitten. Muutosten johdosta yrityksille on syntynyt vaikeuksia täyttää sopimuksensa.

Sopimukset on pidettävä. Se on pääsääntö. Muutos olosuhteissa ei sellaisenaan oikeuta purkamaan sopimusta tai jättämään sopimusvelvoitteita täyttämättä. Vain silloin, kun käsillä on ylivoimainen este, voi sopimusvelvoitteista ainakin määräajaksi vapautua. Se, mikä katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, ratkaistaan 1) sovellettavan lain/yleisten oppien tai 2) sopimukseen sisällytetyn force majeure -ehdon mukaan.

1)      Sopimuksessa ei ole force majeure -ehtoa

Osapuoli voi vedota force majeure -tilanteeseen, vaikka sopimuksessa ei olisikaan sitä koskevaa ehtoa. Tällöin esimerkiksi irtaimen kaupan liikesopimuksiin sovelletaan Suomen kauppalakia. Lain 23 §:n mukaan sopimusta ei tarvitse täyttää, jos on olemassa este, jota ei voi voittaa. Kauppalaki on siinä mielessä erikoisesti muotoiltu, että vaikka esteen kohdatessa ei sopimusta tarvitsekaan täyttää, ratkaistaan ylivoimaiseen esteeseen vetoavan tahon vahingonkorvausvelvollisuus eri pykälän mukaisesti. Kauppalain mukaan vahingonkorvausvelvollisuus on käsillä, mikäli ylivoimaiseen esteeseen vetoava ei osoita seuraavien kriteerien täyttyvän yhtäaikaisesti: 1) on olemassa ylivoimainen este, 2) este on vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, 3) estettä ei ole voitu kohtuudella ottaa huomioon kaupantekohetkellä ja 4) esteen seurauksia ei ole voitu kohtuudella välttää eikä voittaa. Kauppalain mukainen vahingonkorvausvelvollisuus koskee ainoastaan välittömiä vahinkoja.

Hallituksen esityksessä kauppalaiksi on lueteltu tapahtumia, jotka voivat muodostaa ylivoimaisen esteen. Tällaisia ovat esimerkiksi yleisen liikenteen tai energian keskeytys.

2)      Force majeure -sopimusehto

Usein kaupallisissa sopimuksissa on force majeure -ehto, jossa on määritelty menettelytavat, joita tulee noudattaa, jotta ehtoon voidaan vedota pätevästi. Vaikka sopimuksessasi olisi force majeure -ehto, se ei automaattisesti tarkoita sitä, että minkä tahansa esteen sattuessa siihen voidaan vedota.

Force majeure -ehto laaditaan yleensä koskemaan vain tiettyjä ylivoimaisiksi esteiksi luokiteltavia tilanteita. Tavanomaisesti sopimusehdossa on lueteltu esimerkinomaisesti ne tilanteet, joiden sopijapuolet ovat katsoneet olevan päteviä ylivoimaisia esteitä. On epätodennäköistä, että virustaudit on nimenomaisesti sisällytetty listaan. Kun koronaviruksen eteneminen johtaa viranomaismääräyksiin, voi ylivoimainen este jo olla käsillä. Viimekädessä sopimuslausekkeen tapauskohtaisella tulkinnalla ratkaistaan, soveltuuko lauseke COVID-19:n aikaansaamaan esteeseen.


 

Muistilista:

 • Tarkista onko sopimuksessasi force majeure -ehto
  • se voi olla sisällytettynä myös yleisiin sopimusehtoihin
  • Mieti onko käsillä ylivoimainen este?
   • voiko sopimuksen täyttää vaihtoehtoisella, vaikkakin kalliimmalla, tavalla? Jos voi, ei käsillä ole ylivoimainen este
   • sopijakumppani voi myös yrittää väärinkäyttää force majeure -ehtoa
   • tarkista onko sopimuksen listaus ylivoimaisista esteistä tyhjentävä- vai esimerkkilista
   • Force majeure -ehto voi oikeuttaa toisen sopijapuolen irtisanomaan tai purkamaan sopimuksen, kun tilanne on jatkunut määrätyn ajan. Mieti, haluatko kuitenkin jatkaa liikesuhdetta?
   • Näyttövelvollisuus on ylivoimaiseen esteeseen vetoavalla à dokumentoi huolellisesti
   • Ilmoita esteestä toiselle sopijapuolelle mahdollisimman nopeasti
    • vetoa esteeseen ja yksilöi sen vaikutukset
    • tarkista force majeure -ehdosta menettelytavat, kuten määräajat ja oikeat yhteyshenkilöt
    • Minimoi sopimuskumppanille syntyvät vahingot
    • Kansainvälisessä kaupassa huomioi, että oppi ylivoimaisesta esteestä vaihtelee oikeuskulttuurien välillä
    • Muista, että force majeure -ehtoon vetoamisen ohella tai sijasta on käytettävissä muitakin oikeussuojakeinoja
     • Hardship/liikavaikeus-ehdot
     • Uudelleenneuvotteluvelvollisuusehdot
     • Sopimuksen sovittelu

 

Koronavirus voi vaikuttaa useisiin toimijoihin kansainvälisesti. Neuvotteleminen on aina paras ratkaisu löytää kaikkien sopijapuolien kannalta paras ratkaisu.  Kaikki olemme saman viruksen aikaansaamien ongelmien keskellä.

Krista Siro

osakas, asianajaja