27.9.2019

Testamentin muotovaatimukset

Onko testamentin laatiminen ajankohtaista? On muistettava, ettei testamentti ole vapaamuotoinen asiakirja. Sitä laatiessa tulee olla huolellinen, koska asiaa sääntelevä laki eli perintökaari asettaa erilaisia vaatimuksia siitä, miten testamentti on tehtävä. Puhutaan muotovaatimuksista, joiden noudattamatta jättäminen voi johtaa jälkikäteen testamentin kumoamiseen. Alla on yksinkertaiset ohjeet siitä, mitä vaatimuksia testamenttiasiakirjan on täytettävä.

Kirjallinen muoto ja allekirjoitus. Testamentti on tehtävä kirjallisesti ja testamentin tekijän allekirjoitettava. Toinen henkilö voi allekirjoittaa testamentin sen laatijan puolesta vain poikkeustilanteessa, esimerkiksi henkilön ollessa sokeuden vuoksi kirjoituskyvytön. Suullinen testamentti on pätevä vain tietyissä eritystapauksissa, joissa testamenttia ei ole mahdollista tehdä kirjallisena. Tällainen hätätilatestamentti tulee kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa testamentin tekijä on joutunut onnettomuuteen ja kertoo juuri ennen kuolemaansa viimeisen tahtonsa suullisesti. Yleensä testamentti laaditaan tietokoneella, mutta käsinkirjoitettukin testamentti on pätevä. Kuitenkaan videoitu tallenne ei täytä testamentin kirjallista muotovaatimusta. Testamenttia ei ole pakko laatia tavalliselle paperille, vaan muotovaatimukset täyttävän testamentin voi tehdä esimerkiksi testamentattavan taulun taakse tai päiväkirjaan. Myöskään testamentin kielellä ei ole väliä sen pätevyyttä arvioitaessa.

Esteettömät todistajat. Kahden yli 15-vuotiaan esteettömän todistajan on allekirjoitettava testamentti. Esteettömyyden välttää helposti sillä, ettei käytä todistajina sukulaisia eikä testamentinsaajaa tai tämän lähisukulaisia. Todistajat todistavat päivätyllä allekirjoituksellaan testamentin tekijän henkilöllisyyden, tämän allekirjoituksen sekä sen, ettei testamentin tekijää ole pakotettu testamentin tekemiseen ja että hän toimii terveellä ja täydellä ymmärryksellä. Allekirjoituksen ja nimenselvennyksen oheen merkitään myös todistajan ammatti ja asuinpaikkakunta, jotta todistajat ovat tarvittaessa myöhemmin helpommin löydettävissä. Molempien todistajien on oltava yhtä aikaa allekirjoittamassa testamentti, heti testamentin tekijän allekirjoituksen jälkeen. Riittävää ei ole, että todistajat käyvät eri aikaan esimerkiksi saman päivän aikana todistamassa testamentin. Todistajien tehtävä ei ole todistaa testamentin sisältöä oikeaksi eikä heidän tarvitse testamentin tekijän tahdosta riippuen ollenkaan lukea testamenttia. Heidän tulee kuitenkin tietää, että kyseessä oleva asiakirja on testamentti.

Tekijän tahto. Muotovaatimusten osalta on muistettava, että fyysistä muotoa tärkeämpi seikka on testamentin tekijän tahto. Muotovirhe ei tarkoita suoraan testamentin mitättömyyttä, vaan viime kädessä tuomioistuin arvio muotovirheen vakavuutta ja näyttöä testamentin tekijän alkuperäisestä tarkoituksesta. Kuitenkin käytännössä korkein oikeus on suuressa osassa tapauksia katsonut muotovaatimusten vastaisesti laaditun testamentin pätemättömäksi. Esimerkiksi testamentin tekijän allekirjoituksen puuttuminen on aina peruste pätemättömyydelle.

Päivämäärä. Näiden pakollisten muotovaatimusten lisäksi testamentti kannattaa päivätä. Vaikka päiväys ei kuulu pakollisiin muotovaatimuksiin, on sen avulla helppo osoittaa esimerkiksi se, mikä useista testamenteista on uusin. Huomattavaa on kuitenkin, että todistamisen aika ja paikka on kirjattava todistamisen yhteydessä. Asiakirja kannattaa selvyyden vuoksi myös otsikoida testamentiksi. Esitettyjen muotovaatimusten osalta on myös huomattava, ettei niitä ole esitystilan rajallisuuden vuoksi avattu kokonaan, vaan kuhunkin vaatimukseen liittyy vielä paljon lisää yksityiskohtaista sääntelyä. Tämän lisäksi testamentin laatimiseen liittyy useita muita oikeudellisia seikkoja. Laajat kokonaisuudet liittyvät esimerkiksi testamentin säilyttämiseen, peruuttamiseen tai uusimiseen, testamentin tekijän oikeustoimikelpoisuuteen sekä perillisten asemaan. Toimistomme asianajajat avustavat mielellään testamentin laatimisessa ja testamenttiin liittyvien kysymysten selvittämisessä.

————————————————————————————————————————–

Asianajajaliiton 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Asianajotoimisto Lukander Ruohola HTO osallistuu Asianajajaliiton ja Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n järjestöjen kampanjaan. Kampanjassa Helsingin, Turun, Salon ja Kuopion asianajajamme laativat marraskuussa veloituksetta testamentteja, jossa on ainakin yhtenä edunsaajana jokin kampanjassa mukana olevista järjestöistä, kuten Suomen Punainen Risti tai Suomen UNICEF ry. Veloituksettomuuden edellytyksenä on, että kyseessä on perusmuotoinen, normaalilaajuinen testamentti. Jos testamentti on tätä laajempi, annetaan vastaava alennus tavallisesta hinnasta.

Kiinnostuitko kampanjasta? Ota yhteyttä toimistomme asianajoassistentti Erja Koskiseen ja varaa aika marraskuulle testamentin laatimiseen!

Erja Koskisen puhelinnumero on 010 320 8460 ja sähköpostiosoite erja.koskinen@lrhto.fi.

Helena Kettunen