27.3.2015

Tilaajavastuulaki uudistuu

Eduskunta on 11.3.2015 pitämässään täysistunnossa hyväksynyt hallituksen esityksen koskien tilajaavastuulain muutoksia ja lain uudistamista. Tilaajavastuulakia sovelletaan tilanteisiin, joissa tilaaja käyttää vuokrattuja työntekijöitä tai on tehnyt alihankintasopimuksen toimintaansa tavanomaisesti kuuluvista työtehtävistä. Rakentamisessa ja rakentamiseen liittyvässä korjaus-, hoito- ja kunnossapitotoiminnassa lakia sovelletaan rakennuttajina toimiviin tilaajiin.

Suurimmat lakiin tehdyt muutokset liittyvät tilaajan selvitysvelvollisuuteen. Ensinnäkin selvitysvelvollisuuden alarajaa korotettiin vuositasolla 7 500 eurosta 9 000 euroon. Selvitysvelvollisuus ei siis jatkossa koske yksittäistä alle 9 000 euron alihankintasopimusta tai pienehköjä vuokratöitä koskevia sopimuksia.

Toinen merkittävä tilaajavastuulain muutos koskee tilaajan selvitysvelvollisuuden täyttämistä. Verovelvoitteiden täyttämistä koskeva selvitysvelvollisuus voidaan jatkossa täyttää verovelkarekisterin merkintöjen perusteella. Jos verovelkarekisteristä ilmenee, että sopimuspuolella on verovelkarekisteriin merkittyä verovelkaa, olisi tilaajan selvitettävä verovelan määrä pyytämällä sopimuspuolta toimittamaan verovelkatodistus. Pelkkä sopimuspuolen verovelka tai sitä koskevan maksusuunnitelman puuttuminen ei jatkossa enää suoraan johda siihen, että tilaajalle voitaisiin määrätä laiminlyöntimaksu.

Ennen kuin tilaaja tekee sopimuksen vuokratun työntekijän käytöstä tai alihankintasopimukseen perustuvasta työstä, tilaajan on lakimuutosten vuoksi jatkossa pyydettävä selvitys työntekijöiden lakisääteisestä työterveyshuollon järjestämisestä. Selvitys voidaan täyttää esittämällä työterveyshuoltosopimus tai muu kirjallinen selvitys, josta asia ilmenee.

Merkittävä lakimuutos tulee myös koskemaan tilanteita, jossa ulkomaalainen yritys lähettää Suomeen työntekijöitä. Tilaajan on jatkossa selvitettävä kaikkien sopimuksen mukaista työtä tekevien lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan määräytyminen ennen sopimuksen mukaista työn aloittamista. Tilaajan velvollisuutena on tarkistaa todistukset viimeistään työnteon alkaessa. Näiden lisäksi tilaajan on jatkossa tiedotettava lähetettyjä työntekijöitä valvovasta viranomaistahosta.

Valvova viranomainen tulee vielä toukokuun 2015 aikana antamaan tulkintaehdotuksia, joiden tarkoitus on selventää yllä mainittuja suurempia linjauksia.