14.11.2023

Turvaamistoimen merkityksestä yritysten välisissä riita-asioissa

Yritysten välisissä riidoissa turvaamistoimella voidaan suojata monenlaisia intressejä. Turvaamistoimen avulla voidaan esimerkiksi takavarikoida vastapuolen varoja oman saamisen turvaamiseksi ja sen takaamiseksi, että vastapuoli ei piilota omaisuuttaan varsinaisen riita-asian oikeudenkäynnin aikana. Turvaamistoimella voidaan myös estää vastapuolta harjoittamasta esimerkiksi kilpailevaa toimintaa tuomioistuimen asettaman uhkasakon nojalla.

Juridisesta näkökulmasta turvaamistoimella on tuomioistuinprosessissa liitännäinen rooli varsinaiseen oikeudenkäyntiin. Turvaamistoimi on luonteeltaan ennakollinen määräys, jolla turvataan myöhemmin pääasiassa annetun ratkaisun täytäntöönpanoa. Tällainen pääasiaa koskeva kanne tulee laittaa vireille kuukauden kuluessa turvaamistoimipäätöksestä.

Turvaamistoimen hakijalla on velvollisuus näyttää, että hänellä on ulosottokelpoinen saaminen tai muu vastapuolta vastaan tarkoitettu oikeus. Samoin hakijan tulee osoittaa, että on olemassa vaara siitä, että vastapuoli esimerkiksi piilottaa omaisuuttaan. Tuomioistuin määrää turvaamistoimen, jos saamiselle esitetään todennäköisiä perusteita. Koska turvaamistoimi määrätään vain todennäköisyyden perusteella, asettaa turvaamistoimi vastavuoroisesti hakijalle velvollisuuden asettaa vakuus sekä velvollisuuden korvata mahdollisesti tarpeettomaksi osoittautuneesta turvaamistoimesta vastapuolelle aiheutunut vahinko.

Turvaamistoimea haettaessa hakijan on siis hyvä huomioida turvaamistoimen mahdollisesti aiheuttamat kustannukset. Hakijan on asetettava hakijavakuus, jonka määrään vaikuttavat esimerkiksi saatavan suuruus, ennakoidut oikeudenkäyntikulut ja takavarikkoon asetettujen varojen mahdollinen tuotto. Jos turvaamistoimi lopulta katsottaisiin tarpeettomaksi, tulee hakijan korvata myös turvaamistoimesta aiheutunut vahinko. Tämä vastapuolelle mahdollisesti aiheutunut vahinko suoritetaan ensisijaisesti hakijan vakuudesta.

Turvaamistoimen hakija vastaa vastapuolelle aiheutuneesta vahingosta ns. ankaran vastuun mukaisesti. Hakijan on siis oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 11 §:n mukaisesti korvattava vastapuolelle kaikki tarpeettomasta turvaamistoimesta aiheutunut vahinko. Tällaisena voidaan pitää paitsi takavarikoiduille varoille aiheutunutta tuoton menetystä myös esimerkiksi vastapuolen liiketoiminnalle aiheutunutta vahinkoa. Usein esimerkiksi erilaiset liiketoimintaa koskevat kiellot voivat keskeyttää vastapuolen liiketoiminnan, millä on luonnollisesti merkittävä vaikutus.

Turvaamistoimet ovat usein tehokkaita ja hakijan harjoittaman liiketoiminnan kannalta jopa välttämättömiä. Erityisesti kilpailevan toiminnan kieltäminen tai merkittävän saatavan turvaaminen voivat olla keskeisiä hakijan liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Turvaamistoimea haettaessa on kuitenkin hyvä huomioida siihen liittyvät kustannukset. Tarpeeton turvaamistoimi voi johtaa uuteen vahingonkorvausoikeudenkäyntiin oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 11 §:n perusteella.