2.12.2016

Tutkintavankeudelle uusia vaihtoehtoja

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen, jossa esitetään pakkokeinolakiin lisättäväksi säännökset tehostetusta matkustuskiellosta sekä tutkinta-arestista.

Tutkintavankeus on turvaamistoimi, jossa rikoksesta epäilty on vangittuna ennen täytäntöönpanokelpoista tai lainvoimaista tuomiota. Tutkintavankeus päättyy tuomioistuimen vapautuksesta tai kun rangaistuksen suorittaminen alkaa. Tutkintavankeuslain mukaan tutkintavankeuden tarkoituksena on turvata rikoksen esitutkinta, tuomioistuinkäsittely ja rangaistuksen täytäntöönpano sekä estää rikollisen toiminnan jatkaminen.

Hallituksen esityksen mukaan rikoksesta epäilty voitaisiin tutkintavankeuden sijaan määrätä tehostettuun matkustuskieltoon, mikäli matkustuskielto olisi riittämätön pakkokeino. Tehostettuun matkustuskieltoon liittyisi jatkuva ja ympärivuorokautinen tekninen valvonta kotona olevan valvontapäätteen tai muun paikannuslaitteen avulla. Tällä tehostetulla valvonnalla voitaisiin torjua vaikeuttamis-, karttamis- ja jatkamisvaaraa. Tehostettu matkustuskielto voitaisiin määrätä ennen vastaajan tuomitsemista rangaistukseen.

Mikäli vastaaja tuomittaisiin ehdottomaan vankeusrangaistukseen, jonka pituus on vähemmän kuin kaksi vuotta, voisi tuomioistuin vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijaan määrätä tuomitun henkilön teknisin välinein valvottuun tutkinta-arestiin. Tutkinta-arestiin voisi sisältyä samanlaisia velvollisuuksia kuin tehostettuun matkustuskieltoon, kuten asunnossa pysymis- sekä liikkumisrajoituksia.

Edellytyksenä tehostetulle matkustuskiellolle ja tutkinta-arestille olisi, että rikoksesta epäilty tai tuomittu sitoutuisi noudattamaan hänelle asetettuja velvollisuuksia ja että velvollisuuksien noudattamista voitaisiin hänen henkilökohtaisten olosuhteidensa ja muiden vastaavien seikkojen perusteella pitää todennäköisenä.

Tehostettuun matkustuskieltoon tai tutkinta-arestiin määrätyn henkilön rikkoessa hänelle asetettuja velvollisuuksia, hänet voitaisiin pidättää ja vangita. Tutkinta-arestin lievästä rikkomuksesta voitaisiin antaa myös kirjallinen varoitus.

Ehdotuksen mukaan tehostetussa matkustuskiellossa tai tukinta-arestissa vietetty aika rinnastettaisiin osittain tutkintavankeuteen, ja olisi näin ollen vähennyskelpoista täytäntöönpantavana olevan ehdottoman vankeusrangaistuksen suorittamisajasta. Kaksi päivää tehostettua matkustuskieltoa tai tutkinta-arestia vastaisi yhtä päivää tutkintavankeutta.

Muutokset ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Henry Firtser